TfK 2007.640/2 ØLD
 

  Ø.L.D. 11. juni 2007 i anke 9. afd. S-820-07
(Østerborg, Jan Uffe Rasmussen, Harald Micklander (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Bjørn M. Caning, Kbh., besk.).

Roskilde Rets dom 10. januar 2007.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift fra Politimesteren i Roskilde er modtaget den 28. juni 2006.

T er tiltalt for

1.

ulovlig omgang med hittegods efter straffelovens § 277, ved den 11. marts 2006 kl. ca. 02.52 på - - -, Greve, at have tilegnet sig dankort tilhørende F, der lige havde brugt det til betaling for en tur, og som hun havde tabt i taxaen, hvor det lå uden at være i nogens varetægt.

2.

dokumentfalsk efter straffelovens § 171, ved den 11. marts 2006 kl. ca. 04.26 på - - -, Greve, med forsæt til at skuffe i et retsforhold falskelig at have underskrevet en dankortkvittering på 1.097 kr. efter at have anvendt det i forhold 1 tilegnede dankort til betaling, hvilken kvittering han efterfølgende gjorde brug af over for Københavns Taxa som dokumentation til at få udbetalt pengene for turen.

3.

dokumentfalsk efter straffelovens § 171, ved den 11. marts 2006 kl. ca. 19.01 på - - -, København, med forsæt til at skuffe i et retsforhold falskelig at have underskrevet en dankortkvittering på 369 kr. efter at have anvendt det i forhold 1 tilegnede dankort til betaling, hvilken kvittering han efterfølgende gjorde brug af over for Københavns Taxa som dokumentation for at få udbetalt pengene for turen.

4.

dokumentfalsk efter straffelovens § 171, ved den 11. marts 2006 ca. kl. 23.22 på - - -, Roskilde, med forsæt til at skuffe i et retsforhold, falskelig at have underskrevet en dankortkvittering på 517 kr., efter at have anvendt det i forhold 1 tilegnede dankort til betaling, hvilken kvittering han efterfølgende gjorde brug af over for Københavns Taxa som dokumentation for at få udbetalt pengene for turen.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere i medfør af straffelovens § 79, stk. 1, nedlagt påstand om, at retten til erhvervsmæssig personbefordring frakendes i et af retten nærmere fastsat tidsrum.

T har nægtet sig skyldig og har påstået frifindelse over for påstanden om rettighedsfrakendelse.

Københavns Taxa har nedlagt påstand om erstatning på 1.983 kr.

T har bestridt erstatningspligten, men har størrelsesmæssigt godkendt kravet.

T har forklaret vedrørende forhold 1, at han har været taxachauffør i 4 år, men er stoppet som chauffør den 1. august 2006. Den 11. marts 2006 kørte han med en dame fra - - - ved Rådhuspladsen til - - - i Greve. Damen betalte med dankort. Han har aldrig, mens han har varet taxachauffør, siddet tilbage med et dankort og kender heller ikke noget til damens dankort.

T forklarede vedrørende forhold 2, at han havde sat damen af på adressen og havde vendt taxaen, da damen kom løbende efter taxaen og sagde, at hun havde glemt sine nøgler inde i København. Han kørte hende til - - - i København, hvor han ventede på hende. Der gik over ½ time inden hun kom tilbage, hvorefter han kørte hende tilbage til bopælen.

T forklarede vedrørende forhold 3, at de på turen til - - - havde aftalt, at han næste dag skulle hente hende i Roskilde, hvor hun havde været til en eller anden fest. Han hentede hende i Roskilde ved en parkeringsplads ved 19-tiden og kørte hende til - - -.

T forklarede vedrørende forhold 4, at han hentede damen på den samme adresse i - - - ved 23.30-tiden og kørte hende tilbage til Roskilde, hvor han satte hende af ved den samme parkeringsplads. Når der betales med dankort i taxaen, printer maskinen en bon ud, som kunden underskriver, og som taxachaufføren beholder. Kunden får en kopi af bonnen. Han afregnede med vognmanden ved at aflevere sin trafikbog, hvor det fremgår, hvor meget han havde kørt ind, og hvor mange kilometer taxaen havde kørt, sammen med dankortbonnerne og de tilbageblevne kontanter. Han var provisionslønnet.

F har forklaret, at hun den 11. marts 2006 blev hentet ved - - - på Rådhuspladsen og kørt i taxa til sin bopæl i Greve. Hun gav chaufføren sit dankort for at betale for turen. Hun kan ikke huske, at hun ikke skulle have fået kortet tilbage. Hun kan huske, at hun fik en taxakvittering. Hun var lidt beruset efter at have drukket nogle øl og nogle shots. Hun låste sig ind i sin lejlighed og sov, indtil hun næste formiddag kl. ca. 10.30 blev vækket af sin søster. Hun har således ikke kørt den i forhold 2 nævnte tur, idet hun sov i det tidsrum. Hun kender ikke - - - i København. Hun har ikke kørt nogen af de to øvrige ture og har ikke noget kendskab til - - - i Roskilde .

Foreholdt - - - forklarede vidnet, at det godt nok ikke ligner hendes underskrift på 382-kroners-bonnen, men hun har en kopi af bonnen. Det er ikke hendes underskrift på nogen af de 3 andre taxabonner. Den 11. marts om eftermiddagen var hun på besøg hos nogle venner i - - - i tidsrummet fra ca. kl. 15.00 til godt 23.00. Hun har egen bil og havde således ingen grund til at bruge taxa. Hun opdagede, at hun ikke havde sit dankort, da hun på vej til vennerne var kørt ind for at tanke. Der var kun det tomme dankortetui, hvor dankortet plejer at være. Hun fortsatte hjem til vennerne og fik derfra spærret kortet ved 15.30-tiden.

O har forklaret, at F kom på besøg hos vidnet og vidnets kone i hjemmet i - - -, Køge, og var der fra ved 13-tiden til efter kl. 23. Kort efter hun var kommet, kunne hun ikke finde sit dankort, og vidnet sagde til hende, at hun skulle ringe fra vidnets telefon og få spærret dankortet, hvilket hun gjorde.

Der har været fremlagt personundersøgelse.

T er tidligere straffet, senest 

ved Københavns Byrets dom af 16. august 2002 efter straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 279, med fængsel i 60 dage, betinget med prøvetid 2 år.

Rettens bemærkninger:

Efter bevisførelsen, herunder den af F afgivne vidneforklaring, der støttes af den af vidnet O afgivne forklaring, findes det uden for enhver rimelig tvivl godtgjort, at T har fundet F's dankort og derefter misbrugt kortet som beskrevet i anklageskriftet. T findes derfor skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 172, jf. § 171, og § 285, stk. 2, jf. § 277.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis T overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 62 og § 63, jf. § 56, stk. 2.

T har erklæret sig villig til at udføre samfundstjeneste og må efter Kriminalforsorgens erklæring anses for egnet hertil. T skal udføre samfundstjeneste i 60 timer, jf. straffelovens § 62. Samfundstjenesten skal udføres inden for en periode på 1 år (længstetid), jf. straffelovens § 63, stk. 1.

I medfør af straffelovens § 79, stk. 1, jf. stk. 3, tages påstanden om frakendelse af retten til erhvervsmæssig personbefordring til følge som nedenfor bestemt.

Efter retsformandens bestemmelse tages den nedlagte erstatningspåstand til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

T skal straffes med fængsel i 60 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis T overholder følgende betingelser:

1) T skal inden for en længstetid på 1 år fra endelig dom udføre ulønnet samfundstjeneste i 60 timer

2) T må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

3) T skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i den periode, hvor tiltalte udfører samfundstjeneste.

T frakendes retten til at udøve erhvervsmæssig personbefordring i 3 år fra endelig dom.

T skal inden 14 dage til Københavns Taxa, - - -, betale 1.983 kr.

T skal betale sagens omkostninger.

Østre Landsrets dom.

Roskilde Rets dom af 10. januar 2007 - - - er anket af T med endelig påstand principalt om frifindelse, herunder særskilt påstand om frifindelse for dommens bestemmelser om frakendelse af retten til at udøve erhvervsmæssig personbefordring og subsidiært om formildelse, navnlig således at frakendelse af retten til at udøve erhvervsmæssig personbefordring sker for et kortere tidsrum end 3 år og/eller begrænses således, at frakendelsen ikke omfatter tiltaltes udøvelse af erhverv som buschauffør.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse.

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af T og vidnet F, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

T har supplerende forklaret blandt andet, at taxakunden var meget alkoholpåvirket på tur 1-3. Han vil tro, at det skyldes nøjagtigheden i taxametrets GPS-del, at tur 1 er afsluttet på - - - og tur 2 påbegyndt på - - -. Tur 4 og 5 er påbegyndt og afsluttet i bebyggelsen - - - i Roskilde og ikke som anført i anklageskriftet - - -.

T har selv valgt at sige op efter politianmeldelsen. Han er nu ansat i Citytrafik A/S som buschauffør.

F har supplerende forklaret blandt andet, at hun formoder, at hun fik dankortet tilbage. Hun proppede kvitteringen i sin pung, som hun lagde i tasken. Det kan godt passe, at hun spærrede dankortet den 11. marts 2006 kl. 15.52.

Den i byretten af vidnet O afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965c, stk. 4, jf. lov nr. 538, af 8. juni 2000, § 105, stk. 6.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes T af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Straffen findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Efter karakteren og omfanget af de strafbare forhold, der er begået under udførelsen af erhvervsmæssig personbefordring, og da T tidligere flere gange er straffet for berigelseskriminalitet, findes der at bestå en nærliggende fare for misbrug af retten til fortsat at udøve denne virksomhed. Det tiltrædes derfor, at retten til at udøve erhvervsmæssig personbefordring er frakendt. Frakendelsestiden findes passende fastsat. Der findes ikke grundlag for, at frakendelsen begrænses, således at frakendelsen ikke omfatter T's udøvelse af erhverv som buschauffør.

Herefter stadfæstes dommen.