TfK 2007.386/2 VLD

V.L.D. 8. marts 2007 i anke 2. afd. S-2959-06
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. P. Højgaard Nielsen, Horsens).

(Fabrin, Deleuran og Lisbeth Christensen (kst.) med domsmænd).

Retten i Horsens dom af 17. oktober 2006:

Sagen er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring er modtaget den 5. juli 2006 og tillægsretsmødebegæring nr. 1 er modtaget den 4. oktober 2006.

T er tiltalt for overtrædelse af

1. lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 2, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer, § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, ved den 4. april 2006 omkring kl. 20.35 i Statsfængslet i Horsens, Fussingsvej 8, 8700 Horsens, at have været i besiddelse af 98 gram hash til eget forbrug.

2. lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1. jf. § 2, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, ved den 19. maj 2006 ca. kl. 20.10 i Statsfængslet Midtjylland, Vejlevej 45, 8766 Nørre-Snede, at have været i besiddelse af 2,31 gram hash til eget brug.

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte idømmes straf samt konfiskation.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Tiltalte har ad forhold 1 forklaret, at han havde købt 98 gram hash inde i fængslet. Det var til eget forbrug. Han havde da et stort forbrug af hash.

Tiltalte har ad forhold 2 forklaret, at han havde købt det pågældende hash i fængslet. Han blev i forhold 1 isoleret i 10 dage som følge heraf, og i forhold 2 fik han 7 dages strafcelle.

Tiltalte er tidligere straffet adskillige gange for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og senest ved dom af 11. januar 2006, Kriminalretten i Fredericia, fængselsstraf i 2 år og 6 måneder for blandt andet overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., tyveri, til dels forsøg herpå, samt røveri, overtrædelse af færdselsloven, våbenloven og bekendtgørelse om euforiserende stoffer.

Rettens begrundelse og resultat:


Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Under hensyntagen til, at tiltalte ni gange tidligere er straffet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, og under hensyntagen til mængden af det stof, han er fundet i besiddelse af, fastsættes straffen til fængsel i 60 dage, jf. lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 2, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1.

- - -

Vestre Landsrets dom:

Retten i Horsens har den 17. oktober 2006 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Tiltalte T har påstået formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han nu er på en behandlingsafdeling. Han er helt stoffri og aflægger regelmæssigt rene urinprøver. I den periode, der er omtalt i anklageskriftet, røg han 6-8 g hash dagligt. Hans liv har nu helt ændret karakter, idet han er blevet gift med en kvinde, der har to døtre. Han regner med at blive prøveløsladt den 1. august i år og har tilsagn om til den tid at komme i lære som murer.

Det bemærkes, at tiltalte tidligere er straffet i alt 10 gange for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer. Heraf angår 5 domme besiddelse af euforiserende stoffer i arrest eller fængsel.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Med bemærkning, at tiltalte tidligere er straffet 10 gange for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer, heraf 5 tilfælde af besiddelse af euforiserende stoffer i arrest eller fængsel, tiltrædes det, af de grunde, som byretten har anført, at straffen er fastsat som sket.

Landsretten stadfæster derfor dommen.