TfK 2011.141 ØLD

Ø.L.D. 2. november 2010 i anke 19. afd. S-1714-10
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. John Petersen, besk.).

(Linde Jensen, Jon Fridrik Kjølbro og Camilla Ljørring (kst.) med domsmænd).

Københavns Byrets dom af 25. maj 2010:

Sagens baggrund og parternes påstande.

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 25. marts 2009.

T er tiltalt for overtrædelse af

1. overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 og liste B, nr. 100,

ved den 28. januar 2009 ca. kl. 22.05 på bopælen, - - -, København, at have været i besiddelse af i alt 85,69 gram hash, ½ joint samt 13,4 gram svampe indeholdelse aktivt stof meskalin med henblik på videreoverdragelse.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, konfiskeres 85,69 gram hash, ½ joint, 13,4 gram svampe, 2 digitalvægte af mærket Tanita, 2 pesolavægte og en grensaks.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang, subsidiært om rettens mildeste dom.

Tiltalte har ikke protesteret mod konfiskationspåstanden.

Forklaringer.

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnet politibetjent A.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

»…

Tiltalte forklarede, at han også dengang boede i - - -. Han havde købt hash på Christiania dagen før den 28. januar 2009 eller samme dag. Han havde købt 6-7 gram for et par hundrede kroner. Han har selv rullet den joint, man fandt i hans lejlighed. Han bruger 5-10 gram hash om dagen. Det som politiet kalder svampe er kaktus, som han har faet på en festival for 15 år siden. Der er aldrig pænt og rydeligt i hans lejlighed. Han havde ikke besøg den 28. januar 2009. Alle de jointskodder, der blev fundet i hans lejlighed, er hans egne. Hans vægte bruger han til at veje sine ting, f.eks. sin tjald. Han har fire vægte, da han hele tiden var nødt til at købe nye vægte, da de første ikke duede. I januar 2009 levede han af førtidspension og havde ikke andre indtægter. Han havde noget gæld, men husker ikke størrelsen. Han fik udbetalt 10-12.000 kr. om måneden og betalte 500 kr. i afdrag på gæld. Tiltale ryger hash, da han er syg og går i dialyse hver dag. Han tager hashen mod smerte. Han har endvidere dårligt hjerte. Hjertefunktionen er nedsat 80 %. Han har endvidere sukkersyge og nervebetændelse. De 79 gram tørrede plantedele, som blev fundet er hampefrø, som han spiser. Han er vegetar og frøene giver ham mange proteiner. Der er ikke nogen euforiserende effekt ved at spise hampefrø.

…«

Vidnet A har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

»…

Vidnet forklarede, at han i januar 2009 arbejdede i specialgruppen og beskæftigede sig blandt andet med euforiserende stoffer. Den 28. januar 2009 fik gruppen et anonymt tip. Det var gruppelederen C, der fik anmeldelsen, og den lød troværdigt.

Foreholdt sagens bilag 2, side 1, 1. afsnit, hvoraf fremgår, at specialgruppen fik en anonym anmeldelse af salg af hash, forklarede vidnet, at det passer meget godt, hvad der står. Vidnet var med ude i tiltaltes lejlighed og deltog i ransagningen. Da tiltalte åbnede døren, lugtede der kraftigt af hash. I lejligheden blev der fundet 79,3 gram hashsmulder blandet med nogle frø. Vidnet var i tvivl om, hvilke frø der var tale om, og det blev besluttet at sende det til undersøgelse. Der blev endvidere fundet noget, vidnet mente var svampe. Da det ikke var helt sikkert, blev dette også sendt til undersøgelse. Vidnet vil skønne, at et gram hash kostede 50-60 kr. i januar 2009. Det er sandsynligt, at man kan få det billigere, hvis man køber et større kvantum herunder 10 gram. Han husker tiltaltes lejlighed som lidt rodet og beskidt.

…«

Oplysningerne i sagen.

Der er endvidere dokumenteret erklæring af 26. februar 2009 fra Retskemisk Afdeling, hvoraf blandt andet fremgår:

»…

Effekt nr.: 4Emballage: Plastpose

Udseende: Grønne, tørrede plantedele, fortrinsvist frø

Mængde: 79,0 g

Indholdsstof: Tetrahydrocannabinol (THC), 0,7 %Lovgivning: Bekendt. om euforiserende stoffer, nr. 749 af 1. juli 2008, liste A, nr. 1

Effekt nr.: 5Emballage: Plastpose

Udseende: Brune, tørrede svampe

Mængde: 13,4 g (vådvægt)

Indholdsstof: Mescalin, 0,4 %Lovgivning: Bekendt. om euforiserende stoffer, nr. 749 af 1. juli 2008, liste B, nr. 100

…«

Personlige oplysninger.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er syg og går i dialyse hver dag. Han tager hashen mod smerte. Han har endvidere dårligt hjerte. Hjertefunktionen er nedsat fra 80 %. Han har endvidere sukkersyge og nervebetændelse.

Tiltalte er tidligere straffet

ved Københavns Byrets dom af 04.11.2008 for overtrædelse af straffelovens § 191 stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., jf. lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 3, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, bilag 1, liste A, nr. 1 idømt betinget dom på fængsel i 10 måneder. Prøvetid 1 år.

Rettens begrundelse og afgørelse.

Tiltalte har erkendt at have været i besiddelse af 6-7 gram hash til eget forbrug. Retten finder ikke grundlag for at tilsidesætte denne forklaring, hvorfor tiltalte findes skyldig i besiddelse af 6-7 gram hash til eget brug og ikke med henblik på videreoverdragelse.

Tiltalte har videre forklaret, at posen med 79 gram grønne, tørrede plantedele, fortrinsvis frø, indeholder hampefrø, som han anvender som kosttilskud.

På baggrund af erklæringen fra Retskemisk Afdeling findes det godtgjort, at posen indeholder tetrahydrocannabinol (THC), som er det virksomme stof i cannabisplanten, i en styrke svarende til 0,7 %. Posen blev fundet i tiltaltes soveværelse og i hans lejlighed blev tillige fundet 4 vægte og en grensaks med hashrester på. Henset hertil og til oplysningerne om tiltaltes økonomiske forhold på gerningstidspunktet sammeholdt med oplysningerne om hans hashforbrug og prisen på hash, finder retten det godtgjort, at tiltalte har besiddet de THC-holdige planter med henblik på videreoverdragelse, idet retten må tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at der var tale om kosttilskud. På grundlag af erklæringen fra Retskemisk Afdeling lægger retten endvidere til grund, at tiltalte var i besiddelse af 13,4 gram svampe indeholdende mescalin i en styrke svarende 0,4 %. Retten må derfor ligeledes tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at der var tale om kaktus. Idet svampene ikke er besiddet med henblik på eget forbrug og henset til det anførte om tiltaltes økonomiske forhold, findes svampene ligeledes besiddet med henblik på videreoverdragelse.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 og liste B, nr. 100.

Retten har ved strafudmålingen på den ene side navnlig lagt vægt på, at THC-indholdet var meget lavt i posen med de 79 gram planterester og frø, og på den anden side, at tiltalte tidligere er straffet for indsmugling af hash.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2. Retten har herved helt undtagelsesvis fundet grundlag for på ny at idømme tiltalte en betinget dom henset til hans meget dårlige helbred, uanset at tiltalte har begået forholdet i prøvetiden for en betinget dom for narkokriminalitet.

Påstanden om konfiskation tages i medfør af de påberåbte bestemmelser til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:
Tiltalte, T, straffes med fængsel i 30 dage.

Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra endelig dom på betingelse af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Vilkårene for Københavns Byrets dom af 4. november 2008 af ændres ikke.

Østre Landsrets dom:

Påstande

Københavns Byrets dom af 25. maj 2010 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang.

Tiltalte kan erkende sig skyldig i overtrædelse af lov om euforiserende stoffer ved at have været i besiddelse af ½ joint og 6-7 g hash til eget brug.

Tiltalte har gjort gældende, at de 13,4 g tørrede plantedele ikke er svampe, men derimod plantedele fra en kaktus, og at forholdet ikke er omfattet af lov om euforiserende stoffer, idet mescalinkaktusplanter lovligt kan dyrkes og besiddes.

Tiltalte har endvidere gjort gældende, at de 79 g plantedele for størstedelens vedkommende er frø fra cannabisplanten, som udtrykkeligt er undtaget fra forbuddet i lov om euforiserende stoffer.

Tiltalte har endvidere påstået frifindelse for påstanden om konfiskation, bortset fra ½ joint og 6,69 g hash.

Anklagemyndigheden har nedlagt endelig påstand om stadfæstelse af den del af dommen, der vedrører besiddelse af ½ joint og 6,69 g hash til eget brug, og frifindelse for den del af tiltalen, der vedrører besiddelse af 13,4 g plantedele indeholdende meskalin og 79 g hash.

Anklagemyndigheden har for så vidt angår de 13,4 g plantedele henvist til Sundhedsstyrelsens udtalelse af 16. september 2010 og forklaringen fra B.

Anklagemyndigheden har for så vidt angår de 79 g henvist til, at de fortrinsvis vedrører frø, der lovligt kan besiddes, og at beviserne i øvrigt er destrueret, så det ikke er muligt nærmere at fastslå, i hvilket omfang der er tale om ulovlige stoffer.

Anklagemyndigheden har påstået tiltalte idømt en bøde samt stadfæstelse af dommens bestemmelse om konfiskation, dog ikke for så vidt angår de 13,4 g og 79 g plantedele, der imidlertid er destrueret.

Anklagemyndigheden har med forsvarerens og landsrettens indforståelse berigtiget anklageskriftet således, at tiltalen vedrører lov om euforiserende stoffer § 1, stk. 2, og § 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 2 og § 3, jf. bilag A, nr. 1, og bilag B, nr. 100, og at de 13,4 gram vedrører »plantedele« og ikke »svampe«.

Supplerende sagsfremstilling

Ved ransagning hos tiltalte den 28. januar 2009 fandt politiet ½ joint svarende til 0,25 g hash.

Endvidere fandt Politiet en klump hash på 3,66 g og 3,03 g hashsmulder, i alt 6,69 g.

Politiet fandt også en pølsemandspose indeholdende stof, der i Retsmedicinsk Instituts erklæring er opvejet til 79,0 g og beskrevet som »grønne, tørrede plantedele, fortrinsvis frø«, der indeholdt 0,7 % tetrahydrocannabinol (THC).

Politiet fandt endvidere en pølsemandspose indeholdende stof, der i Retsmedicinsk Instituts erklæring er opvejet til 13,4 g (vådvægt) og beskrevet som »brune, tørrede svampe«, der indeholdt 0,4 % mescalin.

Anklagemyndigheden har til brug for ankebehandlingen indhentet en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, der i brev af 16. september 2010 har udtalt:

»Statsadvokaten for København og Bornholm har … bedt Sundhedsstyrelsen udtale sig om følgende:

1. hvornår og på hvilken baggrund er stoffet meskalin optaget på liste B i bekendtgørelse om euforiserende stoffer og

2. om forbuddet omfatter enhver besiddelse af stoffet - herunder besiddelse af hele planter eller dele af planter (uanset type), eller om der er former hvorunder stoffet lovligt kan besiddes (uden særlig tilladelse).

Sundhedsstyrelsen skal i den anledning anføre følgende:

Ad 1. Meskalin er optaget på liste B i bekendtgørelse om euforiserende stoffer som følge af, at stoffet er optaget på FNs »Convention on Psychotropic Substances« fra 1971 (ikrafttræden 1976), som Danmark har ratificeret uden reservationer. Meskalin er optaget i konventionens Schedule 1, der omfatter stoffer, der indebærer store sundhedsrisici og har begrænset (eller ingen) medicinsk anvendelse. Schedule 1 er den kategori i konventionen, der indebærer den kraftigste regulering. Konventionens overordnede formål er at regulere den internationale handel med de stoffer, som falder ind under konventionen, og begrænse brugen til videnskabelige og meget begrænsede medicinske formål.

Ad 2. At indholdsstoffet meskalin er omfattet af Bekendtgørelse om euforiserende stoffer, indebærer ikke, at planter, der indeholder meskalin er omfattet af lov om euforiserende stoffer. Besiddelse af meskalinkaktus er derfor lovlig i relation til lov om euforiserende stoffer.

Denne vurdering bygger op den officielle kommentar til ovennævnte konvention art. 32, hvor det fremgår under pkt. 5, at »Plants as such are not (…) listed in Schedule I, but only some products obtained from plants. Article 7 [særbestemmelser vedr. de i Schedule I optagne stoffer] therefore does not apply to plants as such from which substances in Schedule I may be obtained, nor does any other provision of the Vienna Convention [psykotropkonventionen]. Moreover, the cultivation of plants from which psychotropic substances are obtained is not controlled by the Vienna Convention. It appears to be clear from the proceedings of the 1971 Conference [som forberedte psykotropkonventionen] that what was meant by the word »plants« when it occurs in paragraph 4 for a second time is not the whole plants, but only those parts or products of the plants concerned which may be listed in Schedule I.« Under pkt. 12 fremgår det specifikt om bl.a. planten peyote-cactus og stoffet meskalin, at »Neither the crown (fruit, mescal button) of the Peyote cactus nor the roots of the plant Mimosa hostilis nor Psilocype mushrooms themselves are included in Schedule I, but only their respective active principles, mescaline, DMT and psilocybine (psilocione, ptisolsin).«

… Sundhedsstyrelsen har til brug for denne udtalelse indhentet information fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Center for Internationalt Samarbejde og Retsstilling.«

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte. Der er endvidere afgivet forklaring af vidnet B.

Tiltalte har forklaret supplerende, at han fik kaktusdelene på en festival. Han fik det i den pose, som politiet fandt det i. Han havde fået at vide, at man kunne lave noget te af kaktusdelene. De var tørrede, da han fik dem. Det var en sød pige fra Sydamerika, der syntes, at han skulle prøve det. Han ved ikke, om det skulle have nogen effekt. Han havde glemt alt om kaktusdelene, og han har ikke prøvet at lave te af kaktusdelene. Tiltalte ryger en del hash på grund af helbredsproblemer. Han er i dialyse mindst 5 gange om ugen og har konstant smerter. Han lever af førtidspension og får praktisk og økonomisk støtte af legater og familie.

B har forklaret blandt andet, at hun er specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen og har udfærdiget erklæringen af 16. september 2010. Som oplyst i erklæringen er det lovligt at besidde en kaktusplante, der indeholder meskalin, men det er ulovligt at tilberede eller forarbejde kaktussen, så meskalin trækkes ud af planten. Det er et krav, at der er tale om forarbejdning som defineret i bekendtgørelsens § 1, stk. 1 og 2. Efter vidnets opfattelse er tørring ikke en forarbejdning, idet planten fortsat er eksisterende.

Den i byretten af vidnet A afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Landsrettens begrundelse og resultat


Efter bevisførelsen for landsretten og i overensstemmelse med de nedlagte påstande frifindes tiltalte for den del af tiltalen, der vedrører besiddelse af 13,4 g plantedele indeholdende meskalin og 79 g hash.

Tiltaltes anke omfatter ikke den del af dommen, hvor tiltalte er fundet skyldig i besiddelse af ½ joint og 6,39 g hash til eget brug.

Med den begrundelse er tiltalte skyldig i det erkendte omfang.

Straffen fastsættes efter lov om euforiserende stoffer § 1, stk. 2, og § 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 2 og § 3, jf. bilag A, nr. 1, til en bøde på 1.500 kr.

Landsretten har ved bødens fastsættelse lagt vægt på stoffernes art og mængde, at der er tale om besiddelse til eget brug, at tiltalte tidligere er dømt for ligeartet kriminalitet, samt det oplyste om tiltaltes økonomiske forhold.

Det tiltrædes, at det har sit forblivende ved Københavns Byrets dom af 4. november 2008.

Landsretten stadfæster dommens bestemmelse om konfiskation, dog således at bestemmelsen om konfiskation af 13,4 g og 79 g plantedele udgår som følge af udfaldet af anken.

Thi kendes for ret:
Byrettens dom i sagen mod ændres, således at tiltalte T straffes med en bøde på 1.500 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.

Hos tiltalte konfiskeres 6,69 g hash, ½ joint, 2 digitalvægte af mærket Tanita, 2 pesolavægte og en grensaks.