TfK 2010.134/2 VLD

V.L.D. 4. november 2009 i anke 12. afd. S-2064-09
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Jette Pertou, Sønderborg).

(Torben Geneser, Mogens Heinsen og Peter H. Christensen (kst.) med domsmænd).

Retten i Sønderborgs dom af 28. august 2009:


Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 25. september 2008.

T er tiltalt for overtrædelse af

1. straffelovens § 245, stk. 1 - legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter og hensynsløs kørsel,

ved fredag den 6. juni 2008 ca. kl. 23.40 på p-pladsen ved Johan Hansens Vej i Nordborg under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og i grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde at have forvoldt nærliggende fare for B, C, F5, F1, F2, J, H, K, F4, F3, S, R og E, idet han på særlig rå, brutal eller farlig måde førte en personbil med reg.nr. - - - på en sådan måde, at han flere gange forsætligt påkørte gruppen af ovennævnte personer, hvorved B, C, F5, F1, F2, F4 og F3 pådrog sig skader bl.a. i form af knoglebrud.

2. færdselslovens § 118, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, og § 117 d, jf. § 9, stk. 1 og 2,

ved på samme tid og sted som i forhold 1 at have ført den i forhold 1 nævnte personbil uden at optræde hensynsfuldt og udvise tilstrækkelig agtpågivenhed, idet tiltalte forsætligt påkørte en gruppe personer, hvorved der skete personskade, ligesom tiltalte, efter sin indblanding i nævnte færdselsuheld, kørte fra ulykkesstedet uden at tage del i de foranstaltninger, som uheldet gav anledning til, ligesom tiltalte ikke ydede hjælp til de ved ulykken tilskadekomne personer.

Påstande:

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere i medfør af færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 5, jf. § 128, stk. 1, nedlagt påstand om, at tiltalte ubetinget frakendes førerretten i 3 år.

Der er endvidere nedlagt påstand om erstatning.

Tiltalte har erkendt de faktiske omstændigheder, men har nedlagt påstand om frifindelse i medfør af straffelovens § 13.

Sagens oplysninger 1)

- - -

Der har været fremlagt politiattest af 6. september 2008 vedrørende F3 (forhold 1, bilag 7 A), politiattest af 1. august 2008 vedrørende F4 (forhold 1, bilag 8 A), politiattest af 26. juni 2008 vedrørende F5 (forhold 1, bilag 9 A), udateret politiattest vedrørende C (forhold 1, bilag 10 A), politiattest af 28. august 2008 vedrørende F2 (forhold 1, bilag 11 A) og politiattest af 6. august 2008 vedrørende F1 (forhold 1, bilag 12 A).

Der har endvidere været fremlagt § 808-undersøgelse af 12. november 2008 fra Kriminalforsorgen, Afdeling i Syd- og Sønderjylland.

Tiltalte har om sine personlige forhold i det hele henholdt sig til det i personundersøgelsen anførte, og supplerende forklaret, at han stadig er konstabel, og at denne sag ikke på nuværende tidspunkt har haft nogen indflydelse på hans karriere. Hvis han havde mulighed for det, ville han gøre det hele om, og han er meget ked af, hvad der er sket. Forsvaret mener stadig, at han er en egnet bilist, idet han i forsvaret har erhvervet stort kørekort.

Rettens begrundelse og afgørelse:

Ad forhold 1 og 2.

Henset til tiltaltes egen forklaring og til de af vidnerne A, B, C, F5, E og K afgivne forklaringer samt til de lægelige udtalelser i sagen, finder retten det godtgjort, at tiltalte, efter en forudgående meningsudveksling med en gruppe unge mennesker på p-pladsen i Nordborg, under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og i grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde, har forvoldt nærliggende fare for en række af de tilstedeværende personer, idet han med sin personbil forsætligt to gange påkørte gruppen af unge mennesker, hvorved nogle pådrog sig skader i form af knoglebrud. Selvom det må lægges til grund, at nogle af de tilstedeværende unge mennesker angreb og sparkede på tiltaltes kammerat H, finder retten ikke, at tiltaltes handling på nogen måde kan siges at være omfattet af straffelovens § 13 eller § 14.

Tiltalte findes herefter skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. straffelovens § 245, stk. 1, og § 252, stk. 1, samt færdselslovens § 117 d, jf. § 9, stk. 1 og 2, og § 118, stk. 1, nr. 1, jf. § 3, stk. 1. Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at der mellem parterne har været et forudgående skænderi, der blev startet af nogle unge, der befandt sig i den gruppe af mennesker, som tiltalte kort efter påkørte, og at tiltaltes kammerat, H, på dette tidspunkt var omringet af gruppen og sparket omkuld.

Straffen skal undtagelsesvis ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2. Retten har herved lagt afgørende vægt på, at tiltalte ikke tidligere er straffet og hans gode personlige forhold.

Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 80 timer inden for en længstetid på 8 måneder, jf. straffelovens § 62 og § 63.

Tiltalte T har ved sin handling brugt sin bil som våben og har ved kørslen tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og ført bilen på en særlig hensynsløs måde, hvorfor tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 2 år fra endelig dom, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 5, jf. § 128, stk. 1.

Nogle nedlagte erstatningspåstande tages efter retsformandens bestemmelse til følge som nedenfor bestemt. Der tillægges procesrente fra 30 dage efter kravenes fremsættelse, hvilket skete den 17. november 2008.

Vestre Landsrets dom:

Retten i Sønderborg har den 28. august 2009 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af såvel straffen som førerretsfrakendelsen.

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklageren har berigtiget tiltalen således, at »B« to steder i forhold 1 erstattes af »B«, og således at »§ 9, stk. 1 og 2« i forhold 2 erstattes af »§ 9, stk. 2, nr. 1 og 2«.

Ved en fejlskrift i byrettens dom er citeringen af straffelovens § 252, stk. 1, ikke medtaget i gengivelsen af tiltalens forhold 1.

F1, F2 og F3 har påstået dommens afgørelse om erstatning og godtgørelse stadfæstet.

F4 har nedlagt påstand om betaling af godtgørelse og erstatning med 15.100 kr. med tillæg af rente, subsidiært påstået byrettens dom stadfæstet.

F5 har nedlagt påstand om betaling af godtgørelse og erstatning med 6.200 kr.

Tiltalte har bestridt erstatningspligten, men har anerkendt kravene størrelsesmæssigt med de beløb, som byretten har fastsat, dog for så vidt angår F5 nedsat til 6.200 kr.

Tiltalte og vidnerne A, B, C, F5, E og H har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han følte sig sikker på, at det var H, der blev sparket på. Han var i en ekstrem situation og følte, at han kun havde et splitsekund at reagere på. Han så folk, der stod og sparkede på en, der lå på jorden. Det kunne kun være H, der blev sparket på. Han vendte bilen og holdt stille, inden han kørte mod gruppen. Han holdt nok 5-10 meter fra gruppen. Han brugte ikke hornet eller lignende. Han ved ikke, om personerne i gruppen så, at han kørte hen mod dem. Han ved ikke, hvor hurtigt han kørte, men han kørte i 1. gear. Det var hans mening at skubbe personerne væk, så han kunne komme ind til H. Han opfattede det således, at alle personerne var der på grund af slagsmålet. Han tænkte ikke over, at han kunne skade personer, der ikke deltog aktivt. Han tænkte kun på at få H væk. Tiltalte og A havde hele tiden forsøgt at dæmpe situationen. R-brødrene blev hele tiden ved med at gå løs på H, i starten verbalt. Det var, da vidnet og A var henne ved bilen med spiritusflaskerne, han så, at H lå og blev sparket. Han tog da beslutningen om at køre med bilen mod gruppen. De havde stået i omkring 40 minutter og forsøgt at undgå et slagsmål. Der havde ikke inden da været voldsudøvelse. Langt den største del af tiden var der kun 3-4 personer, der var truende, men pludselig i løbet af et par minutter kom der 20-25 yderligere til, og han følte, at de alle var imod tiltalte og hans venner. Han følte sig omringet af personer, der stod helt tæt på og råbte meget aggressivt. Første gang, han kørte gennem gruppen, ramte han nok to eller tre, hvoraf en røg op på kølerhjelmen. Da han bakkede gennem gruppen, ramte han en enkelt person. Det kan godt være, at han sagde til A »Vi rammer dem«, men han husker det ikke. Hans arbejdsgiver er bekendt med byrettens dom. Hans chef har givet udtryk for, at man meget gerne vil beholde ham i tjenesten.

A har supplerende forklaret, at han og H ikke rigtig havde lejlighed til at tale sammen, da H kom. Der var fra starten en truende stemning. Der gik kun få minutter, fra H og K kom, til der kom en masse mennesker til. Han ved ikke helt, hvad han forventede, da de satte sig ind i bilen. Der var ikke særlig langt hen til gruppen, nok 15-20 meter. Det kan godt være, at han har forklaret til politiet, at han blev overrasket over, at tiltalte kørte så hurtigt frem. Det hele var meget overraskende. Tiltalte virkede ekstremt presset og lidt fraværende. Det er rigtigt, at tiltalte gav udtryk for, at han ville køre ind i gruppen for at få H ud. De ramte to scootere, der holdt 5-10 meter fra gruppen, men han så ikke, om der stod nogen mennesker ved scooterne. Derimod stod der en eller to personer mellem scooterne og gruppen på 5-8 personer, der sparkede H. Ham, der røg op på køleren, stod mellem scooterne og gruppen. Der var nok yderligere 2-3 stykker, der blev ramt i første omgang. Han så en enkelt, der blev ramt, da bilen bakkede ind i gruppen. Han vil tro, at H var kommet op at stå mellem første og anden påkørsel af gruppen, men han så ikke H rejse sig. H stod og så fortumlet ud. K kom sidst ind i bilen. Der var en, der forsøgte at hive K ud af bilen, og den forreste siderude i førersiden blev sparket ind. Han skønner tiltaltes hastighed til højst 10-15 km/t. Der var mennesker spredt ud over hele parkeringspladsen. Nogle stod og snakkede, og der blev muligvis også råbt.

B har supplerende forklaret, at en af dem, der var involveret i skænderiet med R-brødrene, forsøgte at gå sin vej, men så blev han skubbet omkuld. Han havde en lang sort frakke på. Bilen kom kørende umiddelbart derefter. Hun oplevede det som om, at bilen kom ude fra vejen. Der var nok i alt 10-15 mennesker på parkeringspladsen.

C har supplerende forklaret, at han stod 5 meter fra dem, der skændtes. Han så ikke, at der var en, der kom ned at ligge eller blev sparket. Han har ikke nogen fornemmelse af bilens hastighed. Han så den først, lige inden han blev ramt.

F5 har supplerende forklaret, at han ikke opfattede noget skænderi eller slagsmål, inden han blev ramt af bilen. Han så først bilen umiddelbart inden, den ramte ham første gang. Det var bagefter, der var optræk til ballade. Han husker ikke i dag, at han forud for ankomsten til parkeringspladsen skulle have hørt om ballade. Han kom bare fordi og så, at R-brødrene stod der. Han ville spørge, om de ville med ned i byen og få en øl. De stod omkring en person i en lang mørk frakke. Der var en masse, der stod og drak og råbte og skreg. Han ved ikke, om de var vrede, eller de hyggede sig. Han stod et par meter fra R-brødrene, da han blev ramt af bilen.

E har supplerende forklaret, at hun ikke husker, om manden i den lange frakke kom ned at ligge. Bilen, der ramte gruppen, kom oppe fra enden af vejen med høj fart. Hun har ikke nogen fornemmelse af afstanden. Hun husker ikke, om manden i den lange frakke på noget tidspunkt havde kniven fremme, men de krævede, at han skulle aflevere den til dem. Hun ved ikke, hvorfor de ikke tilkaldte politiet. Vidnets søster havde været sammen med F1, da denne var blevet truet med kniven. Vidnet blev derfor på parkeringspladsen for at sikre, at der ikke var sket søsteren noget.

H har supplerende forklaret, at tiltalte, A og R-brødrene var på parkeringspladsen, da vidnet ankom. Han havde ikke truet nogen med kniven, men blot brugt den til at snitte i træ. På parkeringspladsen ville R-brødrene have ham til at aflevere kniven, men det nægtede vidnet. R-brødrene stod omkring vidnet. Tiltalte og A gik hen til bilen for at lægge spiritusflaskerne fra sig. Vidnet skulle også til at gå, men blev skubbet eller sparket omkuld. Han forsøgte at komme op, men blev sparket igen. Der stod nu en masse mennesker omkring ham. Personerne i flokken reagerede ikke på braget, da scooterne blev ramt af bilen. De fortsatte med at sparke. Da bilen kørte ind i flokken, kunne vidnet rejse sig. Han og K steg ind i bilen. Vidnet havde sår i munden og blå mærker på ryggen, men han søgte ikke læge for det. Han har ikke nogen fornemmelse af, hvor længe han lå og blev sparket, inden bilen kom. Bilens hastighed kan ikke have været ret høj. Det kan godt passe, at den har været 15-20 km/t. Han husker ikke, om han var oppe at stå, da bilen bakkede ind i gruppen.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Også efter bevisførelsen for landsretten, herunder tiltaltes egen forklaring og de afgivne vidneforklaringer, findes det bevist, at tiltalte efter en forudgående meningsudveksling med nogle personer på parkeringspladsen ved Nordborg Slot under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og i grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde har forvoldt nærliggende fare for en række af de tilstedeværende personers liv eller førlighed, da han forsætligt to gange kørte sin bil ind i en gruppe af personer. Det tiltrædes derfor, at tiltalte har overtrådt straffelovens § 252, stk. 1. Det er endvidere bevist, at tiltalte, da han forsætligt kørte bilen ind i gruppen af personer, påkørte flere af de tilstedeværende, herunder i hvert fald C, F5 og F4, hvorved de to sidstnævnte pådrog sig knoglebrud. Tiltalte har herved tillige overtrådt straffelovens § 245, stk. 1.

Det tiltrædes, at tiltalte ved sin kørsel har overtrådt færdselslovens § 3, stk. 1.

Det lægges efter de afgivne forklaringer til grund, at der var en ophidset stemning efter tiltaltes kørsel. K blev forsøgt trukket ud af bilen, og en siderude blev sparket i stykker. Under disse omstændigheder har det ikke været muligt for tiltalte at yde bistand på stedet, og det kan ikke anses for en strafbar overtrædelse af færdselslovens § 9, at tiltalte straks kørte derfra. Tiltalte frifindes derfor for denne del af tiltalen.

Tiltaltes handling rettede sig også mod personer, der ikke deltog i angrebet på H, hvilket må have stået tiltalte klart. Herefter og som følge af handlingens farlighed sammenholdt med det angreb, H var udsat for, er der ikke grundlag for at anse forholdene for omfattet af straffelovens § 13 eller § 14 eller for at lade straffen falde bort i medfør af straffelovens § 83, jf. § 82, nr. 3.

Tiltalte er herefter i det ovenfor anførte omfang skyldig i overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, og § 252, stk. 1, samt færdselslovens § 3, stk. 1.

Efter en afvejning af på den ene side handlingens farlighed og de opståede skader og på den anden side baggrunden for tiltaltes handling, tiltrædes det, at straffen er udmålt til fængsel i 4 måneder.

3 voterende udtaler herefter:

Uanset oplysningerne om tiltaltes gode personlige forhold er der som følge af forholdets karakter ikke grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Vi stemmer derfor for at gøre straffen ubetinget.

3 voterende udtaler herefter:

Tiltalte befandt sig ved handlingen i en meget presset situation som følge af det angreb, H blev udsat for. På denne baggrund og efter oplysningerne om tiltaltes meget gode personlige forhold stemmer vi for at gøre straffen betinget som sket ved byrettens dom.

Efter udfaldet af stemmeafgivningen stadfæstes byrettens strafudmåling.

Samtlige voterende tiltræder, at tiltalte er frakendt førerretten som sket, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 5, jf. § 128, stk. 1.

De juridiske dommere tiltræder dommens afgørelse om erstatning og godtgørelse, dog således at erstatningen og godtgørelsen til F5 i overensstemmelse med den nedlagte påstand for landsretten nedsættes til 6.200 kr.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.