TfK 2011.478 VLD

V.L.D. 21. februar 2011 i anke 3. afd. S-2658-10
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Preben Thomassen, Aabenrå).

(Lis Sejr, Michael Ellehauge og Würtzen med domsmænd).

Retten i Sønderborgs dom af 11. november 2010:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 21. juni 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1,

ved torsdag den 20. maj 2010 i tidsrummet kl. 23.00-23.15 på - - -, at have skubbet F med en hånd i ryggen, således hun faldt og slog sit venstre knæ, hvorefter han rykkede hende bagover i hestehalen, så hun faldt om på ryggen, hvorefter han med begge hænder tog kvælertag om hendes hals.

Påstande:

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

F har påstået, at tiltalte skal betale 43.965 kr. i erstatning og taget forbehold for yderligere erstatning. Hun har opgjort sit krav således:

Udgifter til ophold på Sønderborg Krisecenter

fra den 21/5 2010 til den 31/7 2010 a kr. 195
pr. døgn, jfr. bilag 1 kr. 13.845,00
Regning fra Psykologisk Rådgivning, Sønderborg, jfr. bilag 2 kr. 370,00
Svie- og smertegodtgørelse i perioden den 21/5 2010 til den 11/11 2010
a kr. 170,00 kr. pr. dag -
175 dage a kr. 170,00 kr. 29.750,00
I alt kr. 43.965.00

Tiltalte har bestridt erstatningspligten og erstatningskravets størrelse.

Sagens oplysninger:

Tiltalte, T, har forklaret, at han ikke ønsker at besvare spørgsmål, der er stillet af anklageren.

På forespørgsel fra forsvareren har tiltalte forklaret, at parterne var oppe at skændes, og at de begge faldt i bryggerset. Han har ikke udøvet vold over for sin ægtefælle.

Vedrørende sine personlige forhold har tiltalte forklaret, at han er arbejdsløs, og at han har en depression. Han skal i næste uge starte i terapi på Augustenborg Sygehus.

Vidnet F har ikke afgivet forklaring under sagen, idet hun har anmodet om at blive vidnefritaget.

A har som vidne forklaret, at hun er nabo til tiltalte og forurettede. På et tidspunkt den pågældende aften hørte hun forurettede råbe »hjælp«. Da hun kom over til tiltalte og forurettede, sad forurettede ned, og tiltalte stod op. Forurettede sagde til vidnet »jeg er væltet, mit knæ er helt færdigt«.

Mens hun kørte forurettede ind til skadestuen, sagde forurettede, at tiltalte havde haft skubbet hende.

F henvendte sig den 20.5.2010 på skadestuen. Det fremgår bl.a. af politiattesten:

»…

3 b Hvorledes angives skaden at være sket?angiveligt overfaldet af anden person, taget omkring halsen og i ansigtet. Med hård kraft skuppet ned af trappe.5. Det objektive fund:ve. knæ findes hævet men uden tegn på frakture. På halsen ses blåmærkning på ve. side ca. 5x3 cm samt rødlige hudaftegninger på kind.9. Kan det fundne antages at være fremkommet

(a) på den angivne tid? ja

(b) på den afgivne måde? ja

…«

Tiltalte er tidligere straffet for vold

ved Retten i Sønderborgs dom af 31. marts 2006 med fængsel i 4 mdr. for vold, jf. straffelovens § 244. Dommen blev stadfæstet af Vestre Landsrets dom af 18. oktober 2006, hvor tiltalte blev dømt for vold, jf. straffelovens § 245, stk. 1.

Rettens begrundelse og afgørelse:


Under hovedforhandlingen har forurettede og tiltaltes ægtefælle, F, ikke ønsket at afgive forklaring under henvisning til vidnefritagelsesreglerne, ligesom tiltalte har nægtet at besvare spørgsmål, stillet af anklageren.

Beviserne i sagen er således hovedsageligt politiattesten og tiltalte og forurettedes forklaringer til politirapporterne, som er blevet dokumenteret under hovedforhandlingen.

Der findes på denne baggrund at være en ikke ubetydelig usikkerhed med hensyn til dele af hændelsesforløbet.

På baggrund af særligt politiattesten sammenholdt med forurettede F's forklaring til politirapporten, findes det imidlertid med den fornødne sikkerhed at kunne lægges til grund, at tiltalte har taget F omkring halsen.

F har således til politirapporten den 31. maj 2010 (bilag 2, s. 4, 2. afsnit) bl.a. forklaret, at »Mens F delvis lå ned på ryggen, stod T foran hende og tog kvælertag om hendes hals med begge hænder«.

Det fremgår herom af politiattesten, at der på forurettedes hals ses blåmærkning på venstre side på ca. 5x3 cm. Denne skade findes udelukkende at kunne være sket ved at tiltalte - i overensstemmelse med F's forklaring til politirapporten - forsætligt har taget kvælergreb om forurettede hals.

Tiltalte findes derfor skyldig i vold med hensyn hertil, jf. straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1.

Derimod findes det ikke med fuld tilstrækkelig sikkerhed at kunne lægges til grund, at tiltalte med forsæt til at udøve vold har skubbet forurettede i ryggen, eller at han har rykket hendes hoved bagover i hestehalen. Retten har herved bl.a. henset til vidneforklaringen fra A, hvorefter forurettede i første omgang til hende oplyste, at hun var væltet.

Tiltalte frifindes derfor for denne del af tiltalen.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1.

Ved straffastsættelsen har retten på den ene side lagt vægt på, at der som følge af forurettedes ønske om vidnefritagelse ikke under hovedforhandlingen er fremkommet detaljerede oplysninger om kvælergrebet, herunder om længden af kvælergrebet. Et kvælergreb må på den anden side generelt anses for at være farlig vold. Retten har endvidere efter en konkret vurdering ikke fundet anledning til at forhøje straffen som følge af, at tiltalte tidligere er dømt for vold mod tiltalte ved Retten i Sønderborgs dom af 31. marts 2006, henset til den tid, der er gået siden denne dom.

Retten tager erstatningspåstanden til følge som nedenfor bestemt. Yderligere erstatningskrav henvises til civilt søgsmål.

Vedrørende erstatningskravet har retsformanden lagt til grund, at udgifterne til ophold på krisecenter og psykologhjælp findes at have været relevante som følge af den udøvede vold.

Derimod relaterer kravet på svie- og smertegodtgørelse sig, sådan som sagen er oplyst til knæproblemet som følge af faldet.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Tiltalte skal inden 14 dage til F, - - -, betale 14.215 kr. med tillæg af renter fra endelig dom.

Vestre Landsrets dom:

Retten i Sønderborg har den 11. november 2010 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Påstande:

Tiltalte, T, har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med tiltalen samt skærpelse.

F har gentaget påstanden for byretten om erstatning og godtgørelse.

Tiltalte har påstået frifindelse for kravet om erstatning og godtgørelse og har bestridt kravets opgørelse.

Supplerende oplysninger:

F har ikke ønsket at afgive forklaring for landsretten og har påberåbt sig retsplejelovens § 171, stk. 1. Landsretten har afslået en anmodning fra anklagemyndigheden om at pålægge F at afgive forklaring, jf. retsplejelovens § 171, stk. 3.

Ankedommen af 18. oktober 2006 vedrører et voldeligt overfald på F.

Forklaringer:

Tiltalte har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Der er yderligere afgivet forklaring af kriminalassistent K.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han og F om eftermiddagen fik et par øl derhjemme. Ved 16-17 tiden tog de på værtshus i Broager. Da værtshuset lukkede, tog de til Sønderborg til et andet værtshus. Ved 23-tiden tog de en taxa hjem. Da de var kommet hjem, var der noget mundhuggeri, fordi økonomien ikke var god. På et tidspunkt begyndte F at pakke en taske. Hun gav udtryk for, at hun ville forlade tiltalte. Han gik efter hende ud i bryggerset, hvor de på grund af fuldskab begge væltede. Han kom i den forbindelse til at skubbe til F. Han og F landede lidt oven på hinanden. F lå nederst. Uden for huset gav F udtryk for, at hun havde slået knæet. Han havde ikke fat i F's hår. De lå et lille stykke tid på gulvet i bryggerset og rodede rundt. Han kan godt være kommet til at trykke F på halsen, idet de faldt. Genboen hjalp F og kørte hende på skadestuen. Forholdt afhøringsrapport af 4. juni 2010, hvoraf fremgår, at han skulle have skubbet F, og at hun drejede rundt på det ene ben, da hun faldt, forklarede han, at han godt kan have skubbet F. Der er ingen trappe i hjemmet.

K har forklaret, at F blev afhørt på politigården. F var ikke betænkelig ved at svare på spørgsmål. Rapporten blev skrevet, efterhånden som afhøringen skred frem. Efter afhøringen godkendte F rapporten og underskrev den. F kom sammen med en støtteperson fra krisecenteret. Hun forklarede, at hun havde været på arbejde, hvorefter hun og tiltalte besøgte nogle bekendte i Broager. I Broager fik tiltalte og F noget at drikke, hvorefter de tog til Sønderborg. Efterfølgende kørte de hjem i en taxa. Der skete noget i taxaen, og tiltalte blev sur på taxachaufføren. Da de var kommet hjem, var F klar over, at der var noget galt, og hun fornemmede, at hun ville få »klø«. F pakkede nogle ting og var på vej væk, da tiltalte i bryggerset skubbede til hende, så hun faldt. F forklarede, at hun blev hevet i håret og trukket baglæns. Til sidst tog tiltalte fat om hendes hals, hvorved hun havde svært ved at få luft. Da tiltalte slap taget, kravlede hun ud af lejligheden og fik hjælp af en nabo, der kørte hende på skadestuen. F forklarede, at hun levede i et voldeligt forhold, og han kunne se, at tiltalte var tidligere straffet. F forklarede, at hun var på vej væk, da hun blev skubbet, så hun mistede balancen. Skubbet blev fulgt op af, at tiltalte trak hende i håret og efterfølgende holdt hende om halsen, vist nok med begge hænder. F blev før afhøringen gjort bekendt med vidnefritagelsesreglerne. Vidnet sagde ikke til afhørte, at hun skulle tale sandt, men han gør under afhøringer opmærksom på, at den afhørte må være forberedt på at skulle afgive vidneforklaring i retten på et senere tidspunkt.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er murer, men der ikke er meget at lave. Han har været sygemeldt siden den 1. juni 2010, men han har været syg i længere tid. Han har et alkoholproblem og er i antabusbehandling.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Tiltalte har forklaret, at han godt kan have skubbet til F, idet de i bryggerset begge faldt således, at han landede oven på hende.

Kriminalassistent K har detaljeret og troværdigt forklaret om den forklaring, som F har afgivet til politiet efter at have indgivet politianmeldelse. Ifølge kriminalassistentens forklaring forklarede F således til politiet, at tiltalte skubbede hende omkuld, således at hun slog sit knæ, og at tiltalte herefter trak hende i håret og tog halsgreb på hende.

Under hensyn hertil og til de konstaterede skader hos F er det bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen.

Tiltalte er tidligere straffet for vold begået over for forurettede i denne sag. Herefter og under hensyn til omfanget af den udøvede vold og skaderne efter volden finder landsretten, at straffen bør fastsættes til fængsel i 60 dage.

De juridiske dommere tager den nedlagte påstand om erstatning og godtgørelse til følge. Det bemærkes, at også F's udgifter til ophold på Sønderborg Krisecenter er dokumenterede.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.