TfK 2005.461 ØLD

Ø.L.D. 4. april 2005 i anke 4. afd. S-256-05
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Kjeld Klausen, besk.).

(Birte Lynæs, Rosenløv og Anne Øvlisen (kst.) med domsmænd).

Rudkøbing Rets dom af 6. januar 2005:

Tiltalen og parternes påstande:

T er tiltalt for overtrædelse af

bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, ved i foråret 2004 at have sået hamp på adressen - - -, i et sådant omfang, at der den 5. oktober 2004 kunne høstes 4 cannabis planter med en vægt på 4,7 kg, svarende til 376 gram marihuana, ligesom han samme tid og sted blev fundet i besiddelse af 6,6 kg tørrede planter svarende til 2,64 kg marihuana, - i alt 3,016 kg marihuana, samt 3,46 gram hash, alt til eget brug.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Oplysningerne i sagen:

Sagen er behandlet efter reglerne i retsplejelovens § 922.

Tiltalte har forklaret, at han selv har sået planterne på sin adresse, som beskrevet i retsmødebegæringen. Han ville senere høste planterne. De tørrede planter var nogle, han tidligere havde sået og høstet. Han havde i foråret 2004 et dagligt forbrug af marihuana, og røg således 8-10 joints om dagen. Han har siden forsøgt at stoppe med sit misbrug. Han er tidligere heroinmisbruger (gennem 20 år). Han har brugt »potten« til at holde sig fri af »hård narko«. Han havde hash og planter til eget brug.

Han har bekræftet, at han er enig i den skete konfiskation af planter og hash.

Af Kriminalforsorgens personundersøgelse i sagen fremgår det af konklusionen følgende:

»Såfremt den verserende sag kan afgøres med en betinget dom, kan man anbefale en sådan afgørelse. Sigtede skønnes egnet til samfundstjeneste med vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i afviklingsperioden.«

Tiltalte er tidligere straffet af betydning for sagen:

ved dom af 12. december 1995 for lignende kriminalitet ved på sin ejendom, i tiden forud for den 17. august 1994, at have dyrket 160 hampplanter med en vægt på 94,4 kg og for at være i besiddelse af 85,4 g tørrede hampplantedele. Idømt 14 dages betinget hæftestraf.

ved ankedom af 17. september 2003 for lignende kriminalitet ved på sin ejendom den 19. juni 2002 at have dyrket 898 stk. cannabisplanter - opvejet til ialt 99,5 kg - til eget brug. Idømt fængsel i 14 dage gjort betinget i 6 måneder blandt andet med vilkår om udførelse af 30 timers ulønnet samfundstjeneste.

Rettens begrundelse og afgørelse:

Tiltaltes forklaring og de oplysninger, der i øvrigt foreligger, har bestyrket den tilståelse, som tiltalte har afgivet. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 14 dage, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, jf. stk. 1, jf. lov om euforiserende stoffer § 3. Der er herved lagt vægt på, at tiltalte tidligere er straffet to gange for lignende kriminalitet, og at den sidste domfældelse er sket i efteråret 2003 sammenholdt med, at det nu pådømte forhold delvis skyldes hampplanter sået allerede i foråret 2004. Der er endvidere lagt vægt på stofmængderne.

Af ovennævnte grunde ses betinget dom, med eller uden vilkår om samfundstjeneste, ikke at kunne komme på tale.

Østre Landsrets dom:

Rudkøbing Rets dom af 6. januar 2005 (- - -) er anket af T med påstand om formildelse, navnlig således at tiltalte idømmes en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Straffen findes passende udmålt. Det tiltrædes af de grunde, der er anført af byretten, at der ikke er grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten stadfæster derfor dommen.