Lov nr. 501 af 12. juni 2009
 

 

Lovforslag nr. 211 fremsat den 29. april 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

 

Forslag

til

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven, lov om politiets virksomhed, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forvaltningsloven

(Styrket indsats mod bandekriminalitet m.v.) 

 

Lovforslagets almindelige bemærkninger


" ....3.
Udvidet straffelovsbestemmelse om overtrædelse af våbenlovgivningen

3.1. Gældende ret

3.1.1. Våbenlovens § 10 og straffelovens § 192 a

Overtrædelser af lovgivningen om våben og eksplosivstoffer (herefter »våbenlovgivningen«) straffes enten efter våbenlovens § 10, i medfør af våbenlovens § 10 eller – hvis der er tale om grovere overtrædelser – efter straffelovens § 192 a. Hvilken bestemmelse en våbenlovsovertrædelse skal straffes efter afhænger bl.a. af våbnets art, og om et skydevåben er opbevaret på bopælen eller er båret på et offentligt tilgængeligt sted.

Hvis en overtrædelse af våbenloven skal straffes efter våbenlovens § 10, følger det af stk. 1 i den nævnte bestemmelse, at straffen er bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år. Består overtrædelsen af våbenloven i besiddelse af (et ulovligt) skydevåben under særlig skærpende omstændigheder, herunder flere tilfælde af besiddelse af skydevåben, er straffen fængsel indtil 2 år, jf. våbenlovens § 10, stk. 2. Er der tale om ulovlig besiddelse af visse knive på offentligt tilgængelige steder mv., er straffen fængsel indtil 2 år, under særlig formildende omstændigheder dog bøde, jf. våbenlovens § 10, stk. 3. Foreligger der en overtrædelse af forskrifter udfærdiget efter loven, kan der i forskrifterne være fastsat straf af bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år for overtrædelsen, jf. § 10 stk. 4.

Som nævnt kan en overtrædelse af våbenlovgivningen være omfattet af straffelovens § 192 a. Hvis en overtrædelse af våbenlovgivningen sker ved, at et skydevåben under særlig skærpende omstændigheder besiddes, bæres eller anvendes på et offentligt tilgængeligt sted, er straffen fængsel indtil 4 år, jf. straffelovens § 192 a, stk. 1. Er der tale om en overtrædelse af våbenlovgivningen, hvor der indføres, udføres, transporteres, erhverves, overdrages, besiddes, bæres, anvendes, tilvirkes, udvikles eller med henblik på udvikling forskes i våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter (f.eks. maskingeværer) er egnet til at forvolde betydelig skade, jf. straffelovens § 192 a, stk. 2, er straffen fængsel indtil 6 år.

3.1.2. Besiddelse mv. af skydevåben på offentligt tilgængeligt sted

Det følger af straffelovens § 192 a, stk. 1, der blev indsat ved lov nr. 500 af 17. juni 2008 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrkelse af indsatsen mod ulovlige skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder), at ulovlig besiddelse mv. af skydevåben under særlig skærpende omstændigheder på offentligt tilgængelige steder skal straffes efter den nævnte bestemmelse, der som anført under pkt. 3.1.1 har en strafferamme på fængsel indtil 4 år.

Det fremgår af lovens forarbejder, jf. Folketingstidende 2007-08, 2. samling, Tillæg A, side 5984, at der med betingelsen om, at der skal være tale om besiddelse mv. af skydevåben på offentligt tilgængelige steder under særlig skærpende omstændigheder, først og fremmest sigtes til det medtagne skydevåbens farlighed. Det er hermed forudsat, at (ulovlig) besiddelse mv. af skydevåben på offentligt tilgængelige steder som udgangspunkt er omfattet af § 192 a, stk. 1, medmindre der er tale om mindre farlige skydevåben, som det alene er forbudt at besidde for personer under 18 år, jf. våbenlovens § 1, stk. 2, litra a, jf. § 2, stk. 1, 2. pkt. (som udgangspunkt luft- og fjederbøsser, bortset fra armbrøster og slangebøsser).

Udgangspunktet er således, at besiddelse mv. af skydevåben på et offentligt tilgængeligt sted, skal straffes efter § 192 a, stk. 1, i straffeloven, og ikke (længere) efter våbenlovens § 10, stk. 2.

Det fremgår dog af forarbejderne til lov nr. 500 af 17. juni 2008, jf. Folketingstidende 2007-08, 2. samling, Tillæg A, side 5985, at der gælder nogle enkelte undtagelser fra det nævnte udgangspunkt. Udover at mindre farlige skydevåben (f.eks. luft- og fjederbøsser) som nævnt ikke bedømmes efter straffelovens § 192 a, stk. 1, kan der i forbindelse med besiddelse mv. af skydevåben på offentligt tilgængelige steder foreligge specielle konkrete omstændigheder, der indebærer, at besiddelsen mv. af skydevåbnet ikke kan anses for særlig skærpende, og hvor der derfor ikke er grundlag for at henføre forholdet under straffelovens § 192 a, stk. 1. I forarbejderne nævnes som eksempel den situation, hvor en person transporterer våbnet for en anden, som har våbentilladelse, f.eks. et medlem af en skytteforening, som efter skydetræning har et hastende ærinde og derfor beder et familiemedlem, som ikke har våbentilladelse, om at transportere våbnet til bopælen.

Herudover nævnes det, at tilfælde, hvor en person har tilladelse til at besidde et skydevåben, men besidder det på et offentligt tilgængeligt sted under omstændigheder, der er i strid med tilladelsen, i almindelighed heller ikke skal henføres under § 192 a, stk. 1. Som eksempel herpå nævnes det tilfælde, at et medlem af en skytteforening, som har tilladelse til at transportere våbnet mellem hjemmet og skydebanen, efter et besøg på skydebanen under undskyldelige omstændigheder medtager våbnet under et ærinde i byen, hvor der i øvrigt ikke er grund til at antage, at den pågældende kan tænkes at bruge våbnet uden for foreningen. Sådanne tilfælde skal derimod bedømmes efter våbenlovens § 10, stk. 1.

3.1.3. Besiddelse mv. af skydevåben på bopælen og andre ikke offentligt tilgængelige steder

Som det fremgår af pkt. 3.1.2 skal ulovlig besiddelse af skydevåben på offentligt tilgængelige steder, bortset fra ulovlig besiddelse af mindre farlige skydevåben (f.eks. luft- og fjederbøsser), som udgangspunkt straffes efter straffelovens § 192 a, stk. 1. Dette indebærer, at våbenlovens § 10, stk. 2, hvorefter ulovlig besiddelse af skydevåben under særlig skærpende omstændigheder, herunder flere tilfælde af besiddelse af skydevåben, skal straffes med fængsel indtil 2 år, ikke længere omfatter besiddelse af ulovlige skydevåben på offentligt tilgængelige steder under særlig skærpende omstændigheder. Derimod omfatter bestemmelsen ulovlig besiddelse af skydevåben på bopælen og andre ikke offentligt tilgængelige steder (f.eks. i en klub eller lignende) under særlig skærpende omstændigheder.

Ulovlig besiddelse af skydevåben på bopælen og andre ikke offentligt tilgængelige steder vil blive betragtet som særlig skærpende omstændigheder – og således henføres under våbenlovens § 10, stk. 2 – bl.a., hvis der er tale om besiddelse af flere våben (især hvis der er tale om særligt farlige våben som f.eks. pistoler eller halvautomatiske rifler), hvis våbenet besiddes på tilholdssteder for rockergrupper eller hos personer med tilknytning til rockermiljøet, så der er risiko for, at våbenet vil blive anvendt i f.eks. opgør mellem forskellige grupper, hvis besidderen har skaffet sig våbnene på strafbar vis, f.eks. ved tyveri eller hæleri, eller hvis der er tale om gentagelsestilfælde.

Ulovlig besiddelse af skydevåben på bopælen og andre ikke offentligt tilgængelige steder uden særlig skærpende omstændigheder straffes efter våbenlovens § 10, stk. 1. Det kan f.eks. være personer uden kriminel baggrund i øvrigt, der igennem en længere årrække i strid med våbenlovgivningen har haft et skydevåben liggende ubenyttet og måske glemt på bopælen – f.eks. personer, som har arvet et våben.

3.1.4. Besiddelse mv. af særdeles farlige våben og eksplosivstoffer

Den nuværende bestemmelse i straffelovens § 192 a, stk. 2, om ulovlig besiddelse mv. af særdeles farlige våben, der ved lov nr. 378 af 6. juni 2002 om ændring af bl.a. straffeloven fik forhøjet strafferammen fra fængsel indtil 4 år til fængsel indtil 6 år, blev med en anden formulering sat ind i straffeloven som § 192 a ved nr. lov nr. 411 af 10. juni 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og våbenloven (Styrkelse af politiets muligheder for at efterforske alvorlig kriminalitet, konfiskation, øget vidnebeskyttelse og skærpelse af straffen for våbenbesiddelse mv.).

Bestemmelsen indebærer, at besiddelse mv. af særdeles farlige våben skal henføres under § 192 a, stk. 2, uanset om det pågældende våben besiddes på et offentligt tilgængeligt sted, på bopælen eller et andet ikke offentligt tilgængelige sted. Bestemmelsen forudsættes efter forarbejderne, jf. Folketingstidende 1996-97, Tillæg A, side 2512, at finde anvendelse på våben, som typisk har karakter af egentligt krigsmateriel, og som ikke lovligt kan besiddes af andre end militæret, herunder hjemmeværnet. Som eksempler nævnes panserværnsraketter, morterer, håndgranater, bomber, miner og automatiske skydevåben, herunder maskinpistoler og maskingeværer. Afgrænsningen mellem særdeles farlige skydevåben efter § 192 a, stk. 2, og andre skydevåben fastsættes i forarbejderne således, at automatiske skydevåben omfattes af bestemmelsen, mens det ikke gælder halvautomatiske, repetervåben og enkeltskudsvåben.

Også besiddelse af eksplosivstoffer kan efter omstændighederne være omfattet af straffelovens § 192 a, stk. 2, hvis der er tale om stoffer i en sådan mængde og af en sådan farlighed, at det vil kunne bruges til at forvolde betydelig skade, jf. Folketingstidende 1996-97, Tillæg A, side 2513. Der skal efter forarbejderne endvidere lægges vægt på de konkrete omstændigheder omkring besiddelsen af stofferne, herunder f.eks. om der er tale om personer med tilknytning til rockermiljøet, således at der er risiko for, at stofferne vil blive anvendt til angreb mod beboede bygninger. Det er ikke afgørende om de, der besidder eksplosivstofferne samtidig er i besiddelse af detonatorer, men hvis eksplosivstofferne er anvendt til fremstilling af bomber, vil de kunne være omfattet af bestemmelsen.

Hvis besidderen af eksplosivstofferne kan sandsynliggøre, at besiddelsen har et lovligt formål, vil straffelovens § 192 a, stk. 2, ikke finde anvendelse, jf. Folketingstidende 1996-97, Tillæg A, side 2513. Som eksempel kan nævnes en virksomhed, som besidder eller anvender eksplosivstoffer til et i sig selv lovligt formål, men som ikke har den fornødne tilladelse hertil. I sådanne tilfælde vil der alene kunne blive tale om straf efter våbenloven.

Straffelovens § 192 a, stk. 2, omfatter efter vedtagelsen af lov nr. 378 af 6. juni 2002 om ændring af bl.a. straffeloven også udvikling af og forskning i faste stoffer, væsker eller luftarter, som ved spredning virker skadevoldende eller irriterende. Endelig omfatter bestemmelsen efter vedtagelsen af lov nr. 503 af 7. juni 2006 om ændring af våbenloven, straffeloven og krigsmaterielloven også alle overtrædelser af våbenlovens § 5, stk. 1, vedrørende masseødelæggelsesvåben, bortset fra fremføringsmidler til kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare våben samt midler til sådanne fremføringsmidler og våben.

3.1.5. Strafudmålingen

3.1.5.1. Straffen for besiddelse mv. af skydevåben på offentligt tilgængeligt sted (straffelovens § 192 a, stk. 1)

Indsættelsen af straffelovens § 192 a, stk. 1, ved lov nr. 500 af 17. juni 2008 indebar en væsentlig skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben på offentligt tilgængelige steder under særlig skærpende omstændigheder.

Det forudsættes således i forarbejderne, jf. Folketingstidende 2007-08, 2. samling, Tillæg A, side 5985, at straffen for besiddelse af skydevåben med tilhørende ammunition på offentligt tilgængelige steder i førstegangstilfælde normalt vil være 6 måneders fængsel (mod 4 måneders fængsel tidligere for overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 2). I gentagelsestilfælde, herunder når der foreligger flere forhold til samtidig pådømmelse, forudsættes straffen at være 8-10 måneders fængsel (mod 6-8 måneders fængsel tidligere for overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 2).

Ved besiddelse af skydevåben uden tilhørende ammunition på offentligt tilgængelige steder forudsættes det i forarbejderne, at straffen i førstegangstilfælde fremover normalt vil være 4 måneders fængsel. I gentagelsestilfælde, herunder når der foreligger flere forhold til samtidig pådømmelse, forudsættes straffen at være 6-8 måneders fængsel.

Hvis der herudover foreligger yderligere skærpende omstændigheder, f.eks. såfremt skydevåbenet bæres i forbindelse med et indbrud eller brugstyveri af en bil eller anvendes til trusler, hvor der kan være særlig fare for, at våbnet anvendes, afhænger straffen for våbenbesiddelsen af karakteren af de forhold, hvorunder våbnet er båret, men det forudsættes i forarbejderne, at der i sådanne tilfælde bliver tale om en straf for våbenbesiddelsen, der ligger noget over de angivne strafniveauer.

Såfremt skydevåbnet ikke blot har været i gerningsmandens besiddelse, men også har været affyret på offentligt tilgængeligt sted, men uden konkret at have medført fare for andre menneskers liv eller førlighed, forudsættes straffen efter forarbejderne at være noget over de ovennævnte 6 måneders fængsel i førstegangstilfælde. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis et skydevåben affyres, hvor der ikke er andre mennesker til stede, som kan blive ramt.

Hvis affyringen af skydevåbnet har indebåret en overtrædelse af straffelovens § 252 om fremkaldelse af nærliggende fare for andres liv eller førlighed, straffes der både for overtrædelse af bestemmelsen i straffelovens § 192 a, stk. 1, og straffelovens § 252. Det vil f.eks. kunne være tilfældet, hvis et skydevåben affyres et sted, hvor en eller flere personer risikerer at blive ramt. Den samlede strafudmåling for overtrædelse af både straffelovens § 192 a, stk. 1, og § 252 vil efter forarbejderne i sådanne tilfælde bero på sagens konkrete omstændigheder, herunder bl.a. de nærmere omstændigheder omkring affyringen af våbnet og den fare, der har været for andre personers liv eller førlighed. Det forudsættes således også i forarbejderne, at straffen under alle omstændigheder vil ligge betydeligt over de 6 måneders fængsel, der som nævnt forudsættes at være straffen, hvor skydevåbnet alene har været i gerningsmandens besiddelse (og ikke affyret) på offentligt tilgængeligt sted.

3.1.5.2. Straffen for besiddelse mv. af skydevåben på bopælen og andre ikke offentligt tilgængelige steder (våbenlovens § 10)

Hensigten med indførelsen af § 192 a, stk. 1, i straffeloven og den samtidige ændring af § 10, stk. 2, i våbenloven (ved lov nr. 500 af 17. juni 2008) var alene at skærpe straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben på offentligt tilgængelige steder under særlig skærpende omstændigheder. Derimod var det ikke hensigten at foretage ændringer af straffen for overtrædelser af våbenloven ved besiddelse mv. af skydevåben på bopælen og andre ikke offentligt tilgængelige steder, jf. Folketingstidende 2007-08, 2. samling, Tillæg A, side 5986.

Ved besiddelse mv. af skydevåben på bopælen og andre ikke offentligt tilgængelige steder uden særlig skærpende omstændigheder er udgangspunktet (fortsat) bødestraf, jf. våbenlovens § 10, stk. 1. Det fremgår således af forarbejderne til lovændringen fra 1997, hvorved § 10, stk. 2, blev indsat, at det ikke er hensigten, at personer uden kriminel baggrund i øvrigt, som igennem en længere årrække i strid med våbenloven har haft et skydevåben liggende ubenyttet og måske glemt på bopælen, skal idømmes frihedsstraf, jf. Folketingstidende 1996-97, Tillæg A, side 2510. Der kan dog idømmes frihedsstraf, hvis opbevaringen af våbnet har været uforsvarlig, f.eks. fordi våbenet er opbevaret ladt eller sammen med ammunition.

Det er i de nævnte forarbejder forudsat, at straffen for besiddelse mv. af skydevåben på ikke offentligt tilgængelige steder under skærpende omstændigheder vil være fra 60 dages til 4 måneders fængsel afhængig af, om en eller flere skærpende omstændigheder er til stede samtidig. I gentagelsestilfælde, som også skal betragtes som særlig skærpende omstændigheder, forudsættes straffen at være fra 3 til 6 måneders fængsel.

3.1.5.3. Straffen for besiddelse mv. af særdeles farlige våben og eksplosivstoffer

Det er i forarbejderne til § 192 a, stk. 2, jf. Folketingstidende 1996-1997, Tillæg A, side 2513, forudsat, at straffen for overtrædelse af bestemmelsen som udgangspunkt vil være mindst 10-12 måneders fængsel. Er våbnet anvendt til f.eks. trusler, jf. straffelovens § 266, bliver der tale om en betydeligt højere straf. Herudover er det i tilfælde, hvor særdeles farlige våben stjæles, f.eks. ved indbrud i forsvarets våbendepoter, forudsat, at straffen for den ulovlige våbenbesiddelse vil blive skærpet betydeligt.

Den forhøjelse af bestemmelsens strafferamme fra 4 til 6 års fængsel, som blev gennemført ved lov nr. 378 af 6. juni 2002, blev indført for, at også de mest alvorlige overtrædelser skulle kunne rummes inden for strafferammen. Forarbejderne til denne lov indeholder ikke nogen bemærkninger om, at det tidligere forudsatte udgangspunkt for strafudmålingen (10-12 måneders fængsel) skulle ændres. Det samme gælder den senere ændring af straffelovens § 192 a, stk. 2, og indsættelsen af § 192 a, stk. 1, der blev foretaget ved lov nr. 500 af 17. juni 2008.

3.2 Lovforslagets udformning

3.2.1. Som det fremgår af pkt. 1.1 ovenfor, har der siden sensommeren 2008 navnlig i hovedstadsområdet bl.a. været en række voldsomme skudepisoder på offentligt tilgængelige steder, hvor bl.a. udenforstående personer uden tilknytning til det verserende bande- og rockerrelaterede konflikter er blevet ramt af skud.

Det er Rigspolitiets vurdering, at der er en betydelig mængde skydevåben i omløb blandt kriminelle grupper og netværk, og at der har været en øget anvendelse af skydevåben i forbindelse med konfrontationer. Politiet registrerede i 2008 i alt 167 episoder, hvor skydevåben har været anvendt i det offentlige rum. Rigspolitiet vurderer, at personer fra rocker- og bandemiljøet har været involveret i en betydelig del af disse episoder.

Som følge af optrapningen af konflikterne i rocker- og bandemiljøet intensiverede politiet i løbet af efteråret 2008 indsatsen mod medlemmerne af rockerklubberne og banderne. Den intensiverede indsats indebar bl.a., at politiet øgede tilstedeværelsen i de berørte områder, at der i medfør af politiloven blev indført visitationszoner, at den målrettede efterforskning mod medlemmerne blev intensiveret, og at der blev foretaget systematiske ransagninger efter ulovlige våben og narkotika.

Politiets visitationer og ransagninger i anledning af konflikterne i rocker- og bandemiljøet har i 2008 ført til beslaglæggelse af mere end 400 skydevåben, hvoraf størstedelen er pistoler og revolvere. Der er tillige beslaglagt et antal automatvåben.

Rigspolitiet har pr. 16. marts 2009 registreret i alt 38 episoder i 2009, hvor skydevåben har været anvendt i det offentlige rum. Rigspolitiet vurderer, at personer fra rocker- og bandemiljøet har været involveret i mindst 14 af disse episoder.

Endvidere er det politiets erfaring, at der foregår en ikke ubetydelig ulovlig indførsel af skydevåben til Danmark fra en række andre lande, herunder navnlig fra lande omkring Balkan. Den ulovlige indførsel af våben foregår typisk som led i organiseret kriminalitet og indebærer bl.a., at medlemmer af rockergrupper og bandegrupperinger har adgang til ulovlige skydevåben.

Herudover har politiet i forbindelse med visitationer af personer i navnlig hovedstadsområdet konstateret, at personer med formodet tilknytning til rockergrupperne og banderne i en række tilfælde har været bevæbnede med skarpladte våben. Politiet har endvidere i forbindelse med visitationer konstateret, at personer med formodet tilknytning til konflikterne på rocker- og bandeområdet ved antræffelsen har båret skudsikre veste, hvilket tyder på, at de pågældende personer regner med at kunne møde modstandere i opgøret, som er i besiddelse af skydevåben.

Der foregår således fortsat mange grove våbenlovsovertrædelser trods skærpelsen af straffen for besiddelse mv. af skydevåben på offentligt tilgængelige steder, som trådte i kraft i 2008. I forbindelse med høringen over et udkast til lovforslaget er det bl.a. blevet anført, at det endnu er for tidligt at vurdere, hvilken præventiv effekt strafskærpelsen fra 2008 vil få.

Navnlig den skærpede situation med de igangværende voldelige konflikter med tilknytning til rocker- og bandemiljøet har imidlertid skabt en sådan trussel mod det normale samfundsliv, at der efter regeringens opfattelse er behov for, at samfundet træffer meget skrappe modforholdsregler med henblik på at få bragt de gentagne skyderier mv. på åben gade til ophør. Endvidere er det regeringens opfattelse, at der behov for, at samfundet helt utvetydigt slår fast – også gennem det strafferetlige værn – at man ikke under nogen omstændigheder vil acceptere en udvikling, hvor ulovlige skydevåben mv. bliver almindeligt »udstyr« for kriminelle grupperinger.

Regeringen foreslår på den baggrund for det første, at strafferammen for besiddelse mv. af ulovlige skydevåben med tilhørende ammunition på offentligt tilgængeligt sted under særlig skærpende omstændigheder forhøjes til fængsel indtil 6 år, og regeringen foreslår endvidere, at der for sådanne våbenlovsovertrædelser i lyset af den aktuelle situation indføres en minimumsstraf på fængsel i 1 år. Forslaget omfatter også besiddelse mv. på offentligt tilgængeligt sted af andre våben eller eksplosivstoffer, når våbnet eller eksplosivstofferne på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade.

Regeringen bemærker, at indførelse af minimumsstraffe rejser en række vanskelige principielle spørgsmål, som i de senere år også har været debatteret i Folketinget flere gange. Der har endvidere i en række tilfælde været kritik af, at Folketinget er gået langt med hensyn til i forarbejderne at normere strafudmålingen i typesituationer. Regeringen vil på den baggrund anmode Straffelovrådet om fremadrettet at vurdere det principielle spørgsmål om, på hvilken måde lovgivers ønske om at tilkendegive, hvordan straffen for visse lovovertrædelser bør være i typesituationer, mest hensigtsmæssigt kan udtrykkes i lovgivningen med respekt for domstolenes rolle som den dømmende magt, der har den endelige afgørelse om skyld og straf i hver enkelt konkrete sag. Straffelovrådet vil i den forbindelse også skulle vurdere spørgsmålet om minimumsstraffe.

Det foreslås for det andet, at besiddelse mv. af ulovlige skydevåben generelt undergives en strafferamme på fængsel indtil 6 år, når der foreligger særlig skærpende omstændigheder. Begrundelsen herfor er den potentielle fare for, at våbnet vil blive anvendt til fare for menneskers liv eller helbred. Det gælder, uanset om lovovertrædelsen begås på offentligt tilgængeligt sted eller på bopælen eller andre ikke offentligt tilgængelige steder.

Skærpelsen af strafferammen til fængsel i indtil 6 år foreslås således også at omfatte besiddelse mv. af ulovlige skydevåben uden tilhørende ammunition på offentligt tilgængelige steder, fordi også ikke-skarpladte våben vil kunne medvirke til, at en konflikt optrappes og udvikler sig betydeligt mere voldeligt, end det ellers ville have været tilfældet, hvis f.eks. våbnet anvendes til trusler eller lignende, og hvis andre aktører i konflikten også er i besiddelse af våben.

Den foreslåede skærpelse omfatter desuden ulovlig besiddelse mv. under særlig skærpende omstændigheder af skydevåben på bopælen og andre ikke offentligt tilgængelige steder (f.eks. en rockerborg eller lignende), idet tilstedeværelsen af skydevåben også i sådanne tilfælde kan indebære en risiko for, at de vil blive anvendt til fare for andre, og idet forekomsten af våbenlagre mv. indebærer en fare for yderligere optrapning af igangværende konflikter mv. Det kan således ofte være tilfældigt, om politiet finder og beslaglægger f.eks. ulovlige skydevåben på gaden eller på ikke offentligt tilgængelige steder – eventuelt i et våbenlager. I begge tilfælde vil der være en øget risiko for, at våbnene vil blive brugt. Det samme gælder med hensyn til ulovlig indsmugling og handel med skydevåben under særlig skærpende omstændigheder.

De foreslåede skærpelser vil gælde, uanset om våbenlovsovertrædelsen begås i forbindelse med bandeopgør eller lignende. Regeringen lægger som ovenfor nævnt vægt på, at der er tale om forbrydelser, som potentielt indebærer betydelig fare for menneskers liv eller helbred, hvor der normalt ikke vil være nogen som helst undskyldende omstændigheder, og som er uforenelige med almindelige borgeres ønske om at leve i et fredeligt og trygt samfund, hvor man ikke skal være bange for at blive et tilfældigt skudoffer.

Det foreslås at indsætte en ændret bestemmelse i straffelovens § 192 a, stk. 1, om besiddelse mv. under særlig skærpende omstændigheder på offentligt tilgængeligt sted af ulovlige skydevåben med tilhørende ammunition eller andre våben eller eksplosivstoffer, når våbnet eller eksplosivstofferne på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade. I disse tilfælde skal strafferammen efter forslaget være fængsel fra 1 år indtil 6 år. Det foreslås således, at det gældende strafmaksimum i § 192 a, stk. 1, om besiddelse mv. af skydevåben (med tilhørende ammunition) på offentligt tilgængelige steder under særlig skærpende omstændigheder forhøjes fra 4 års fængsel til 6 års fængsel, og at der fastsættes en minimumsstraf.

Endvidere foreslås det at indsætte en bestemmelse i straffelovens § 192 a, stk. 2, om alle øvrige overtrædelser af våbenlovgivningen under særlig skærpende omstændigheder, hvorefter der skal gælde en strafferamme på fængsel indtil 6 år. Det vil bl.a. indebære, at besiddelse mv. under særlig skærpende omstændigheder af ulovlige skydevåben på bopælen eller andre ikke offentligt tilgængelige steder samt ulovlig indførsel af og handel med skydevåben, som i dag højst kan straffes med fængsel i 2 år efter våbenloven, vil blive omfattet af en strafferamme på fængsel indtil 6 år.

Den foreslåede strafferamme på fængsel indtil 6 år vil medføre, at der i forbindelse med efterforskning af alle overtrædelser af straffelovens § 192 a, herunder bl.a. i sager om indsmugling og handel med skydevåben, bl.a. bliver adgang til at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden efter retsplejelovens § 781, stk. 1, nr. 3, og mulighed for varetægtsfængsling efter retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 1 (retshåndhævelsesarrest).

Samtidig foreslås våbenlovens § 10, stk. 2, om besiddelse af skydevåben under særlig skærpende omstændigheder ophævet, jf. pkt. 3.3 nedenfor.

3.2.2. Den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 192 a, stk. 1, vil i givet fald omfatte den, der overtræder våbenlovgivningen ved under særlig skærpende omstændigheder på offentligt tilgængeligt sted at besidde, bære eller anvende skydevåben med tilhørende ammunition (nr. 1) eller andre våben eller eksplosivstoffer, når våbnet eller eksplosivstoffer på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade (nr. 2).

Hvorvidt lovovertrædelsen med skydevåben sker under særlig skærpende omstændigheder, afhænger bl.a. af det pågældende skydevåbens farlighed, hvilket som hidtil fastlægges med udgangspunkt i våbenlovgivningens regulering af skydevåben, som er baseret på en generel vurdering af våbnenes farlighed. Det er således forudsat, at besiddelse mv. af skydevåben på offentligt tilgængeligt sted vil være omfattet af den foreslåede § 192 a, stk. 1, nr. 1, medmindre der er tale om skydevåben, som det alene er forbudt at besidde for personer under 18 år, jf. våbenlovens § 1, stk. 2, litra a, jf. § 2, stk. 1, 2. pkt. (som udgangspunkt luft- og fjederbøsser, bortset fra armbrøster og slangebøsser).

Udgangspunktet vil således være, at besiddelse mv. af skydevåben, der er omfattet af det generelle forbud i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, vil være omfattet af forslaget til straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1. Det er forudsat, at dette gælder, uanset om det pågældende skydevåben er i samlet eller adskilt stand, hvis de adskilte dele hurtigt og enkelt kan samles til et funktionsdygtigt skydevåben.

»Skydevåben« omfattet af den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, vil både kunne omfatte skydevåben, der er omfattet af den gældende bestemmelse i straffelovens § 192 a, stk. 1 (f.eks. pistoler), og skydevåben, der på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, som i dag er omfattet af bestemmelsen i straffelovens § 192 a, stk. 2 (f.eks. maskinpistoler).

Udtrykket »med tilhørende ammunition« indebærer ligesom efter gældende ret ikke et krav om, at skydevåbnet er skarpladt, men den, der er i besiddelse mv. af skydevåbnet, skal samtidig være i besiddelse af ammunition på sin person, i en medbragt taske, i det køretøj, hvori den pågældende antræffes, eller på anden lignende lettilgængelig måde.

Der vil kunne forekomme tilfælde, hvor besiddelse mv. af de omhandlede skydevåben på offentligt tilgængeligt sted – uanset våbnets karakter, jf. ovenfor - sker under ikke særlig skærpende omstændigheder, således at det konkrete forhold ikke skal henføres under den foreslåede bestemmelse i § 192 a, stk. 1, nr. 1. Det samme gælder efter den gældende bestemmelse i straffelovens § 192 a, stk. 1, og der tilsigtes ingen ændringer heri. Som eksempel kan således nævnes en situation, hvor en person transporterer våbnet for en anden, som har våbentilladelse, f.eks. et medlem af en skytteforening, som efter skydetræning har et hastende ærinde og derfor beder et familiemedlem, som ikke har våbentilladelse, om at transportere våbnet til bopælen. Tilsvarende vil tilfælde, hvor en person har tilladelse til at besidde et skydevåben, men besidder det på et offentligt tilgængeligt sted under omstændigheder, der er i strid med tilladelsen, i almindelighed heller ikke skulle henføres under den foreslåede bestemmelse. Sådanne tilfælde skal i stedet bedømmes efter våbenlovens § 10, stk. 1.

Den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 2, omfatter endvidere besiddelse mv. af andre våben end skydevåben, der på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade. Våbentyperne, der hermed sigtes til, er de samme, som er omfattet af den gældende bestemmelse i § 192 a, stk. 2, om bl.a. våben af særdeles farlig karakter (bortset fra skydevåben), som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade. Det vil således typisk være våben, som har karakter af egentligt krigsmateriel, og som ikke lovligt kan besiddes af andre end militæret, herunder hjemmeværnet. Som eksempler kan nævnes morterer, håndgranater, bomber og miner.

Eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, kan efter omstændighederne også være omfattet af den foreslåede bestemmelse i § 192 a, stk. 1, nr. 2. Der sigtes hermed til de samme typer eksplosivstoffer, der i dag er omfattet af den gældende bestemmelse i § 192 a, stk. 2. Eksplosivstoffer vil således kunne være omfattet, hvis der er tale om stoffer i en sådan mængde og af en sådan farlighed, at det vil kunne bruges til at forvolde betydelig skade.

Begrebet »offentligt tilgængeligt sted« skal ligesom efter gældende ret forstås som steder, hvortil der er almindelig adgang, herunder veje, parker, offentlige transportmidler, restauranter, forlystelsessteder og offentlige kontorer. Besiddelse mv. af skydevåben i en bil, som befinder sig på et offentligt tilgængeligt sted, er også omfattet af begrebet.

3.2.3. Den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 192 a, stk. 2, vil i givet fald omfatte alle overtrædelser af våbenlovgivningen, der begås under særlig skærpende omstændigheder, og som ikke vil være omfattet af det foreslåede stk. 1 om besiddelse af skydevåben med tilhørende ammunition mv. på offentligt tilgængeligt sted, jf. ovenfor.

Den foreslåede bestemmelse i § 192 a, stk. 2, forudsættes således som udgangspunkt at omfatte overtrædelser af våbenlovgivningen, der angår skydevåben afgrænset på samme måde som i stk. 1, nr. 1, når overtrædelsen sker på offentligt tilgængeligt sted uden tilhørende ammunition. På samme måde som nævnt ovenfor vil gerningen kunne begås under konkrete omstændigheder, hvor besiddelsen mv. af skydevåbnet på offentligt tilgængeligt sted ikke kan anses for at være sket under særlig skærpende omstændigheder, og i så fald vil handlingen ikke være omfattet af den foreslåede bestemmelse i § 192 a, stk. 2.

Den foreslåede bestemmelse i § 192 a, stk. 2, vil endvidere omfatte ulovlig besiddelse mv. af skydevåben på bopælen og andre ikke offentligt tilgængelige steder under særlig skærpende omstændigheder. Den foreslåede bestemmelse i stk. 2 vil således omfatte de overtrædelser af våbenlovgivningen med skydevåben under særlig skærpende omstændigheder, som i dag er omfattet af våbenlovens § 10, stk. 2.

Ulovlig besiddelse mv. af skydevåben på bopælen og andre ikke offentligt tilgængelige steder vil ikke altid udgøre særlig skærpende omstændigheder. Det er forudsat, at personer uden kriminel baggrund i øvrigt, som f.eks. har arvet et skydevåben og igennem en årrække i strid med våbenlovgivningen har haft våbnet liggende ubenyttet (måske glemt) på bopælen, ikke vil være omfattet af den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 192 a. Det samme gælder for personer uden kriminel baggrund i øvrigt, der har våbentilladelse eller jagttegn, og blot har glemt at forny våbentilladelsen eller jagttegnet inden for de relevante frister. Sådanne overtrædelser vil i givet fald være omfattet af våbenlovens § 10, stk. 1.

Den foreslåede bestemmelse i § 192 a, stk. 2, vil – i lighed med, hvad der i dag følger af den gældende bestemmelse i § 192 a, stk. 2 – også omfatte overtrædelser af våbenlovgivningen under særlig skærpende omstændigheder i tilfælde, hvor lovovertrædelsen angår andre våben (end skydevåben) eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade. De særdeles farlige våben og eksplosivstoffer, der er omfattet af den gældende straffelovs § 192 a, stk. 2, vil således være omfattet af den foreslåede § 192 a, stk. 2, hvis de ikke er omfattet af den foreslåede bestemmelse i stk. 1.

Den foreslåede bestemmelse i § 192 a, stk. 2, vil også kunne omfatte overtrædelser af våbenlovgivningen under særlig skærpende omstændigheder, der angår andre våben end skydevåben eller særdeles farlige våben eller eksplosivstoffer. Efter omstændighederne vil f.eks. springknive, springstiletter, faldknive og faldstiletter efter våbenbekendtgørelsens § 14, stk. 1, nr. 3 og 4, kunne være omfattet.

Ved vurderingen af, om der foreligger særlig skærpende omstændigheder, bør der som ovenfor nævnt først og fremmest lægges vægt på våbnets farlighed. Herudover vil der bl.a. kunne lægges vægt på, hvilken mængde der f.eks. indføres, besiddes eller overdrages, herunder om der er tale om en mere systematisk overtrædelse af våbenlovgivningen, hvor forholdet har karakter af et illegalt erhverv, om våben eller eksplosivstoffer opbevares eller anvendes under sådanne forhold, at der er en nærliggende risiko for, at de vil blive anvendt, herunder i voldelige opgør mv., om våben eller eksplosivstoffer er skaffet illegalt, om våben eller eksplosivstoffer bæres i forbindelse med indbrud eller brugstyveri, og om gerningsmanden tidligere har begået tilsvarende lovovertrædelser.

3.2.4. Strafferammen i den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 192 a, stk. 1, er som ovenfor nævnt fængsel i 1 år indtil 6 år. For lovovertrædelser, der er omfattet af den gældende bestemmelse i straffelovens § 192 a, stk. 1, om skydevåben på offentligt tilgængeligt sted, indebærer dette både en væsentlig forhøjelse af strafferammen fra fængsel i indtil 4 år til fængsel indtil 6 år og indførelse af en minimumsstraf på fængsel i 1 år. For lovovertrædelser, der er omfattet af den gældende bestemmelse i straffelovens § 192 a, stk. 2, vil den foreslåede bestemmelse i § 192 a, stk. 1, alene indebære, at der indføres en minimumsstraf på fængsel i 1 år, idet der allerede i dag er en strafferamme på fængsel indtil 6 år for lovovertrædelser omfattet af den gældende § 192 a, stk. 2.

Med den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 192 a, stk. 1, lægges der op til en væsentlig skærpelse af straffen for besiddelse mv. på offentligt tilgængeligt sted af skydevåben med tilhørende ammunition eller andre våben eller eksplosivstoffer, hvis våbnet eller eksplosivstoffer på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, under særlig skærpende omstændigheder.

Det forudsættes, at straffen for ulovlig besiddelse mv. af skydevåben med tilhørende ammunition på offentligt tilgængeligt sted som udgangspunkt mindst fordobles i forhold til i dag. For ulovlig besiddelse mv. af skydevåben, der ikke på grund af sin særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, (f.eks. enkeltskudsvåben), vil det sige mindst 1 års fængsel. Også i gentagelsestilfælde forudsættes der at ske en fordobling af straffen. Det betyder, at straffen i gentagelsestilfælde som udgangspunkt forudsættes fastsat fra fængsel i 1 år og 4 måneder til fængsel i 1 år og 8 måneder.

Det forudsættes endvidere, at straffen for ulovlig besiddelse mv. af skydevåben med tilhørende ammunition på offentligt tilgængeligt sted, der på grund af sin særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade (f.eks. maskinpistoler) som udgangspunkt fordobles i forhold til i dag. Det betyder, at straffen for sådanne førstegangsovertrædelser forudsættes fastsat fra fængsel i mindst 1 år og 8 måneder til fængsel i 2 år.

Ved fastsættelsen af straffen for ulovlig besiddelse mv. på offentligt tilgængeligt sted af andre våben end skydevåben (f.eks. håndgranater) eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade forudsættes det ligeledes, at straffen fordobles i forhold til i dag. Det vil sige, at straffen i sådanne tilfælde også forudsættes at være fængsel i mellem mindst 1 år og 8 måneder og 2 år.

3.2.5. Fastsættelse af straffen for overtrædelse af den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 192 a, stk. 2, vil afhænge af de konkrete omstændigheder, f.eks. våbnets eller eksplosivstoffets farlighed, mængden af våben eller eksplosivstoffer, og hvilke forhold våben eller eksplosivstoffer opbevares under.

Den foreslåede bestemmelse i § 192 a, stk. 2, indebærer en betydelig forhøjelse af strafferammen for overtrædelser af våbenlovgivningen under særlig skærpende omstændigheder, idet strafferammen for besiddelse mv. af skydevåben, der tidligere ville være omfattet af våbenlovens § 10, stk. 2, forhøjes fra fængsel indtil 2 år til fængsel indtil 6 år, ligesom strafferammen for besiddelse mv. af skydevåben omfattet af straffelovens § 192 a, stk. 1, forhøjes fra fængsel indtil 4 år til fængsel indtil 6 år. Strafferammen forhøjes ikke for overtrædelser af våbenlovgivningen, der angår våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter indebærer en betydelig fare, idet der allerede i dag er fastsat en strafferamme på fængsel indtil 6 år for sådanne våbenlovsovertrædelser, jf. straffelovens § 192 a, stk. 2.

Straffen for overtrædelser af våbenlovgivningen under særlig skærpende omstændigheder omfattet af den foreslåede bestemmelse i § 192 a, stk. 2, herunder våbenlovsovertrædelser, der angår skydevåben, forudsættes skærpet betydeligt. Straffen for overtrædelser af våbenlovgivningen, der angår skydevåben, forudsættes i den forbindelse fordoblet i forhold til i dag. Det gælder både for besiddelse af skydevåben på offentligt tilgængelige steder og på bopælen og andre ikke offentligt tilgængelige steder.

Ulovlig besiddelse mv. af andre skydevåben end dem, der på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade (f.eks. en pistol) uden tilhørende ammunition på offentligt tilgængeligt sted forudsættes som udgangspunkt straffet med fængsel i 8 måneder. I gentagelsestilfælde forudsættes straffen som udgangspunkt fastsat til fængsel i fra 1 år til 1 år og 4 måneder. Ulovlig besiddelse mv. af skydevåben uden tilhørende ammunition på offentligt tilgængeligt sted, der på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade (f.eks. en maskinpistol), forudsættes for så vidt angår førstegangsovertrædelser som udgangspunkt straffet med fængsel i mindst fra 1 år og 8 måneder til 2 år.

Ulovlig besiddelse mv. af andre skydevåben end dem, der på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade (f.eks. en pistol), på bopælen og andre ikke offentligt tilgængelige steder forudsættes som udgangspunkt straffet med fængsel i 4-8 måneder bl.a. afhængigt af, om våbenet opbevares med eller uden ammunition, eller om våbenet opbevares under forhold, der i øvrigt indebærer en nærliggende fare for, at våbenet vil blive brugt til fare for andre. I gentagelsestilfælde forudsættes straffen som udgangspunkt fastsat til fængsel i 6-12 måneder. Ulovlig besiddelse mv. på bopælen af skydevåben, der på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, forudsættes for så vidt angår førstegangsovertrædelser som udgangspunkt straffet med fængsel i mindst fra 1 år og 8 måneder til 2 år.

Straffen for overtrædelser af våbenlovgivningen, hvor besiddelse mv. af skydevåben ikke sker under særlig skærpende omstændigheder og dermed skal pådømmes efter våbenlovens § 10, stk. 1, forudsættes ikke ændret ved den foreslåede ændring af straffelovens § 192 a. I sådanne tilfælde er udgangspunktet således fortsat bødestraf.

3.2.6. Straffen for organiseret ulovlig indførsel af bl.a. skydevåben bør afspejle, at der er tale om meget alvorlig kriminalitet, og det forudsættes, at der i sager, hvor der foreligger indsmugling, fastsættes væsentligt strengere straffe end de oven for angivne udgangspunkter for strafudmålingen i sager om ulovlig besiddelse mv. af skydevåben. Tilsvarende gør sig gældende for organiseret ulovlig handel med våben. Det vil sige, at straffen, hvis der er tale om, at der som led i ulovlig indførsel eller ulovlig handel med skydevåben, sker en besiddelse mv. af skydevåben på et offentligt tilgængeligt sted med tilhørende ammunition, vil skulle fastsættes væsentligt over den straf på mindst 1 års fængsel, der forudsættes udmålt i forhold til førstegangstilfælde af besiddelse af skydevåben med tilhørende ammunition omfattet af den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 192 a, stk. 1. Hvis der derimod er tale om, at der i de omhandlede tilfælde alene sker en besiddelse mv. af skydevåben på bopælen mv., hvorfra der f.eks. drives handel med ulovlige skydevåben, vil der skulle fastsættes en straf, der er væsentligt over den straf på 4-8 måneder, der forudsættes udmålt i forhold til førstegangstilfælde af besiddelse mv. af skydevåben på bopælen mv. omfattet af den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 192 a, stk. 2.

Straffen for at have ulovlige våbenlagre – det vil sige tilfælde, hvor flere ulovlige våben mv. opbevares det samme sted – forudsættes i lighed med det netop anførte om ulovlig indførsel af og ulovlig handel med våben at afspejle, at der er tale om en meget alvorlig lovovertrædelse. Der forudsættes således også i disse tilfælde fastsat en væsentligt strengere straf efter § 192 a, stk. 1 eller 2, end de oven for angivne udgangspunkter for straffastsættelsen ved ulovlig besiddelse mv. af skydevåben. Ved strafudmålingen kan der i øvrigt bl.a. lægges vægt på våbnenes art (er der tale om almindelige skydevåben eller maskinpistoler mv.) og på antallet af de opbevarede våben.

3.2.7. Strafferammen for overtrædelser af våbenlovgivningen, som angår våben og eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, som ikke er omfattet af den foreslåede bestemmelse i § 192 a, stk. 1, foreslås ikke hævet med lovforslaget, som derfor fortsat vil være fængsel indtil 6 år. Det forudsættes imidlertid, at den skærpede strafferamme for andre overtrædelser af våbenlovgivningen under særlig skærpende omstændigheder og de forudsatte forhøjede udgangspunkter for straffastsættelsen i disse tilfælde vil få en afsmittende virkning på fastsættelsen af straffen for overtrædelser, der angår andre våben end skydevåben (f.eks. håndgranater) og eksplosivstoffer af særdeles farlig karakter. Det forudsættes således, at straffen for overtrædelser af våbenlovgivningen, der angår særdeles farlige våben og eksplosivstoffer, ligeledes som udgangspunkt vil blive fordoblet i forhold til i dag. Det vil sige, at straffen for sådanne førstegangsovertrædelser forudsættes fastsat fra fængsel i mindst 1 år og 8 måneder til fængsel i 2 år. Dette gælder uanset, om de pågældende våben eller eksplosivstoffer besiddes mv. på et offentligt tilgængeligt sted eller på et ikke offentligt tilgængeligt sted (f.eks. bopælen).

3.2.8. Har et våben eller eksplosivstof ikke blot været i gerningsmandens besiddelse, men også været anvendt enten på offentligt eller ikke offentligt tilgængeligt sted, forudsættes det, at straffen som udgangspunkt fastsættes noget over de strafpositioner, der er angivet oven for under pkt. 3.2.4 og 3.2.5. Der kan således også henvises til det, der følger af gældende ret, når skydevåben har været affyret på offentligt tilgængeligt sted, jf. herom pkt. 3.1.5.1 ovenfor.

3.2.9. Fastsættelsen af straffen i sager om overtrædelse af våbenlovgivningen under særlig skærpende omstændigheder vil i øvrigt fortsat bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde, og de angivne strafniveauer vil kunne fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag er omstændigheder, der taler herfor, jf. dog ovenfor om den foreslåede minimumsstraf, som kun kan fraviges i medfør af den almindelige regel i straffelovens § 83.

Straffelovens øvrige almindelige regler om straffens fastsættelse vil således fortsat finde anvendelse i sager om overtrædelse af våbenlovgivningen under særlig skærpende omstændigheder, herunder straffelovens § 81 om skærpende omstændigheder, § 82 om formildende omstændigheder og § 83 om fastsættelse af straffen under den angivne strafferamme og strafbortfald i særlige tilfælde.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1, nr. 6 (forslag til straffelovens § 192 a), og bemærkningerne hertil.

3.3. Våbenlovens § 10, stk. 2

Som nævnt oven for under pkt. 3.1.1 er besiddelse af skydevåben på offentligt tilgængelige steder under særlig skærpende omstændigheder i dag omfattet af straffelovens § 192 a, stk. 1. Våbenlovens § 10, stk. 2, omfatter derfor alene besiddelse af skydevåben på bopælen og andre ikke offentligt tilgængelige steder under særlig skærpende omstændigheder.

Den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 192 a vil i givet fald omfatte alle overtrædelser af våbenlovgivningen under særlig skærpende omstændigheder, herunder som udgangspunkt både vedrørende skydevåben på offentligt tilgængelige steder, på bopælen og på andre ikke offentligt tilgængelige steder. Der vil således i givet fald ikke længere være noget anvendelsesområde for våbenlovens § 10, stk. 2, og det foreslås på den baggrund, at bestemmelsen ophæves.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 3, nr. 1 (forslag til våbenlovens § 10, stk. 2), og bemærkningerne hertil. ...."
Bemærkninger til de enkelte bestemmelser:

"......
Til nr. 6 (§ 192 a)

Bestemmelsen i straffelovens § 192 a, stk. 1, vil omfatte det tilfælde, hvor der foretages en overtrædelse af lovgivningen om våben og eksplosivstoffer ved under særlig skærpende omstændigheder på offentligt tilgængeligt sted at besidde, bære eller anvende skydevåben med tilhørende ammunition eller andre våben eller eksplosivstoffer, når våbnet eller eksplosivstofferne på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade.

Hvorvidt lovovertrædelsen med skydevåben sker under særlig skærpende omstændigheder, afhænger bl.a. af det pågældende skydevåbens farlighed, hvilket som hidtil fastlægges med udgangspunkt i våbenlovgivningens regulering af skydevåben, som er baseret på en generel vurdering af våbnenes farlighed. Det er således forudsat, at besiddelse mv. af skydevåben på offentligt tilgængeligt sted vil være omfattet af stk. 1, medmindre der er tale om skydevåben, som det alene er forbudt at besidde for personer under 18 år, jf. våbenlovens § 1, stk. 2, litra a, jf. § 2, stk. 1, 2. pkt. (som udgangspunkt luft- og fjederbøsser, bortset fra armbrøster og slangebøsser).

Udgangspunktet vil således være, at besiddelse mv. af skydevåben, der er omfattet af det generelle forbud i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, vil være omfattet af forslaget til straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1. Det er forudsat, at dette gælder uanset, om det pågældende skydevåben er i samlet eller adskilt stand, hvis de adskilte dele hurtigt og enkelt kan samles til et funktionsdygtigt skydevåben.

»Skydevåben« omfattet af den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, vil både kunne omfatte skydevåben, der er omfattet af den gældende bestemmelse i straffelovens § 192 a, stk. 1 (f.eks. pistoler), og skydevåben, der på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, som i dag er omfattet af bestemmelsen i straffelovens § 192 a, stk. 2 (f.eks. maskinpistoler).

Udtrykket »med tilhørende ammunition« indebærer ligesom efter gældende ret ikke et krav om, at skydevåbnet er skarpladt, men den, der er i besiddelse mv. af skydevåbnet, skal samtidig være i besiddelse af ammunition på sin person, i en medbragt taske, i det køretøj, hvori den pågældende antræffes, eller på anden lignende lettilgængelig måde.

Der vil kunne forekomme tilfælde, hvor besiddelse mv. af de omhandlede skydevåben på offentligt tilgængeligt sted – uanset våbnets karakter – sker under ikke særlig skærpende omstændigheder, således at det konkrete forhold ikke skal henføres under bestemmelsen i stk. 1. Det samme gælder efter den gældende bestemmelse i straffelovens § 192 a, stk. 1, og der tilsigtes ingen ændringer heri, jf. således pkt. 3.2.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger.

Bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, omfatter endvidere besiddelse mv. af andre våben end skydevåben, der på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade. Våbentyperne, der hermed sigtes til, er de samme, som er omfattet af den gældende bestemmelse i § 192 a, stk. 2, om bl.a. våben af særdeles farlig karakter (bortset fra skydevåben), som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, der som nævnt ovenfor vil være omfattet af begrebet »skydevåben«. Det vil således typisk være våben, som har karakter af egentligt krigsmateriel, og som ikke lovligt kan besiddes af andre end militæret, herunder hjemmeværnet. Som eksempler kan nævnes panserværnsraketter, morterer, håndgranater, bomber og miner.

Eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, kan efter omstændighederne også være omfattet af bestemmelsen i stk. 1, nr. 2. Der sigtes hermed til de samme typer eksplosivstoffer, der i dag er omfattet af den gældende bestemmelse i § 192 a, stk. 2. Eksplosivstoffer vil således kunne være omfattet, hvis der er tale om stoffer i en sådan mængde og af en sådan farlighed, at det vil kunne bruges til at forvolde betydelig skade.

Begrebet »offentligt tilgængeligt sted« skal ligesom efter gældende ret forstås som steder, hvortil der er almindelig adgang, herunder veje, parker, offentlige transportmidler, restauranter, forlystelsessteder og offentlige kontorer. Besiddelse mv. af skydevåben i en bil, som befinder sig på et offentligt tilgængeligt sted, er også omfattet af begrebet.

Lovovertrædelser omfattet af stk. 1 vil have en særlig strafferamme på fængsel fra 1 år indtil 6 år. For lovovertrædelser, der er omfattet af den gældende bestemmelse i straffelovens § 192 a, stk. 1, (om skydevåben på offentligt tilgængeligt sted) indebærer dette både en væsentlig forhøjelse af strafferammen fra fængsel i indtil 4 år til fængsel indtil 6 år og indførelse af en minimumsstraf på fængsel i 1 år. For lovovertrædelser, der er omfattet af den gældende bestemmelse i straffelovens § 192 a, stk. 2, vil stk. 1 alene indebære, at der indføres en minimumsstraf på fængsel i 1 år, idet der allerede i dag er en strafferamme på fængsel indtil 6 år for lovovertrædelser omfattet af den gældende § 192 a, stk. 2.

Med bestemmelsen i stk. 1 lægges der op til en væsentlig skærpelse af straffen for besiddelse mv. på offentligt tilgængeligt sted af skydevåben med tilhørende ammunition eller andre våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, under særlig skærpende omstændigheder.

Det forudsættes, at straffen for ulovlig besiddelse mv. af skydevåben med tilhørende ammunition på offentligt tilgængeligt sted som udgangspunkt mindst fordobles i forhold til i dag. For ulovlig besiddelse mv. af skydevåben, der ikke på grund af sin særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, (f.eks. enkeltskudsvåben), vil det sige mindst 1 års fængsel. Også i gentagelsestilfælde forudsættes der at ske en fordobling af straffen. Det betyder, at straffen i gentagelsestilfælde som udgangspunkt forudsættes fastsat fra fængsel i 1 år og 4 måneder til fængsel i 1 år og 8 måneder.

Det forudsættes endvidere, at straffen for ulovlig besiddelse mv. af skydevåben med tilhørende ammunition på offentligt tilgængeligt sted, der på grund af sin særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade (f.eks. maskinpistoler) som udgangspunkt fordobles i forhold til i dag. Det betyder, at straffen for sådanne førstegangsovertrædelser forudsættes fastsat fra fængsel i mindst 1 år og 8 måneder til fængsel i 2 år. Det samme gælder andre våben end særdeles farligt skydevåben (f.eks. håndgranater) eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade.

Bestemmelsen i stk. 2 vil omfatte alle overtrædelser af våbenlovgivningen, der begås under særlig skærpende omstændigheder, og som ikke vil være omfattet af det foreslåede stk. 1 om besiddelse af skydevåben mv. med tilhørende ammunition på offentligt tilgængeligt sted.

Bestemmelsen i stk. 2 forudsættes således som udgangspunkt at omfatte overtrædelser af våbenlovgivningen, der angår skydevåben afgrænset på samme måde som i stk. 1, når overtrædelsen sker på offentligt tilgængeligt sted uden tilhørende ammunition. På samme måde som nævnt ovenfor vil gerningen kunne begås under konkrete omstændigheder, hvor besiddelsen mv. af skydevåbnet på offentligt tilgængeligt sted ikke kan anses for at være sket under særlig skærpende omstændigheder, og i så fald vil handlingen ikke være omfattet af stk. 2.

Bestemmelsen i stk. 2 vil endvidere omfatte ulovlig besiddelse mv. af skydevåben på bopælen og andre ikke offentligt tilgængelige steder under særlig skærpende omstændigheder. Bestemmelsen vil således omfatte de overtrædelser af våbenlovgivningen med skydevåben under særlig skærpende omstændigheder, som i dag er omfattet af våbenlovens § 10, stk. 2.

Ulovlig besiddelse mv. af skydevåben på bopælen og andre ikke offentligt tilgængelige steder vil ikke altid udgøre særlig skærpende omstændigheder. Det er forudsat, at personer uden kriminel baggrund i øvrigt, som f.eks. har arvet et skydevåben og igennem en årrække i strid med våbenlovgivningen har haft våbnet liggende ubenyttet (måske glemt) på bopælen, ikke vil være omfattet af bestemmelsen. Det samme gælder for personer uden kriminel baggrund i øvrigt, der har våbentilladelse eller jagttegn, og blot har glemt at forny våbentilladelsen eller jagttegnet inden for de relevante frister. Sådanne overtrædelser vil i givet fald være omfattet af våbenlovens § 10, stk. 1.

Bestemmelsen i stk. 2 vil – i lighed med, hvad der i dag følger af den gældende bestemmelse i § 192 a, stk. 2 – også omfatte overtrædelser af våbenlovgivningen under særlig skærpende omstændigheder i tilfælde, hvor lovovertrædelsen angår andre våben (end skydevåben) eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade. De særdeles farlige våben og eksplosivstoffer, der er omfattet af den gældende straffelovs § 192 a, stk. 2, vil således være omfattet af den foreslåede stk. 2, hvis de ikke er omfattet af den foreslåede bestemmelse i stk. 1.

Bestemmelsen i stk. 2 vil også kunne omfatte overtrædelser af våbenlovgivningen under særlig skærpende omstændigheder, der angår andre våben end skydevåben eller særdeles farlige våben eller eksplosivstoffer. Efter omstændighederne vil f.eks. springknive, springstiletter, faldknive og faldstiletter efter våbenbekendtgørelsens § 14, stk. 1, nr. 3 og 4, kunne være omfattet.

Ved vurderingen af, om der foreligger særlig skærpende omstændigheder, bør der først og fremmest bl.a. lægges vægt på våbnets farlighed. Dette bør fastlægges med udgangspunkt i våbenlovgivningens regulering af våbnet, som er baseret på en generel vurdering af våbnenes farlighed. Herudover vil der bl.a. kunne lægges vægt på, hvilken mængde der f.eks. indføres, besiddes eller overdrages, herunder om der er tale om en mere systematisk overtrædelse af våbenlovgivningen, hvor forholdet har karakter af et illegalt erhverv, om våben eller eksplosivstoffer opbevares eller anvendes under sådanne forhold, at der er en nærliggende risiko for, at de vil blive anvendt, herunder i voldelige opgør mv., om våben eller eksplosivstoffer er skaffet illegalt, om våben eller eksplosivstoffer bæres i forbindelse med indbrud eller brugstyveri, og om gerningsmanden tidligere har begået tilsvarende lovovertrædelser.

Bestemmelsen i stk. 2 indebærer en betydelig forhøjelse af strafferammen for overtrædelser af våbenlovgivningen under særlig skærpende omstændigheder, idet strafferammen for besiddelse mv. af skydevåben, der tidligere ville være omfattet af våbenlovens § 10, stk. 2, forhøjes fra fængsel indtil 2 år til fængsel indtil 6 år, ligesom strafferammen for besiddelse mv. af skydevåben omfattet af straffelovens § 192 a, stk. 1, forhøjes fra fængsel indtil 4 år til fængsel indtil 6 år. Strafferammen forhøjes ikke for overtrædelser af våbenlovgivningen, der angår våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter indebærer en betydelig fare, idet der allerede i dag er fastsat en strafferamme på fængsel indtil 6 år for sådanne våbenlovsovertrædelser, jf. straffelovens § 192 a, stk. 2.

Straffen for overtrædelser af våbenlovgivningen, der angår skydevåben, og som vil være omfattet af stk. 2, forudsættes fordoblet i forhold til i dag. Det gælder både for besiddelse af skydevåben på offentligt tilgængelige steder (uden ammunition), besiddelse af skydevåben med eller uden ammunition på bopælen og andre ikke offentligt tilgængelige steder samt andre våben end skydevåben og eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade. Om de forudsatte strafniveauer henvises i øvrigt bl.a. til pkt. 3.2.4 og 3.2.5 i lovforslagets almindelige bemærkninger.

Der henvises i øvrigt til pkt. 3.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger."