TfK 2011.812 ØLD

Ø.L.D. 31. maj 2011 i anke 21. afd. S-3978-10
 

  Anklagemyndigheden mod T1 (adv. Annette Schepler, besk.).

(Bloch Andersen, Sanne Kolmos og Lone Dahl Frandsen med domsmænd).

Glostrup Rets dom af 21. december 2010:

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 21. december 2010.

T1 og T2 er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt.,

ved den 20. december 2010 kl. 10.30 i forening på adresserne - - - 6 og - - - 12 i Rødovre kommune, at have været i besiddelse af ikke under 57,49 gr. kokain med henblik på videreoverdragelse.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Anklagemyndigheden har endvidere påstået konfiskation af 6 stk. pølsemandsposer (koster 01), 1 stk. digitalvægt (koster 02), 1 stk. plastpose - Arnold Busck (koster 03), 100 stk. pølsemandsposer (koster 04), 1 stk. pengekasse (koster 09), 1 stk. plastpose - Arnold Busck (koster 10), 1 stk. plastpose (koster 11), 1 stk. frysepose, gennemsigtig (koster 12), 50 gram kokain (koster 13) og 7,49 gram kokain (koster 14), jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Tiltalte T1 erkendte sig skyldig.

Tiltalte T2 erkendte sig skyldig.

De tiltalte har ikke haft indvendinger mod konfiskationspåstanden.

Sagens oplysninger

Tiltalte, T1, har forklaret, at han den 20. december 2010 var på arbejde i Slagelse. Han er VVS'er og arbejder på en byggeplads i Slagelse. Det kan godt passe, at han fik en sms kl. 10.30 fra hans lillebror, T2. Der stod, at politiet var hos ham. Han svarede »hvad mener du«. Hans bror svarede, at de ville komme ind med en låsesmed. Tiltalte vidste godt, »at klokken var slået«, hvorfor han svarede »skaf dig af med alt du har«. Han vidste, at broren havde noget narko liggende i kælderrummet, og det var derfor, at sigtede skrev, som han gjorde. Han forsøgte at ringe til broren, men der var ingen, som svarede. Han kørte fra Slagelse og hjem. Da han kom hjem, nåede han ikke at låse bilen, før der var en betjent, som rettede henvendelse til ham. Tiltalte har et kælderrum, som også broren har nøgle til. Hans bror, T2, havde for ca. 2 måneder siden fortalt ham, at der var kokain i kælderen. Tiltalte syntes ikke, at det var det bedste at gøre, men han accepterede det dog. Han vidste godt, at broren solgte af kokainen. Han gjorde sig ikke nogle tanker om, hvilken betydning det kunne få for ham selv, hvis det blev opdaget.

Tiltalte, T2, har forklaret, at da politiet ringede på døren til hans bopæl i går, den 20. december 2010, fik han et chok, fordi han vidste, at han havde kokain i kælderrummet. Han lukkede ikke døren op. Han vidste ikke først, at det var politiet. Han råbte, at han ville komme og lukke op. Inden politiet kom ind i lejligheden, skrev han til sin bror, at han havde haft noget i kælderrummet, og om broren kunne fjerne det.

Foreholdt bilag 1.5, forklarede tiltalte, at det er korrekt, at han havde skrevet pr. sms som anført i bilaget.

Anklageren foreholdt tiltalte forhold 1, bilag 4, ransagningsrapport. Tiltalte bekræftede, at der blev fundet de ting, som er anført i ransagningsrapporten.

Tiltalte forklarede, at politiet spurgte, hvad nøglerne var til. Tiltalte forklarede, at nøglerne var til kælderrummet. Tiltalte var hele tiden oppe i lejligheden. Tiltalte fortalte til politiet, hvor narkoen lå. Det lå i en kasse. Han har fået kokainen af en person, som han skyldte penge. Han kender ikke det fulde navn på personen. Han skylder personen penge, fordi han havde købt 2 gram kokain af personen. Tiltalte fik at vide, at han kunne opbevare kokainen for personen som betaling. Han har tidligere haft kokainen oppe i lejligheden, og flyttede det ned i kælderen. Hans bror har ikke noget med det at gøre. Det er hans brors kælderrum, men de bruger det fælles. De har haft fælles kælderrum i ca. 2 måneder. Det var tiltalte, der kom med en ny hængelås. Han fortalte ikke sin bror decideret, at det var narko, han opbevarede i kælderen. Tiltalte tænkte ikke over den risiko, han satte sin bror i. Så ville han aldrig have gjort det. Det var hensigten, at dem der gav ham kokainen, skulle kontakte ham. Han vidste ikke, hvad der videre skulle ske. Han bruger selv narko til festlige lejligheder. Han har selv brugt af den narko, politiet fandt i kælderen. Han startede med at skylde 3.000 kr. for narko.

De tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

Tiltalte T1 har om sine personlige forhold forklaret blandt andet, at han har fast arbejde, ægtefælle og et barn på 5 måneder.

Tiltalte T2 har om sine personlige forhold forklaret blandt andet, at han har en kæreste.

Tiltalte T1 har under denne sag været frihedsberøvet fra den 20. december 2010 kl. 14.15.

Tiltalte T2 har under denne sag været frihedsberøvet fra den 20. december 2010 kl. 13.00.

Rettens begrundelse og afgørelse


De tiltalte T1 og T2 har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at de tiltalte er skyldige.

Straffen fastsættes for hver af de tiltalte til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt.

Retten har lagt vægt på blandt andet, at der er tale om opbevaring med henblik på videresalg af ikke under 57,49 gram hård narko i form af kokain. Retten har af samme årsag fundet, at der ikke er oplysninger om de tiltaltes personlige eller andre omstændigheder, der kan medføre, at straffen gøres helt eller delvist betinget.

Østre Landsrets dom:

Glostrup Rets dom af 21. december 2010 (- - -) er anket af T1 med påstand om formildelse, herunder at dommen gøres helt eller delvist betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808.

Tiltalte har i landsretten afgivet supplerende forklaring navnlig om de nærmere faktiske omstændigheder omkring lovovertrædelsen og har forklaret bl.a., at han i over 3 år har boet på adressen - - - 12, st.tv., Rødovre. Broderen T2 boede - - - 6, 2.tv. Det var tiltaltes kælderrum, men T2 ville også gerne kunne benytte rummet til reparation af cykler m.v. T2 begyndte et par måneder forud for anholdelsen at komme oftere for at låne nøglen til kælderrummet, og T2 foreslog da, at rummet blev forsynet med en hængelås, som også T2 fik en nøgle til. Tiltalte begyndte at være lidt mistænksom, og på spørgsmål om, hvorfor han så ofte skulle i kælderrummet, svarede T2, at han havde nogle stoffer liggende i rummet. Tiltalte syntes, at det var ubehageligt, og bad to gange broderen om at fjerne stofferne. T2 svarede, at det skulle han nok. I dag fortryder han, at han ikke gjorde mere ved det. Han har selv ikke haft nogen fysisk kontakt til stofferne i rummet og heller ikke til andre personer end T2 i forbindelse med kælderrummet. Han brugte ikke selv og bruger fortsat ikke stoffer. Den 20. december 2010 fik han en sms fra broderen, og han bad broderen om at få det væk med det samme. Broderen svarede ikke tilbage. Han tog til bopælen for at hjælpe broderen, hvis broderen var i vanskeligheder. Han afgav på stedet forklaring til politiet og havde ikke i sin vildeste fantasi regnet med, at han ville blive inddraget i sagen. Han fik af politiet at vide, at hans eneste måde at slippe ud før jul var at modtage en såkaldt straksdom. Han var chokeret over straffen.

Tiltalte er ustraffet.

Landsrettens begrundelse og resultat


Landsretten bemærker, at kokainen blev opbevaret i et kælderrum, som tiltalte og hans bror begge havde adgang til.

Straffen findes passende udmålt.

Under hensyn til omstændighederne omkring overtrædelsen og til at tiltalte er ustraffet og har særdeles gode personlige forhold findes straffen undtagelsesvis at kunne gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste som nedenfor bestemt.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Thi kendes for ret:
Byrettens dom i sagen mod T1 ændres, således at tiltalte straffes med fængsel i 6 måneder.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år fra landsrettens dom på vilkår,

at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold,

at tiltalte i dette tidsrum undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen, og

at tiltalte efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse udfører ulønnet samfundstjeneste i 120 timer inden for en længstetid på 1 år.

Prøvetiden ophører, når længstetiden for arbejdsforpligtelsens opfyldelse er udløbet.

I øvrigt stadfæstes byrettens dom.