TfK 2004.424 VLD

V.L.D. 21. april 2004 i anke 7. afd. S-0046-04

 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Jens Erik Pedersen, Ringkøbing).

(Ole Græsbøll Olesen, Lisbeth Parbo og Henrik Bjørnager Nielsen (kst.) med domsmænd).

Retten i Ringkøbings dom:

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring er modtaget den 3. december 2003.

T er tiltalt for

1. overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., samt bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, jf. bilag 1, liste B, nr. 74,

ved i tidsrummet ca. fra den 1. november 2001 til den. 4. november 2003, dels til eget forbrug, dels med henblik på videresalg, blandt andet af - - -, - - - og - - - at have købt ca. 95 ecstasy-tabletter og 190 gram amfetamin, hvoraf tiltalte efterfølgende, primært i Hvide Sande, til en større kreds af personer, herunder - - -, - - -, - - -, - - - og - - -, solgte 75 ecstasytabletter og 55 gram amfetamin, hvorved tiltalte havde en fortjeneste på 1.925 kr.

2. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, til dels jf. liste 1, bilag B, nr. 74,

ved den 10. oktober 2003 kl. 08.42 på vigepladsen v. kasernen på Ringkøbingvej i Holstebro at have været i besiddelse af 3,5 gram amfetamin til eget brug samt 31 ecstasytabletter til eget brug.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har påstået, at der skal ske konfiskation af 1.925 kr. svarende til udbyttet fra det i forhold 1 omhandlede salg, jf. straffelovens § 75, stk. 1.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringen er gengivet i retsbogen.

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for denne sag.

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold.

Rettens bemærkninger:
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 8 måneder, jf. straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., samt bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, til dels jf. bilag 1, liste B, nr. 74.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på karakteren af den i forhold 1 begåede kriminalitet samt stoffernes farlighed og mængde. Under hensyn til det anførte finder retten ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget, herunder heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet siden den 10. november 2003.

Den nedlagte konfiskationspåstand, som tiltalte har anerkendt, tages til følge som nedenfor bestemt, jf. straffelovens § 75, stk. 1.

Vestre Landsrets dom:

Retten i Ringkøbing har den 3. december 2003 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Tiltalte T har påstået formildelse, navnlig således at straffen gøres helt eller delvis betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har berigtiget tiltalen for landsretten, således at der i begge forhold tillige henvises til bilag 1, liste B, nr. 12, og således at »til dels« i forhold 2 udgår.

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han ikke længere har noget narkotikaforbrug. Det har hans kammerater heller ikke. De har fået en lærestreg. Han har planer om at påbegynde en uddannelse til fiskeskipper i år. Han arbejder fortsat som fisker.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Efter arten og mængden af de narkotiske stoffer, som tiltalte har videresolgt, kan straffen - der tillige fastsættes under henvisning til bekendtgørelse om euforiserende stoffer bilag 1 liste B, nr. 12 - passende udmåles til fængsel i 6 måneder.

Tiltalte har under sagen været varetægtsfængslet i ca. en måned. Under hensyn hertil og til oplysningerne om tiltaltes gode personlige forhold er det forsvarligt at gøre straffen betinget med vilkår som fastsat nedenfor.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

Tiltalte har været frihedsberøvet i tiden fra den 10. november til den 10. december 2003.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom ændres, således at straffen nedsættes til fængsel i 6 måneder, der gøres betinget, idet fuldbyrdelse af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra denne dom på betingelse af,

at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold,

at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen, og

at tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 100 timer efter kriminalforsorgens bestemmelse inden for en længstetid på 1 år.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.