TfK 2012.84 VLD

V.L.D. 31. oktober 2011 i anke 1. afd. S-1517-11

 

 

Anklagemyndigheden mod T (adv. Bruno Mikkelsen, Støvring).
(Henrik Twilhøj, Henrik Bjørnager og Kirsten Schmidt (kst.) med domsmænd).

Retten i Aalborgs dom af 14. juni 2011:Denne sag er behandlet som tilståelsessag.


Retsmødebegæring er modtaget den 4. maj 2011.


T er tiltalt for


dokumentfalsk efter straffelovens § 171 ved omkring den 4. september 2008 at have gjort brug af et falsk dokument for at skuffe i retsforhold, idet han falskeligt underskrev en låneaftale fra H vedrørende optagelse af et lån på 300.000 kr. med B's navn.


Påstande


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.


Tiltalte har erkendt sig skyldig.


Sagens oplysninger


Tiltalte, T, har forklaret i overensstemmelse med tiltalen.


Kriminalforsorgen har oplyst, at tiltalte findes egnet til at udføre samfundstjeneste.


Rettens begrundelse og afgørelseTiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.


Straffen fastsættes efter straffelovens § 172, stk. 1, jf. § 171, til fængsel i 6 måneder. I medfør af straffelovens § 58, stk. 1, jf. § 62 og 63, jf. § 56, stk. 2, udsættes fuldbyrdelsen af 3 måneder af straffen, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, herunder udfører samfundstjeneste i 60 timer.


Retten har herved lagt vægt på, at tiltalte ikke tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, tiltaltes gode personlige forhold, samt at tiltalte har overholdt låneaftalens afdrag.


- - -

Vestre Landsrets dom:Retten i Aalborg har den 14. juni 2011 afsagt dom i 1. instans (- - -).


Påstande


Tiltalte har påstået formildelse, navnlig således at straffen i det hele gøres betinget.


Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.


Forklaring


Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han har arbejde ved - - -, hvor han har været i 14 år. Hans arbejdsgiver kender godt til sagen. Hvis han skal afsone en fængselsstraf, risikerer han at miste sit arbejde. Han har overholdt alle afdragede på lånet til H, og restgælden er i dag på ca. 280.000 kr. Afdragene betales hver måned over PBS. Han er fortsat indstillet på i stedet for fængselsstraf at udføre samfundstjeneste.


Landsrettens begrundelse og resultatStraffen er passende udmålt.


Navnlig efter oplysningerne om tiltaltes gode personlige forhold og under hensyn til den tid, der er gået, siden forholdet blev begået, finder landsretten det forsvarligt at gøre hele straffen betinget med vilkår som fastsat nedenfor, herunder om udførelse af samfundstjeneste i 120 timer inden for en længstetid på 1 år.


Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

Thi kendes for ret:


Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at straffen på fængsel i 6 måneder i det hele gøres betinget, og således at antallet af timer, hvori tiltalte skal udføre samfundstjeneste, forhøjes til 120 timer.


Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.