TfK 2009.314 VLD

V.L.D. 28. januar 2009 i anke 14. afd. S-2303-08
 

  Anklagemyndigheden mod T1 (adv. Anne Mette Ovesen, Hjørring).

(Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Gitte Kuhlwein (kst.) med domsmænd).
Retten i Hjørrings dom af 24. september 2008:
Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 21. juli 2008.

T2, T1, T3 og T4 er tiltalt for overtrædelse af

1. T2, T1

straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., jf. til dels § 21 og § 23,

ved i tiden fra den 1. september 2007 til den 29. april 2008 i forening med en eller flere ikke identificerede personer i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer med henblik på overdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag på ejendommen - - -, Løkken, hvor et professionelt skunklaboratorium var indrettet, at have forarbejdet, fremstillet og besiddet skunkplanter samt fremstillet stiklinger til produktion og salg af skunk, som ovenfor anført, eller eventuelt til salg til andre skunkproducenter med henblik på deres videresalg af skunkplanter, hvilket til dels mislykkedes, da de tiltalte blev anholdt den 29. april 2008. Den samlede produktion af skunk, til dels forsøg herpå, var følgende:

a) 1. høst - 4250 gram tørrede topskud med gennemsnitligt THC-indhold på 15 %, svarende til 7968 gram hash med et THC-indhold på 8 %,

b) 2. høst - 7750 gram tørrede topskud med gennemsnitligt THC-indhold på 15 %, svarende til 14531 gram hash med et THC-indhold på 8 %,

c) i gang værende produktion - 311 friske planter med et gennemsnitligt THC-indhold på 15 % som høstmodne, svarende til 34521 gram hash med et THC-indhold på 8 %,

d) 995 stiklinger med et gennemsnitligt THC-indhold på 15 % som høstmodne, svarende til 110445 gram hash med et THC-indhold på 8 %, i alt svarende til 167,4 kilo hash.

2. T2, T1

straffelovens § 276, jf. til dels § 23 - tyveri, til dels medvirken hertil - ved i tiden fra den 1. september 2007 til den 29. april 2008 i forening på ejendommen - - -, Løkken, at have foretaget eller eventuelt ved tilskyndelse, råd eller dåd at have medvirket til indgreb i og under alle omstændigheder opretholdelse af indgreb i de elektriske installationer, idet tilgangsklemmerne var tilsluttet til et kabel før el-måleren, således at der var tilkoblet væksthuslamper m.v. uden om målertavlen, hvorved der kunne stjæles el uden registrering hos elselskabet Nyfors Net, således at et døgnforbrug på 214 kWh svarende til 346,25 kr. pr. døgn ikke blev målt, ialt 239 dage med et samlet forbrug på 51146 kWh, værdi i alt 82.856,52 kr.

3. T1, T3 og T4

straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., jf. til dels § 21 og § 23,

ved i tiden fra den 20. marts 2008 til den 29. april 2008 i forening med en eller flere ikke identificerede personer i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer med henblik på overdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag på ejendommen - - -, Jerslev J., hvor et professionelt skunklaboratorium var indrettet, med henblik på forarbejdning og fremstilling af skunk at have besiddet og dyrket ikke under 197 skunkplanter, som med et gennemsnitligt THC-indhold på 15 % som høstmodne kunne have givet et udbytte svarende til 21.867 gram hash med et THC-indhold på 8 %, hvilket ikke lykkedes, da de blev anholdt den 29. april 2008.

4. T1, T3 og T4

straffelovens § 276, jf. til dels § 23 - tyveri, til dels medvirken hertil -

ved i tidsrummet fra den 20. marts 2008 til den 29. april 2008 i forening på adressen, - - -, Jerslev J, at have foretaget eller eventuelt ved tilskyndelse, råd eller dåd at have medvirket til indgreb i og under alle omstændigheder opretholdelse af indgreb i de elektriske installationer, idet tilgangsklemmerne var tilsluttet til et kabel før el-måleren, således at der var tilkoblet væksthuslamper m.v. uden om målertavlen, hvorved der kunne stjæles el uden registrering hos elselskabet Nyfors Net, således at et døgnforbrug på ca. 168 kWh svarende til en pris på ca. 272,- kr. pr. døgn ikke blev målt, i alt 40 dage med et samlet forbrug på ca. 6720 kWh, værdi i alt 10.886,40 kr.

5. - - -

6. T1

bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3,

ved den 29. april 2008 kl. 14.00 i ejendommen, - - -, Løkken, at have været i besiddelse af 1,5 gram amfetamin.

7. T4, T3 og T1

elinstallatørloven, jrf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 8. december 2003 § 15, jf. § 3, stk. 1, jf. § 2, nr. 2, jf. til dels straffelovens § 23,

ved i tiden omkring den 20. marts 2008 i ejendommen - - -, Jerslev J, i forening uberettiget at have foretaget eller eventuelt ved tilskyndelse, råd eller dåd at have medvirket til ændringer af faste installationer, som foran under forhold 4 nævnt, uagtet arbejde med ændring m.v. af faste installationer kun må udføres af autoriserede elinstallatører

8. T1, T2

elinstallatørloven, jr. lovbekendtgørelse nr. 989 af 8. december 2003 § 15, jf. § 3, stk. 1, jf. § 2, nr. 2, jf. til dels straffelovens § 23,

ved i tiden omkring 1. august 2007 til den 1. september 2007 i ejendommen - - -, Løkken, i forening uberettiget at have foretaget eller eventuelt ved tilskyndelse, råd eller dåd at have medvirket til ændringer af faste installationer, som foran under forhold 2 nævnt, uagtet arbejde med ændring m.v. af faste installationer kun må udføres af autoriserede elinstallatører.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf således:

Tiltalte T2: 2 år - 2 år og 6 måneder.

Tiltalte T1: 2 år og 6 måneder - 3 år.

Tiltalte T3: 6-8 måneder.

Tiltalte T4: 1 år og 3 måneder - 1 år og 6 måneder.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt følgende udvisningspåstande:

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte T1 udvises af Danmark i medfør af udlændingelovens § 24, nr. 1, jf. § 22, nr. 4, og med indrejseforbud efter udlændingelovens § 32.

- - -

Anklagemyndigheden har i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1, og 2, i sagens forhold 1, 3 og 6 nedlagt påstand om konfiskation således:

I forhold 1: konfiskation af de skunkplanter, det skunk og det produktionsudstyr, som fremgår af kosterapporten, jf. bilag G-6-3, kosternr. T1-51 og 54-58.

I forhold 3: konfiskation af tilsvarende, som fremgår af kosterapporten, jf. bilag G-11-1, kosternr. M 21 og 24-30.

I forhold 6: konfiskation af 1,5 gram amfetamin.

- - -

Tiltalte T1 har i forhold 1 erkendt at have forarbejdet, fremstillet og besiddet skunkplanter samt fremstillet stiklinger til egen produktion. Han har bestridt, at der var tale om et professionelt skunklaboratorium, og han har bestridt, at der var tale om produktion med henblik på overdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag. Han har bestridt anklagemyndighedens opgørelse af udbyttet/det forventelige udbytte.

I forhold 3 har han erkendt sig skyldig i at have besiddet og dyrket 197 skunkplanter. Han har bestridt, at det var med henblik på overdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag, ligesom han har bestridt, at der var tale om et professionelt skunklaboratorium. Han har bestridt anklagemyndighedens opgørelse af det forventelige udbytte.

Han har gjort gældende, at det fremgår af bilag P-6-3, at anklagemyndigheden har afgivet en bindende påtalebegrænsning, således at straffen kun kan udmåles i måneder.

Han har nægtet sig skyldig i forhold 2 og forhold 4-8.

Han har ikke bemærkninger til påstanden om udvisning. Han har ikke bemærkninger til påstanden om konfiskation af skunkplanter, skunk og produktionsudstyr.

Han har bestridt erstatningspligten i forhold 2 og forhold 4. Han har anerkendt den størrelsesmæssige opgørelse af kravene.

- - -

Rettens bemærkninger:

Ad forhold 1 og 3.

Indledningsvis bemærkes følgende:

Ad gennemsnitligt THC-indhold.

Efter den fremlagte supplerende retskemiske erklæring af 4. juli 2008:

»Estimering af udbyttet fra skunkplanter dyrket i skunklaboratorier« sammenholdt med det af vidnet A forklarede om, at der på alle de undersøgte adresser var tale om skunkplanter af samme sort og type, og at vækstforholdene var identiske, og sammenholdt med den fremlagte erklæring af 16. juni 2008 fra Retskemisk Afdeling vedrørende analyse af det tørrede skunk, der blev fundet i en plasticpose på - - -, og ifølge hvilken erklæring THC-indholdet var henholdsvis 15 % og 18 %, og endelig sammenholdt med det af tiltalte T1 forklarede om, at plasticposen indeholdt affald, som han havde fejet op efter anden høst på - - -, lægger retten til grund, at det gennemsnitlige THC-indhold i de planter, der var høstet på - - -, var på 15 %. På samme baggrund lægger retten til grund, at det forventelige gennemsnitlige THC- indhold i de planter, der var under produktion på - - - og på - - -, ville være 15 %, når de var høstmodne, og at det forventelige gennemsnitlige THC-indhold i de planter, der ville komme ud af de stiklinger, der var på - - -, ville være 15 %, for så vidt angår de stiklinger, der blev til høstmodne planter. Det lægges som ubestridt til grund, at det gennemsnitlige THC-indhold for hash er 8 %.

Ad marihuanaudbytte for en høstmoden cannabisplante.

Af de retskemiske erklæringer fremgår, at marihuana består af tørrede blade og blomsterstande. Vidnet A har forklaret, at alle bladene på en cannabisplante kan ryges, men at de nederste blade har et lavere THC-indhold end de øvrige blade. Vidnet har endvidere forklaret, at de nederste blade var fjernet på de planter, Retskemisk Afdeling fik ind til, undersøgelse fra - - - og fra - - -. På denne baggrund og henset til at den marihuana, der blev fundet i en plasticpose på - - -, og som havde et THC-indhold på 18 %, ifølge vidnet bestod af både tørrede blade og blomsterstande, samt lidt stængler, lægger retten til grund, at der ved beregningen af det forventelige marihuanaudbytte skal medtages både blade og blomsterstande, og idet det forhold, at anklagemyndigheden i forhold 1a og 1b kun har rejst tiltale vedrørende tørrede topskud, ikke ændrer herpå. De tiltaltes forklaring om, at det kun var blomsterstandene, som de høstede, tilsidesættes derfor. Af supplerende retskemisk erklæring af 4. juli 2008 fremgår, at Retskemisk Afdeling på baggrund af undersøgelser af høstklare planter fra to skunklaboratorier vurderer, at det gennemsnitlige udbytte af marihuana pr. høstklar plante er 59 gram, idet udbyttet i de undersøgte planter varierede mellem 47 gram og 67 gram. Af erklæringen fremgår endvidere, at Retskemisk Afdeling vurderer, at det beregnede gennemsnitlige udbytte på 59 gram pr. plante kan benyttes ved beregning af det forventelige udbytte for hvert af de otte involverede skunklaboratorier, (herunder de i denne sag omhandlede). På denne baggrund og på baggrund af det af vidnet A forklarede om, at der på alle de undersøgte adresser var tale om cannabisplanter af sammen sort og type, og at vækstbetingelserne var identiske, fastsætter retten det forventelige gennemsnitlige udbytte af marihuana pr. høstklar plante til skønsmæssigt 50 gram, idet det af Retskemisk Afdeling beregnede gennemsnitsudbytte reduceres med 15 %, da der er tale om et skøn, og da det fremgår, at planterne varierede i vægt mellem 47 gram og 67 gram, ligesom der herved er taget højde for, at det ikke kan udelukkes, at enkelte af de forefundne planter ikke ville nå frem til at blive en høstmoden plante, ligesom det heller ikke kan udelukkes, at de tiltalte havde flere planter end svarende til det, der ville give et optimalt udbytte pr. plante.

Særligt vedrørende stiklingerne (forhold 1) bemærker retten, at det fremgår af supplerende retskemisk erklæring af 4. juli 2008, at stiklingerne ikke er medtaget i beregningen. Vidnet A har forklaret, at årsagen hertil er, at Retskemisk Afdeling fra tidligere undersøgelser ved, at ikke alle stiklinger når frem til høstmodne planter. Vidnet har ikke kunne angive det forventelige svind i procent. På denne baggrund lægger retten til grund, at der for stiklingerne ville være et svind, frem til de ville stå som høstmodne planter, og dette svind fastsættes skønsmæssigt til 1/3. Retten finder således, at ca. 663 af stiklingerne forventeligt ville blive til høstmodne planter.

Ad forhold 1:

De tiltalte har erkendt, at første høst gav et høstudbytte på 4.250 gram tørrede topskud, og at anden høst gav et høstudbytte på 7.750 gram tørrede topskud. De har endvidere erkendt, at den igangværende produktion var på 311 planter, og at der var 995 stiklinger. På baggrund af det ovenfor anførte om det gennemsnitlige THC-indhold og det gennemsnitlige forventelige marihuanaudbytte pr. høstmoden plante, fastsætter retten udbyttet/det forventelige udbytte i forhold 1, beregnet som hash, således:

a: (4.250 gram x 15) / 8 = 7.968 gram hash.

b: (7.750 gram x 15) / 8 = 14.531 gram hash.

c: (311 x 50 x 15) / 8 = 29.156 gram hash.

d: 995 x 2/3 = 663. (663 x 50 x 15) / 8 = 62.156 gram hash.

I alt 105.843 gram hash, hvoraf 91.312 gram udgør forsøg. Retten bemærker i den forbindelse, at den finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at det var meningen med den igangværende produktion, at denne skulle fortsætte frem til høstmodne planter, og at det var hensigten med de omtalte stiklinger, at disse skulle drives frem til høstmodne planter begrænset af det svind, der måtte være.

Tiltalte T2 har erkendt, at han på - - - sammen med tiltalte T1 havde indrettet et skunklaboratorium og at han og tiltalte T1 der forarbejdede og fremstillede skunkplanter samt fremstillede stiklinger til produktion og til salg.

Tiltalte T1 har erkendt, at han på - - - sammen med tiltalte T2 fremstillede, forarbejdede og besad skunkplanter og fremstillede stiklinger. Han har ifølge sin egen forklaring gjort gældende, at det var til eget forbrug, og at han først i december blev klar over, at det var ulovligt.

Begge de tiltalte har bestridt, at der var tale om produktion med henblik på overdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag, ligesom de har bestridt, at der var tale om et professionelt skunklaboratorium.

Efter det dokumenterede og erkendte om udbyttet ved første og anden høst, og det oplyste om den igangværende produktion, herunder de 995 stiklinger, som retten, - efter det af tiltalte T2 forklarede og det dokumenterede om bl.a. telefonsamtalen af 26. februar 2008 mellem de tiltalte T2 og T1 i bilag D-6-53, hvoraf fremgår, at de tiltalte taler om køb og salg af stiklinger - lægger til grund var beregnet dels til egen produktion, dels videresalg, finder retten det bevist, at der var tale om produktion med henblik på overdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag. Endvidere finder retten det, efter det dokumenterede om skunklaboratoriets indretning, bevist, at der var tale om et professionelt skunklaboratorium. På denne baggrund og idet retten efter bevisførelsen herunder det dokumenterede om skunklaboratoriets indretning og det i bilag D-6-34, side 1, dokumenterede om, at tiltalte T1 og tiltalte T2 havde en aftale om, at tiltalte T1 ikke skulle afsløre tiltalte T2, hvis han blev anholdt, findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte T1 fra starten var klar over, at der var tale om en ulovlig produktion, og de tiltalte T2 og T1 findes derfor skyldige i overensstemmelse med anklageskriftets forhold 1 med den begrænsning, at den samlede produktion jf. det ovenfor anførte fastsættes som svarende til 105,8 kg hash, hvoraf 91,3 kg udgør forsøg.

Ad forhold 2:

Ad T2: Efter tiltaltes T2's erkendelse, som støttes af det til sagen i øvrigt oplyste, findes han skyldig i overensstemmelse med anklageskriftets forhold 2.

Ad tiltalte T1: Tiltalte har forklaret, at der kom nogen og ordnede nogle ledninger på - - -. På denne baggrund og efter det dokumenterede, om hvorledes kabeltilslutningen var foretaget, finder retten, at det allerede fra starten må have stået tiltalte T1 klart, at der var tale om tyveri af el, og han findes derfor skyldig i overensstemmelse med anklageskriftets forhold 2, idet det bemærkes, at den størrelsesmæssige opgørelse af forbruget ikke er bestridt.

Ad forhold 3:

Det er ubestridt, at der på - - - var 197 cannabisplanter. På baggrund af det ovenfor anførte om det beregnede gennemsnitlige THC-indhold og det beregnede forventelige gennemsnitlige marihuanaudbytte pr. høstmoden plante fastsætter retten det forventelige udbytte i forhold 3, beregnet som hash, således:

(197 x 50 x 15) / 8 = 18.468 gram hash.

Denne beregning støttes af det af tiltalte T1 forklarede om, at når han i telefonsamtale af 20. marts 2008, bilag D-11-18, side 19, taler om 10 kilo, hvis de er meget forsigtige, så mente han dermed, at hvis de var rigtige heldige, så kunne de få et udbytte på 10 kilo ud af 200 planter.

Ad tiltalte T1: Tiltalte T1 har erkendt sig skyldig i at have besiddet og dyrket 197 skunkplanter på - - -. På baggrund af det ovenfor anførte om det forventelige udbytte og under henvisning til det af tiltalte forklarede om, at der blev købt udstyr for 100.000 kr. til væksthuset på - - -, samt under henvisning til det dokumenterede om, hvorledes væksthuset var indrettet, herunder at loftsrummet efter det af vidnet B forklarede var forberedt til vækstrum, og endelig under henvisning til den dokumenterede samtale af 4. marts 2008, bilag D-11-11, side 2-3, mellem tiltalte T1 og en kvinde, hvoraf fremgår, at tiltalte T1 til kvinden oplyser, at indtægten efter 7 uger bliver 300.000, og at dem, der har haft det i 2/3 år i gennemsnit for et år har 200.000 US dollars, finder retten det bevist, at der var tale om produktion med henblik på overdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag, og at der var tale om et professionelt skunklaboratorium. På denne baggrund findes tiltalte T1 skyldig i overensstemmelse med anklageskriftets forhold 3 med den begrænsning, at det forventelige udbytte fastsættes til 18,4 kg hash.

Ad tiltalte T4: Tiltalte T4 har erkendt sig skyldig i at have besiddet og dyrket 197 skunkplanter. På baggrund af det ovenfor anførte om det beregnede forventelige udbytte og under henvisning til det af tiltalte T1 forklarede om, at han gav tiltalte T4 100.000 kr. til brug for indkøb af udstyr til væksthuset, samt under henvisning til det dokumenterede om telefonsamtaler mellem tiltalte T1 og tiltalte T4 inden opstarten og i forbindelse med opstarten af væksthuset på - - -, herunder den ovenfor omtalte telefonsamtale af 20. marts 2008, bilag D-11-18, side 18-19, hvoraf fremgår, at tiltalte T1 taler om et forventet udbytte på 10 kilo, og endelig under henvisning til det dokumenterede om hvorledes væksthuset var indrettet, finder retten det bevist, at der var tale om produktion med henblik på overdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag, og at der var tale om et professionelt skunklaboratorium, hvilket også tiltalte T4 var fuldt ud bekendt med. På denne baggrund findes tiltalte T4 skyldig i overensstemmelse med anklageskriftets forhold 3 med den begrænsning, at det forventelige udbytte fastsættes til 18,4 kg hash.

Ad tiltalte T3: Tiltalte T3 har nægtet sig skyldig i forhold 3. Efter det dokumenterede om telefonsamtalerne mellem tiltalte T1 og tiltalte T3 i marts 2008 lægger retten til grund, at når tiltalte T3, som nu erkendt, kom til Danmark for at arbejde, så var det for at arbejde i væksthuset på - - -. Retten har bl.a. lagt vægt på telefonsamtale af 4. marts 2008, bilag D-11-19, side 7, hvoraf bl.a. fremgår, at tiltalte T3 siger til tiltalte T1, at »… hvis jeg kommer så er det sikkert jeg skal være med« og »… når jeg kommer så skal være igang med det samme, jeg vil ikke komme på ferie eller skal vente« og på telefonsamtale af 10. marts 2008, bilag D-11-19, side 13-14, hvoraf bl.a. fremgår, at tiltalte T3 på tiltalte T1's spørgsmål om, hvornår han kommer, svarer »jeg vil ikke komme når tinger ikke er klare. Skal vi ikke vente til den 15., hvortil tiltalte T1 svarer: »jeg kan ikke sætte tinge igang, før du er her. Jeg vil fanden ikke ligge penge ud og skrive under på lejekontrakten«, hvortil tiltalte T3 svarer, at så kommer han, men at tiltalte T1 skal sende penge til ham, samt endelig på telefonsamtale af 18. marts 2008, bilag D-11-19, side 18-19, hvoraf bl.a. fremgår, at tiltalte T1 siger til tiltalte T3, at nu er tiden kommet, og det er op til T3, om han vil være med eller ej, tiltalte T1 er sammen med en, og de har startet på et nyt og hvis tiltalte T3 ikke kommer, finder de en anden, hvorefter tiltalte T3 beder tiltalte T1 om at hjælpe ham med at købe en billet. Tiltalte T3 kom herefter til Danmark den 24. marts 2008 og var i huset på - - -, da han blev anholdt den 29. april 2008. På denne baggrund og under henvisning til det ovenfor anførte om væksthusets indretning finder retten det endvidere bevist, at det helt fra starten må have stået tiltalte T3 klart, at han deltog i produktion af skunk i et professionelt skunklaboratorium og med henblik på overdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag. Tiltalte T3 findes derfor skyldig i overensstemmelse med anklageskriftets forhold 3 med den begrænsning, at det forventelige udbytte fastsættes til 18,4 kg hash.

Ad forhold 4:

Ad tiltalte T4: Efter tiltalte T4's erkendelse, som støttes af det til sagen i øvrigt oplyste, findes han skyldig i overensstemmelse med anklageskriftets forhold 4.

Ad tiltalte T1: Efter det dokumenterede om telefonsamtalerne mellem tiltalte T4 og tiltalte T1, hvori de planlægger opstarten af væksthuset på - - - og efter det dokumenterede om, at tiltalte T3 til politirapport har forklaret, at både tiltalte T4 og tiltalte T1 arbejdede med elinstallationerne på - - -, finder retten det bevist, at tiltalte T1 er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftets forhold 4, idet det bemærkes, at den størrelsesmæssige opgørelse af forbruget ikke er bestridt.

Ad tiltalte T3: Under henvisning til det ovenfor anførte om tiltalte T3's forklaring til politirapport og under henvisning til det dokumenterede om, hvorledes kabeltilslutningen var foretaget, finder retten, at det allerede fra starten må have stået tiltalte T3 klart, at der var tale om tyveri af el, og han findes derfor skyldig i overensstemmelse med anklageskriftets forhold 4, idet det bemærkes, at den størrelsesmæssige opgørelse af forbruget ikke er bestridt.

- - -

Ad forhold 6:

Det lægges som ubestridt til grund, at amfetaminen var på - - -, og at tiltalte T1 var bekendt hermed. På denne baggrund og idet retten tilsidesætter tiltaltes forklaring, om at det tilhørte en person ved navn C, som utroværdig, findes tiltalte T1 skyldig i overensstemmelse med anklageskriftets forhold 6.

Ad forhold 7:

Ad tiltalte T4: Efter tiltaltes erkendelse, som støttes af det til sagen i øvrigt oplyste, findes han skyldig i overensstemmelse med anklageskriftets forhold 7.

Ad tiltalte T3 og tiltalte T1: Under henvisning til det ovenfor under forhold 4 anførte findes også disse tiltalte skyldige i overensstemmelse med anklageskriftets forhold 7.

Retten finder ikke, at der er tale om sammenstød med forhold 4, idet overtrædelsen i forhold 7 ikke kan betegnes som en biomstændighed til forhold 4, idet det bemærkes, at reglerne i installatørloven bl.a. varetager et sikkerhedsmæssigt hensyn.

Ad forhold 8:

Ad tiltalte T2: Efter tiltaltes erkendelse, som støttes af det til sagen i øvrigt oplyste, findes han skyldig i overensstemmelse med anklageskriftets forhold 8.

Ad tiltalte T1: Under henvisning til det ovenfor under forhold 2 anførte findes tiltalte T1 skyldig i overensstemmelse med anklageskriftets forhold 8.

Retten finder ikke, at der er tale om sammenstød med forhold 2, idet overtrædelsen i forhold 8 ikke kan betegnes som en biomstændighed til forhold 2, idet det bemærkes, at reglerne i installatørloven bl.a. varetager et sikkerhedsmæssigt hensyn.

Ved strafudmålingen lægger retten til grund, at det var tiltalte T2, som i forhold 1 kontaktede tiltalte T1, og at de sammen startede væksthuset på - - - med tiltalte T2 som initiativtager og overgartner og tiltalte T1 som almindelig gartner. Retten afviser de tiltaltes forklaringer om, at de arbejdede for en person ved navn C. Retten har således fundet, at tiltalte T2's forklaring om, at han tilfældigt mødte C, hvis efternavn eller adresse han ikke kender, ved Bilka, at han havde en speciel telefon, som han brugte, når han førte samtaler med C, men at han lige inden anholdelsen havde mistet denne telefon, og at han ikke huskede telefonnummeret, kan tilsidesættes som utroværdig. Retten har endvidere lagt vægt på, at det forekommer påfaldende, at tiltalte T2 og tiltalte T1 på intet tidspunkt under deres mange fælles samtaler omtaler C. I forhold 3 lægger retten til grund, at tiltalte T1 og tiltalte T4 sammen startede væksthuset på - - - og ansatte T3 som arbejder. Retten har lagt vægt på telefonsamtalerne mellem tiltalte T1 og tiltalte T4, herunder især samtale af 20. marts 2008, bilag D- 11-18, side 18-19, fremgår, at de taler om »vores have« og at »det er bedst, når kun os to«, hvorimod de intet tidspunkt omtaler C.

Ad T2:

Straffen for tiltalte T2 fastsættes i medfør af straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., jf. til dels § 21 og § 23, straffelovens § 285, jf. § 276, jf. til dels § 23, og elinstallatørlovens § 15, jf. § 3, stk. 1, jf. § 2, nr. 2, jf. til dels straffelovens § 23, til fængsel i 1 år og 6 måneder.

Retten har lagt vægt på, at der i forhold 1 var tale om professionel cannabisproduktion, på mængden af produceret cannabis og på størrelsen af det forventelige cannabisudbytte af den igangværende produktion, herunder af de fundne stiklinger. Endvidere har retten lagt vægt på, at der var tale om produktion af cannabis med et gennemsnitligt/forventeligt gennemsnitligt THC-indhold på 15 % samt på tiltaltes centrale rolle som initiativtager og overgartner.

Ad T1:

Straffen for tiltalte T1 fastsættes i medfør af straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., jf. til dels § 21 og § 23, straffelovens § 285, jf. § 276, jf. til dels § 23, straffelovens § 172, stk. 1, jf. § 171, jf. § 21, bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, og elinstallatørlovens § 15, jf. § 3, stk. 1, jf. § 2, nr. 2, jf. til dels straffelovens § 23, til fængsel i 2 år og 6 måneder.

Det bemærkes, at anklagemyndigheden ved henvendelsen til Udlændingeservice vedrørende spørgsmålet om udvisning ikke har afgivet en bindende påtalebegrænsning.

Retten har ved straffens udmåling lagt vægt på, at der i forhold 1 og forhold 3 var tale om professionel cannabisproduktion, på mængden af produceret cannabis i forhold 1 og på størrelsen af det forventelige cannabisudbytte af den igangværende produktion i forhold 1 og 3, herunder det forventelige cannabisudbytte af de fundne stiklinger. Endvidere har retten lagt vægt på, at der var tale om produktion af cannabis med et gennemsnitligt/forventeligt gennemsnitligt THC-indhold på 15 % og på tiltaltes centrale rolle i forhold 3.

Ad tiltalte T3:

Straffen for tiltalte T3 fastsættes i medfør af straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., jf. til dels § 21 og § 23, straffelovens § 285, jf. § 276, jf. § 23, og elinstallatørlovens § 15, jf. § 3, stk. 1, jf. § 2, nr. 2, jf. til dels straffelovens § 23, til fængsel i 6 måneder.

Retten har lagt vægt på, at der i forhold 3 var tale om professionel cannabisproduktion, på størrelsen af det forventelige cannabisudbytte af den igangværende produktion, samt på at der var tale om produktion af cannabis med et forventeligt gennemsnitligt THC-indhold på 15 %. Endelig har retten lagt vægt på tiltaltes underordnede rolle. Det bemærkes, at det forhold, at det ikke kan afvises, at tiltalte T3 undervejs var tilbage i Tjekkiet, er uden betydning for strafudmålingen.

Ad tiltalte T4:

Straffen for tiltalte T4 fastsættes i medfør af straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., jf. til dels § 21 og § 23, straffelovens § 285, jf. § 276, jf. til dels § 23, og elinstallatørlovens § 15, jf. § 3, stk. 1, jf. § 2, nr. 2, jf. til dels straffelovens § 23, til fængsel i 1 år.

Det bemærkes, at anklagemyndigheden ikke ved sin skrivelse til Udlændingeservice angående spørgsmålet om udvisning har afgivet en bindende påtalebegrænsning.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at der i forhold 3 var tale om professionel cannabisproduktion, på størrelsen af det forventelige cannabisudbytte af den igangværende produktion, samt på at der var tale om produktion af cannabis med et forventeligt gennemsnitligt THC-indhold på 15 %. Endelig har retten lagt vægt på tiltaltes rolle, herunder at han deltog i planlægningen af væksthuset på - - -.

Ad udvisningspåstandene:

Ad tiltalte T1: Tiltalte har efter det oplyste nu ikke nogen tilknytning til Danmark. Påstanden om udvisning tages i medfør af de af anklagemyndigheden påberåbte bestemmelser til følge som nedenfor bestemt, idet det efter de oplysninger, der foreligger for retten, lægges til grund, at der ikke foreligger forhold, der er omfattet af Udlændingelovens § 26.

Ad tiltalte T3: Tiltalte har efter det oplyste ingen tilknytning til Danmark. Påstanden om udvisning tages til følge i medfør af Udlændingelovens § 24, stk. 1, jf. § 22, nr. 4, og § 24, nr. 2, som nedenfor bestemt, idet det efter de oplysninger, der foreligger for retten, lægges til grund, at der ikke foreligger forhold, der er omfattet af Udlændingelovens § 26.

Ad tiltalte T4: Tiltalte har efter det oplyste haft lovlig ophold i Danmark fra den 30. august 2003. Han har været varetægtsfængslet siden den 30. april 2008. Han har efter det oplyste ingen familiemæssige tilknytning til Vietnam. Efter det oplyste opholder hele hans familie sig i Danmark. Uanset at den begåede kriminalitet er af alvorlig karakter, finder retten, at der efter det foran anførte foreligger forhold, som afgørende taler mod udvisning, jf. Udlændingelovens § 26, stk. 2, hvorimod der henset til kriminalitetens art ikke er forhold, der taler mod en betinget udvisning i medfør af udlændingelovens § 24 b, stk. 1. Anklagemyndighedens påstand herom tages herefter til følge som nedenfor bestemt.

Ad påstanden om konfiskation af skunkplanter, skunk og produktionsudstyr:

Ad samtlige de tiltalte: Den nedlagte konfiskationspåstand tages i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1 og 2, til følge som nedenfor bestemt.

- - -

De tiltalte har været frihedsberøvede siden den 29. april 2008.

Vestre Landsrets dom:
Retten i Hjørring har den 24. september 2008 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Tiltalte har påstået frifindelse i forhold 1, 3, 5, 6, 7 og 8 og formildelse.

For så vidt angår forhold 1 har tiltalte erkendt de i punkt a og b angivne mængder hash. Endvidere har tiltalte erkendt, at der var en igangværende produktion med 311 friske planter som anført i punkt c, og 995 stiklinger som anført i punkt d.

For så vidt angår forhold 3 har tiltalte erkendt, at der blev dyrket 197 skunkplanter.

I forhold 1 og 3 har tiltalte erkendt, at han har deltaget i at fremstille, forarbejde og besidde de angivne skunkplanter, men han bestrider, at fremstillingen skete med henblik på overdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag.

Tiltalte har ingen bemærkninger til anklagemyndighedens påstande om konfiskation, erstatning og udvisning.

Anklagemyndigheden har påstået frifindelse i forhold 5 samt skærpelse.

Tiltalte og vidnet A har i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er endvidere afgivet vidneforklaring af T2 og T4, der i det væsentlige har forklaret som i byretten.

Tiltalte har supplerende forklaret, at T2 kontaktede ham og fortalte, at han havde noget arbejde til ham, hvor tiltalte skulle passe nogle planter og pakke noget. Han kendte ikke andre, der havde et tilsvarende arbejde. Han købte senere planter af nogle mennesker i Kolding. Der var andre i det vietnamesiske miljø, der arbejdede med planter. Det var først i december 2007, at han fik at vide, at det var ulovligt at dyrke planterne. Han ville alene arbejde med planterne i et par måneder, hvorefter han ville tage hjem til Vietnam. Han har sendt 3-4.000 kr. til sin mor i Vietnam. Han underskrev lejekontrakten, selv om han ikke kunne læse den. Han kender ikke navnet på den, der er opført som lejer på kontrakten. Det var C, der bestemte navnet på lejeren. Han hjalp med at rydde op og gøre rent på - - -. Han hjalp ikke med at sætte lamper og andre ting op. Det var C, der bestemte, og det var C's venner, der ordnede elinstallationerne. Han blandede sig ikke i deres arbejde. Det var først efterfølgende, at han blev opmærksom på, at elinstallationerne skulle anvendes i forbindelse med dyrkningen af planterne. Han gjorde blot, som der blev sagt. Det var C og dennes kammerat, der kom med planterne. Han havde tidligere arbejdet i et værtshus, hvor han også lavede det, han fik besked på. Han høstede efter 3-4 måneder. T2 viste ham, hvordan der skulle høstes. De talte ikke om, hvad der efterfølgende skulle ske med høsten. Når man høster, tager man blomsterne af planten og smider bladene ud sammen med jorden. Han anvendte ikke bladene. T2 tog blomsterne med, efter at de var tørret. Blomsterne er i forvejen små, og de skal derfor ikke skæres i stykker. Materialet, der var i den pose, der blev fundet, stammede ikke fra selve høsten, men der var tale om affald, som skulle smides ud. I en anden pose havde han blomster, som han havde fejet op, og denne pose skulle hentes af T2. Han vidste ikke, hvor skunken skulle sælges, så han sagde til politiet, at det nok var i Holland eller Tyskland. Da politiet spurgte, om det kunne passe, at det ville koste omkring 15.000 kr. pr. kg, sagde han, at det godt kunne passe. Han har hørt nogle snakke om prisen på skunk i henholdsvis Holland og Danmark. Han blev bange, da han hørte, at det var ulovligt at dyrke og sælge skunk, men det skulle være tilstrækkeligt at betale en bøde. Han tog til Kolding for at købe stiklinger. Han havde mødt nogle, der snakkede om stiklinger. Efter første høst lavede de selv deres egne stiklinger. Han ved ikke, om der blev videresolgt stiklinger. T2 havde sagt, at C skulle købe stiklinger. Tiltalte har ikke set T2 medtage stiklinger fra huset. Ved 2. høst havde de omkring 320 planter. Ved politiets ransagning blev der fundet 995 stiklinger, der stod i vækstkasser. De ville alene bruge omkring 300 stiklinger, og resten ville blive smidt ud. Han har tidligere forsøgt at anvende 500 stiklinger, men alle døde. Det kan være vanskeligt at vide, om stiklingerne overlever. Han havde en telefonsamtale med T3, hvor tiltalte sagde til T3, at han skulle komme til Danmark.

Han har ikke selv anvendt amfetamin. Han havde fået at vide, at han skulle sælge amfetaminen, men det gjorde han ikke, da det var farligt. I Vietnam kunne det betyde en dødsdom. Amfetaminen havde været i huset i lang tid.

- - -

Om forholdene på - - - har tiltalte supplerende forklaret, at han passede begge huse samtidig. T4 skulle lære, hvordan man dyrkede planterne, så han kunne gøre tilsvarende til eget forbrug. Tiltalte vidste ikke, at der var tale om et forkert navn på kontrakten på - - -. C sørgede for, at de forskellige materialer blev installeret på - - -. Det var C, der sagde, hvilke varer der skulle købes, og tiltalte foretog så indkøbene. Lamperne er købt i Tyskland, og de øvrige ting er købt i Danmark. Der blev overgivet penge til T4, som boede i Kolding, og han skulle så foretage indkøb i Tyskland. På - - - var det C, der sørgede for, at huset blev indrettet til planter. På loftet skulle der ikke dyrkes planter, da rummet alene kunne bruges til opbevaring. Det var C's bekendte, der sørgede for at købe tingene til huset og for at installere el. C kom med planterne til - - -. Stiklingerne på - - - var kun en uge gamle. Planterne skulle være 12 uger, inden de kunne høstes. Han har i februar 2008 sendt en sms til T3 om, at der skulle startes et nyt sted. Baggrunden var, at C havde spurgt tiltalte, om han kendte nogen, der kunne arbejde på - - -. Der var ikke tale om, at det skulle ske straks. T3 skulle også tale med C. Han husker, at han havde en lang telefonsamtale med en kvinde, hvor de talte om, hvor mange penge, han kunne tjene. Der var tale om en kvinde, han ikke havde mødt, men han havde alene truffet hende på nettet. Hun kendte også T4. Hun boede i udlandet, og hun havde ikke tidligere boet i Danmark. De tal, han oplyste i telefonsamtalen, var udtryk for pral. Han har ikke sendt 50.000 euro ud af landet, således som han har sagt i en telefonsamtale med T3. Han nævnte alene det pågældende beløb for at få T3 til at oplyse sin adresse og andre ting. Han sagde videre til T3, at de skulle starte sammen. Han havde ikke penge til at låne T3 800 US dollars. Den 14. marts 2008 havde han en telefonsamtale med T4. De drøftede køb af et hus, men det har ikke relation til dyrkning af skunk. Han omtalte, at han tidligere købte 100 stiklinger til T2. Den 15. marts 2008 havde han en telefonsamtale med T4 om et hus på 80-100 kvadratmeter. Han kan ikke huske, om det var huset på - - -, de talte om.

Den 18. marts 2008 havde han endnu en telefonsamtale med T4. De talte om billige ting i Holland. De ting, de købte til - - -, blev købt i Tyskland. Den 20. marts 2008 havde han også en telefonsamtale med T4. De talte om ting, som C havde bestilt, og som de skulle hente. Nogle af tingene skulle anvendes på - - -. T4 spurgte, hvor stort udbytte der ville blive tale om, og tiltalte sagde, at det afhang af, hvor godt planterne klarede sig. Der kunne stå 5 planter under hver lampe. Hver plante stod i 10 liter jord. Når planterne blev store, skulle en del planter smides ud, da der ikke var plads. På - - - var der således kun plads til 75 planter fra planterne blev omkring 4 uger. Den 2. april 2008 havde han en samtale med T4, hvor de talte om penge. TiItalte sagde til T4, at han skulle have nok penge til at købe tingene i Tyskland, og var der ikke nok, så ville tiltalte give ham penge. T4 skulle lægge pengene ud, og i sidste ende ville C betale.

Afhørt af forsvareren har tiltalte supplerende forklaret, at de høstede to gange, og den tredje produktion var i gang. De skar de nederste sideskud af og anvendte dem til at lave stiklinger. Planterne blev omplantet tre gange. Til sidst i vækstforløbet anvendte han potter, der kunne indeholde 10 liter. Planterne kom i vækstperioden til at fylde så meget, at han var nødt til at smide en del af dem ud. Hvis ikke han gav planterne plads nok, fik de ikke tilstrækkeligt lys, og de ville så ikke få blomster. Han beregnede maksimalt 5 planter pr. lampe. Når planterne skulle høstes, skar han dem over og hængte dem til tørre i to dage. Herefter skar han blomsterne af og smed blade og stængler ud. Det er kun blomsterne, der anvendes.

De pakkede omkring 2 kg blomsterstande i hver pose, som blev hentet af T2. Han har i et enkelt tilfælde konstateret, at han kunne få cirka 20 gram blomster fra en plante. Planterne har det bedst, hvis ikke deres blade rører ved hinanden. Den første høst stammede fra 100-120 planter. Den anden høst stammede fra 310-320 planter. De 311 planter, der blev fundet på - - -, manglede 6 uger, før de var høstmodne. Planterne var imidlertid ikke så gode som tidligere, da det havde været koldt. Det optimale antal planter på - - - var 180-200. De havde 995 stiklinger, hvilket var nødvendigt, da han kalkulerede med, at mange ville dø. Han skulle reelt kun bruge 200-250, da der ikke var plads til flere. Ingen af stiklingerne skulle sælges. Det hele blev bestemt af T2. På - - - var der indrettet to rum til planter. Planterne kunne ikke gro på loftet, da der var for lidt luft. Planterne på - - - var en uge gamle. Der var 197 planter, men han forventede, at nogle ville dø. På - - - ville der alene være plads til 70-75 voksne planter. Fik han planter i overskud, skulle de smides ud. Da han blev ansat af T2, fik han ikke en nærmere beskrivelse af arbejdsopgaverne. Han blev oprindelig lovet, at han skulle have 10.000 kr. om måneden, men der blev senere fradraget forskellige beløb. T2 kom på - - - med forskelligt interval. Han fik udbetalt løn af T2. Han mødte C sammen med T2 på en restaurant i Aalborg. C kom med lamperne til - - -. C havde en pistol, og tiltalte blev bange. C har været i - - - mere end 5 gange. C kom ikke sammen med T2. Det var C, der bestemte og betalte, hvilket T2 havde fortalt ham. T2 gav ham instrukser om pasningen af planterne. Han mener, at T2 også havde et andet sted. Han fortalte C, at hans mor var syg, og at han gerne ville til Vietnam og besøge hende. C sagde, at han skulle starte endnu et væksthus, så ville C hjælpe ham med penge til billetten. Når der kom en anden til at passe - - -, ville tiltalte få mulighed for at rejse. Det var derfor, han forsøgte at få T3 til Danmark. C har fra starten sagt til tiltalte, at hans navn ikke må nævnes, og det er derfor, at C's navn ikke fremgår af telefonsamtalerne. T4 ville gerne starte et væksthus. De havde en løs snak om at flytte sammen og dyrke skunk. Han har tidligere fortalt politiet, hvor han har mødt C. Han havde ikke penge til at starte væksthuset på - - -. Da han studerede i Aalborg, levede han af at arbejde på restaurant og gå med aviser. Også i Vietnam har han løbende haft noget arbejde ved siden af studierne. Han har ikke opsparet penge. Han har gået i skole i Vietnam i 18 år. Han tror, at det har kostet 100.000-120.000 kr. at opstarte produktionen på - - -. T4 skulle hjælpe med produktionen på - - -, og det var en fordel, at T4 talte dansk.

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han gerne vil til Vietnam, da hans mor døde i oktober 2008. Hans far er nu alene, og han har det ikke godt. Han er enebarn. Tiltalte har videre forklaret, at han omkring 1. august 2008 blev flyttet fra Hobro Arrest til Frederikshavn Arrest. Han har ikke fået oversat en ankemeddelelse. Den, der er anført som oversætter, var en anden varetægtsarrestant.

T4 har supplerende forklaret, at tiltalte bestilte udstyr, og det var vidnet, der hentede det. Han hjalp tiltalte med at leje huset på - - -. Han har muligvis lagt penge ud for indkøb i Tyskland. Han har hjulpet med at sætte lamper op på - - -. Han kender kun tiltalte, og han ved ikke, hvem der i øvrigt har installeret tingene på - - -. Han har aldrig plantet skunkplanter, og han vidste derfor ikke meget om produktionen. Han vidste ikke noget om det endelige udbytte. Tiltalte og vidnet har talt om at starte en produktion, som de skulle anvende til eget forbrug. Han mødte T3 på - - -, men han ved ikke, om T3 passede planterne. Han ryger selv, og man anvender kun blomsterne og ikke bladene. Han har i marts 2008 haft nogle telefonsamtaler med tiltalte, og de har talt om at lave et væksthus. Tiltalte har fortalt, at han arbejdede for en mand, men vidnet kan ikke huske navnet på manden. Tiltalte har over for vidnet givet udtryk for, at han ikke havde penge. Vidnet kom til Danmark fra Vietnam i marts 2008. Også fra Vietnam talte han i telefon med tiltalte, men vidnet husker ikke indholdet af samtalerne, da han ofte var beruset.

A har supplerende forklaret, at det brugbare materiale i planten er overensstemmende med det rygbare. I sine beregninger over brugbart materiale medtager han blade og blomsterstande. Stængler medtages ikke. I forskellige retskemiske afdelinger er der præcedens for at foretage beregning på denne måde. De nederste blade var fjernet fra planterne, formentlig fordi væksten derved kan koncentrere sig om den øvrige del af planten. Bladene nederst på planten har et lavere THC-indhold end de øvrige blade. På afdelingen får de ofte salgspakninger ind. I disse pakninger er der enten kun blomsterstande eller finthakket materiale, hvor det ikke er tydeligt, hvad der indgår i materialet. De får aldrig salgspakninger, som kun indeholder blade. Materialet i T 58-1 ligner det materiale, de får ind i andre sager. Det er ikke usædvanligt, at der er iblandet stængler i materialet. Materialet i T 58-1 kunne godt alene indeholde blomsterstande. Planternes vækstbetingelser i nærværende sag svarer til vækstbetingelserne i andre lignende sager. Skunk er marihuana af en god kvalitet, da det procentvise THC-indhold er højere. Andre steder har han set, at man høster hele planten - efter at have taget de nederste blade af. Derefter tørrer man planten og anvender blade og blomsterstande. De nederste blade kunne godt være dem, der anvendes til stiklinger. En stikling er et sideskud fra en plante. THC-indholdet i de nederste blade er omkring 3-4 procent. Brugsværdien af en plante er mellem 15 % og 25 %. En plante vejer i frisk stand 300-400 gram. Udstyret og indretningen af rummene var ens på de forskellige undersøgte steder. Planterne kræver mere plads i løbet af vækstforløbet. Høstklare planter fylder mest. Han har ikke erfaring med følgerne af, at planterne står tæt sammen - også når de er høstklare. Planterne bliver først plantet som stiklinger i mineraluld, derefter i små potter, og endeligt i 5 liter potter. Store planter kan ikke stå helt tæt, da det givetvis vil hindre væksten.

T2 har supplerende forklaret, at han oprindeligt kontaktede tiltalte og fortalte, at C havde sagt, at de sammen skulle dyrke planter af høj kvalitet. Han vidste dengang ikke, at produktionen var ulovlig. Tiltalte og vidnet skulle hver have 10.000 kr. om måneden for at passe planterne. C betalte vidnet penge for 3-4 måneder, og vidnet betalte herefter tiltalte 10.000 kr. hver måned. C's kammerater installerede el og udsugning, mens tiltalte og vidnet var i huset, men de hjalp ikke med arbejdet. Der blev høstet to gange. Efter tørring af planterne pakkede de materialet og afleverede det til C. Hverken tiltalte eller vidnet vidste, hvad C gjorde med materialet. I starten var han ikke klar over, at skunk var så dyrt. På et senere tidspunkt - efter at de havde høstet to gange - fortalte C, at skunk kostede omkring 20.000 kr. pr. kg. Nogle af stiklingerne gik ud, og tiltalte købte nye stiklinger i Kolding. Tiltalte kendte et sted, hvor han kunne købe stiklinger. En del planter dør, inden de er klar til at blive høstet. De 995 stiklinger, der var i huset, da de blev anholdt, skulle anvendes i forbindelse med næste produktion. Havde de for mange stiklinger, ville de overskydende blive smidt ud. Stiklingerne blev skåret fra de store planter. I huset kunne der højest modnes 250 planter. De 311 planter, der var i produktion, manglede endnu 4-6 uger, inden de skulle høstes.

Når planten er tørret, bruger de blomsterne, og resten smides ud. De pakkede poser i henholdsvis ½ og 1 kg. Han afleverede poserne til C, og derefter ved han ikke, hvad der skete. Han ved ikke, hvad det kostede at starte et væksthus, og han havde heller ikke penge til det. Vidnet skulle kontrollere, om tiltalte passede planterne ordentligt. C betalte for de stiklinger, tiltalte købte.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Anklagemyndigheden har ifølge de foreliggende oplysninger den 3. oktober 2008 fremsendt ankemeddelelsen til tiltalte i Hobro Arrest, selv om han ifølge de foreliggende oplysninger allerede omkring den 1. august 2008 var blevet overflyttet til Frederikshavn Arrest. Der foreligger ikke nærmere oplysninger om, hvorvidt dette brev, der er sendt med almindelig post, er overgivet til tiltalte, jf. retsplejelovens § 907, stk. 1, sidste punktum. På denne baggrund, og da ankemeddelelsen først er forkyndt for tiltalte den 22. oktober 2008, er anklagemyndighedens anke ikke iværksat rettidigt.

Landsretten afviser derfor anklagemyndighedens kontraanke, jf. retsplejelovens § 910.

Ad forhold 1 og 3

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, herunder forklaringen og erklæringerne afgivet af A, at det gennemsnitlige THC-indhold i plantematerialet dyrket på - - - og - - - er 15 %, og at det gennemsnitlige THC-indhold for hash er 8 %.

Efter bevisførelsen for landsretten lægges det til grund, at også bladene har et højt THC-indhold, at politiet ved ransagning på - - - fandt en pose på 460 gram med tørret materiale, som ikke alene indeholdt blomsterstande, at det, som forklaret af A, var normalt, at en del af planternes blade indgik i skunkproduktionen, og at vækstforholdene på - - - og - - - svarede til forholdene på de lokaliteter, som er nærmere undersøgt af A.

Under hensyn hertil og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det videre, at det ikke alene er planternes blomsterstande, der skal indgå i grundlaget for de foretagne beregninger. Det tiltrædes herefter, at det skønsmæssige gennemsnitlige udbytte er fastsat til 50 gram pr. plante.

Det tiltrædes på denne baggrund, at mængden af hash i forhold 1 c er fastsat til 29.156 g.

Under hensyn til den usikkerhed, der er forbundet med, om stiklinger kan overleve, og til mulighederne for at dyrke planterne under optimale forhold på - - -, finder landsretten efter en samlet vurdering, at produktionen i forhold 1 d skønsmæssigt skal fastsættes svarende til 30 kg hash.

Efter det ovenfor anførte er det herefter bevist, at tiltalte i forhold 1 har produceret og forsøgt at producere skunk svarende til omkring 80 kg hash.

For så vidt angår antallet af planter på - - - tiltrædes det, at beregningen af mængden af hash er foretaget med udgangspunkt i 197 planter, idet det efter de fremlagte bilIeder af indretningen af loftsrummet lægges til grund, at også dette rum skulle anvendes til dyrkning af planterne. Under hensyn til planternes alder sammenholdt med mulighederne for at opnå optimale vækstforhold tiltræder landsretten herefter, at tiltalte i forhold 3 er fundet skyldig i at producere skunk med et forventet udbytte svarende til omkring 18 kg hash.

Under hensyn til de angivne mængder, indretningen af vækstrum på - - - og - - -, samt forløbet nu med tilrettelæggelse af 3. høst på - - - tiltrædes det, at produktionen var professionelt tilrettelagt med henblik på overdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag, og det tiltrædes herefter, at tiltalte i forhold 1 og 3 - med de ovenfor anførte begrænsninger i den samlede mængde - er fundet skyldig som sket.

- - -

Ad forhold 6, 7 og 8

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket i de nævnte forhold.

Ad straffastsættelsen mv.

Efter bevisførelsen lægger landsretten til grund, at tiltalte i forbindelse med etableringen af produktionen på - - - havde initiativet og var aktiv i inddragelsen af T3 og T4. På den baggrund og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført vedrørende tiltalte T1, tiltrædes byrettens strafudmåling.

Herefter og da landsretten ligeledes tiltræder dommens bestemmelse om konfiskation, erstatning og udvisning, stadfæstes dommen.

Tiltalte har fortsat været frihedsberøvet under anken.

- - -