TfK 2010.227 ØLD


Ø.L.D. 2. december 2009 i anke 17. afd. S-2613-09

 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Jacob Forman).


(Hans Chr. Thomsen, Michael Kistrup og Anne Tambour (kst.) med domsmænd).

Glostrup Rets dom af 3. september 2009:


Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 27. marts 2009.

T er tiltalt for overtrædelse af færdselslovens § 3, stk. 1, og § 26, stk. 6, og for uagtsomt manddrab efter straffelovens § 241, ved den 15. maj 2008 ca. kl. 07.30 at have ført lastbil med reg.nr. - - - ad Maglegårds Allé mod nord i Søborg uden at optræde hensynsfuldt, uden at udvise agtpågivenhed og under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden med fare for skade på person eller ting til følge, idet han i krydset ved Søborg Hovedgade foretog højresving ad Søborg Hovedgade mod øst uden at sikre sig, at manøvren kunne foretages uden ulempe for en cyklist, hvilket medførte, at han i krydset påkørte A, der som cyklist kørte langs Maglegårds Allé og ligeud mod nord. Som følge af påkørslen døde A af de tilføjede kvæstelser.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte straffes med 20 dagbøder á 250 kr.
Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af fædselslovens § 125, stk. 1, nr. 1, betinget frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort.
Tiltalte har erkendt sig skyldig i overtrædelse af færdelslovens § 3, stk. 1, og § 26, stk. 6. Tiltalte har nægtet sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 241.

Tiltalte har påstået frifindelse for overtrædelse af straffelovens § 241 og for betinget frakendelse af føreretten.

Sagens oplysninger

Der har under sagen været afgivet forklaring af tiltalte T og af vidnerne B, C og bilinspektør D. Forklaringerne er rumoptaget og gengives ikke, jf. retsplejelovens § 33a.
Rettens begrundelse og afgørelse

Efter vidnerne B og C's forklaringer lægger retten til grund, at tiltalte kørte langsomt frem mod krydset, hvor han ifølge B blinkede til højre og stoppede op, hvorefter han ifølge begge de nævnte vidner drejede lastvognen lidt mod venstre på kørebanen med henblik på at kunne foretage et højresving ned ad Søborg Hovedgade.

Retten lægger endvidere efter vidnet B's forklaring til grund, at A ved krydset stod på højre side af lastbilen med et ben på hver side af cyklen, og at A fortsatte frem ved siden af lastbilen fortsat med et ben på hver side af cyklen. Retten lægger endvidere efter dette vidnes forklaring til grund, at A blev ved med at gå frem, og at hun blev ved med være under lastbilens spejl og tæt på lastbilen. Efter bilinspektørens forklaring lægger retten til grund, at A dermed fulgte med den blinde vinkel på lastbilen, da hun gik frem samtidig med at tiltalte kørte.

Efter vidnets C's forklaring lægger retten endvidere til grund, at A så på bilerne bag ved lastbilen for at se, om der var et hul imellem bilerne, og at A ikke så på lastbilen og ikke så, at lastbilen var ved at foretage en manøvre.

Efter tiltaltes forklaring lægger retten til grund at, han så A 100 meter før krydset, og at han ved krydset orienterede sig igennem forruden og lastbilens spejle, samt at han lænede sig frem for at se genspejl i butiksruden på højre side af lastbilen.

Selv om det kan lægges til grund, at tiltalte har set A 100 meter før krydset, finder retten - under hensyn til, at det lægges til grund, at tiltalte ved krydset orinterede sig gennem forrude og sidespejle og i butiksruden, at A i krydset gik frem med cyklen samtidig med at tiltalte kørte, og at A dermed forblev i den af bilinspektøren forklarede blinde vinkel på lastbilen, - at tiltalte med rette kunne have troet, at A kunne have drejet af og ind i bebyggelsen på vejen. Retten finder herefter, at tiltalte bør frifindes for overtrædelse af straffelovens § 241 og for påstanden om betinget frakendelse af førerretten.

Straffen fastsættes til en bøde på 2.000 kr. jf. færdselslovens § 3, stk. 1, og § 26, stk. 6.

Forvaltningsstraffen er fængsel i 6 dage.

Østre Landsrets dom:


Glostrup Rets dom af 3. september 2009 (- - -) er anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse, herunder påstand om at tiltalte betinget frakendes førerretten.

Forsvareren har påstået stadfæstelse.

Af et diagramark fra den af tiltalte førte lastbil fremgår, at hastigheden på tiltaltes lastbil på uheldstidspunktet var ca. 10 km i timen. Af en erklæring af 8. august 2008 fra bilinspektør D fremgår, at på grund af lastbilens konstruktion kan lastbilens chauffør ikke se en fodgænger 1 meter foran kofangeren.
Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne B, C og bilinspektør D, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har supplerende forklaret bl.a., at der ikke er andre end tiltalte, der kører i lastbilen. Han arbejder som anlægsgartner og kommer derfor beskidt ind i bilen. Han holdt stille i 30-40 sekunder ved hajtænderne Søborg Hovedgade og nok en halv meter over den optrukne linje på Maglegårds Allé for at kunne udføre højresvinget. Han orienterede sig til højre og begyndte langsomt at køre frem. Han rejste sig i sædet for at se omkring dørstolpe og lyskasse mod højre. Han huskede cyklisten og kiggede derfor også i butiksruden og mod venstre for at lokalisere cyklisten, men han kunne ikke se cyklisten. Under højresvinget orienterede han sig primært mod højre, men måtte også under svingningen orientere sig fremad og mod midterrabatten. Når han befinder sig på afstand fra bygninger, kan han se lastbilens hjul spejle sig, men der er blinde vinkler. Fordi han holdt en smule skråt, så han lidt ned langs lastbilen.

Vidnet B har supplerende forklaret bl.a., at hun kørte i en varebil på uheldstidspunktet. Hun er anlægsgartner, men har intet med tiltalte at gøre. Cyklisten stod lige nede under lastbilens højre sidespejl. Vidnet fik indtryk af, at cyklisten ville prøve at krydse Søborg Hovedgade eller svinge til venstre ad Søborg Hovedgade.
Vidnet C har supplerende forklaret bl.a., at hun kom kørende mod sydøst ad Søborg Hovedgade. Cyklisten stod på midterrabatten og orienterede sig mod nordvest, dvs. fra cyklistens højre side. Hun orienterede sig ikke mod lastbilen.

Vidnet bilinspektør D har supplerende forklaret bl.a., at der i tiltaltes lastbil er en blind vinkel til højre pga. hjørnestolpe og spejlarrangement og foran førerhuset. Der er tillige blinde vinkler bag lastbilen. Vidnet har opmålt Maglegårds Allé og har konstateret, at vejen har samme bredde helt frem til krydset med Søborg Hovedgade, selv om det syner anderledes. En lastbil som den, tiltalte kørte i, har et dårligt førerhus, pga. de store blinde vinkler. Føreren af køretøjer med blinde vinkler er nødt til at bevæge sig for derved at få vinklerne til at ændre sig. Fordi en lastbil påbegynder et sving, når lastbilens bagaksel er fremme ved den linje, hvorom der drejes, og fordi lastbiler kan dreje forhjulene 45 grader, og derved pludseligt kan bevæge, sig hurtigt til højre, antager vidnet, at cyklister i almindelighed bliver overrasket over manøvren og ikke kan nå at reagere. Cyklens placering på vejen efter uheldet ligger forkert, hvis det antages, at cyklisten skulle have bevæget sydpå over Søborg Hovedgade mod Maglegårds Allé og være blevet ramt af lastbilen.
Også efter bevisførelsen for landsretten, navnlig vidneforklaringerne afgivet af B og D, finder landsretten, at uheldet er sket på den i dommen anførte måde, herunder at A i forbindelse med, at lastbilen påbegyndte sit højresving, bevægede sig fremad og til stadighed befandt sig i lastbilens blinde vinkel på lastbilens højre side. Landsretten tiltræder i den forbindelse, at det er lagt til grund, at A ikke orienterede sig mod lastbilen, men mod trafikken i øvrigt.

Herefter, og da det må lægges til grund, at tiltalte havde bemærket cyklisten forud for uheldet og derpå forgæves havde søgt at lokalisere cyklisten, tiltræder landsretten, at tiltalte er frifundet for overtrædelse af straffelovens § 241 og for påstanden om frakendelse af førerretten.

Landsretten stadfæster derfor dommen.