TfK 2012.68


V.L.D. 24. oktober 2011 i anke 5. afd. S-0477-11

 

 

Anklagemyndigheden mod T (adv. Lars Thousig Jensen, Viborg).
(Elisabeth Mejnertz, Henrik Estrup og Thomas Jønler med domsmænd).

Retten i Hernings dom af 3. februar 2011:Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.


Anklageskrift er modtaget den 30. december 2010.


T er tiltalt for overtrædelse af


1. straffelovens § 245, stk. 1, jf. straffelovens § 247, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 21, ved den 15. februar 2010 ca. kl. 23.30 på gaden ud for adressen - - - i Kibæk med en kniv at have stukket ud efter F, som undveg og derved undgik at blive ramt, hvorefter tiltalte tildelte F adskillige knytnæveslag i ansigtet og spark på kroppen,Påstande


Tiltalte har nægtet sig skyldig.


Sagens oplysningerTiltalte er tidligere straffet blandt andet ved denne rets dom af 18. august 2003 med fængsel i 30 dage for overtrædelse af straffelovens § 244, ved denne rets dom af 3. maj 2004 med fængsel i 7 måneder for blandt andet overtrædelse af straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1, ved Vestre Landsrets ankedom af 6. september 2004 med fængsel i 1 år og 2 måneder for overtrædelse af blandt andet straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, og senest ved denne rets dom af 24. marts 2009 med fængsel i 1 år og 6 måneder for overtrædelse af straffelovens § 244 og § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, jf. til dels stk. 2. Tiltalte er løsladt den 2. februar 2010 med en prøvetid på 2 år og en reststraf på 181 dage.


Rettens begrundelse og afgørelseAd forhold 1:


Det må lægges til grund, at F til politiet anmeldte, at tiltalte havde stukket ham med en kniv, som gik gennem hans jakke ved armhulen uden at ramme kroppen, og at han efterfølgende blev tildelt adskillige knytnæveslag i ansigtet og spark på kroppen.


Det må videre lægges til grund, at tiltalte herefter på regionshospitalet i Herning var til undersøgelse med henblik på udarbejdelse af en politiattest, og at han i forbindelse hermed er citeret for til lægen at have udtalt »begyndt under diskussion med bekendt slog denne med en kniv ud efter F og ramte ham gennem jakken under venstre armhule. Herefter smed pågældende kniven og tildelte F 2 slag i ansigtet, hvorpå F faldt på jorden. Herefter modtog han 5-6 spark på krop og hovede.«


Herefter, og når henses til, at der i F's jakke var et hul svarende til der, hvor han har forklaret, og til, at han efterfølgende afgav forklaring til politiet i overensstemmelse med det, som er anført i politiattesten og i forbindelse med anmeldelsen, finder retten det ubetænkeligt at anse det for godtgjort, at tiltalte har forset sig som beskrevet i anklageskriftet.


Retten har fundet, at de vidneforklaringer, som er afgivet af de personer, som var til stede i - - - i Kibæk, har afgivet yderst utroværdige forklaringer, som virkede afstemt.Straffen fastsættes til fængsel i 1 år, jf. straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, jf. til dels § 21.


Straffen omfatter også reststraffen på 181 dage ved prøveløsladelsen den 2. februar 2010, jf. straffelovens § 40, stk. 1, jf. § 61, stk. 2.


Retten finder ikke trods oplysningerne om de personlige forhold grundlag for at gøre straffen hel eller delvis betinget.


Ved straffens fastsættelse har retten navnlig lagt vægt på, at tiltalte er massiv straffet for lignende kriminalitet og det hurtige recidiv.


Vestre Landsrets dom:Retten i Herning har den 3. februar 2011 afsagt dom i 1. instans (- - -).


Påstande


Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.


Anklagemyndigheden har påstået dom i overensstemmelse med anklageskriftet i forhold 2 og 3 og skærpelse.


Supplerende oplysninger


Den kniv, som politiet den 16. februar 2010 fandt i S' lejlighed, er i forbindelse med ankesagen på forsvarerens foranledning blevet undersøgt for fingeraftryk og dna-spor. Der blev ikke fundet brugbare fingeraftryk, og de dna-spor, der blev fundet, taler imod, at det undersøgte dna stammer fra tiltalte eller F.


Kriminalforsorgen i Herning har ved brev af 17. oktober 2011 meddelt, at det ikke har været muligt at foretage en personundersøgelse af tiltalte, da tiltalte ikke har villet samarbejde herom. Tiltalte har således ifølge brevet bl.a. ikke overholdt en aftale om et møde den 14. oktober 2011.


Forklaringer


Tiltalte og vidnerne F, politiassistent P, O, R, S og J har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.


Der er for landsretten endvidere afgivet vidneforklaring af K og C.


Tiltalte har supplerende forklaret, at han kender K's lillebror, men han kommer ikke sammen med K. Han kender C, men hun er heller ikke en, han kommer sammen med. Hun er kæreste med J. F har været på besøg i AK 81' klubhus i Aarhus, men han har aldrig været medlem af AK 81. Det var tiltalte, der sagde god for F, således at han kunne få adgang til klubhuset, men tiltalte fik at vide, at han ikke skulle tage F med igen, fordi F tog heroin. Han har talt i telefon med F om de penge, som F skyldte ham, men han har ikke truet ham til at betale. Den 15. februar 2010 var han lige blevet løsladt, og da han fik at vide, at F opholdt sig hos S, besluttede han at tage derud for at se, om han kunne få sine penge. Da han kom ud til S, spurgte han F, om de lige kunne gå uden for at snakke. Han ville gerne tale med F udenfor, så de kunne være alene. De kunne også have valgt at gå ind på et andet værelse. Han og F talte ganske roligt sammen. Han truede ikke F. Han slog ham heller ikke eller stak ud efter ham med en kniv. Da de var færdige med at snakke, gik de sammen op i lejligheden igen, og det ville de jo nok ikke have gjort, hvis han lige havde stukket ud efter F eller slået ham. Han tror, at F har anmeldt ham for at slippe for at betale sin gæld til ham.


Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at hans datter blev født august 2010. Han har pr. 1. juli 2010 fået en lejlighed i Herning, hvor han bor alene. Han er ikke længere kæreste med sin datters mor, men han ser sin datter regelmæssigt. Han har haft arbejde som langturschauffør for - - -. Firmaet er imidlertid nu gået konkurs, og han har i den forbindelse tabte en masse penge. Det er 14 dage siden, han stoppede som lastbilchauffør. Han har også haft arbejde som tagdækker, men er nu på dagpenge. Han håber dog snart at få arbejde igen enten som tagdækker eller som lastbilchauffør. Han meldte sig ud af AK 81 i marts 2010, og han har ingen kontakt til miljøet. Han er ikke blevet sigtet for noget strafbart siden den episode, som denne sag angår. Det er rigtigt, at han ikke overholdt aftalen om et møde med Kriminalforsorgen den 14. oktober 2011. Det var lige efter, at han havde tabt en masse penge i forbindelse med sin arbejdsgivers konkurs, og han havde ikke lyst til at tale med nogen.


F har supplerende forklaret, at de uoverensstemmelser mellem ham og tiltalte, som han forklarede om i byretten, vedrørte penge. Han havde på et tidspunkt lånt penge af tiltalte, men da han mødte tiltalte den 15. februar 2010, havde han betalt pengene tilbage. Det er rigtigt, at der også havde været en uoverensstemmelse mellem ham og tiltalte vedrørende en pige, som vidnet havde mødt hos AK 81, men der var ikke tale om, at tiltalte afkrævede ham penge i den anledning. Foreholdt politirapport af 16. februar 2010, side 2, hvoraf fremgår, at vidnet skulle have forklaret, at tiltalte påstod, at vidnet skyldte ham 50.000 kr., har vidnet forklaret, at han ikke kan huske at have sagt sådan til politiet. Den 15. februar 2010 tog han ud til S. Han kan ikke huske, hvor han havde været, inden han kom ud til S. Han talte ikke i telefon med tiltalte, mens han var hos S. Det er vist rigtigt, at tiltalte på et tidspunkt kom til stede, men han mener ikke, at han talte med ham. Foreholdt at tiltalte har forklaret, at de på et tidspunkt gik udenfor for at tale sammen, har vidnet forklaret, at han ikke kan huske noget herom. Foreholdt samme politirapport, side 3, hvoraf fremgår, at han skulle have forklaret, at han under sit ophold hos S talte i telefon med tiltalte, har vidnet forklaret, at han ikke kan huske at have sagt sådan til politiet. Han kan ikke huske, at han på noget tidspunkt skulle være blevet truet eller udsat for vold af tiltalte. Han kan heller ikke huske, at han natten efter den 15. februar 2010 henvendte sig til politiet. Foreholdt samme politirapport, side 3-4, hvoraf fremgår, at han bl.a. skulle have forklaret, at tiltalte uden for S' lejlighed truede ham, stak ud efter ham med en kniv, så der kom et hul i hans jakke og derefter slog og sparkede ham adskillige gange, har vidnet forklaret, at han hverken kan huske, om han har forklaret sådan til politiet, eller om det faktisk fandt sted. Der er ikke tale om, at han ikke vil huske, han kan ikke. Han var beruset. Han kan heller ikke huske, at han samme nat var på politistationen og hos lægen. Han ved ikke, hvordan hullet i hans jakke eller skaderne i hans ansigt opstod. Han ved heller ikke, hvor han opholdt sig i perioden fra, han forlod S' lejlighed, til han åbenbart har opsøgt politiet samme nat kl. 02.54. Han ved heller ikke, hvor de skader i hans ansigt, som fremgår af de fremlagte fotos, stammer fra.


Politiassistent P har supplerende forklaret, at de fremlagte fotos blev taget af en kollega, mens vidnet var til stede. Det skete ikke om natten, men næste dag. Politiet fandt ikke anledning til at lade den kniv, der blev taget i bevaring, undersøge for fingeraftryk og dna, idet der var andre knive i lejligheden. Kniven blev derfor først undersøgt, da forsvareren bad om det. Afhøringen af F foregik som en slags ping-pong, således at nogle oplysninger fremkom som svar på vidnets spørgsmål, mens andre oplysninger blev givet af F af egen drift.


O har supplerende forklaret, at tiltalte ringede og spurgte, om han ville med hen og besøge S. F var til stede i S' lejlighed. På et tidspunkt gik tiltalte og F udenfor. Han bemærkede ingen skader på F, da F og tiltalte kom tilbage til lejligheden. Hvis F havde haft de skader, der fremgår af de fremlagte fotos, ville vidnet have set dem. Han så ikke tiltalte være i besiddelse af en kniv. Det er han helt sikker på. Det var almen viden, at tiltalte netop var blevet løsladt.


R har supplerende forklaret, at F godt vidste, at tiltalte var på vej, inden tiltalte ankom til S' lejlighed. Der gik vel gik omkring 10 minutter, fra tiltalte ankom til lejligheden, til han og F gik udenfor. Han går ud fra, at de gik ud for at tale privat om de penge, som F skyldte tiltalte. Han kan ikke sige, hvor længe F og tiltalte var væk. Det kan have været 5 minutter, men det kan også have været et kvarter. Han så ingen skader på F, da han kom tilbage til lejligheden. Hvis F havde haft de skader, der fremgår af de fremlagte fotos, ville vidnet have set dem. Det kunne han ikke undgå, idet F gik rundt til alle og gav hånd, da han sagde farvel. De stod således lige over for hinanden. Han mener, at F satte sig ned efter at være kommet tilbage til lejligheden, men han og J tog af sted et kvarters tid senere. De sagde, at de skulle videre.


K har forklaret, at han ved, hvem tiltalte er, men det er ikke en person, han kender godt. F havde været hos vidnet den 15. februar 2010 på adressen - - -. J var også til stede. På et tidspunkt tog F og J ud til S. Vidnet tog ikke med. Efter midnat kom F tilbage til vidnets lejlighed. F havde vist ikke andre steder at tage hen. Han kan ikke huske, om J også var med. F var rasende over nogle kontroverser, som han og tiltalte havde haft. Han sagde ikke nærmere om, hvad kontroverserne gik ud på. Foreholdt politirapport af 23. februar 2011, side 2, hvoraf fremgår, at vidnet skulle have forklaret, at F virkede meget skræmt, da han kom tilbage, og at han ikke ønskede at tale om, hvad der var sket, har vidnet forklaret, at F nærmere var hidsig end skræmt, men det er rigtigt, at han ikke ønskede at tale om, hvad der var sket. Lidt senere sagde F, at han nok skulle sørge for at få tiltalte »pakket væk et stykke tid«, hvilket vidnet opfattede således, at F ville få tiltalte fængslet. F tog derefter en kniv fra en knivblok og lavede et hul i sin jakke. Det var kun vidnet og F, der var til stede, da F lavede hullet i jakken. Foreholdt samme politirapport, side 2, hvoraf fremgår, at vidnet skulle have forklaret, at J havde overværet episoden, har vidnet forklaret, at han og F havde festet i flere dage, og når man har det, kan det være svært at huske. Han er imidlertid nu sikker på, at J ikke var til stede. Vidnet og F havde blandt andet taget receptpligtig medicin i form Lexotan og Rivotril. Der er tale om stærkt sløvende medicin i gruppen benzodiazepiner. Det var medicin, som vidnets læge havde ordineret mod angst og uro, men vidnet delte medicinen med F. Han og F havde også delt 4-5 gram amfetamin i løbet af dagen og aftenen. F fik også øl, men vidnet ved ikke hvor mange. F var oppe at køre, da han stak hul i sin jakke. Efter at F havde lavet hullet i sin jakke, festede han og vidnet videre. F blev i vidnets lejlighed til næste morgen. Foreholdt at F om natten både skulle have været ved politiet og hos lægen, har vidnet forklaret, at han er næsten sikker på, at F blev i vidnets lejlighed hele natten. F havde ikke de skader, der fremgår af de fremlagte fotos, da han om natten kom tilbage til lejligheden. Der gik nogle måneder, før han fortalte til nogen, at han havde set F stikke hul i sin jakke. Han anså det ikke for relevant. Det gjorde han først, da han hørte, at der var én, der var blevet dømt for knivstikkeri. Han fortalte det til J og en yderligere person, som han ikke i dag kan huske, hvem var.


S har supplerende forklaret, at han ikke kendte noget til, om F skyldte tiltalte penge. Efter at F havde været uden for sammen med tiltalte, kom han tilbage til lejligheden, men han og J kørte kort tid efter. Det var F, der foreslog, at de kørte videre. Han så ikke F tage noget fra bordet, inden han gik.


J har supplerende forklaret, at han bortset fra i byretten ikke har set F efter den 15. februar 2010. Han har hilst på S et par gange. I perioden omkring den 15. februar 2010 boede F hos ham. Vidnet og F besluttede at tage ud til S. Vidnet havde noget, han skulle aflevere. Det skulle kun være et kort besøg, inden de skulle videre. Kort tid efter, at de var ankommet, kom tiltalte også til stede. Der var ikke noget at mærke på F, hverken før eller efter, at han og tiltalte havde været ude for at tale sammen. Da han og F forlod S' lejlighed, kørte de tilbage til vidnets lejlighed. Han ved ikke, hvad klokken var. Senere var vidnet med til at køre F til Brande station. Han ved heller ikke, hvad klokken var på det tidspunkt.


C har forklaret, at hun er gift med J. I perioden omkring den 15. februar 2010 boede F hos hende og J. Den pågældende aften havde F og J været henne for at besøge S. Hun kan ikke huske, hvad klokken var, da de kom tilbage. Der var ikke noget at bemærke på F eller på F's jakke. Han havde ingen røde mærker i ansigtet. F var lige så normal, som han plejede at være. Han og J lugtede af øl, men han virkede som sagt normal. F bad hende køre sig til Brande station, idet han ville til København, og det gjorde hun. Hun kan ikke huske, hvad klokken var, eller hvornår det tog, F skulle med, efter planen skulle køre. Hun havde lige spist til aften, da F og J kom tilbage, så det må jo have været på et tidspunkt efter spisetid, at de kørte til stationen.


Landsrettens begrundelse og resultatVedrørende forhold 1:


De forklaringer, der er afgivet for landsretten, er indbyrdes modstridende på en lang række punkter og generelt utroværdige. Det gælder bl.a. med hensyn til, hvad der skete efter, at F havde forladt S' lejlighed. K's forklaring om, at F, da han efter midnat var kommet tilbage fra besøget hos S, blev i hans lejlighed til næste morgen, stemmer således ikke med oplysningen i anmeldelsesrapporten om, at han henvendte sig på politistationen i Herning kl. 02.54, eller med oplysningen i politiattesten om, at han blev undersøgt af lægevagten på Regionshospitalet Herning kl. 03.50. C's forklaring om, at F virkede normal, da han og J kom tilbage fra besøget hos S, stemmer også dårligt med F's egen forklaring om, at han var så beruset, at han ikke kan huske noget, og med K's forklaring om, at han og F havde festet i flere dage og bl.a. indtaget amfetamin og receptpligtig medicin. C's forklaring om, at F ville til København, og at hun derfor efter spisetid kørte ham til Brande station, stemmer heller ikke med de nævnte oplysninger om, at F indfandt sig i K's lejlighed og senere opsøgte politiet og lægen.


Herefter, og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, og da det ikke kan føre til et andet resultat, at tiltaltes fingeraftryk eller dna ikke blev fundet på den undersøgte kniv, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig i forhold 1 som sket.Det tiltrædes, at straffen skal fastsættes som en fælles straf, der omfatter reststraffen på 181 dage efter prøveløsladelsen den 2. februar 2010.


Fællesstraffen er efter voldens karakter, tiltaltes tidligere domme for vold og det meget hurtige recidiv passende udmålt, og der er af samme grunde ikke anledning til at gøre nogen del af straffen betinget.


Landsretten stadfæster herefter dommen.