TfK 2003.778 ØLD

Ø.L.D. 17. september 2003 i anke 4. afd. S-4363-02


 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Kjeld Klausen, besk.).

(Nicolaisen, Rosenløv og Mette Skov Larsen (kst.) med domsmænd).

Rudkøbing Rets dom af 13. november 2002:

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring er modtaget den 5. juli 2002.

T er tiltalt for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer nr. 698 af 31. august 1993 § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. liste A, nr. 1, ved den 19. juni 2002 kl. 10.05 på - - -, 5900 Rudkøbing, at have dyrket 898 stk. cannabisplanter, - opvejet til i alt 99,5 kg, - til eget brug.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Tiltalte er tidligere straffet ved

- Retten i Rudkøbing den 12. december 1995 med en betinget dom. Hæfte i 14 dage, for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3 jf. § 1 stk. 2 jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 om euforiserende stoffer § 27 stk. 1, jf. § 2 stk. 2 jf. bilag 1 liste A nr. 1, i medfør af straffelovens § 56, stk. 2. Fuldbyrdelsen af straffen udsat og bortfalder efter en prøvetid på 1 år på vilkår.

Rettens bemærkninger:

Under hensyn til tiltaltes erkendelse, herunder at den af ham dyrkede cannabis vil svare til 2,5 kg hash samt det i sagen dokumenterede, finder retten tiltalte skyldig i overensstemmelse med hans erkendelse.

Straffen fastsættes i medfør af bekendtgørelse om euforiserende stoffer nr. 698 af 31. august 1993 § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. liste A, nr. 1, til fængsel i 14 dage, som der, under hensyn til de af tiltalte dyrkede mængder af cannabis, ikke findes grundlag for at gøre betinget.

Østre Landsrets dom:

Rudkøbing Rets dom af 13. november 2002 (- - -) er anket af T med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808, hvorom foreligger erklæring af 23. december 2002 fra Kriminalforsorgen, afdelingen på Fyn.

Tiltalte har for landsretten givet forklaring om sine personlige forhold.

Straffen findes passende.

4 voterende stemmer, henset til at tiltalte ikke er straffet siden december 1995 og hans personlige forhold, for at gøre straffen betinget på vilkår blandt andet af 30 timers ulønnet samfundstjeneste som nærmere nedenfor bestemt.

2 voterende finder ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Thi kendes for ret:

T straffes med fængsel i 14 dage.

Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 6 måneder fra landsrettens dom på betingelse af, at tiltalte ikke i prøvetiden begår strafbart forhold, og at han med tilsyn af Kriminalforsorgen og efter dennes nærmere bestemmelse inden for en længstetid på 6 måneder udfører ulønnet samfundstjeneste i 30 timer.