TfK2012.361

Ø.L.D. 23. januar 2012 i anke 18. afd. S-2170-11
 

 

Anklagemyndigheden mod T (adv. Rolf Gregersen, besk.).
(Ulla Staal, Henrik Gam og Anne Schultz-Nielsen (kst.) med domsmænd).

Københavns Byrets dom af 20. juni 2011:Sagens baggrund og parternes påstande


Denne sag er behandlet som tilståelsessag.


Retsmødebegæring er modtaget den 10. juni 2011.


T er tiltalt for


1. legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1


ved i perioden fra ca. 1. januar 2003 til den 16. maj 2011 på bopælen gentagne gange og jævnligt at have øvet legemsangreb mod døtrene A, født den 11. april 1997, B, født den 11. september 1995 og C, født den 13. maj 1993, idet han


1) gentagne gange og jævnligt slog døtrene med flad og knyttet hånd i ansigtet og på kroppen


2) gentagne gange og jævnligt slog døtrene med et bælte med bæltespændet på kroppen


3) gentagne gange og jævnligt sparkede døtrene i hovedet og på kroppen


4) gentagne gange og jævnligt rev døtrene i håret


2. våbenbekendtgørelsens § 44, stk. 4, jf. § 15, stk. 1, nr. 3


ved den 19. maj 2011 cirka kl. 17.02 på bopælen uden politiets tilladelse at have besiddet en springkniv.


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.


Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, konfiskeres 4 bælter (koster 102, 103, 104 og 105) og en springkniv.


Tiltalte har erkendt sig skyldig.


Tiltalte har ikke protesteret mod konfiskationspåstanden.


A, B og C har påstået, at tiltalte i medfør af erstatningsansvarslovens § 26, stk. 3, skal betale hver af dem 10.000 kr.


Tiltalte har anerkendt erstatningspligten. Tiltalte har godkendt erstatningskravets størrelse.


Oplysningerne i sagen


Der er afgivet forklaring af tiltalte. Denne forklaring fremgår af retsbogen.


Personlige oplysninger


Tiltalte er ustraffet.


Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 19. maj 2011.


Rettens begrundelse og afgørelseTiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig. Retten bemærker særligt i den forbindelse, at volden med rette er henført til straffelovens § 245, stk. 1, idet den er udøvet mod mindreårige over en lang periode, og der er sparket, slået med knytnæve og med begge ender af et bælte.


Tiltalte T straffes efter straffelovens § 245, stk. 1, og våbenbekendtgørelsen § 44, stk. 4, jf. § 15, stk. 1, nr. 3 med fængsel i 1 år.


Efter sagens karakter er der ikke grundlag for at gøre dommen helt eller delvis betinget.


Påstanden om konfiskation tages i medfør af den påberåbte bestemmelse til følge som nedenfor bestemt.


De nedlagte erstatningspåstande tages til følge som nedenfor bestemt.

Østre Landsrets dom:Københavns Byrets dom af 20. juni 2011 (- - -) er anket af T med påstand om formildelse, herunder således at straffen gøres betinget.


Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.


Tiltalte har i landsretten om sine personlige forhold supplerende forklaret blandt andet, at han kom til Danmark i 1988, og at C, B og A senest boede hos ham fra 2003 og til hans anholdelse den 19. maj 2011. Han har forbud mod at tage kontakt til pigerne, der nu er 14 år, 16 år og 18 år. I næste måned er der et retsmøde vedrørende forældremyndigheden over de to yngste piger, men han er indforstået med, at moderen får forældremyndigheden, hvis pigerne ønsker dette. Han har fortsat sit autoværksted, men må lukke det, hvis han skal i fængsel.


Straffen fastsættes til fængsel i 8 måneder. Der er herved henset til voldens karakter, og til at tiltalte jævnligt har udøvet volden over for sine tre børn i mere end 8 år fra de var mellem 5 og 9 år. Der er ikke grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget.


I øvrigt stadfæstes dommen.