UfR 2011.448 H
 

 

H.D. 5. november 2010 i sag 119/2010 (2. afd.)

Rigsadvokaten mod T1 (adv. Carsten Fentz, Kbh., besk.), T2 (adv. Hanne Reumert, Kbh., besk.) og T3 (adv. Jakob S. Arrevad, Hellerup, besk.).


Østre Landsrets dom 27. januar 2010 (18. afd.), S-74-09


(Ulla Staal, Dorthe Wiisbye, Grethe Jørgensen (kst.) med domsmænd).


Københavns Byrets dom af 22. december 2008 (SS 3-753/2008) er anket af T1, T3, A, B, C, D, T2, E, F og G alle med påstand principalt om ophævelse af byrettens dom og hjemvisning af sagen til fornyet behandling ved byretten, subsidiært om frifindelse og mere subsidiært om formildelse.


Anklagemyndigheden har påstået frifindelse over for påstanden om ophævelse af byrettens dom og hjemvisning af sagen til fornyet behandling ved byretten. Anklagemyndigheden har endvidere for samtlige tiltalte endeligt påstået domfældelse efter anklageskriftets forhold 2 samt skærpelse.


Landsretten har ved kendelse af 12. november 2009 truffet afgørelse om ikke at tage påstandene om ophævelse af byrettens dom og hjemvisning af sagen til fornyet behandling ved byretten til følge.


Tiltalte T3 er efter byrettens dom yderligere straffet


ved den 16. april 2009 at have vedtaget et bødeforlæg fra Fyns Politi på 700 kr. for overtrædelse af straffelovens § 276, og


ved udeblivelsesdom afsagt den 27. maj 2009 af Retten i Roskilde med en bøde på 800 kr., subsidiært fængsel i 4 dage, for overtrædelse af straffelovens § 291, stk. 1.


Supplerende sagsfremstilling


Københavns Politi v/chefpolitiinspektør Per Larsen har i en redegørelse af 27. november 2009 om Ungdomshuset blandt andet udtalt:


»Ordlyden i politiets anbefaling [til fogedretten] var som følger:


»Vedr. fogedens udsættelsesforretning i Ungdomshuset, Jagtvej 69, 2200 København N.


På given foranledning er det Københavns Politis vurdering, at det vil være særdeles vanskeligt at gennemføre en udsættelsesforretning i Ungdomshuset, Jagtvej 69, 2200 København N den 14. december 2006.


Denne vurdering begrundes med de voldsomme demonstrationer, som persongruppen fra Ungdomshuset har gennemført, henholdsvis den 24. september 2006 på Nørrebro, hvor der blev anholdt 263 personer og den 26. november 2006 på Tæbyvej i Rødovre, hvor der blev anholdt 83 personer. Ved begge demonstrationer viste demonstranterne tydeligvis utilfredshed med Faderhusets overtagelse af Ungdomshuset. De unges egne udtalelser til pressen bekræfter ligeledes deres modvilje til frivilligt at forlade stedet. Disse udtalelser bestyrkes med den åbenlyse forstærkning der er foretaget af barrikaderingen af husets vinduer og døre.


Ungdomshuset har på deres hjemmeside varslet en »aktions-uge« i uge 50 (den 11. - 17. december) under temaet »Final Battle for Ungdomshuset«. Der skal i ugens løb gennemføres aktioner, koncerter, demonstrationer og meget mere! (citat fra hjemmesiden □ HYPERLINK »http://www.ungdomshuset.dk«, □ www.ungdomshuset.dk□).


Der er på nuværende tidspunkt anmeldt en større demonstration fra Ungdomshuset lørdag den 16. december i København«.


På Ungdomshusets hjemmeside blev der varslet flere demonstrationer, og helt konkret blev der internationalt inviteret til en »aktionsuge« i december.


Lørdag den 16. december 2006 blev der iværksat en større demonstration med udgangspunkt fra Ungdomshuset på Jagtvej.


273 aktivister blev anholdt, og af disse små 100 udlændinge fra en lang række lande. Sigtelserne var vold mod politiet, våbenlov, hærværk og deltagelse i et voldeligt opløb, og meningen var, at en stor del af de anholdte skulle fremstilles i grundlovsforhør den følgende dag (søndag den 17. december), hvilket også skete indledningsvis for nogle enkelte.


Det viste sig imidlertid, at den konkrete dokumentation for den enkeltes deltagelse som hovedregel ikke var fuldt tilstrækkeligt til at begrunde en konkret mistanke, hvorfor retten besluttede at løslade de fremstillede - bortset fra 4 personer, der blev fængslet - hvilket betød at resten blev løsladt af politiet. Det betød naturligvis ikke, at sagerne blev frafaldet i første omgang, og der blev iværksat en omfattende efterforskning, der også løbende har afdækket så gode beviser, at adskillige senere er idømt fængselsstraffe for deres handlinger i forbindelse med optøjerne, og retsopgøret fortsætter.


Erfaringerne fra denne begivenhed bekræftede, at man tilsyneladende var i stand til - og var indstillet på - at gå meget langt i forsøget på at forsvare Ungdomshuset, ligesom man evt. kunne forvente en støtte fra militante aktivister fra en lang række lande.


På trods af de meget voldsomme begivenheder fortsatte bestræbelserne på at finde en mere fredelig løsning på sagen end blot vente på endnu en konfrontation med politiet. Ikke mindst fordi der ikke udelukkende var tale om deltagelse af 2 isolerede parter (politiet og de unge aktivister), men at stort set hele befolkningen på Nørrebro og eventuelle andre steder i byen mere eller mindre blev taget som gidsler i form af risiko for at blive ofre for hærværk, plyndringer og ildspåsættelse m.v.


Specielt den til lejligheden etablerede fond med advokat Knud Foldschack som meget initiativrig talsmand - arbejdede virkelig stenhårdt for at løse konflikten og finde en acceptabel bæredygtig fremadskuende aftale, der kunne tilfredsstille alle parter.


Politiets interesse i denne sammenhæng var naturligvis ikke at indgå aftaler, der stred imod gældende lovgivning, men at prøve at gøre det klart, at på et tidspunkt ville domstolenes beslutninger blive effektueret. Vi søgte at opnå forståelse for at det bedste for alle >> 450 >> parter var at afslutte konflikten uden brug af voldelige metoder.


Man kunne i øvrigt iagttage hvorledes Ungdomshuset blev gjort klar til kamp. På taget var opstillet diverse kasteskyts - eksempelvis brosten - klar til at hælde i hovedet på eventuelle indtrængende politifolk. Symbolsk var også opstillet et toilet for at bringe tankerne hen på begivenhederne omkring Mekanisk Musik Museum mange år tidligere. Der var endvidere spændt pigtråd ud på kryds og tværs.


En yderligere understregning kunne man læse i de kommunikeer, der blev sendt ud såvel nationalt som internationalt i februar 2007.


Ordlyden var:


»Internationalt kommuniké


Et rydningsforsøg synes tættere end nogensinde, men i og omkring Ungdomshuset er bevægelsen også mere klar end nogensinde til at konfrontere et angreb. Et kommuniké går nu verden rundt.


Kære venner fra nær og fjern. Vi er her stadig!


Vi er ved godt mod og i højt humør trods situationens alvor. De politiske forhandlinger er brudt sammen, da kommunen har nægtet at imødekomme vores krav og vi har vendt tommelen nedad til deres sølle tilbud.


Ungdomshuset og miljøet har virkelig vist styrke de sidste seks måneder, og aktivitetsniveauet i og omkring huset har aldrig været højere end nu.


Dette er takket være den massive lokale og internationale støtte vi har modtaget.


Vores hjerter lunes ved nyhederne om aktioner i Danmark, Rusland, Litauen, Polen, Japan, Australien, Canada, USA, Tyskland, Sverige, Frankrig, Schweiz, Østrig, Grækenland, Irland, England, Spanien, Norge, Finland og Holland. Blandt andre.


Vi sender hermed den kæmpe tak for alle aktionerne, som så mange har taget del i. I er grunden til at Ungdomshuset stadig står som et aktivt, selvstyrende fristed.


Med få kort på hånden, synes rydningstruslen nu tættere på end nogensinde før. Derfor beder vi alle vores venner om at reagere nu og hvis Ungdomshuset bliver ryddet. Vi opfordrer dig til at komme til København eller handle i solidaritet i din hjemby.


Læg planer. Gør jer klar.


Der vil være livlig aktivitet i København under og i tiden efter en rydning. Praktiske ting som sovesteder til tilrejsende støtter er der taget hånd om.


For os er truslen mod Ungdomshuset et lysende eksempel på statens krig mod modkultur og alternative frirum. Derfor har vi valgt at sætte et eksempel i vores forsvar af huset«.


Konkret blev der i tiden op til 1. marts 2007 - præcist tidspunkt kan ikke identificeres - afholdt et møde på Politigården med deltagelse af overborgmesteren, så vidt huskes også advokat Knud Foldschack, 2 repræsentanter fra huset samt politidirektøren og undertegnede.


Der var ikke tale om forhandlinger om husets fremtid, men snarere en meningsudveksling (dialog) med henblik på at forsøge at sikre, at når domstolenes afgørelse skulle effektueres, kunne dette ske på en måde, hvor voldelige konfrontationer kunne undgås. Der blev i sagens natur heller ikke indgået aftaler på dette område.«


Videoafspilninger m.m.


Der er i landsretten afspillet to videoer optaget af politiet i Ungdomshuset efter dets rydning samt to videoer optaget af Kriminalteknisk Center vedrørende forsøg med molotovcocktails, kanonslag og salutbomber.


I landsretten er endvidere forevist dokumentarfilmen »Ungeren Indefra« af Nikolaj Viborg.


Forklaringer


Der er i landsretten afgivet forklaring af de tiltalte T1, T3, B, D og T2, der alle i det væsentlige har forklaret som for byretten.


De tiltalte A, C, E, F og G har - bortset fra om deres personlige forhold - ikke ønsket at udtale sig under sagen.


Der er i landsretten endvidere afgivet vidneforklaring af polititjenestemændene KF0081, KF0139, KF0066, KF0104, KF0040, KF0076, KF0107, KF0117, FK0101, KF0055, KF0087, KF0149, KF0151, politikommissær Jesper H. Simonsen, politiassistent Tina Mangelsen, politiassistent Ebbe Greve, kriminalassistent Erik Guldager, major Michael B. Elgaard, inspektør Gert Jacobsen og ingeniør Bjarne Holm, der alle har forklaret i det væsentlige som for byretten.


Der er i landsretten endvidere afgivet forklaring af statsobducent Hans Petter Hougen.


Den i byretten af vidnet læge Nikolaj Friis Hansen afgivne forklaring er dokumenteret.


Tiltalte T1 har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke havde hørt om fogedrettens beslutning om, at Ungdomshuset skulle ryddes, men alene hørt, at forhandlingerne om Ungdomshusets fremtid havde stået på i over et halvt år, og at der stadig var igangværende forhandlinger herom. Han forventede, at der ville komme en fredelig løsning om huset, og han overvejede derfor ikke at forlade det. Hans første forklaring til politiet blev blot nedskrevet i stikord, der ikke gav mening, og han fik ikke senere lejlighed til at gennemlæse den renskrevne forklaring. Han har været arbejdsløs i ca. et år og modtager kontanthjælp. Han bor i lejlighed i Kolding sammen med en kammerat.


Tiltalte T3 har supplerende forklaret blandt andet, at han gik ud fra, at stenene og flaskerne skulle bruges til i forsvarsøjemed at kaste mod politiet, men at han ikke selv havde tænkt sig at gøre brug heraf. Han opfattede barrikaderne således, at de skulle bruges til forsvar snarere end til kamp. Han sov i Ungdomshuset natten >> 451 >> op til politiets rydning, fordi han havde overværet koncerten i huset aftenen forinden og ikke havde andre steder at overnatte, og fordi han ikke regnede med, at politiet ville komme den pågældende dag. Han bor fortsat i Svendborg, hvor han for et år siden begyndte at læse - - -.


Tiltalte B har supplerende forklaret blandt andet, at der har ligget sten, flasker m.v. i Ungdomshuset, lige siden han i 1994 begyndte at komme i huset. Formålet med barrikaderne var at besværliggøre indtrængen i huset, og jernstængerne skulle bruges til at lukke skodderne med. Det er ham, der står som »[B's fornavn] O« på vagtplanen, men O'et står ikke for noget. De, der stod på vagtplanen, skulle stå til rådighed, hvis der manglede nogen ved indgangsdøren, i baren, i køkken eller andre steder, da der ofte var personer, som udeblev fra deres vagter. Det var vigtigt, at der var vagter ved indgangsdøren, da man flere gange havde oplevet, at uvedkommende trængte ind i huset. Han ved ikke, hvorfor der står »Red Alert« på vagtplanen, men tror, at det er noget, nogen har skrevet for sjov. I trykkeriet blev der trykt T-shirts og lignende, og der kan godt have stået en kasse med sten i dette rum. Huset var aldrig tomt, og der var altid mange udlændinge, der overnattede i huset, fordi de ikke havde andre steder at sove. Han havde nøgle til hoveddøren i Ungdomshuset, men ikke til dørene inde i huset. Huset har altid været barrikaderet, og barrikaderne blev vedligeholdt for at undgå, at politiet trængte ind. Han var bekendt med fogedrettens afgørelse om udsættelse af Ungdomshuset, men også at fogedretten efterfølgende havde udsat sagen på ubestemt tid, fordi der var forhandlinger i gang om husets fremtid. Han læser fortsat til - - -, men han har samtidig deltidsarbejde, dels som plejer på et plejehjem, dels som personlig ledsager for en handicappet mand. Han og hans kæreste er p.t. ved at flytte i en andelsbolig.


Tiltalte D har supplerende forklaret blandt andet, at hun mente, at stenene i huset skulle bruges til at bygge med, idet der blev bygget meget i huset, blandt andet en bar. Der var kaotisk i huset med ting alle vegne, og jernstængerne var en del af dette kaos. Hun har ikke spyttet en politibetjent i ansigtet. Hun er engageret i det nye ungdomshus på Dortheavej, hvor hun deltager i de samme grupper, som hun deltog i i Ungdomshuset på Jagtvej. Hun går på - - - og har fået en læreplads til april 2010, hvor hun afslutter grunduddannelsen. Hun bor fortsat i egen lejlighed på Nørrebro.


Tiltalte T2 har supplerende forklaret blandt andet, at der siden december 2004 har ligget sten i huset, og at han også om dagen har set brosten og personer på taget. Han har endvidere set jernrør, men da der blev bygget meget i huset, fandt han det kun naturligt. Han ved ikke, hvad vagterne lavede. Han har taget billeder i Ungdomshuset i forbindelse med koncerter, og som den eneste havde han tilladelse til at tage billeder i huset. Han havde kun sit kamera, en taske og en trøje i huset. Han bor sammen med sin kæreste og har fortsat deltidsarbejde som - - -.


Om tiltalte A's personlige forhold har forsvareren i hendes fravær forklaret, at tiltalte i 2010 forventer at afslutte HF på - - - Gymnasium, og at hun herefter ønsker at læse biologi med henblik på at blive dyrepasser. Hun bor alene og er ikke længere aktiv i det nye ungdomshus på Dortheavej.


Tiltalte C har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han p.t. er på barsel med sin 3½ måned gamle søn, og at han gerne vil være kommunal dagplejer med henblik på at passe sit eget barn sammen med et andet barn.


Tiltalte E har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at hun fortsat læser enkeltfag på HF, og at hun bor i lejlighed.


Tiltalte F har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han læser kulturfag på - - -, og at han i det nye år vil fortsætte med at læse enkeltfag på HF med henblik på i december 2010 at færdiggøre en fuld HF. Han ønsker derefter at læse historie på universitetet.


Tiltalte G har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han bor hos sin kæreste og dennes søn. Han er i praktik på - - - Avis og vil efterfølgende på ny arbejde som freelancefotograf.


Polititjenestemand KF0081 har supplerende forklaret blandt andet, at det elektriske lys ikke var tændt i scenerummet, og at han og kollegerne derfor orienterede sig ved hjælp af dagslys og lygter. Han havde kun problemer med at orientere sig, fordi hans gasmaske duggede, og af samme grund tog han den af, selvom gassen generede i øjnene. Han fortalte ikke de anholdte, hvad de var sigtet for, eller hvorfor de skulle registreres og fotograferes. I det omfang hans kolleger gjorde ham opmærksom på, at de var blevet sparket af anholdte, gjorde han notat herom i anholdelsesrapporten. Samtlige anholdtes identitet blev fastslået ved indskrivningen på Station Bellahøj. I de tilfælde, hvor anholdelsestid og -sted ikke fremgik af kortet vedrørende den enkelte anholdte, forsøgte han efterfølgende at rekonstruere disse oplysninger ved forevisning af billeder af den anholdte med maskering for kollegerne.


Polititjenestemand KF0066 har supplerende forklaret blandt andet, at så vidt han husker, var der elektrisk lys tændt i huset, men at han og kollegerne også benyttede lygter. Han gjorde ikke de anholdte opmærksom på, hvad de var sigtet for, eller hvorfor de skulle fotograferes eller registreres. Han har taget de fleste fotos af de anholdte, og op til 2-3 kolleger måtte bistå for at få de anholdte til at sidde på en stol med henblik på fotografering. F's adfærd adskilte sig fra de andres ved at være mere aggressiv, og han er derfor sikker på, det var F, der sparkede og spyttede. Samtlige anholdtes identiteter blev fastlagt ved indskrivningen på Station Bellahøj, og i forbindelse med indskrivningen af F befandt han sig ved siden af denne. Han oplyste da, at F havde en § 119-sag, og han fik herefter at vide, at han skulle beskrive forholdet nærmere i en rapport.


Polititjenestemand KF0104 har supplerende forklaret blandt andet, at han kom ind i bygningen via et vindue i lokale S11 eller S09, og at der ikke var kolleger i S11, da han kom ind i dette lokale. Der var mørkt i bygningen, men han og kollegerne medbragte lygter, og i stueetagen så han store mænger brosten og andet, der lå spredt rundt omkring på gulvet og i hjørnerne. Han satte sin identificerbare strip på F og førte ham til registrering, men han husker ikke, om det var i forbindelse med registreringen eller indskrivningen på Station Bellahøj, at han fik fastlagt F's identitet.


Polititjenestemand KF0076 har supplerende forklaret blandt andet, at de spyd, som han har forklaret blev kastet, var lange jernstænger.


Polititjenestemand KF0107 har supplerende forklaret blandt andet, at de affyrede kanonslag afgav voldsom lyd, og at han tydeligt kunne mærke lufttrykket fra dem. Jernstængerne, som blev brugt som slagvåben i kælderen, var typisk vandrør af en længde på ca. 1 m.


Polititjenestemand KF0101 har supplerende forklaret blandt andet, at han bar vandslangen, indtil han var ca. halvvejs inde i kælderlokale K06 og K07, hvor han slap den. Han havde således ikke vandslangen med ind i kælderlokale K02, og han så ikke andre tage den. Det var hans indtryk, at alle i kælderen på et eller andet tidspunkt kastede med effekter, men han er sikker på, at den person, som han anholdt, kastede med noget.


Polititjenestemand KF0055 har supplerende forklaret blandt andet, at han fastholder, at en kollega med en brandslange sprøjtede vand ind i lokale K02. Han bemærkede ikke, om de elektriske lys fungerede, men han og hans kolleger medbragte selv lygter.


Polititjenestemand KF0149 har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke kender sin holdleders KF-nummer. I forbindelse med afhøringen af ham fik han alene udleveret skitser over husets etager for at kunne udpege relevante steder, og han fik således ikke udleveret hverken hændelsesrapporten eller anholdelsesrapporten, før han blev afhørt. Han fik heller ikke oplysninger om, hvad kolleger eller andre havde gjort eller forklaret.


Polititjenestemand KF0151 har supplerende forklaret blandt andet, at alle 5 personer på trappe 03 kontinuerligt kastede effekter mod ham og hans kolleger. Han kan ikke med sikkerhed sige, hvad de kastede med, men han vil tro, at det var flasker og chaussésten, idet det var effekter af en vis tyngde.


Politikommissær Jesper Henrik Simonsen har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke husker, om skabet over for lokale 3.07 med molotovcocktails og bomber kunne låses, men det var ikke låst, da han kom til stedet. Der var et team på 4-5 personer, som skulle fotografere i huset, i det omfang de skønnede, at dette var af bevismæssig betydning. Det er muligt, at der ikke er taget billeder af alle sten i huset, da der var sten overalt, og han ved ikke, om fotografierne i fotomappen er særlig udvalgt. Hans erfaring efter mange år i tjenesten siger ham, at møtrikker benyttes som skyts til slangebøsser.


Politiassistent Ebbe Greve har supplerende forklaret blandt andet, at både han og politiassistent Tina Mangelsen anmeldte § 119-forholdet. Han noterede anholdtes navn fra anholdelseskortet, som kolleger havde udfyldt, for at kunne videregive navnet ved anmeldelsen. Han genkender tiltalte D i retten i dag som værende den anholdte, der to gange spyttede politiassistent Tina Mangelsen i ansigtet.


Kriminalassistent Erik Guldager har supplerende forklaret blandt andet, at svejseværket, der i sagen også kaldes flammekasteren eller skærebrænderen, ikke kunne benyttes til at svejse eller skærebrænde med, idet skærebrænderhovedet var sat på en ca. 4 meter lang stang, således det ikke længere kunne betjenes. Efter konstruktionsændringen kunne skærebrænderen alene bruges til at afsende en stor flamme, og svejseværkets gasflasker var påmonteret et bærestykke, således at flaskerne kunne bæres som en rygsæk. I de videooptagne forsøg blev krysantemumbomberne antændt elektronisk, da det ville være for farligt at antænde dem med de isatte lunter. Krysantemumbomberne, også kaldet salutbomber, blev placeret på mannequindukker, der vejede 5-6 kg og var iklædt henholdsvis dragter for aktionsstyrken og for beredskabsstyrken. Den i forsøgene anvendte gris var bestilt til at skulle være frisk, hvorfor den formentlig var aflivet dagen før forsøgene.


Major Michael B. Elgaard har supplerende forklaret blandt andet, at der er foretaget undersøgelse af samtlige typer kanonslag, der blev fundet i Ungdomshuset, og at kanonslag nr. 2 er meget farligt. De angivne sikkerhedsafstande forudsætter sprængning i det fri, idet ingen sprængning må finde sted indendørs. I nogle af de undersøgte kanonslag var der ikke samme forhold mellem luftmængde og øvrigt indhold, som findes i militære kanonslag, hvilket indebar, at hverken sprængkraft eller knaldeffekt var optimal. Krysantemumbomber er farligt fyrværkeri. De foretagne konstruktionsændringer af krysantemumbomberne bevirkede, at de ikke længere kunne sendes i luften, men i stedet skulle antændes med henblik på at blive liggende eller kastes. Hvis de blev liggende, kunne personen, der antændte dem, ikke nå i sikkerhedsafstand. TNT er udtryk for sprængkraft, og 1 g TNT er det samme som 1 g trotyl. En håndgranat indeholder 200 g TNT.


Inspektør Gert Jakobsen har supplerende forklaret blandt andet, at bilen ville have haft større skader, såfremt den havde været af nyere dato med flere plastelementer i, eller hvis røgbomben havde været placeret andetsteds end under bilens varmeskjold. Han har brugt ordet »detonere«, fordi der var sat en antændingsmekanisme på røgbomben. Han undersøgte ikke bilen, før røgbomben blev antændt, og han kom først til stede, efter at forsøget var udført. Man ville have kunnet opnå samme brandskade i bilen ved antændelse af en tændblok til en pejs.


Ingeniør Bjarne Holm har supplerende forklaret blandt andet, at flammen fra skærebrænderen ved et kort strejf på huden på hånden ville give 1. grads-forbrænding, mens et tilsvarende strejf i ansigt eller på halsen vil give 2. eller 3. grads-forbrænding. Skærebrænderen var forudindstillet, således at der alene skulle åbnes for gasflaskerne.


Statsobducent Hans Petter Hougen har forklaret blandt andet, at trykbølger går gennem »body armour«, herunder skudsikre veste. Skader efter trykbølger er størst ved overgang mellem væv og luft, typisk lunger og trommehinder, og trykbølger kan punktere lunger med den følge, at lungerne klapper sammen. Ved forsøgene har der ikke kunnet konstateres trykbølgeskader.

Landsrettens begrundelse og resultat:Efter de foreviste videooptagelser og fotos fra Ungdomshuset, ransagningsrapporterne samt de afgivne vidneforklaringer fra polititjenestemænd findes det godtgjort, at Ungdomshuset på tidspunktet for rydningen var barrikaderet ved døre, vinduer og etageadskillelser samt på taget med blandt andet udspændt pigtråd, og at der i huset og til dels på taget befandt sig store mængder af våben og kasteskyts m.m., herunder talrige jernstænger og andre slagvåben, slangebøsser, pebersprays, krysantemumbomber, kanonslag, molotovcocktails, brosten og »malingsbomber« samt en ombygget skærebrænder. Under hensyn hertil samt til fundet af en omfattende vagtplan og en såkaldt rydningsstrategi med angivelse af retningslinjer i tilfælde af politiets rydning af huset må det lægges til grund, at et betydeligt antal personer har været involveret i planlægningen af organiseret, voldsom kamp med livsfarlige våben og kasteskyts m.m. mod politiets rydning af Ungdomshuset.


Efter de afgivne vidneforklaringer fra polititjenestemændene lægges det til grund, at politiet i forbindelse med rydningen af huset blev angrebet af personer inde fra huset med blandt andet jernstænger og andre slagvåben, kanonslag, brosten og andet kasteskyts. Det lægges herunder til grund, at politiet den 1. marts 2007 kl. 07.00 uden varsel skaffede sig adgang til Ungdomshuset blandt andet ved at gennembryde husmuren i stueetagen, og at politiet under dette arbejde og den efterfølgende indtrængning i huset blev angrebet med kasteskyts, herunder flasker, fra personer inde fra huset. I stueetagen forskansede flere personer sig i et trapperum, og da politiet med en rambuk brød barrikaderingen hertil, kastede personerne adskillige effekter, herunder flasker og jernstænger, mod polititjenestemændene, hvoraf flere blev ramt. En polititjenestemand, som i et trapperum med en mukkert slog hul i barrikaderingen ned til kælderetagen, blev, da han stak hovedet hen til hullet, angrebet med et jernspyd, der blev stukket op gennem hullet et par gange, men han undgik at blive ramt, fordi han trak hovedet til sig. Efterfølgende forsøgte politiet i kælderen at trænge gennem en dør, men måtte opgive, da personer fra det lokale, som politiet forsøgte at komme ind i, gik til angreb med forskelligt kasteskyts, blandt andet murbrokker og tomme og fyldte flasker, hvoraf nogle ramte polititjenestemændene. Fra bygningens yderside gennembrød politiet derpå husmuren ned til omhandlede kælderlokale, og under dette arbejde kastede en gruppe personer fra kælderlokalet blandt andet sten, flasker, fyldte dåser og kanonslag ud gennem hullet mod polititjenestemændene. Efter at have kastet en tåregaspatron ned i kælderlokalet lykkedes det politiet gennem førnævnte dør og hullet i husmuren at trænge ind i lokalet og herfra videre ind i et bagvedliggende kælderlokale, hvor flere personer, heraf en del iført gasmasker og hjelme, havde barrikaderet sig og rettede et voldsomt angreb mod politiet med kast med sten og flasker samt slag med jernstænger og lignende.


Alle tiltalte er anholdt i Ungdomshuset i forbindelse med politiets rydning heraf, og om den enkelte tiltaltes tilknytning til Ungdomshuset og adfærd i forbindelse med rydningen fremgår blandt andet:


Tiltalte T1 opholdt sig ifølge sin forklaring i Ungdomshuset de sidste tre uger forud for politiets rydning heraf og sov blandt andet i det rum, hvor politiscannere, walkie-talkies og overvågningsmonitorer befandt sig. Han deltog i to mandagsmøder, og i huset og på taget så han kasser med sten, som ville kunne benyttes som kasteskyts, ligesom han i huset så jernstænger og en vagtplan.


Tiltalte T3 kom ifølge sin forklaring ofte i Ungdomshuset fra december 2006 og indtil rydningen af huset, og overalt i huset så han sten og flasker, som han var klar over skulle benyttes til at forsvare huset med i tilfælde af dets rydning. Han så også et par jernrør og var blandt andet i et rum, hvor han bemærkede en overvågningsmonitor. Han var endvidere opført på aktivitetsplanen og deltog i mandagsmøderne. Ved anholdelsen var han iført gasmaske, og efter polititjenestemand >> 454 >> KF0149's forklaring lægges det til grund, at han efter anholdelsen flere gange sparkede ud efter denne polititjenestemand og herunder ramte ham på begge ben.


Tiltalte A har ikke ønsket at udtale sig under sagen. Ifølge tiltalte B kom tiltalte A ofte i Ungdomshuset, og henset til notater i hendes kalender, der sammen hendes sygesikringsbevis, studiekort, bankkort m.v. blev fundet under ransagningen af huset, lægges det til grund, at det var hende, der under navnet A var opført både på vagtplan og aktivitetsplan. Hun blev anholdt i kælderen, efter at politiet her havde brudt en barrikade.


Tiltalte B kom ifølge sin forklaring ofte i Ungdomshuset, hvor han overnattede et par gange om ugen og i perioder kom hver dag. Han havde nøgle til huset og deltog ofte i mandagsmøder, hvor man blandt andet talte om, at rydningen af huset ikke måtte blive for let, ligesom han var opført på vagtplanen under betegnelsen »[B's fornavn] O«. Han så blandt andet sten og jernstænger i huset, og på husets tag så han opsat pigtråd samt byggematerialer. Ved anholdelsen var han iført gasmaske, og efter polititjenestemændene KF0151's og KF0104's forklaringer lægges det til grund, at han umiddelbart forud for anholdelsen forskansede sig i et trapperum i stueetagen sammen med blandt andre tiltalte F, og at de, da polititjenestemændene brød barrikaderingen, alle kastede forskellige effekter mod polititjenestemændene, hvorved KF0151 og KF0104 blev ramt.


Tiltalte C har ikke ønsket at udtale sig under sagen. I december 2006 oplyste han i sms-meddelelser, at han for »nogen tid siden« var flyttet ind i Ungdomshuset. På vagtplanen var blandt andet noteret »[B's fornavn] O«, »[C's fornavn] O« og »[F's fornavn] O«, og som ovenfor nævnt var »[B's fornavn] O« betegnelsen for tiltalte B ifølge denne tiltaltes forklaring. På denne baggrund, og da de tiltalte C og F er brødre, findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at det var tiltalte C, der på vagtplanen var opført under betegnelsen»[C's fornavn] O«. Tiltalte C blev anholdt i kælderen sammen med en gruppe af personer, der ifølge polititjenestemændene havde barrikaderet sig og rettede et voldsomt angreb mod politiet.


Tiltalte D kom ifølge sin forklaring i mange år næsten dagligt i Ungdomshuset, hvor hun også ofte overnattede. Hun deltog i mandagsmøder og så sten og jernstænger i huset. Hun var bekendt med vagtplanen og med, at personer opført på vagtplanen skulle holde øje med husets monitorer, hvis funktion var at overvåge området omkring huset. Hun var iført gasmaske, da hun blev anholdt i kælderen sammen med en gruppe af personer, der ifølge polititjenestemændene havde barrikaderet sig og rettede et voldsomt angreb mod politiet. Efter politiassistenterne Ebbe Greves og Tina Mangelsens forklaringer lægges det til grund, at tiltalte D under den efterfølgende transport til politistationen to gange spyttede politiassistent Tina Mangelsen i ansigtet.


Tiltalte T2 kom ifølge sin forklaring i Ungdomshuset fra 2004, og han så brosten, flasker og jernstænger i huset samt sten på taget, og han var klar over, at der skulle være vagter på taget. Han deltog i mandagsmøder og kendte til vagtplanen. På hans bopæl blev der fundet en plakat med opfordring til kriminalitet i forbindelse med rydningen af Ungdomshuset, og under varetægtsfængslingen anmodede han andre om at fjerne effekter med tilknytning til Ungdomshuset fra sin lejlighed.


Tiltalte E har ikke ønsket at udtale sig under sagen og således heller ikke om, hvorvidt det var hende, der på aktivitetsplanen var opført med navnet »[E's fornavn]«. Hendes sygesikringskort og buskort blev fundet under ransagningen af huset, og hun blev anholdt i kælderen sammen med en gruppe af personer, der ifølge polititjenestemændene havde barrikaderet sig og rettede et voldsomt angreb mod politiet.


Tiltalte F har ikke ønsket at udtale sig under sagen. Ifølge tiltalte B var tiltalte F en af to bevillingshavere i Ungdomshuset, og ved anholdelsen blev han fundet i besiddelse af en telefonregning til Ungdomshuset. På vagtplanen var blandt andet noteret »[B's fornavn] O«, »[C's fornavn] O« og »[F's fornavn] O«, og som ovenfor nævnt var »[B's fornavn] O« betegnelsen for tiltalte B ifølge denne tiltaltes forklaring. På denne baggrund, og da de tiltalte F og C er brødre, findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at det var tiltalte F, der på vagtplanen var opført under betegnelsen »[F's fornavn] O«. Efter polititjenestemændene KF0151's og KF0104's forklaringer lægges det til grund, at tiltalte F umiddelbart forud for anholdelsen forskansede sig i et trapperum i stueetagen sammen med blandt andre tiltalte B, og at de, da polititjenestemændene brød barrikaderingen, alle kastede forskellige effekter mod polititjenestemændene, hvorved KF0151 og KF0104 blev ramt.


Tiltalte G har ikke ønsket at udtale sig under sagen. Efter polititjenestemand KF0101's forklaring lægges det til grund, at tiltalte G under rydningen af Ungdomshuset flere gange i kælderen kastede effekter, herunder sten og flasker, mod polititjenestemændene, og at han blev anholdt i kælderen, hvor han sammen med en gruppe af personer havde barrikaderet sig og rettede et voldsomt angreb mod politiet.


Navnlig henset til den omfattende barrikadering af Ungdomshuset og de store mængder af våben og kasteskyts m.m., der befandt sig i huset, samt chefpolitiinspektør Per Larsens redegørelse af 27. november 2009 lægger landsretten til grund, at de tiltalte ved deres ophold i huset var klar over, at domstolene havde truffet afgørelser om, at brugerne af Ungdomshuset ikke længere var berettiget til at benytte ejendommen, og at de i >> 455 >> konsekvens heraf skulle udsættes af ejendommen, samt at et betydeligt antal personer var involveret i planlægningen af organiseret, voldsom kamp med livsfarlige våben og kasteskyts m.m. mod politiets rydning af huset. Efter de anførte oplysninger om den enkelte tiltaltes relation til Ungdomshuset og for så vidt angår alle tiltalte - bortset fra de tiltalte T1 og T2 - tillige disses adfærd i forbindelse med politiets rydning af huset lægger landsretten endvidere til grund, at den enkelte tiltalte har haft en sådan tilknytning til Ungdomshuset, at vedkommende må anses for at have solidariseret sig med gruppen af personer, der var involveret i planlægningen af voldsom kamp med livsfarlige våben m.m. mod politiets rydning af huset. Uanset om den enkelte tiltalte ikke har været bekendt med tilstedeværelsen af samtlige former for våben og kasteskyts m.v., findes ingen del heraf at ligge ud over, hvad der måtte anses for påregneligt. De tiltalte findes herefter alle strafferetligt ansvarlige for planlægningen af ovennævnte kamp mod politiets rydning af huset og for den samlede vold, der blev udøvet i forbindelse med rydningen.


I det ovenfor anførte omfang findes alle tiltalte herefter skyldige i forhold 2, de tiltalte F og B tillige i forhold 2 a og tiltalte G tillige i forhold 2 c. Dog udgør besiddelsen af krysantemumbomber og kanonslag ikke en overtrædelse af våbenloven, jf. lovens § 1, stk. 2, litra e, og dermed heller ikke af straffelovens § 192 a, men af fyrværkerilovens § 2, stk. 1. Landsretten henfører derfor besiddelsen af krysantemumbomber og kanonslag til fyrværkeriloven, jf. retsplejelovens § 883, stk. 4, hvorved bemærkes, at de tiltalte har haft fyldestgørende adgang til forsvar. Efter det ovenfor anførte vedrørende de tiltalte T3 og D findes disse tiltalte endvidere skyldige henholdsvis i forhold 4 og i forhold 5.


Straffen for alle tiltalte fastsættes efter straffelovens § 119, stk. 1, jf. § 245, jf. til dels § 21, og våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 4 og 6, våbenbekendtgørelsens § 44, stk. 4, jf. § 15, stk. 1, nr. 9, (tidl. § 43, stk. 4, jf. § 14, stk. 1, nr. 9) og fyrværkerilovens § 7, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, for de tiltalte T3, A, D og F tillige efter straffelovens § 89.


Det tiltrædes, at der ved strafudmålingen navnlig må lægges vægt på planlægningen af organiseret, voldsom kamp med livsfarlige våben og kasteskyts m.m. mod politifolk under deres udførelse af tjenestepligter. Under hensyn til den begåede kriminalitets art og grovhed tiltrædes det endvidere, at de tiltalte idømmes ubetingede fængselsstraffe.


Straffen for de tiltalte T3, A, B, C, D, E, F og G fastsættes til fængsel i 1 år.


Straffen for de tiltalte T1 og T2 fastsættes til fængsel i 9 måneder.

- - -

Højesterets dom.


I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 22. december 2008 og af Østre Landsrets 18. afdeling den 27. januar 2010.


I pådømmelsen har deltaget ni dommere: Per Sørensen, Asbjørn Jensen, Poul Søgaard, Thomas Rørdam, Jon Stokholm, Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Jens Peter Christensen og Lars Hjortnæs.


Påstande


Dommen er anket af T1, T2 og T3 med påstand om frifindelse i forhold 2, subsidiært formildelse.


Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.


Anbringender


De tiltalte har vedrørende påstanden om frifindelse i forhold 2 bl.a. anført, at de kan tiltræde, at den vold, som andre havde planlagt, var omfattet af straffelovens § 119, stk. 1, jf. § 245, og at de fundne effekter var omfattet af de bestemmelser i våbenlovgivningen og fyrværkeriloven, som landsretten har anført.


De tiltalte kan imidlertid ikke dømmes for medvirken til forsøg, idet de ikke har samlet de effekter, der kunne anvendes til vold, og ikke har haft nogen aftale om eller rolle i forbindelse med et muligt overfald på politiet. At de tiltalte lod sig anholde af politiet uden at gøre modstand, viser endvidere, at de ikke havde forsæt til at foretage de handlinger, som de forberedelseshandlinger, der er beskrevet i anklageskriftet, lægger op til.


For at man kan straffes for medvirken, må der kræves mere end den blotte tilstedeværelse, og det må kræves, dels at man har foretaget sig noget aktivt i relation til andres aktive handlinger, dels at andres aktive handlinger ikke går ud over, hvad der i situationen er forventeligt eller påregneligt. Disse betingelser er ikke opfyldt i denne sag. Kendskab til eller viden om andres kriminelle hensigter eller forsæt er heller ikke tilstrækkeligt til, at man kan dømmes for medvirken. De tiltaltes blotte tilstedeværelse i huset, hvor der blev foretaget strafbare handlinger af andre, medfører ikke et medvirkenansvar, især ikke når de tiltalte på det tidspunkt, da voldsudøvelsen skete, var blevet anholdt.


Vedrørende den subsidiære påstand har de tiltalte anført, at de udmålte straffe bør nedsættes under hensyn til almindelige strafudmålingsprincipper og i medfør af bestemmelserne i straffelovens § 21, stk. 2, § 23, stk. 1, 2. pkt., og § 82, nr. 14. En eventuel straf bør gøres helt eller delvist betinget.


Særligt vedrørende forhold 4 har T3 gjort gældende, at dette bør henføres under straffelovens § 119, stk. 3, idet forholdet blev begået under en anholdelse for at modvirke denne, og idet der ikke var tale om et overfald som nævnt i bestemmelsen i § 119, stk. 1.


Rigsadvokaten har anført, at betingelserne for at straffe de tiltalte for medvirken, herunder medvirken til forsøg, som anført i landsrettens dom er opfyldt, navnlig på grund af de tiltaltes nære tilknytning til og ophold i Ungdomshuset i tiden frem til rydningen og på grund af deres tilslutning til/solidarisering med gruppen af personer, der var involveret i planlægningen og forberedelsen af vold mod politiet. På grundlag af landsrettens bevisresultat må de tiltalte anses for at have haft det fornødne forsæt, herunder også i relation til den planlagte vold mod politiet, som på grund af politiets hurtige indsats ikke fik det planlagte og forberedte omfang.


Forhold 4 er med rette henført under straffelovens § 119, stk. 1, idet der er udøvet vold i form af flere spark.


Der bør ske en skærpelse af de idømte straffe, under hensyn til at der er tale om flere personers planlægning og forberedelse af organiseret, omfattende og voldsom kamp mod politiet med anvendelse af grov og farlig vold, herunder med livsfarlige våben, kasteskyts m.v.


Supplerende sagsfremstilling


T2 har den 4. marts 2009 i Retten på Frederiksberg vedtaget at betale 4 dagbøder på i alt 700 kr. for overtrædelse af straffelovens § 264, stk. 1, nr. 1, begået den 6. oktober 2007.

Højesterets begrundelse og resultat


Ad forhold 2


Landsretten har lagt til grund, at ingen af de tiltalte deltog aktivt i volden mod politiet under rydningen af Ungdomshuset den 1. marts 2007, men at de var klar over, at domstolene havde truffet afgørelse om, at brugerne ikke længere var berettiget til at benytte ejendommen, at brugerne i konsekvens heraf skulle udsættes af ejendommen, og at et betydeligt antal personer var involveret i planlægningen af organiseret voldsom kamp med livsfarlige våben og kasteskyts m.m. mod de politifolk, der ville komme til at deltage i rydningen af det barrikaderede hus.


Herefter og efter landsrettens bevisresultat med hensyn til de tre tiltaltes ophold i huset i tiden op til rydningsaktionen, herunder deres deltagelse i mandagsmøder m.v., finder Højesteret, at de alle tre ved deres tilknytning til Ungdomshuset og deres ophold og færden i bygningen har understøttet den planlagte og udøvede vold således, at de på strafbar måde har medvirket til de i anklageskriftet nævnte overtrædelser af straffelovens § 119, stk. 1, jf. § 245, jf. til dels § 21, og af de bestemmelser i våbenlovgivningen og fyrværkeriloven, som er anført af landsretten. Det bemærkes, at våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 4 og 6, nu er nr. 5 og 7, jf. lov nr. 538 af 26. maj 2010 om ændring af våbenloven og krigsmaterielloven.


Ad forhold 4


Efter landsrettens bevisresultat tiltræder Højesteret, at T3's spark mod polititjenestemanden er henført under straffelovens § 119, stk. 1.


Straffene


Ved straffastsættelsen må der i skærpende retning som anført af landsretten lægges betydelig vægt på, at der blev planlagt organiseret, voldsom kamp med livsfarlige våben og kasteskyts m.m. mod politifolk under udførelse af deres tjenestepligter. Der må også lægges vægt på det faktisk gennemførte angreb på politiet med sten, kanonslag og jernstænger m.v. under rydningen. I formildende retning må der lægges vægt på, at T1, T3 og T2 ikke deltog i selve planlægningen eller i angrebet på politiet under rydningen.


For T3's vedkommende må der i skærpende retning tillige lægges vægt på, at han i forhold 4 er fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1.


Højesteret tiltræder herefter, at straffene for T1 og T2 er fastsat til fængsel i 9 måneder.


Straffen for T2 fastsættes tillige i medfør af straffelovens § 89.


For så vidt angår T3 finder Højesteret, at straffen bør nedsættes til fængsel i 10 måneder.


Højesteret tiltræder, at der ikke er grundlag for at gøre straffene betinget.


Med den nævnte ændring vedrørende T3 stadfæster Højesteret herefter dommen.

Thi kendes for ret:


Landsrettens dom stadfæstes med den ændring, at straffen for T3 nedsættes til fængsel i 10 måneder.


Statskassen skal betale sagens omkostninger for Højesteret.