V2009.S-2048-08

TfK2009.391

V.L.D. 5. marts 2009 i anke 13. afd. S-2048-08

Anklagemyndigheden mod T (adv. Rasmus Skovsgaard Haugaard, Aalborg).

(Karen Foldager, Mogens Heinsen og Gitte Kuhlwein (kst.) med domsmænd).

Retten i Aalborg, 5. afdelings dom af 20. august 2008:

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 831.

Retsmødebegæring er modtaget den 4. juli 2008.

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 244 - vold -

ved den 31. marts 2008 på et tidspunkt mellem kl. 13.00 og kl. 14.00 i Børnehaven - - -, at have slået F i ansigtet med flad hånd.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en betinget dom.

Tiltalte har erkendt sig skyldig og påstået strafbortfald på grund af formildende omstændigheder.

Tiltalte har afgivet forklaring som gengivet i retsbogen.

Sigtede forklarede, at hun er ansat som pædagog af Aalborg kommune og havde været i børnehaven »- - -« i 2 måneder i en midlertidig stilling. Hun har været ansat ved kommunen i 8½ år. Børnehaven var ved at blive inddelt i stuer den 31. marts 2008. Sigtede vil beskrive F som en dejlig dreng, som dog kan være noget provokerende. F vil gerne prøve grænser af og er en dreng med gang i. Den 31. marts 2008 efter frokostpausen kom børnene ud på legepladsen. Der var omkring 40 børn, og der var 2 pædagoger ude på legepladsen. F legede sammen med én, der hedder A, og én der hedder B. De legede godt sammen. A blev hentet på et tidspunkt Den omhandlede episode opstod ved, at sigtede stod og snakkede med en kollega. Hun så, at F truede B, og B så bange ud. B kom nu løbende med F bagefter. B klagede over, at hun ikke kunne få lov til at være med til at lege i tov. Sigtede så, at F slog til B. F sagde »det er mig, der bestemmer.« Sigtede tog fat i F og sagde, at han skulle lade B være. F sparkede ud efter sigtede. Sigtede sagde til F, at han skulle falde til ro. Sigtede og F satte sig på en bænk. Her aftalte de, at F og B skulle skiftes til at lege i tovet. F og B fortsatte herefter med at lege, og sigtede så, at F svingede benet op i tovet og ramte B i ryggen. B græd nu ret voldsomt. Sigtede tog fat i F's hånd for at tage ham med op i den anden ende af legepladsen. Hun var på vej væk med F, der ikke ville gå mere, og hun ville ikke løfte ham. Der kom en kollega, som havde nogle andre børn i hånden. Sigtede holdt F fast i hånden. F lænede sig nu tilbage og »snottede« ud over sigtedes hånd. Sigtede slog nu F med flad hånd på siden af hovedet. Sigtede så ikke, at F fik nogen mærker herved. Sigtede kontaktede herefter en kollega og gik ind til lederen af børnehaven for at fortælle, hvad der var sket. Sigtede blev afskediget på stedet, men har nu fået andet arbejde.

Foreholdt bilag 1.6. forklarede sigtede, at hun kan nikke genkendende til den beskrivelse, der er anført. F lå i gråzonen mellem at være i en børnehave og i at få tildelt en støtteforanstaltning. Hun kaldte på sin kollega, H, for at få F til at falde til ro. H havde på dette tidspunkt andre børn i hånden. Foreholdt bilag 3 forklarede sigtede, at hun kontaktede H, inden sigtede slog F. Hun har aldrig anvendt magt over for et barn. Hun blev sendt væk fra børnehaven med det samme. Hun arbejder nu i et vikariat ved Aalborg kommune. Hun ville ikke have haft samvittighed til at tie stille med, at hun var kommet til at slå F. Hun er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og resultat:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 10 dage, jf. straffelovens § 244.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Retten har lagt vægt på, at tiltalte gav den 6-årige forurettede et slag i ansigtet med flad hånd, at forurettede var betroet i tiltaltes varetægt, omstændighederne forud for dette slag og i et vist omfang forurettedes forældres indstilling til sagen.

Vestre Landsrets dom:

Retten i Aalborg, 5. afdeling, har den 20. august 2008 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Tiltalte T har påstået strafbortfald, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte har forklaret, at hun har 8 børn, hvoraf en dreng på 15 år er lettere retarderet. Hendes mand er førtidspensionist. Hun blev uddannet som pædagog i 2000. Hun arbejder nu som pædagog i et vikariat i en vuggestue i Aalborg. Der var mange problemer i børnehaven »- - -«, både i børnegruppen og i ledelsen. Der skete omstruktureringer i børnehaven i den periode. Mange af børnene havde brug for ekstra støtte. F reagerede ikke på slaget, men tav, da hun fortalte en kollega, hvad der var sket. Hun blev sendt hjem efter episoden og fik i en telefonsamtale dagen efter at vide, at hun ikke måtte vende tilbage til børnehaven. Hun mistede også den stilling, hun skulle tiltræde i en anden institution.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Der findes ikke at foreligge sådanne særlige omstændigheder, at den forskyldte straf kan bortfalde, jf. straffelovens § 83.

Straffen skal fastsættes under hensyn til på den ene side baggrunden for voldsudøvelsen og dennes begrænsede omfang, at tiltalte selv underrettede børnehavens ledelse om episoden, samt oplysningerne om tiltaltes personlige forhold, og på den anden side, at der var tale om vold mod et barn, som tiltalte havde i sin varetægt.

3 voterende stemmer hefter for at fastsætte straffen til 10 dagbøder a 300 kr.

3 voterende stemmer for at idømme tiltalte en betinget dom uden straffastsættelse, jf. straffelovens § 56, stk. 1.

Efter udfaldet af stemmeafgivningen fastsættes straffen til 10 dagbøder a 300 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel 10 dage.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.