TfK 2010.777/1 HD
 

  H.D. 20. maj 2010 i sag 25/2010 (2. afd.)
Rigsadvokaten mod T (Finn Holm-Jørgensen, Kbh., besk.).

Retten i Glostrups dom 7. september 2009, 15-6263/2009.


Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 4. august 2009.

T er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 244, ved den 19. juli 2009 ca. kl. 04.00 på - - -, 2730 Herlev, at have slået F 1 gang i hovedet med knytnæveslag samt skubbet hende flere gange. Samt ved at have skubbet E flere gange, hvilket resulterede i, at hun fik en forstuvet arm.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte, T, og af vidnerne E, F, G, H og K, der var gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Forklaringerne blev lydoptaget ved rumoptagelse, hvilket de afhørte havde fået at vide. Forklaringerne gengives ikke i denne retsbog, jf. retsplejelovens § 33a.

Af skadesjournal af 19. juli 2009 for F fremgår, at hendes ansigt er ømt og lidt hævet over venstre kind, men uden blå misfarvning.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse:
På baggrund af oplysningerne i sagen, herunder skadesjournalen og særligt forklaringen fra G, som i >> 2194 >> overensstemmelse med F og E forklarer, at tiltalte har slået F i ansigtet, finder retten det godtgjort, at tiltalte har slået F en gang i ansigtet med knyttet hånd, samt har skubbet flere gange til F og en gang til E.

Retten har således set bort fra forklaringerne fra H og K, der virker noget konstruerede.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. straffelovens § 244.

På baggrund at forholdets karakter, finder retten ikke anledning til at gøre straffen helt eller devist betinget.

- - -

Østre Landsrets dom 16. november 2009 (17. afd.), S-2718-09

(Hans Chr. Thomsen, Karsten Bo Knudsen, Hannah Krog (kst.) med domsmænd).

Glostrup Rets dom af 7. september 2009 (SS 15-6263/2009) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse, navnlig i form af en betinget straf, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med byrettens bevisresultat samt skærpelse.

Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne E, F, H og K, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han er gode venner med H og K, og at han ser dem flere gange om ugen. Han afviser at have slået F.

E har supplerende forklaret, at tiltaltes slag mod F var et hårdt knytnæveslag. F røg tilbage ved slaget.

F har supplerende forklaret, at hun ikke var uvenner med T inden festen. Hun afviser at have givet T en lussing.

H har supplerende forklaret, at han ikke kan give nogen forklaring på de skader, som blev konstateret på F.

K har supplerende forklaret, at han ikke kan give nogen forklaring på de skader, som blev konstateret på F.

Den af G afgivne forklaring for byretten er blevet dokumenteret.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig som fastslået af byretten.

Straffen findes passende.

Der findes ikke grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

- - -

Højesterets dom.

I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 7. september 2009 og af Østre Landsrets 17. afdeling den 16. november 2009.

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Asbjørn Jensen, Lene Pagter Kristensen, Marianne Højgaard Pedersen, Thomas Rørdam og Jens Peter Christensen.

Påstande

Dommen er anket af T med påstand om formildelse, navnlig således at fængselsstraffen helt eller delvis gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Supplerende sagsfremstilling

Af politiattest af 30. oktober 2009 vedrørende F fremgår om det objektive fund, at der i venstre del af ansigtet fandtes »en smule hævelse men ellers ingen mærker«. Endvidere fandtes lokal ømhed i bløddelene. Lægen skønnede, at volden ville medføre »let ømhed ellers intet«.

Af politiattest af samme dato vedrørende E fremgår om det objektive fund, at der var konstateret ømhed af højre håndled. Lægen skønnede, at volden ikke ville få andre følger end forbigående smerter.

I personundersøgelse af 9. november 2009 vedrørende T hedder det bl.a.:

»T har afsluttet folkeskolen med 10. klasses afgangsprøve. Han var herefter tilknyttet et gymnasium, hvor der var muligheder for at dyrke idræt i skoletiden. Da han fik en fodboldskade og i øvrigt ikke interesserede sig meget for skolegangen, ophørte han efter nogle måneder på gymnasiet.

17.11.2007 startede han i lære som energimontør i et vvs-firma, hvor han forventer at være udlært den 31.12.2011. Det udtales fra arbejdsgiveren, at han passer sin læreplads upåklageligt.

. . .

T flyttede hjemmefra som 18-årig til en ungdomsbolig. Han har tidligere været kæreste med forurettede.

. . .

T bor alene i en etværelses ungdomsbolig. Han leder efter en større bolig.

. . .

Ved samtalen om udfærdigelsen af undersøgelsen virker T normalt begavet. Han svarer meget venligt, høfligt, åbent og samarbejdsvilligt på de stillede spørgsmål, og han møder til den først aftalte tid.

T har underskrevet en erklæring om at være villig til at udføre samfundstjeneste. I forbindelse med en eventuel betinget afgørelse uden vilkår om samfundstjeneste mener T ikke, at han har behov for tilsyn af Kriminalforsorgen.

Konklusion:

Såfremt landsretten finder, at den indankede sag kan ændres til en hel eller delvis betinget dom med vilkår >> 2195 >> om samfundstjeneste, findes T egnet til at modtage en sådan afgørelse, hvortil det anbefales, at der knyttes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.«

Højesterets begrundelse og resultat


Den udøvede vold er begået under en privat fest efter skænderier mellem på den ene side T og på den anden side hans tidligere kæreste E og hendes veninde F. Volden har ikke medført skader af betydning. Under hensyn hertil, og til at T var 18 år på gerningstidspunktet og har gode personlige forhold, finder Højesteret, at straffen, der er passende udmålt, kan gøres betinget som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Landsrettens dom ændres således, at fuldbyrdelsen af straffen på fængsel i 40 dage udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år fra Højesterets dom på betingelse af, at T ikke i prøvetiden begår strafbart forhold.

T skal betale sagens omkostninger for byretten, mens statskassen skal betale sagens omkostninger for landsret og Højesteret.