TfK 2010.758 ØLD

Ø.L.D. 17. maj 2010 i anke 21. afd. S-267-10
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Jane Ranum, besk.).

(Rosenløv, Talevski og Line Kornerup Flittner (kst.) med domsmænd).

Lyngby Rets dom af 13. januar 2010:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 10. december 2009.

T er tiltalt for

1. overtrædelse af straffelovens § 244,

vold, ved den 22. november 2009 ca. kl. 04.30 på Travbanen, Traverbanevej 10 i Gentofte Kommune at have slået A flere gange i ansigtet med knyttet hånd med blandt andet hjernerystelse til følge.

2. overtrædelse af bekendtgørelse nr. 749 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3,

ved den 22. november 2009 ca. kl. 05.45 på Helsingør Politigård, visitationen, Prøvestensvej 1, Helsingør at have været i besiddelse af ca. 0,5 gram amfetamin til eget brug.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af 0,5 gram amfetamin hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1 og erkendt forhold 2 samt erklæret sig indforstået med konfiskationspåstanden.

A har påstået, at tiltalte skal betale 2.310 kr. i godtgørelse for svie og smerte.

Tiltalte har ikke protesteret mod den beløbsmæssige opgørelse af godtgørelseskravet.

Sagens oplysninger

Tiltalte, T, har har nægtet sig skyldig i forhold 1, idet han ikke kan erindre noget, forhold 2 kan tiltalte erkende.

Tiltalte har forklaret, at han dengang var ansat i S og stod i slagteriafdelingen. Han skulle til julefrokost med S, hvor der er 40-50 ansatte. Han havde forinden de ankom til selskabslokalerne på Travbanen drukket 2-3 øl. Festen startede kl. 18.30. De fik først noget mad og noget at drikke, og derefter var der nogle lege quizzer og senere fik de mere mad og mere at drikke. Tiltalte var påvirket af spiritus og han tog i løbet af ½ g amfetamin. Det var ikke ret meget. Han tager det kun til festlige lejligheder, og har før taget det også samtidig med, at han drak alkohol, og der er ikke sket spor.

Han kender ikke A, men har senere fået at vide, at A også arbejder i S.

Tiltale husker festen, som smadder hyggelig, og han stod på et tidspunkt og talte med nogle tøser i selskabslokalerne. Fra ved kl. 00.00-00.30-tiden kan tiltalte ikke huske noget, før end da han blev anholdt på S-togsstationen. Tiltalte har set de billeder, der er taget af hans hænder, der er mørke og hævede og sådan ser de altid ud. Han bemærkede ikke noget usædvanligt. Det ene af vidnerne er 18-19 år og lærling i slagterafdelingen i S. Om hvorfor episoden kan være sket, forklarer tiltalte, at på daværende tidspunkt var han og hans ekskæreste lige gået fra hinanden.

Han har aldrig før oplevet hukommelsestab, og han har aldrig tidligere været involveret i voldsepisoder.

A har forklaret, at han på det pågældende tidspunkt arbejdede i S i kassen. Han var til julefrokost, det var en lukket firmafest. Festen begyndte omkring kl. 19. Han kender ikke tiltalte personligt, og havde ikke noget udstående med ham. I løbet af aftenen sad han ikke i nærheden af tiltalte, og han mener heller ikke, at han talte med ham. Vidnet forklarede, at det var hyggeligt, og han talte med forskellige, der var god stemning. Der var ikke nogen grupper, der var oppe at skændes. Selv havde han fået noget at drikke, men han følte sig ikke voldsomt beruset. Han husker, at han omkring kl. 4 om morgenen stod med mobiltelefonen i hånden og skrev en besked, idet han ville videre ud i byen. Han husker, at han blev skubbet i brystet op ad en mur, og derefter fik han et knytnæveslag af tiltalte i ansigtet. Det ramte på venstre kind omkring øjet/tindingen. Derefter gik vidnet i sort. Han var bevidstløs i over 1 time og husker ikke noget, før han vågnede op på hospitalet. Han forklarer, at han fik en 3. grads hjernerystelse, og han fik at vide, at han ikke måtte lave noget i 2 uger. Han kunne således heller ikke gå i skole. Under indlæggelsen fik han et kateter, og det mislykkedes, så han fik følgevirkninger. Han kan ikke huske, om han efter slaget faldt ned på gulvet. Han kendte ikke tiltalte navn, før han fik indkaldelsen til retsmødet. Han kan idag genkende tiltale, som værende ham, der slog ham den pågældende morgen.

B har forklaret i lighed de tidligere, at han var til julefrokost med S. Festen startede omkring kl. 18.30. Han kender A og T af navn og udseende. Aftenen forløb stille og rolig, og han fik noget at drikke. Han stoppede med at drikke ved 1. tiden. Han følte sig beruset. Han kan huske, hvad der foregik. Vidnet havde intet udestående med nogen af de nævnte, og han sad ikke ved samme bord som nogen af dem.

Omkring kl. 4.30 stod vidnet ca. 3 m fra A. Vidnet havde ikke hørt noget højrøstet skænderi forinden. Han så, at tiltalte kom og slog kraftigt med halvknyttet hånd på A. Han ramte på siden af hovedet, nærmere betegnet højre tinding. Derefter tildelte han A nogle klaskslag, og A faldt om i en sofa. Tiltalte slog yderligere nogle klaskslag på A. Ialt har der været omkring 5 slag. De ramte alle i hovedregionen. Klaskslagene var ikke helt så kraftige som det første. Det var tiltalte selv, der stoppede med at slå, og han gik derefter væk. A var bevidstløs, og efter 5 minutter ringede vidnet efter en ambulance. Der blev slået flere slag, end dem der ramte.

Det fremgår af sagens oplysninger, at forurettede A henvendte sig den 22/11 2009 kl.05:12 på skadestuen. Det fremgår bl.a. af politiattesten, at

5. Det objektive fund: 1) Bevidstløs.… .

Tiltalte er tidligere straffet senest

ved Københavns Byrets dom af 08. september 2009 efter bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, med bøde 2.000 kr.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter de af vidnerne afgivne forklaringer og efter de iøvrigt foreliggende oplysninger, finder retten det bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i overensstemmelse med tiltalen i forhold 1.

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig i forhold 2. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. straffelovens § 244 og bekendtgørelse nr. 749 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jfr. § 3.

Retten har lagt vægt på, at der er tale om uprovokeret vold, der er fortsat efter at forurettede var faldet om på en sofa, og med et kraftigt knytnæveslag alt, hvorved forurettede blev bevidstløs.

Uanset tiltaltes gode personlige forhold finder retten ikke grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndighedens konfiskationspåstand tages til følge som nedenfor bestemt.

Forurettedes påstand om godtgørelse for svie og smerte tages til følge som nedenfor bestemt.

Østre Landsrets dom:


Lyngby Rets dom af 13. januar 2010 (- - -) er anket af T med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse.

Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808.

Tiltalte har i landsretten om sine personlige forhold forklaret bl.a., at han straks blev bortvist fra sit arbejde som følge af denne sag. Han har endnu ikke fået nyt arbejde, men han skal til nogle jobsamtaler. Der er krise i slagteribranchen. Han overvejer fortsat at tage til Ibiza for at arbejde. Det afhænger lidt af udfaldet af denne sag. Han tager ikke amfetamin mere, og han har heller ikke noget alkoholmisbrug. Han vil overholde eventuelle vilkår om alkohol- og narkotikaafvænning i en betinget dom. Han har det meget dårligt med, hvad han har gjort.

Landsrettens begrundelse og resultat


Straffen findes passende udmålt.

Navnlig under hensyn til tiltaltes gode personlige forhold findes det undtagelsesvis forsvarligt at gøre straffen betinget med vilkår som nedenfor bestemt.

Med denne ændring stadfæstes dommen.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes, med den ændring at fuldbyrdelsen af straffen på fængsel i 40 dage udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra denne dom på vilkår,

at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden,

at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen, og

at tiltalte udfører 40 timers ulønnet samfundstjeneste inden for en længstetid på 6 måneder.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.