TfK 2002.416/1 VLD
 

  V.L.D. 21. marts 2002 i anke 7. afd. S-0362-02

(Lars E. Andersen, Hanne Kildal, Ulla Tange Christensen (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Henrik Lindebod, Lemvig, e.o.).

Af sagen fremgik bl.a., at T, født i 1961, var tiltalt for to tilfælde af kørsel i frakendelsestiden, jf. færdselslovens § 117, stk. 6 (forhold 1 og 3), samt for overtrædelse af straffelovens § 266 ved at have afleveret et brev på politistationen, hvori T oplyste, at T ville dræbe sit barn B og sig selv (forhold 2). T var herudover tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 1, jf. § 21, stk. 1, ved den - - -. december 2001 kl. 13.34 at have forsøgt at sætte ild til lejet bolig, - - -, tilhørende - - -, idet tiltalte tændte ild i sengetøj og indbogenstande, der var anbragt helt op til ejendommens ydermur, hvorved der opstod overvejende sandsynlighed for, at ilden ville have bredt sig til ejendommen, såfremt den ikke var blevet slukket af brandvæsenet.
T havde erkendt sig skyldig i kørsel i frakendelsestiden, men i øvrigt nægtet sig skyldig.


I Lemvig Rets dom 30. januar 2002 hedder det:


Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig i forhold 1 og 3. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det lægges til grund, at tiltalte er skyldig i disse forhold.

Efter ordlyden af det brev, som tiltalte afleverede til politiet den - - - december 2001, og K's vidneforklaring lægges det til grund, at tiltalte er skyldig i forhold 2.

Efter Den kriminaltekniske erklæring af - - -. december 2001, Farlighedserklæringen af 16 januar 2002, og E's og P's vidneforklaringer, samt tildels tiltaltes egen forklaring lægges det til grund, at tiltalte er skyldig i forhold 4. Retten har herved lagt til grund, at tiltalte må have anset det for overvejende sandsynligt, at branden ville have bredt sig til ejendommen.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 181, stk. 1, jf. § 21, stk. 1, og § 266, samt færdselslovens § 117, stk. 6, til fængsel i 6 måneder.

- - -

Vestre Landsrets dom.

- - - Tiltalte har påstået frifindelse i forhold 2 og 4 og formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

- - -

Tiltalte har vedrørende forhold 2 supplerende forklaret, at T afleverede brevet omkring kl. 13.30 til de ansatte piger på motorkontoret. Det var et råb om hjælp. T havde ikke til hensigt at tage livet af B og T selv, da de kørte ud i - - -. Det var kun meningen, at B skulle sove et par timer, så tiltalte selv kunne få ro. Det var en beroligende pille, T puttede i B's sodavand.

Om forhold 4 har T supplerende forklaret, at T om formiddagen stablede fjernsyn m.v. op i en bunke tæt ved huset. T smadrede fjernsynet med en hammer. De ting, T smed ud om eftermiddagen, blev smidt i det blomsterbed, der var ved siden af græsplænen. Tingene blev lagt til venstre for juletræet. T strøg en tændstik og satte ild til noget tøj. Flammerne fra sengen var måske ca. ½-1 meter, afhængig af vinden. T kan ikke sige, hvorfor T netop lagde bålet, hvor T gjorde. T havde forsøgt at skaffe en container, men T ville først kunne få en efter jul, og det kunne T ikke vente på. T's bil stod tættere ved bålet end huset, og den skete der ingenting med. T mener ikke, at T den pågældende dag havde ringet til politiet og truet med at begå selvmord.

Om sine personlige forhold har tiltalte forklaret, at T er smidt ud af huset på - - -. Ved en løsladelse er T henvist til enten forsorgshjem eller til ophold hos venner og bekendte. - - -

Kriminalassistent K har supplerende forklaret, at tiltalte blev kørt på sygehuset efter branden, men efterfølgende forlod sygehuset. Vidnet foretog den - - -. december 2001 anholdelse af tiltalte på T's bopæl. Efter branden i detentionen gav tiltalte udtryk for, at T havde haft til hensigt at brænde sig inde.

E har supplerende forklaret, at han parkerede sin bil i carporten og skyndte sig ind for at ringe til politiet. Sengen stod på langs i bedet. Flammerne slikkede op ad beklædningen under køkkenvinduerne.

V har forklaret, at han bor - - -, der ligger lige over for tiltaltes hus. Han havde bemærket, at tiltalte havde smidt forskelligt indbo udenfor, og lige efter at han havde set, at der var ild i det, hørte han brandbilerne. Effekterne var placeret mellem tiltaltes bil og hus. Flammerne var så høje som til tagudhænget. Han var ræd for, at flammerne skulle tage tiltaltes bil. Der var tale om et meget stort bål.

A har forklaret, at han bor - - -, der ligger skråt over for tiltaltes hus og ved siden af foregående vidnes hus. Han så, at det begyndte at ryge ret kraftigt, men i første omgang tænkte han ikke nærmere over det, fordi tiltalte tidligere havde brændt noget af. Han så mest sort røg og ikke så mange flammer. Han opholdt sig indendørs i færd med at dække bord. Han holdt ikke øje med ilden hele tiden.

Kriminalassistent J har forklaret, at han den - - - december 2001 besigtigede brandstedet og blandt andet talte med naboen, E, der forklarede om bl.a. bålets og flammernes størrelse, således som det er beskrevet i vidnets erklæring. Flammerne står forskelligt afhængigt af vindretningen. Der fandtes ingen sodbelægning på vinduerne. Eternit sprænger ved varme og brænder før en murstensmur, der kan klare mere varme. Ved vind fra forskellige retninger vil der være mere end 50% risiko for antændelse af tagudhænget. De højeste flammer vil være i midten af et bål. Når materialet brænder ud, vil flammerne blive mindre. Han har foretaget sin vurdering blandt andet ud fra sodskaderne på tagudhænget.

R har forklaret, at han for Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut har afgivet erklæring i sagen. Han vurderer, at der var temmelig stor risiko for, at branden ville have bredt sig til tagkonstruktionen, hvor der i undertaget og tagudhænget var tagpap, der er let antændeligt. Risikoen var over 50%. Instituttet er bl.a. certificeret til at foretage farlighedsvurderinger.

H har forklaret, at han var indsatsleder under brandslukningen og ankom først til stedet. Han så ikke noget til tiltalte. Der var ildløs i noget indbo. Der stod flammer i en højde af ca. 1 meter fra jorden. Ilden var relativ tæt ved huset, og udhængslisterne var svedne, og malingen var boblet op, så vidt han husker. Inden for 5-10 minutter ville ilden have kunnet tage fat i udhænget. Bålet var 1½ meter bredt. Bålets centrum var omkring hushjørnet ca. 1 meter fra huset.

Der blæste en kraftig nordøstenvind ind mod huset. Ilden blev af en kollega i vidt omfang slukket med vand fra en haveslange fra en nabo. Der foretoges herefter efterslukning med brandvæsenets udstyr.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Vedrørende forhold 2:

Af de grunde, der er anført af byretten, og efter den forklaring, der er afgivet af tiltalte, navnlig om T's færden sammen med B, efter at T havde afleveret brevet hos politiet, tiltrædes det, at det er fundet bevist, at tiltalte har haft forsæt til over for politiet at fremsætte trussel om at dræbe B. Det tiltrædes derfor, at tiltalte er fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 266 i dette forhold.

Vedrørende forhold 4:

Efter de forklaringer, der er afgivet om brandens opståen og udbredelse, og efter de erklæringer, der er afgivet om dens farlighed, er det bevist, at det var overvejende sandsynligt, at den ville brede sig til ejendommen, hvis den ikke var blevet slukket.

Efter at tiltalte havde påsat ilden, har T efter sin egen forklaring fortsat med at smide effekter på bålet, medens hun opholdt sig i indgangsdøren. T må således antages ikke at have haft fuldt udsyn til den ild, der var foran køkkenvinduerne, og T var efter indsatslederens forklaring ikke til stede, da han ankom, efter at tiltaltes nabo havde tilkaldt brandvæsenet. Efter indholdet af de foran anførte erklæringer og det oplyste om tiltaltes færden under branden finder landsretten, at T måtte have indset muligheden for, at ilden i effekterne ville antænde huset, og at T også har accepteret dette. Landsretten finder således, at tiltalte har haft det fornødne forsæt til forsøg på at forvolde ildebrand på ejendommen, og tiltræder derfor, at tiltalte er fundet skyldig som sket i dette forhold.

Straffen er passende udmålt.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

- - -