TfK 2009.911/1 VLD
 

  V.L.D. 9. september 2009 i anke 12. afd. S-0517-09
(Torben Geneser, Maria S. Mikkelsen, Eva Staal med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Steen P. Husbjerg, Silkeborg).

Retten i Viborgs dom 3. februar 2009.

Tiltalen og parternes stilling

T er tiltalt for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. liste A, nr. 1 og 3 - ved den 15. maj 2008 ca. kl. 11.00 på sin bopæl, - - -, i Silkeborg, at have været i besiddelse af 1,37 gram heroin fordelt i 4 salgspakker og 3,87 gram hash til eget brug.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Sagens oplysninger

Sagen er behandlet efter retsplejelovens § 831.

Retsmødebegæring er modtaget den 3. november 2008.

Tiltalte har erkendt sig skyldig og erklæret sig indforstået med konfiskationspåstanden.

Tiltalte har forklaret i overensstemmelse med tiltalen.

Tiltalte er talrige gange tidligere straffet, især for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Tiltalte er løsladt den 7. januar 2008 med reststraf i 31 dage og prøvetid i 2 år efter afsoning af en dom for bl.a. overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Rettens begrundelse og resultat:


Tiltalte har erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen.

Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. liste A, nr. 1 og 3, som efter straffelovens § 40, stk. 1, jf. § 61, stk. 2, er en fællesstraf med reststraffen efter prøveløsladelsen den 7. januar 2008.

Konfiskationspåstanden tages til følge efter straffelovens § 75.

- - -

Vestre Landsrets dom.

Retten i Viborg har den 3. februar 2009 afsagt dom i instans - - -.

Sagen har været hovedforhandlet den 29. april og 2. september 2009.

Tiltalte har påstået formildelse navnlig således, at sagen afgøres med en advarsel.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, under hensyn til at tiltalte er straffet talrige gange også forud for ændringen af lov om euforiserende stoffer ved lov nr. 526 af 6. juni 2007, og at tiltalte i øvrigt ikke er omfattet af den personkreds, som efter lovændringen kan få afgjort en sag som den foreliggende med en advarsel eller bøde.

Tiltalte har for landsretten supplerende forklaret i retsmødet den 29. april 2009, at han en gang om ugen på den lokale metadonklinik får udleveret metadon til en uges forbrug. Han sørger selv for indtagelsen. I perioder er det on and off med at ryge heroin. Metadonmængden er blevet sat op, for at han bedre kan kontrollere sin herointrang. Han havde lige købt de euforiserende stoffer, da politiet kom på besøg den 15. maj 2008.

Under den fortsatte hovedforhandling den 2. september 2009 har tiltalte forklaret, at heroinen var fordelt i 4 salgspakker, fordi pusheren havde pakket heroinen i poser med små mængder. Han havde netop modtaget bistandshjælp og havde derfor råd til at købe 1,37 gram rygeheroin, som svarer til en dagsration. Siden sidste retsmøde har han overholdt sin metadonbehandling, og han har ikke røget heroin. Han modtager bistandshjælp på 8. år. Han er indforstået med at modtage en advarsel.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Efter byrettens dom er tiltalte skyldig i besiddelse af 1,37 gram heroin og 3,87 gram hash til eget forbrug.

Efter oplysningerne om tiltaltes personlige forhold må han anses for omfattet af den personkreds, som efter forarbejderne til lov nr. 526 af 6. juni 2007 i et tilfælde som det foreliggende kan få sagen afgjort med en advarsel.

Landsretten ophæver herefter byrettens dom for så vidt angår dommens bestemmelser om straf og sagsomkostninger, og tiltalte tildeles til retsbogen en advarsel, jf. retsplejelovens § 900.