TfK 2010.299 ØLD


Ø.L.D. 11. januar 2010 i anke 12. afd. S-2996-09


 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Jesper Kobbernagel, besk.).


(Lodberg, Taber Rasmussen og Lena Falk (kst.) med domsmænd).

Glostrup Rets dom af 12. oktober 2009:


Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 7. januar 2009.

T er tiltalt for overtrædelse af

1. Bekendtgørelse nr. 749 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer § 2 og § 3, jf. § 27, stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, og liste B, nr. 37 og 95, jf. tidligere bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 om euforiserende stoffer § 2 og § 3, jf. § 27, stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 og liste B, nr. 29 og 74, ved den 13. oktober 2007 kl. 03.00 i VIP-Loungen, - - - i Gladsaxe kommune at have været i besiddelse af 54 ecstacytabletter, 8,70 gram kokain og 10,90 gram hash med henblik på videresalg.

2. Færdselslovens § 53, stk. 1, spirituskørsel, ved den 28. marts 2008 ca. kl. 19.00 at have ført personbil med reg.nr. - - - ad Vestbuen/Sydbuen i Ballerup kommune efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,50 promille, idet der i en blodprøve udtaget af tiltalte samme døgn kl. 20.09 viste 1,73 promille alkohol i blodet.

3. Færdselslovens § 4, stk. 1, ved den 28. marts 2008 ca. kl. 19.00 som fører af den under forhold 3 nævnte personbil i krydset Vestbuen/Sydbuen/Hold-an Vej i Ballerup Kommune at have kørt frem for rødt lys, hvorved der fremkaldtes væsentlig fare for færdselssikkerheden.

4. Færdselslovens § 42, stk. 1, nr. 2, ved den 28. marts 2008 ca. kl. 19.00 som fører af den under forhold 3 og 4 nævnte personbil at have ført denne ad Vestbuen og videre frem i krydset Vestbuen/Sydbuen/Hold-an Vej i Ballerup Kommune med en hastighed på ca. 115 km/t, uagtet at den tilladte hastighed på det pågældende sted er 50 km/t.

5. Straffelovens § 276, tyveri, ved i perioden fra den 1. oktober 2008 kl. 19.00 til den 2. oktober 2008 kl. 02.30 at have stjålet to nummerplader fra personbil - - -, der stod parkeret ved adressen Helgesvej 5, Herlufmagle i Næstved Kommune.

6. Færdselslovens § 118, jf. § 72, stk. 1, § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 1, samt registreringsbekendtgørelsens § 99, stk. 1, jf. § 72, stk. 1, ved den 6. november 2008 inden kl. 09.36 at have ført personbil - - - ad Industriparken i Ballerup Kommune, selv om køretøjet ikke var registreret i Danmark, der ikke var tegnet lovpligtig ansvarsforsikring på køretøjet, ligesom det skete under uberettiget anvendelse af 2 nummerplader, reg.nr. - - -.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet og idømmelse af fængselsstraf og bøde.

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, og at frakendelsen skal ske ubetinget, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 1 og 7, jf. § 125, stk. 1, nr. 1 og 3, jf. tidligere § 126, stk. 1, nr. 1 og 6, jf. § 125, stk. 1, nr. 1 og 2.

Tiltalte har i forhold 1 erkendt sig skyldig i at have besiddet de i forholdet nævnte stoffer til eget forbrug. Tiltalte har nægtet at have besiddet stofferne med henblik på videresalg. Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 2-4 og erkendt sig skyldig i forhold 5-6.

Tiltalte har ikke protesteret mod påstanden om ubetinget frakendelse af førerretten.
Sagens oplysninger

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte T og vidnerne politiassistent A og B. Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen, jf. retsplejelovens § 33 a.

Af retskemisk erklæring af 3. april 2008 fra Retsmedicinsk Institut fremgår, at der i blodprøve udtaget fra T den 28. marts 2008 kl. 20.09 fandtes en mindsteværdi på 1,73 promille ethanol.

Af anmeldelsesrapport af 18. november 2008 som rettet den 16. december 2008, sagens bilag 5-1, fremgår blandt andet, at tiltaltes førerret blev inddraget den 6. november 2008.

Af konklusion i supplement af 7. oktober 2009 til undersøgelse af 5. august 2008 udarbejdet af Kriminalforsorgen i medfør af retsplejelovens § 808 fremgår:

»Såfremt retten finder, at den verserende sag kan afgøres med en betinget dom, finder man T egnet til at modtage en sådan afgørelse.

Såfremt retten finder, at den verserende sag kan afgøres med en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, skønnes T egnet til at modtage en sådan afgørelse, hvortil det skal anbefales, at der knyttes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden«

Tiltalte er tidligere straffet ved

- bødeforlæg af 9. maj 2008 vedrørende overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 3, stk. 1 og § 26, stk. 6. Bøden var på 1.000 kr.

- dom af 11. august 2008 for overtrædelse af straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276. Tiltalte blev idømt fængsel i 14 dage betinget med en prøvetid på 1 år.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1

Tiltalte har blandt andet forklaret, at var til en technofest, der skulle vare over hele weekenden. De stoffer, som han var i besiddelse af, svarede til, hvad han på det tidspunkt indtog i løbet af en weekendfest. Stofferne var pakket i pølsemandsposer for, at doseringen skulle passe, så han ikke tog for meget på en gang, når han var påvirket. Politiassistent A har blandt andet forklaret, at pølsemandsposerne er typiske salgsposer.

To voterende finder, at tiltaltes egen forklaring ikke kan afvises på det foreliggende grundlag og disse voterende stemmer derfor for alene finde tiltalte skyldig i at have besiddet stofferne til eget forbrug.
En voterende finder henset til mængden af stoffer, og den måde, som de var pakket på, at tiltaltes forklaring kan tilsidesættes, og det kan lægges til grund, at tiltalte var i besiddelse af stofferne med henblik på videresalg.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet, således at tiltalte alene findes skyldig i at have besiddet stofferne til eget forbrug.

Forhold 2
Tiltalte har blandt andet forklaret, at han var til bowling og drak en del spiritus. Han husker ikke selve kørslen. På grundlag heraf og retskemisk erklæring af 3. april 2008 fra Retsmedicinsk Institut finder retten det bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i den rejste tiltale.

Forhold 3
Tiltalte har blandt andet forklaret, at han ikke husker kørslen. Vidnet B har blandt andet forklaret, at han havde grønt lys i krydset, da tiltalte passerede hans bil i tværgående retning. Vidnet var opmærksom på tiltalte og holdt derfor tilbage, uanset at han havde grønt lys.

Retten finder det på dette grundlag bevist, at tiltalte kørte over for rødt lys og herved har gjort sig skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 4, stk. 1. Retten finder det derimod ikke bevist, at der opstod en konkret faresituation i forbindelse med lovovertrædelsen, og det kan derfor ikke lægges til grund, at tiltalte fremkaldte væsentlig fare for færdselssikkerheden.

Forhold 4
Vidnet B har blandt andet forklaret, at han kørte bag tiltaltes bil på den anførte strækning, og tiltalte kørte hurtigere end hastighedsbegrænsningen. Efter tiltaltes uheld oplyste tiltalte ham om, at han på uheldstidspunktet havde kørt med 115 km/t.

Retten finder det ikke på dette grundlag med den for domfældelse fornødne sikkerhed godtgjort, at tiltalte har gjort sig skyldig i den rejste tiltale.

Forhold 5 og 6

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig i disse forhold. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i disse forhold.
Straffebestemmelserne er straffelovens § 287, stk. 1, jf. § 276, bekendtgørelse nr. 749 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer § 2 og § 3, jf. § 27, stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, og liste B, nr. 37 og 95, jf. tidligere bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 om euforiserende stoffer § 2 og § 3, jf. § 27, stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 og liste B, nr. 29 og 74, færdselslovens § 117, stk. 1, jf. § 53, stk. 1, 118, stk. 1, jf. 4, stk. 1, § 42, stk. 1, nr. 2, § 72, stk. 1, § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 1, samt registreringsbekendtgørelsens § 99, stk. 1, jf. § 72, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 89.

Straffen bliver ikke fastsat, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 1.

Efter færdselslovens § 118 a, stk. 4, fastsættes der tillige en bødestraf på 11.000 kr. Bødestraffen er til dels en tillægsstraf til bødeforlæg af 9. maj 2008 og dom af 11. august 2008.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på karakteren af forhold 1, at tiltalte var ustraffet, da forhold 1 blev begået, tiltaltes gode personlige forhold samt den lange sagsbehandlingstid, som efter det oplyste ikke skyldes tiltaltes forhold. Henset hertil er det fundet rettest undtagelsesvist at give tiltalte en betinget dom uden straffastsættelse, dog således at der fastsættes en bødestraf for færdselslovsovertrædelserne.

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 3 år fra den 6. november 2008, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 1, jf. § 128, stk. 2.

Østre Landsrets dom:


Glostrup Rets dom af 12. oktober 2009 (- - -) er anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse.

Anklagemyndigheden har berigtiget tiltalen således, at der i forhold 1 indledningsvis før »Bekendtgørelse nr. 749 ...« anføres »§ 3 i lov om euforiserende stoffer, jf.«, og således at henvisningen i forhold 4 ændres fra Færdselslovens »§ 42, stk. 1, nr. 2« til »§ 42, stk. 1, nr. 1«.

Endvidere har anklagemyndigheden under anken med forsvarerens samtykke nedlagt påstand om konfiskation i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, af 54 ecstasytabletter, 8,70 gram kokain samt 10,90 gram hash.

Forsvareren har påstået stadfæstelse og har ikke haft bemærkninger til konfiskationskravet.

Under anken er der afgivet supplerende forklaring af tiltalte samt af vidnerne politiassistent A og B.
Tiltalte har supplerende forklaret ad forhold 1, at han sagtens kunne både drikke og tage alle de stoffer, som han havde på sig, over en weekend fra torsdag aften til mandag morgen. Han var dengang inde i en periode, hvor han drak og tog stoffer hver weekend, og stofferne var udelukkende til hans eget brug.
Ad forhold 2-4, har han forklaret, at han fortsat ikke husker kørselen.

Om sine personlige forhold har han forklaret, at han efter anholdelsen har lagt sit liv om og er ophørt med at tage stoffer. Alle på den virksomhed, hvor han var ansat, blev afskediget, fordi virksomheden skulle flytte til udlandet. Han har derfor mistet sit arbejde, men skal nu aftjene sin værnepligt og satser på en videre løbebane i militæret.

Politiassistent A har supplerende forklaret ad forhold 1, at han har arbejdet med tilsyn og kontrol af techno-fester og lignende i nu 5 år. Baseret på det, som han har hørt i miljøet, er det hans erfaring, at man måske kan tage 5 og højst 10 ecstasytabletter i løbet af en weekend. Kokain er opkvikkende, mens hash nærmest virker neddyssende. Det er ikke normalt at tage både kokain og hash samtidig. Han så ikke tiltalte handle eller overdrage stoffer.

B har supplerende forklaret ad forhold 3-4, at tiltalte passerede ham på tværs i en afstand af ca. 50 meter. Tiltalte havde således passeret, da vidnet nåede frem til den tværgående vej i krydset, hvor tiltalte kørte. Han talte kun kortvarigt med tiltalte. Politiet kom ret hurtigt.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Ad forhold 1:

Tiltalte blev kl. 3 lørdag morgen den 13. oktober 2007 fundet i besiddelse af de i anklageskriftet nævnte stoffer ved en fest, der efter tiltaltes oplysninger skulle slutte senest mandag morgen og således ca. to døgn senere. Herefter og i øvrigt af de i dissensen til byrettens dom anførte grunde findes det bevist, at tiltalte i dette forhold har besiddet de pågældende stoffer med henblik på videresalg.

Ad forhold 3 og 4:

Det tiltrædes, at der i det aktuelle tilfælde, hvor der ikke foreligger en hastighedsmåling, ikke er ført bevis for, at tiltaltes hastighed var på 115 km/t. Under hensyn til forklaringen fra B findes det imidlertid godtgjort, at tiltalte har ført bilen i byzoneområde med en hastighed, der i hvert fald i betydelig grad har overskredet den på stedet gældende hastighedsgrænse på 50 km/t. I dette omfang findes tiltalte derfor i forhold 4 skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 42, stk. 1, nr. 1.

Under hensyn til, at tiltalte samtidig førte bilen i spirituspåvirket tilstand med en promille på 1,73, jf. forhold 2, og endvidere ubestridt kørte over for rødt lys, finder landsretten, at tiltalte fremkaldte væsentlig fare for færdselssikkerheden, selv om der efter B's forklaring ikke opstod en konkret faresituation ved tiltaltes kørsel. Tiltalte anses derfor i forhold 3 skyldig efter anklageskriftet.

Ad sanktionsfastsættelsen:

Straffen, der tillige fastsættes efter § 3 i lov om euforiserende stoffer og rettelig efter færdselslovens § 42, stk. 1, nr. 1, udmåles som en samlet straf, der også omfatter den betingede dom af 11. august 2008, jf. straffelovens § 61, stk. 1.

Herefter fastsættes straffen til en frihedsstraf af fængsel i 4 måneder samt en bøde, der navnlig under hensyn til spirituskørselen udmåles til 20.000 kr. med forvandlingsstraf som nedenfor bestemt.
I betragtning af den tid, der er forløbet, siden især forhold 1 blev begået, uden at sagsbehandlingstiden skyldes tiltaltes forhold, sammenholdt med den gode udvikling i tiltaltes personlige forhold, findes det forsvarligt at gøre frihedsstraffen betinget med vilkår om samfundstjeneste som fastsat nedenfor.

Frakendelsestiden forhøjes til 3 år og 6 måneder.

Påstanden om konfiskation tages til følge.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med fængsel i 4 måneder og en bøde på 20.000 kr.

Fuldbyrdelsen af frihedsstraffen udsættes og bortfalder efter forløbet af en prøvetid på 2 år fra denne dom på betingelse af,

at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden

at tiltalte inden for en længstetid på 6 måneder udfører 40 timers samfundstjeneste, og
at tiltalte undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 14 dage.

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 3 år og 6 måneder fra den 6. november 2008.

Hos tiltalte konfiskeres 54 ecstasytabletter, 8,70 gram kokain og 10,90 gram hash.