TfK2013.123

V.L.D. 5. november 2012i anke 10. afd. S-1500-12

Anklagemyndigheden mod T (adv. Jens Graven Nielsen, Ølgod).

(Poul Hansen, Thomas Jønler og Hanne Aagaard med domsmænd).

Retten i Esbjergs dom af 7. juni 2012:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 8. maj 2012.

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 21, forsøg på legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter,

ved den 10. april 2012 kl. 20.51 i lejligheden - - -, 6700 Esbjerg at have stukket ud efter F med en kniv uden at ramme.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængsel.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af en kniv hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne F og A.

Tiltalte T forklarede, at han den 10. april 2012 boede i lejligheden - - -. Det gør han ikke længere. Han kendte udlejer af lejligheden i - - -. F og han er fra samme landsby i Grækenland, og F's far er gudfar til tiltalte. Indtil for nylig havde de et godt forhold til hinanden. Han har tidligere arbejdet for F.

Den 10. april om aftenen var han i lejligheden i - - -. F kom med et stykke papir, som tiltalte skulle skrive under på til skattevæsenet. På papiret stod der, at tiltalte fik husleje fra andre personer, der boede i lejligheden i - - -. Han har bare aldrig fået nogle penge. Det var blandt andet F's søster, der boede der, men der var også andre. De betalte ikke til ham. A boede der også. Han ville ikke skrive under. Han bad derfor F om at gå. Han var træt af, at F kom med andre, der skulle bo i lejligheden.

F var i lejlighedens stue, og tiltalte stod inde på et værelse. Tiltalte gik ind på sit værelse og hentede en lille kniv. Den lå lige ved døren på et bord. Han tog kniven for at gøre F bange. Han havde ikke til hensigt at gøre F noget. Han faldt ned med kniven i hånden. F prøvede at få kniven, men han trak den tilbage. Til sidst fik han fat i den. F var på vej væk gennem køkkendøren, men så gik han tilbage for at sparke ud efter tiltalte. Han ved ikke, hvorfor F ville ind igen, når han stod med kniven. De tumlede rundt på køkkengulvet, da han var faldet ned. Han holdt fast i kniven, fordi han var bange. Fra starten ville han ikke bruge kniven, men han følte sig mere sikker, når han havde kniven. Det var ikke svært for F at tage kniven fra ham, men tiltalte var bange for ham, og A kunne ikke hjælpe ham. Han stod bare og kiggede. Han holdt kniven ved hoften. Han ved ikke, hvor langt væk han var fra F. Han stod måske 3-5 meter fra F. F gik mod køkkenet, og tiltalte gik efter og ville lukke køkkendøren, men den blev kun halvt lukket. F skubbede døren op og sparkede ud efter tiltalte, og så faldt han. Han og F har aldrig tidligere været oppe at slås. Han kan ikke forklare, hvorfor han tog kniven.

F har forklaret, at han har kendt tiltalte i mange år. Afhørte er i dag ansat i - - - i - - -, og tidligere ejede han denne. I lejligheden i - - - boede hans søster, T og A. Hans søster og A betalte husleje til T og T betalte pengene til banken. Han ville have en kvittering på, at søsteren havde betalt. Told&Skat havde bedt om kvitteringen.

Den 10. april om aftenen gik han ind i lejligheden, der ligger ved - - - og gik ind i stuen lige ud for T's værelse. T blev sur og gik ind på sit værelse. Selv gik han ud i køkkenet for at komme ud af lejligheden. T kom ud med kniven i hånden og prøvede at stikke ham. Der skete ikke noget. Han skubbede T ned i gulvet og holdt ham. A tog ham. T stak ud efter ham og ramte ham på hånden. Han stak ud for at ramme. Man ved aldrig, hvad der sker, når nogen har en kniv i hånden.

Vidnet A har forklaret, at han bor i - - - nr. 16. Den 10. april 2012 gik han ind i lejligheden. F og T var uenige og talte højt til hinanden. F ville gå ud, men pludselig havde T en kniv i hånden. De havde skændtes på vidnets værelse. F gik, og T hentede en kniv. De skændtes i køkkenet. Han gik ud i køkkenet. Han ved ikke, om T ville bruge kniven.

Kriminalforsorgen har oplyst, at tiltalte er egnet til udførelse af samfundstjeneste.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er flyttet efter episoden den 10. april 2012. Han bor alene og lever af kontanthjælp.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det må efter tiltaltes forklaring lægges til grund, at han den 10. april 2012 om aftenen var i lejligheden - - - 16 i Esbjerg, hvor han boede sammen med flere andre.

Det må endvidere lægges til grund, at F kom til stede i lejligheden med henblik på at få tiltalte til at underskrive nogle papirer til Skat, hvilket tiltalte ikke ønskede.

Det må endelig efter F's forklaring lægges til grund, at tiltalte blev sur på ham og hentede en kniv, som han brugte til at stikke ud efter F med, dog uden at ramme ham. Retten lægger til grund, at tiltalte stak ud efter F for at ramme ham. Med denne begrundelse findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 21.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at der alene er tale om forsøg på grov vold.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

- - -

Vestre Landsrets dom:

Retten i Esbjerg har den 7. juni 2012 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Påstande

Tiltalte T har påstået frifindelse, subsidiært formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Forklaringer

Tiltalte og vidnet F har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at F ikke gik med det samme, da tiltalte bad ham gå. F ville først gå, når det passede ham. F var i stuen og snakkede med A, da tiltalte hentede kniven i værelset. Han ved ikke, hvorfor han hentede kniven. Spidsen af kniven vendte fremad, da han holdt kniven ved hoften. F sagde ikke noget, da han gik ud i køkkenet. Da tiltalte kom med kniven, var F ved køkkendøren, og tiltalte prøvede at lukke døren i, men F satte en fod i døren. Som han husker det, stak han ikke på noget tidspunkt ud efter F. Han havde alene til hensigt at gøre F bange. F prøvede at tage kniven fra ham, men tiltalte ville ikke slippe kniven. Da A kom til stede, afleverede han kniven til A. Han ville ikke aflevere kniven til F, da tiltalte var bange for ham. Tiltalte lå på gulvet med F ovenpå, da A fik kniven. Han havde ikke fået noget at drikke denne aften, men havde lige åbnet en øl inden episoden. F var sur, da han henvendte sig til tiltalte om underskrift på papiret. Han forklarede F, hvorfor han ikke ville underskrive, og han bad F lade ham være i fred. Der var kun tumult en gang i lejligheden mellem dem, og det var alene ord, der blev sagt i stuen. Det fandt sted, inden han fandt kniven.

Tiltalte har supplerende om sine personlige forhold forklaret, at han endnu ikke er påbegyndt et aktiveringsforløb gennem jobcentret, da hans helbred er dårligt. Han har blandt andet fået konstateret sukkersyge, ligesom han får medicin for knogleskørhed. Siden juni måned dette år har han boet i en lille lejlighed.

F har supplerende forklaret, at tiltalte fortalte i stuen, at han ikke ville skrive under på papiret. Tiltalte bad ham ikke gå, da tiltalte derefter gik ind på sit værelse. Vidnet var på vej ud af køkkenet, da tiltalte kom ud i køkkenet med kniven. Tiltalte holdt kniven frem mod ham, og tiltalte forsøgte at stikke ham. Tiltalte havde i den forbindelse løftet kniven frem mod vidnet. Han husker ikke, hvor mange gange tiltalte stak ud mod ham, men han mener, at tiltalte stak flere gange. Tiltalte stak ud mod ham i området ved vidnets mave- og brystregion. Foreholdt afhøringsrapport af 10. april 2012, ekstraktens side 41, 6. afsnit, og side 42, 1. afsnit, har vidnet forklaret, at han har forklaret til politiet, at tiltalte stak flere gange ud med kniven mod vidnets mave, og at det lykkedes vidnet at skubbe til tiltalte med den ene hånd og få fat i hånden med kniven med den anden. Episoden foregik således, som han har forklaret til politiet. Han har også forklaret som gengivet i afhøringsrapporten samme sted, at han skønnede, at kniven havde været 10-15 cm fra at ramme vidnet i maven, og det er fortsat hans skøn. Han er sikker på, at tiltaltes stik med kniven blev givet med det formål at ramme vidnet. Han har ikke forklaret til politiet, jf. samme afhøringsrapport, ekstraktens side 41, 5. afsnit, at tiltalte bad ham om at gå fra stedet. Han valgte af sig selv at gå fra lejligheden, da tiltalte gik ind på værelset samtidig med, at tiltalte sagde en masse på græsk. Han blev bange, da tiltalte kom frem med kniven mod ham. Han kunne ikke gå ud, da køkkendøren skulle lukkes op imod ham. Han havde ikke mulighed for at komme ud, heller ikke ad en anden dør. Han skubbede tiltalte tilbage, og tiltalte faldt først ned. Vidnet holdt fast i tiltaltes hånd for at få ham til at slippe kniven, og A kom til og hjalp med at få kniven fra tiltalte.

Landsrettens begrundelse og resultat

4 voterende udtaler:

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket. Der er herved også lagt vægt på vidnet F's forklaring om, at kniven var 10-15 cm fra at ramme vidnet i maven, da tiltalte stak ud med kniven.

Som følge heraf stemmer vi for at stadfæste byrettens bevisresultat.

2 voterende udtaler:

Vi finder, at det ved de afgivne forklaringer ikke er bevist, at tiltalte under episoden i køkkenet stak ud efter vidnet F med kniven med forsæt til at ramme vidnet, og vi stemmer derfor for at frifinde tiltalte.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Det tiltrædes med samme begrundelse, som byretten har anført, at straffen er udmålt til fængsel i 60 dage.

Efter forholdets karakter er der uanset oplysningerne om tiltaltes personlige forhold ikke grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten stadfæster derfor dommen.