TfK 2006.508 VLD

V.L.D. 26. april 2006 i anke 11. afd. S-3126-05


 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Gert Gandrup, Frederikshavn).

(Lars E. Andersen, Kurt Rasmussen og Anne Mikkelsen (kst.) med domsmænd).

Retten i Frederikshavns dom af 24. november 2005:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 15. september 2005.

T er tiltalt for overtrædelse af

bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, jf. bilag 1, liste B, nr. 12,

ved på et ikke nærmere angivet tidspunkt i perioden fra den 1. januar 2005 til den 1. april 2005 på parkeringspladsen bag Super Brugsen, Søndergade 14 i Frederikshavn, af A at have modtaget ca. 50 gram amfetamin med henblik videresalg til en større personkreds.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en betinget fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte samt vidneforklaringer af A, M og Vicepolitikommissær P.

Forklaringerne er gengivet således i retsbogen:

»…

Tiltalte forklarede, at han kender A fra diskotek Down Town i Sæby. De har ved flere lejligheder talt sammen og har udvekslet mobilnumre. Tiltaltes mobiltelefon-nr. er - - -. Tiltalte har ikke på noget tidspunkt fået overleveret amfetamin fra A. På et tidspunkt hvor han og A tilfældigt mødte hinanden i byen, spurgte A ham, om han kendte nogen, der ville købe amfetamin. Tiltalte sagde, at han ville overveje dette. Efter at have overvejet det rettede han henvendelse til M, som han havde hørt var i amfetaminmiljøet i Frederikshavn. Han bad M tage kontakt til A og købe noget amfetamin. De talte hverken om kvantum, pris eller kvalitet. Kort tid efter sms'ede M tilbage til tiltalte, at nu havde han fået amfetaminen. Herefter skrev tiltalte tilbage til M, at han skulle levere det tilbage til A. Tiltalte havde ombestemt sig, idet han var kommet til at tænke på, hvilke konsekvenser handel med amfetamin kunne have for hans fremtid. Han har aldrig haft amfetaminen i sin besiddelse. Foreholdt sin forklaring som gengivet i afhøringsrapport af 6. april 2005 (bilag 14) side 2, 2. til 5. afsnit forklarede tiltalte, at han ikke mener at have forklaret, at han havde aftalt med A, at han skulle have 40 gram amfetamin. Han vil dog ikke afvise, at han har forklaret, at gælden til A vedrørte 4.500 kr. for stoffet og 500 kr. for et pengelån.

Tiltalte oplyste, at han mente at have underskrevet den pågældende rapport. Det kan konstateres, at rapporten ikke er underskrevet.

Dikteret og godkendt.

A mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret. I den forbindelse konstaterede retten, at vidnet den 15. april 2005 blev dømt for blandt andet handel med amfetamin. Vidnet bekræftede, at amfetaminen omfattet af nærværende sag er omfattet af dommen af 15. april 2005, og at dommen er endelig.

Vidnet forklarede, at han lærte tiltalte at kende gennem fodbold, ligesom de mødtes i byen flere gange. På et tidspunkt aftalte de, at vidnet skulle levere 40 eller 50 gram amfetamin til tiltalte. Han skulle give 5.000 kr. for stoffet, og de aftalte, at vidnet skulle aflevere det til en, han ikke kender på - - -kollegiet. Vidnet afleverede stoffet til den pågældende, som han i dag ved hedder M. Dagen efter blev han kontaktet, af hvem eller hvordan husker han ikke, men blev bedt om at tage stoffet tilbage. Herefter tog han ud på kollegiet og hentede amfetaminen, der befandt sig i samme pose, som da han havde leveret det. Når der på hans »regnskabsseddel« står »T 5.000«, er det et udtryk for, at de havde aftalt en pris på 5.000 kr. for amfetaminen.

Dikteret og godkendt.

M mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret. Vidnet bekræftede at han den 3. november 2005 har modtaget endelig dom for at have opbevaret 40 gram amfetamin for tiltalte.

Vidnet forklarede, at han mødtes med tiltalte til en fest. Han vil betegne dem som bekendte. På et tidspunkt aftalte de, at vidnet for tiltalte skulle hente noget amfetamin ved Super Brugsens parkeringsplads. Der kom en person med posen med amfetamin, som vel indeholdt 40-50 gram. Vidnet smagte på amfetaminen og konstaterede, at der ikke var tale om en god kvalitet, hvilket han meddelte til tiltalte. Han opbevarede amfetaminen i sin fryser. Tiltalte sagde til ham, at amfetaminen så skulle leveres tilbage. Han mener, at der kom en person til vidnet på - - -kollegiet og hentede amfetaminen. Han er i dag klar over, at det var A, der hentede amfetaminen.

Han husker ikke, hvad han har fået for sin ulejlighed, men han tror, at han må have faet et eller andet, idet han ikke gør noget gratis.

Dikteret og godkendt

Vpk. P mødte som vidne og erklærede sig bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Vidnet forklarede, at han vist nok sammen med en kollega foretog afhøringen af 6. april 2005, jf. sagens bilag 14. Tiltalte blev i et vist omfang foreholdt de oplysninger, politiet havde, blandt andet at der i regnskabet fundet hos A stod »T 5.000«. Herefter fremkom tiltalte selv med de oplysninger, som fremgår af rapporten.

Dikteret og godkendt.

Tiltalte forklarede supplerende vedrørende sine personlige forhold, at han går meget op i fodbold og sin skole. Han vil gerne, når han har afsluttet HHX eksamen, læse videre på universitet. Tiltalte har aldrig brugt stoffer.

…«

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold.

Rettens bemærkninger:

Det må efter bevisførelsen, herunder til dels tiltaltes egen forklaring, lægges til grund, at han bad M afhente amfetaminen, som skulle leveres ved Super Brugsen i Frederikshavn. Det må efter bevisførelsen videre lægges til grund, at kvantum på cirka 40 gram og pris på 4.500 eller 5.000 kr. var aftalt mellem tiltalte og A. Efter forklaringerne afgivet af såvel tiltalte som A og M, er det bevist, at M modtog og opbevarede amfetaminen på vegne tiltalte, inden stoffet efter ordre fra tiltalte blev tilbageleveret. Herefter finder retten - uanset at tiltalte således ikke fysisk har haft amfetaminen i sin besiddelse - tiltalte skyldig i at have modtaget 40 gram amfetamin på tid og sted som beskrevet i anklageskriftet. Da M som nævnt modtog og opbevarede amfetaminen på vegne tiltalte, er overtrædelsen af bekendtgørelse om euforiserende stoffer fuldbyrdet, og tiltalte har ingen mulighed for at træde tilbage efter straffelovens § 22.

Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, jf. bilag 1, liste B, nr. 12. Henset til tiltaltes unge alder, gode personlige forhold og det forhold, at han ret kort tid efter, at amfetaminen var blevet leveret til M, sørgede for, at den blev tilbageleveret, finder retten, at straffen bør gøres betinget som angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Vestre Landsrets dom:

Retten i Frederikshavn har den 24. november 2005 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Tiltalte T, har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, således at straffen forhøjes til fængsel i 3 måneder, der eventuelt kan gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte og vidnet A har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han aftalte med M, at denne skulle kontakte A for at købe noget amfetamin. Dagen efter fortrød han, da han alligevel ikke ønskede at komme ind i det miljø. Han havde på et tidspunkt lånt 500 kr. af A, da de en aften mødtes i byen. Han har aldrig set eller rørt den omtalte amfetamin.

Om sine personlige forhold har tiltalte forklaret, at han nu går på 3. år på HHX, og han forventer at blive student denne sommer. Han har fortsat planer om at tage en videregående uddannelse. Han bor noget af tiden hos sine forældre i Frederikshavn, ligesom han indimellem bor hos sin bror, der har en lejlighed i Aalborg. Han spiller fodbold i serie 1.

A har supplerende forklaret, at han kan bekræfte, at han aftalte med tiltalte, at denne skulle købe 40 eller 50 gram amfetamin af vidnet, ligesom han i øvrigt kan vedstå den forklaring, som han afgav for byretten. Han har mødt tiltalte en enkelt gang eller to, siden sagen blev behandlet i byretten. Han kan ikke huske, om tiltalte på et tidspunkt har lånt 500 kr. af ham.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Navnlig under hensyn til omstændighederne i forbindelse med købet af amfetaminen, tilbageleveringen af dette og tiltaltes oplysninger om, at han fortrød, at han havde bevæget sig ind i narkotikamiljøet, tiltrædes det, at straffen er fastsat som sket.

Det tiltrædes endvidere med samme begrundelse, som byretten har anført, at straffen er gjort betinget.

Landsretten stadfæster derfor dommen.