TfK2008.805

Ø.L.D. 26. august 2008 i anke 8. afd. S-2632-07

Anklagemyndigheden mod T (adv. Jørgen Vestergaard, besk.).

(Gitte Rubæk Pedersen, Rosenløv og Charlotte Løfberg (kst.) med domsmænd).

Roskilde Rets dom af 12. september 2007:

Sagens baggrund og parternes påstande.

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskriftet er modtaget den 11. april 2007.

T er tiltalt for dokumentfalsk efter straffelovens § 171, ved den 13. november 2006 i ekspeditionen på Køge politistation, Kongsberg Alle i Køge, for at skuffe i retsforhold, overfor personalet på kørekortkontoret at have gjort brug af et falsk kørekort fra Irak, som han indleverede med anmodning om ombytning til dansk kørekort.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Tiltalte har forklaret, at han ikke har kendskab til, at der skulle være tale om et falsk kørekort.

Tiltalte bekræftede, at han, som anført i anklageskriftet, henvendte sig på politistationen i Køge med sit irakiske kørekort for at få det ombyttet til et dansk. Tiltalte har været i Danmark siden den 8. august 2001. Han husker ikke præcist datoen for, hvornår hans første kørekort blev udstedt i Irak, men det var nok i 1998, da han var 18 år. Kørekortet er gyldigt i 5 år. Da hans første kørekort udløb, sendte han en lægeerklæring og et foto, et ark papir med sin underskrift og en fuldmagt til sin far i Irak, for at denne derefter skulle henvende sig til kørekortmyndighederne. Ved hjælp af fuldmagten kunne faderen få udleveret tiltaltes kørekort fra det irakiske kørekortkontor og derefter gav faderen det til en person, der alligevel skulle til Danmark.

Tiltalte fik kørekortet af denne person, tiltaltes fætter A. Indtil videre er det sådan i Irak, at hvis man giver en person fuldmagt, kan denne person også få udleveret kørekort fra den myndighed, der udsteder kørekortet. Tiltalte henviste til, at hans far er advokat.

Forespurgt, hvilke dokumenter tiltalte har indleveret til retten, jf. sagens bilag 9, forklarede tiltalte, at myndighederne ved fornyelse af et kørekort skal have bekræftelse fra den køreskole, hvor det første kørekort blev udstedt. Bilag 9, side 3, er en fotokopi af en attestation fra tiltaltes køreskole. I højre hjørne står navnet på køreskolen. Under fotografiet af bilen er anført en bekræftelse på, at tiltalte har bestået teoriprøve og det bekræftes, at tiltalte har fået udstedt kørekort samt det nummer, kørekortet er forsynet med.

Bilag 9, side 4, er øverst en gentagelse af bilagets side 3 og herefter følger en bekræftelse fra den irakiske kørekortsudstedende myndighed. Det fremgår af kopiens højre hjørne, at det er udstedt af kørekortafdelingen. Længere nede i teksten anføres emne: »Bekræftelse«, og i selve teksten står: »Vi bekræfter at« og herefter tiltaltes navn, har fået udstedt kørekort med gyldighed fra den 4. februar 2003 til den 3. februar 2008. Tiltalte husker godt, at politiet da han afleverede de fremlagte kopier bad ham om at fremskaffe de originale papirer. Han har forsøgt, men det er ikke lykkedes på grund af forholdene i Irak. De fremlagte kopier er blevet faxet til ham fra Irak. Hans far er i besiddelse af de originale papirer, men da de ikke tør sende dem med post af frygt for at de forsvinder, har de aftalt, at papirerne skal bringes med til tiltalte i Danmark, når nogen herfra aflægger besøg i Irak. På grund af tiderne har der imidlertid ikke været besøg i Irak.

Anklageren dokumenterede sagens bilag 3.

Tiltalte forklarede, at ansøgningen blev indleveret til Køge Politi, efter at han havde fået afvist sin første ansøgning, som blev indleveret til Motorkontoret i Hillerød og desuden havde fået afvist endnu en ansøgning, som han havde indleveret til Motorkontoret i København. Her sagde man, at man ikke kunne udstede et dansk kørekort til ham, før han havde fået et cpr. nummer eller fast bopæl.

Tiltalte henvendte sig herefter til Køge Politis motorkontor efter anbefaling fra en ven, der bor i Roskilde, og som har fået udstedt et dansk kørekort her.

Tiltalte oplyste, at han i øvrigt næsten er færdig med at erhverve dansk kørekort.

Anklageren dokumenterede sagens bilag 6, oversættelse af tiltaltes irakiske kørekort.

Om det navn tiltalte er anført under oplyste tiltalte, at det svarer til, hvordan han kalder sig i Irak.

Øvrige oplysninger i sagen.

Der er under sagen dokumenteret kriminalteknisk erklæring af 5. december 2006, hvoraf blandt andet fremgår, at det omhandlede kørekort ikke er et originalt kørekort, men et falsk (eftergjort) kørekort fra Irak.

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

Rettens begrundelse og afgørelse.

Ved den kriminaltekniske erklæring findes det bevist, at det i sagen omhandlede irakiske kørekort er falsk.

Henset til sagens omstændigheder, herunder særligt til, at kørekortet alene er udstedt i tiltaltes interesse og endvidere til, at udlevering af et kørekort fra de irakiske myndigheder ifølge det i kriminalteknisk erklæring anførte skal ske til indehaveren personlig, mens tiltalte har forklaret, at udlevering skete til hans far i henhold til fuldmagt, findes det at have stået tiltalte klart, at der var tale om en forfalskning.

Det er herefter bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 172, jf. § 171, til fængsel i 40 dage.

Ved strafudmålingen har retten lagt vægt på, at tiltalte har gjort brug af det falske dokument med henblik på at få udstedt et gyldigt dansk dokument i form af et kørekort.

Østre Landsrets dom:

Roskilde Rets dom af 12. september 2007 (- - -) er anket af T med endelig påstand om frifindelse, subsidiært om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808.

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte, der har forklaret i det væsentlige som for byretten. Endvidere har kriminalassistent B afgivet vidneforklaring.

Tiltalte T har forklaret, at han fik udfærdiget en dansk lægeerklæring, som han efter oversættelse til arabisk sendte til kørekortskontoret i Irak. Han ønskede sit irakiske kørekort ombyttet til et dansk, fordi han flere gange var blevet stoppet af politiet, der, når han foreviste sit irakiske kørekort, meddelte ham, at kørekortet skulle være dansk. Det er rigtigt, at han er født i 1976. Han har i dag et dansk kørekort. Det fik han efter 20 dage. Han bor fortsat i Sandholmlejren. Han er godt i gang med at uddanne sig inden for it og elektroteknologi. Til næste år skal han til afsluttende eksamen. Hvis han får gode karakterer, har han fået at vide, at han vil kunne videreuddanne sig på universitetet. Hans kæreste er ansat i en fagforening. De skal giftes næste år til sommer.

Kriminalassistent B har forklaret, at hun efter undersøgelse af tiltaltes kørekort har udfærdiget den kriminaltekniske erklæring. Kørekortet er en form for kopi, der er kommet ud af en printer. I 2007 har irakiske politibetjente under uddannelsesophold i Danmark oplyst, at der ikke siden april 2003 og frem er udstedt kørekort af den omhandlede type i Irak. De har endvidere bekræftet oplysningerne, der tidligere er indhentet, og som indgår i erklæringen, herunder at et kørekort skal afhentes ved personlig henvendelse. Den dato, der er anført i kørekortets højre side, er den dato, hvor kørekortet første gang er udstedt. Datoen gentages, i lighed med hvad der også er tilfældet i mange andre lande, hvis kørekortet fornyes eller af en eller anden grund udstedes på ny.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Også efter bevisførelsen for landsretten finder 4 voterende tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

2 voterende finder det ikke godtgjort, at tiltalte har handlet forsætligt, og stemmer af den grund for at frifinde tiltalte.

Efter resultatet af stemmeafgivningen anses tiltalte herefter skyldig som fastslået af byretten.

Straffen findes passende udmålt.

Efter oplysningerne om tiltaltes gode personlige forhold finder 4 voterende det forsvarligt at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste som fastsat nedenfor.

2 voterende finder under hensyn til lovovertrædelsens karakter ikke grundlag for at gøre straffen betinget - heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Der træffes for så vidt angår sanktionsfastsættelsen afgørelse efter stemmeflertallet.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med fængsel i 40 dage.

Fuldbyrdelsen af den forskyldte frihedsstraf udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 6 måneder fra landsrettens dom på vilkår, at tiltalte ikke i prøvetiden begår strafbart forhold, at tiltalte i dette tidsrum undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen, ogat tiltalte efter Kriminalforsorgens bestemmelse udfører ulønnet samfundstjeneste i 60 timer inden for en længstetid på 6 måneder.