TfK 2009.75 VLD

V.L.D. 29. oktober 2008 i anke 14. afd. S-1821-08
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Carsten Højer, Sønderborg).

(Stig Glent-Madsen, Hanne Kildal og Kim Valbjørn Ottesen (kst.) med domsmænd).

Retten i Sønderborgs dom af 22. juli 2008:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift fra Syd- og Sønderjyllands Politi er modtaget den 31. juli 2008.

T er tiltalt for overtrædelse af

1. straffelovens § 252 og § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, samt færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 6, jf. § 3, stk. 1,

ved den 10. maj 2008 ca. kl. 13.35 ved vejkrydset Gl. Tinglevvej/Flensborgvej i Aabenraa i grov kådhed eller lignende hensynsløs måde at have forvoldt nærliggende fare for F's liv eller førlighed, idet tiltalte som fører af personbil - - - forsætligt påkørte F, der blev ramt på venstre ben.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere påstået, at tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, og at frakendelsen skal ske ubetinget, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 5, jf. § 128.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er afgivet forklaring af tiltalte samt vidnerne F, B og C.

Tiltalte har forklaret, at han var på vej til Tyskland ad Flensborgvej. På et tidspunkt kørte han bag en bil, som lå i overhalingssporet og ikke ville flytte sig. Da han passerede bilen, som drejede til højre ad Gl. Tinglevvej, kiggede han på føreren og fik »fuck-fingeren«. Han vendte sin bil for at konfrontere føreren, men bilen holdt allerede parkeret ind til siden. Han standsede og parkerede sin bil ca. 10 meter bag den anden bil. Så sprang føreren af bilen ud og gik om til bagagerummet, hvor han hev et jernrør frem. Personen løb derefter hen imod hans bil. Han gik lidt i panik og prøvede at få bilen sat i bakgear, men i stedet fik han sat den i første gear og kørte fremad. Han blokerede bremserne lige foran personen. Hans kone begyndte at skrige, og han havde sit lille barn i bilen, så han satte bilen i bakgear og vendte for at komme væk. Samtidig kastede personen jernrøret ind på bilens højre side, hvor hans søn sad. Han var ved at ryge i grøften, vist nok i kørselsretningen. Det kan godt passe, at det skete, mens han var ved at bakke. Personen kom råbende ud af sin bil, men han kunne ikke høre, hvad personen råbte. Han blev kontaktet af politiet en uge efter episoden og fik at vide, at han var sigtet for trafikvold. Han mener ikke, at hans bil rørte personen. Personen væltede i hvert fald ikke, men fortsatte med at løbe efter hans bil.

F har forklaret, at de var på vej hjem, da en personbil pressede ham »temmelig meget i røven«, og selvom han prøvede, kunne han ikke overhale den bil, der kørte foran ham. Han drejede til højre i krydset Gl. Tinglevvej/Flensborgvej, og han og tiltalte gav hinanden »fuck fingeren«. Han kan ikke huske, hvem der gjorde det først. Han gjorde det, fordi tiltalte provokerede ham med sin kørsel. Han så, at tiltalte vendte sin bil og kørte over for rødt kryds og op ad den vej, han selv kørte på. Hans kæreste og deres lille barn var med i bilen, og derfor standsede han bilen og steg ud. Han ville stoppe tiltalte, inden tiltalte fulgte dem helt hjem til deres hus. Han råbte til tiltalte: »Hvad laver du din idiot, vi har små børn i bilen«. Tiltalte holdt ca. 5 meter bag hans bil. Han gik derefter ned langs sin egen bil og kunne se, at tiltalte var ved at stige ud af sin bil. Han tænkte, at tiltalte ville »lappe ham én«. Han åbnede derfor bagsmækken og tog en slæbestang frem, og så kørte tiltalte. Han hørte nogle dæk skrige, og at hans kæreste råbte: »Pas på«, og så ramte tiltaltes bil ham. Tiltalte var fuldstændig aggressiv og ude af kontrol. Han nåede at vende sig, inden tiltalte ramte ham, og han så, at tiltalte sad helt fremme i ruden og så voldsom ud. Han mener ikke, at han havde røret ude af bagagerummet, da han blev ramt af tiltalte. Tiltalte bakkede, og så tog han jernrøret ud. Han og hans kæreste råbte efter tiltalte, som kørte ned mod lyskrydset. Han troede, at tiltalte ville køre væk, men tiltalte vendte sin bil 180 grader og kørte tilbage og ville køre ham ned igen. Tiltalte havde meget fart på. Han løb ned i grøften. Tiltalte kørte efter ham, men bilen sad fast. Hvis ikke det var sket, ville tiltalte have ramt ham. En nabo, som havde set det hele, ringede til politiet. Det var ikke sådan, at tiltaltes bil sprang frem, tiltalte gassede op og kørte ham ned. Det kan godt passede, at tiltalte bremsede, for der var bremsespor bagefter. Efter at være kørt frem og have ramt ham, bakkede tiltalte bilen og kom tilbage for at køre ham ned igen. Naboerne var kommet ud, men han ved ikke hvornår. Han ved, at én af dem havde set det hele fra sit køkkenvindue. Da tiltalte var kørt fra stedet, blev han tilbage og ventede på politiet. Da tiltalte anden gang havde prøvet at køre ham ned, kastede han slæbestangen efter tiltaltes bil. Han ved ikke, om han ramte. Efter episoden havde han meget ondt i sit ene ben, som var hævet og trykket. Han arbejder på et slagteri og kunne i en periode ikke stå der, hvor han plejer at stå. Han var sygemeldt i vistnok 10 dage.

B har forklaret, at hun inde fra huset hørte en masse larm fra vejen. Det var en hvinen, som når en bil accelererer kraftigt. Hun kiggede ud af sit stuevindue og så en lille rød bil, som holdt ved siden af vejen og en ung mand, som stod bag ved bilen. Manden stod og råbte. Dernæst så hun en bil, der kom kørende i høj fart op imod manden. Bilen nåede at bremse lige før, den ramte manden. Føreren nærmest huggede bremserne i. Derefter bakkede bilen, og hun så den unge mand åbne bagagerummet og tage en genstand op og løbe efter bilen med genstanden hævet. Manden løb på vejen, mens han råbte. Hun løb ud af sit hus, for hun kunne se, at det ville gå helt galt. Hun så ikke, at manden blev ramt af bilen, men han afværgede det ved at gøre en bevægelse bagud.

Forevist rids over uheldsstedet (bilag 1-10) har vidnet forklaret, at hun stod i et vindue på venstre side af huset og kunne se lige over på den røde bil. Hun kunne ikke se den anden bil, før den røg lige frem i den unge mand, det var en grå bil. Derefter røg bilen tilbage og bakkede væk. Hun så ikke, at den grå bil vendte tilbage. Hun så heller ikke, at føreren af den grå bil var ude af bilen på noget tidspunkt. Hun så efterfølgende, at den genstand, som den unge mand havde taget fra bagagerummet og var løbet efter den grå bil med, var tilbage i bilen.

C har forklaret, at han stod i sin have, da han hørte nogen råbe og derefter nogle hjulspin eller dækhvin. Han hørte dækhvin 2 eller 3 gange. Han gik hen til hækken og så en grå Citroën køre ned mod hækken ved skellet ind til naboen. Bilen bakkede tilbage og kørte ned til lyskrydset, hvor den kørte over for rødt og til højre sydpå. Han nåede at få registreringsnummeret og ringede straks til politiet. Han så ikke på noget tidspunkt en jernstang eller nogle personer. Det var først senere, at han blev opmærksom på den anden bil.

Der er blevet dokumenteret fotos af uheldsstedet og af F's underben (bilag 1-6), skadesjournal af den 10. maj 2008 (bilag 1-5) samt konklusion i Kriminalforsorgens personundersøgelse af 17. juli 2008.

Tiltalte er tidligere straffet af betydning for sagen.

ved Retten i Haderslevs dom af den 21. marts 2002 med fængsel i 3 måneder for overtrædelse af straffelovens § 245 stk. 1.

F har nedlagt påstand om erstatning på 3.100 kr. for svie og smerte og fremlagt dokumentation i form af lønsedler.

Tiltalte har bestridt erstatningspligten og kravet størrelsesmæssigt.

Rettens bemærkninger:


Retten finder ikke tiltaltes forklaring om, at han ved en fejl kom til at sætte bilen i 1. gear, da han ville bakke, og at han straks derefter blokerede bremserne lige foran F, troværdig, navnlig henset til at afstanden mellem bilerne efter tiltaltes egen forklaring var ca. 10 meter. Det er efter B's forklaring bevist, at tiltalte kørte frem mod F, som stod foran bagenden af sin bil, og huggede bremserne i samtidig med, at F gjorde en bevægelse bagud med kroppen. Det er endvidere efter vidnets forklaring bevist, at F derefter tog en genstand fra bagagerummet, og at han med den i hænderne løb efter tiltalte, som bakkede fra stedet. Vidnets forklaring støttes af F's forklaring om, at han først havde slæbestangen ude af bagagerummet, da tiltalte havde påkørt ham og var ved at bakke. Retten finder ikke, at det alene med F's forklaring er bevist, at han blev ramt af tiltaltes bil. Efter bevisførelsen må dette dog tilskrives F's afværgebevægelse, og tiltale må således have indset, at der var en nærliggende risiko for, at han ved sin kørsel kunne ramme F. Tiltalte er derfor skyldig i forsøg på legemsangreb af særlig farlig karakter og i øvrigt i overensstemmelse med anklageskriftet.

Henset til, at F ved sin adfærd havde et vist medansvar for, at episoden eskalerede som sket, fastsættes straffen til fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 252 og § 245, stk. 1, jf. § 21, jf. § 247, stk. 1, samt færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 6, jf. § 3, stk. 1.

Efter forholdets karakter er der ikke, uanset tiltaltes gode personlige forhold, grundlag for at gøre straffen betinget.

Anklagemyndighedens påstand om ubetinget førerretsfrakendelse i medfør af færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 5, jf. § 128, tages til følge som nedenfor bestemt.

- - -

Vestre Landsrets dom:

Retten i Sønderborg har den 22. juli 2008 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter tiltalen for byretten samt skærpelse.

Der har været forelagt landsretten en politiattest af 15. oktober 2008, hvoraf fremgår, at der ved en undersøgelse den 10. maj 2008 af F er fundet »hævelse ganske diskret øverst ved lægbenet, tæt på knæet« samt en »helt overfladisk hudafskrabning«.

Tiltalen for byretten er rettelig formuleret således: »overtrædelse af straffelovens § 252 og § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1 - legemsangreb af særlig farlig karakter samt færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 6, jf. § 3, stk. 1, ved …«

- - -

Tiltalte er endvidere tidligere ved Retten i Sønderborgs dom af 15. februar 2007 idømt fængsel i 6 måneder for overtrædelse af bl.a. straffelovens § 290, stk. 1, og § 293, stk. 1, og våbenloven. Tiltalte blev prøveløsladt den 5. oktober 2007 med en prøvetid på 2 år og en reststraf på fængsel i 61 dage.

Tiltalte og vidnerne F og B har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han ikke gav F »fuck-fingeren«. Han holdt ikke 10 meter bag F's bil, men kun omkring 3 meter. Det kan godt passe, at hans bil afsatte bremsespor. Han kørte ikke efterfølgende tilbage til F's bil. Tiltalte har på grund af denne sag sagt sit arbejde op og bor sammen med sin kæreste og barn.

F har supplerende forklaret, at han ikke så, at tiltalte gav ham fingeren, men det så hans kæreste. Han blev ramt på siden af det ene skinneben, medens han stod klemt mellem de to biler. Han stod med siden til. Da tiltalte anden gang kørte hen mod ham, befandt han sig noget bag ved sin egen bil, idet han var på vej til at skræmme tiltalte væk. Han løb i fuld fart tilbage til sin bil for at undgå yderligere påkørsel, og hvis tiltalte ikke var kommet til at sidde fast i forbindelse med, at han vendte bilen igen, ville vidnet være blevet ramt. Da tiltalte kom fri, kørte han fra stedet - muligvis fordi der var kommet nogle naboer til.

B har supplerende forklaret, at hun ikke kunne se, om den grå bil ramte manden, der stod bag den røde bil, men han lavede nærmest en afværgebevægelse. Hun så manden løbe tværs over vejen med en genstand i hånden efter den anden bil. Da hun kom ud på Gammel Tinglevvej, stod manden igen ved den røde bil. Manden fortalte, at han var blevet ramt på benet, og han ømmede sig. Medens hun løb ud, havde hun ikke udsyn til vejen, men hun hørte hvinende bremser.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Efter de forklaringer, der er afgivet af tiltalte og F, lægges det til grund, at tiltalte i sin bil afbrød sin kørsel og kørte efter F, der var på vej mod sin bopæl, fordi de havde haft en trafikmæssig uoverensstemmelse.

Efter den forklaring, der er afgivet af F, og som støttes af oplysningerne i politiattesten og den forklaring, som B har afgivet, sammenholdt med de observationer, som politiet gjorde ved deres ankomst til stedet, er det bevist, at tiltalte under sin kørsel frem mod F, der stod bag sin bil, ramte denne på skinnebenet. Der er efter oplysningerne om tiltaltes kørsel intet grundlag for at antage, at påkørslen som forklaret af tiltalte, skyldes et uheld.

På baggrund heraf er det bevist, at tiltalte ved sin kørsel har forvoldt fare for F's liv eller førlighed og forsætligt har udøvet vold mod ham som beskrevet i tiltalen. Tiltalte er derfor skyldig i tiltalen.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, og § 252, stk. 1, samt færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 6, jf. § 3, stk. 1.

Der er ikke fornødent grundlag for at fastsætte straffen som en fællesstraf. Reststraffen ifølge prøveløsladelsen den 5. oktober 2007 forbliver derfor stående, jf. straffelovens § 61, stk. 2, nr. 1.

Da tiltalte tidligere er dømt for vold og under hensyn til farligheden af tiltaltes kørsel, forhøjes straffen til fængsel i 3 måneder.

Efter forholdets karakter er der ikke grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Det tiltrædes, at førerretten er frakendt som sket.

- - -

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.