TfK2011.963

Ø.L.D. 24. august 2011 i anke 14. afd. S-1724-10
 

 

Anklagemyndigheden mod T (adv. Merethe Stagetorn, besk.).
(Gunst Andersen, Thomas Lohse og Charlotte Bliss Elmquist (kst.) med domsmænd).

Holbæk Rets dom af 21. maj 2010:Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.


Anklageskrift er modtaget den 19. april 2010.


T er tiltalt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter samt mishandling efter straffelovens § 245, stk. 1, ved i tiden fra 2008 til den 1. februar 2010 på adressen - - - i Holbæk, systematisk og med jævne mellemrum at have udsat hendes biologiske børn A, født den 19. december 1999, B, født den 29. december 2000 og C født den 29. december 2000, for legemsangreb i form af slag og spark mod hoved og kroppen, ligesom hun hev dem i håret og slog C med et bælte.


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.


Tiltalte har nægtet sig skyldig.


Den beskikkede bistandsadvokat har over for tiltalte nedlagt påstand om erstatning for de tre børns vedkommende, på hver 25.000 kr. i medfør af erstatningsansvarslovens § 26 stk. 3. Endvidere har hun nedlagt påstand om godtgørelse for svie- og smerte på 660 kr. for B's vedkommende, svarende til 4 sygedage.


Tiltalte har bestridt erstatningspligten.


Sagens oplysninger


Tiltalte, T, har forklaret, at B, C og A er hendes børn. Børnene har ikke set deres far i lang tid. Hun har været alene med børnene i ca. 5 år. Hun har i dag en god ven, som hun dog ikke bor sammen med, men som støtter hende. Han hedder D. Hun bestrider, at hun har slået sine børn. Hun har taget dem i armen, og sendt dem ind på værelset. Hun har ikke taget dem i håret.


Foreholdt sin forklaring til rapport, sagens bilag 19, side 2, sidste afsnit, forklarede hun, at det er ikke rigtigt, når der står, at hun har taget dem i håret, men hun har lagt hånden på nakken af dem, for at føre dem ind på værelset. Hun har tidligere haft et forhold til en, som hed E. Han var hård ved hende, og han har slået hende, og det har børnene observeret. E har også sat tiltalte og børnene op mod hinanden. Når børnene var utilfredse med, hvad tiltalte sagde, har hun hørt ham sige, »sig bare at mor slår«. Han har også sagt, »Sig at mor drikker«. E har haft stor indflydelse på børnene. Hun så E sidste gang i marts 2009. Tiltalte bestrider, at hun er alkoholiker. Hun drikker normalt. Tiltalte forklarede supplerende, at hun fastholdt, at hun ikke har slået børnene. Det er noget de er præget med fra dengang hun levede sammen med E. Hun har haft et dårligt til B's klasselærer, F. F afløste en lærer, som blev fyret blandt andet, fordi tiltalte under et møde på skolen, rejste sig op og sagde, at der var noget galt i den klasse, hvor læren var klasselærer. F tager tiltaltes børn ud fra timerne og udspørger og nærmest sætter dem op imod hinanden. På et tidspunkt, hvor tiltalte og D var til møde på skolen, og hvor der var andre lærer til stede, sagde F grimme ting om tiltalte blandt andet, at tiltalte skulle have taget børnene med på værtshuset. En sådan beskyldning er helt grundløs. Der har også været andre møde på skolen, hvor blandt andet F og skolelederen og en der hedder G har været til stede. Børnene er glade for D. Det er ikke rigtigt, når de i videoerne forklarer, at han bebrejder tiltalte, at hun slår dem, og hun har ikke slået dem. Den første februar 2010 kom B på sygehuset. Børnene havde i weekenden forinden været på et weekendbesøg. Tiltalte hentede dem søndag eftermiddag. Børnene var glade. Der var ikke nogen mærker på B på det tidspunkt. Om morgenen blev de sendt i skole og om eftermiddagen blev hun telefonisk kontaktet af H fra kommunen, som fortalte, at B var kommet på hospitalet. D og tiltalte tog hen til hospitalet, men tiltalte fik at vide, at hun ikke måtte få kontakt med B. Hun kendte ikke baggrunden for, at B var kommet på hospitalet, men af nogen andre, herunder nogle børn, fik hun at vide, at B havde været ude at kælke om formiddagen på Absalonskolen. VUC ligger lige bag ved det pågældende sted. Hun var faldet på kælken og ramlet ind i et træ. Der havde ikke været voksne til stede. Dog var der, en voksen, der havde set, at de kælkede, en der hed I. Hun havde dog ikke set B's uheld. Når B siger, at baggrunden for hendes blå mærker, er at hun er blevet slået af tiltalte, er det ikke rigtigt, at tiltalte har slået B. Det må være noget F har sagt til B, at hun skulle sige. Det kan godt være, at hun havde drukket noget under sit samliv med E, som var voldelig, men efter at han er rejst, har hun ikke drukket spiritus, udover, hvad der er normalt. Der har på et tidspunkt været på tale, at hun skulle tage antabus, og hun nåede at tage 2 piller, men hun holdt op igen, idet hun fik at vide, at der var bivirkninger ved det. Det er sket for ca. halvt års tid siden, og det skete i forbindelse med, at hun var anbefalet at tage et kørekort. Børnene er frivilligt anbragt i Nakskov, med henblik på en § 50-undersøgelse. Det er E, der har præget børnene med, at tiltalte skulle have drukket spiritus.


Videoafhøringer af de 3 børn har været afspillet under sagen. Af disse afhøringer fremgår bl.a., at alle 3 børn omtaler, at de har fået spark mod kroppen og er revet i håret flere gange. Derudover er B blevet slået i hovedet og C slået med et bælte.

- - -


Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.


Der er udfærdiget en personundersøgelse i sagen.


Rettens begrundelse og afgørelseDet lægges til grund, efter den skete bevisførelse herunder videoafhøringerne af de 3 børn, at tiltalte i den nævnte periode, med jævne mellemrum har udsat børnene for legemsangreb i form af slag mod B's hoved omkring den 31. januar 2010 til den 1. februar 2010, og spark på kroppen vedrørende alle tre børn, og at hun har hevet børnene i håret i den nævnte periode, og at hun en enkel gang har slået C med et bælte.


Retten har taget hensyn til de afgivne vidneforklaringer, herunder videoafhøringerne af børnene. Under hensyn til at forholdet er begået med jævne mellemrum over en længere periode over for tiltaltes børn, der er afhængig af hende, findes forholdet at kunne henføres til straffelovens § 245, selvom de enkelte voldsepisoder hver for sig kun kan henføres til straffelovens § 244.


Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 245, stk. 1.


4 måneder af straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 58 stk. 1.


Retten har lagt vægt på der er tale om tre børn og forholdet har strakt sig over en længere periode og til at tiltalte er ustraffet.


Erstatningspåstanden tages til følge som nedenfor bestemt. Retten har ikke fundet grundlag for at tilkende erstatning efter erstatningsansvarslovens § 26 stk. 3. Der tilkendes svie- og smerteerstatning.

Thi kendes for ret:


Tiltalte T skal straffes med fængsel i 6 måneder.


2 måneder af straffen skal afsones nu. Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:


- Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.


- Tiltalte skal i 1 år være under tilsyn af Kriminalforsorgen, og skal efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse i denne periode undergive sig en struktureret, kontrolleret alkoholistbehandling.


Tiltalte skal betale sagens omkostninger.


Tiltalte skal inden 14 dage til betale 660 kr. til B.

Østre Landsrets dom:Holbæk rets dom af 21. maj 2010 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.


Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse.


Den beskikkede bistandsadvokat har over for tiltalte nedlagt påstand om erstatning for de tre børns vedkommende, på hver 10.000 kr. i medfør af erstatningsansvarslovens § 26, stk. 3, samt at der tilkendes B 660 kr. i godtgørelse for svie og smerte for 4 sygedage.


Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse.


Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne F, J, G og D.


Der er endvidere afgivet forklaring af vidnerne K, L, M, I, N, O, P og Q.


Der er i landsretten afspillet videoafhøring af A, B, C og R.

- - -


Landsrettens begrundelse og resultatEfter vidneforklaringerne af P og M, der begge har boet i opgang med tiltalte, samt videoafhøringerne af tiltaltes børn lægges det til grund, at tiltalte ved flere lejligheder i perioden januar 2009 til 1. februar 2010 har slået og sparket alle tre børn i hovedet og på kroppen, og at tiltalte har hevet dem i håret. Det lægges endvidere til grund, at flere af sparkene er tildelt, mens børnene lå ned, og at tiltalte i et tilfælde har slået C med et bælte.


Tiltaltes forklaring om, at B's indlæggelse den 1. februar 2010 skyldtes en kælkeulykke, tilsidesættes, da vidnet I for landsretten har forklaret, at tiltalte havde bedt vidnet fortælle, at vidnet havde overværet kælkeulykken og instrueret vidnet i, hvad vidnet skulle forklare, men at dette ikke er sandt, idet vidnet ikke har overværet en kælkeulykke. Det er således bevist, at tiltalte den 31. januar 2010 slog B hårdt i hovedet, som forklaret af F.


Tiltalte findes på den baggrund skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, dog kun for perioden januar 2009 til 1. februar 2010.


Landsretten tiltræder af de af byretten anførte grunde, at forholdet er henført under straffelovens § 245.


Straffen forhøjes til fængsel i 8 måneder. Landsretten har herved lagt vægt på voldens karakter, samt at den er udøvet over for tre børn gennem en lang periode.


Efter karakteren og omfanget af volden samt henset til, at tiltalte har haft en overlegen stilling i forhold til børnene, som har været i et afhængighedsforhold til hende, er der ikke grundlag for at gøre straffen betinget.


Henset til den udøvede volds karakter og omfang finder landsretten ikke grundlag for at tilkende B, C og A en godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26, stk. 3.


I øvrigt stadfæstes dommen.