TfK 2009.824

V.L.D. 17. august 2009 i anke 5. afd. S-0886-09

Anklagemyndigheden mod T1 (adv. Mette Lund Thomsen, Århus).

(Lilholt, Dorte Jensen og Thomas Jønler med domsmænd).

Retten i Århus' dom af 2. april 2009:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 24. oktober 2008 og tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 22. januar 2009.

 

T2 og T1 er tiltalt til straf for overtrædelse af

1. T2

T1

straffelovens § 244, samt til dels § 21 og tillige § 247, stk. 1, vedrørende tiltalte T1, ved den 10. oktober 2008 kl. 17.55 på Frederiks Allé ud for nr. 92, 8000 Århus C, i forening, at have tildelt forurettede F et slag i ansigtet med knyttet hånd, samt efterfølgende at have forsøgt at tildele ham endnu et slag med knyttet hånd, idet tiltalte T2 først tildelte forurettede et slag, hvorefter tiltalte T1 forsøgte at tildele forurettede et knytnæveslag i ansigtet, hvilket dog ikke lykkedes, idet forurettede dukkede sig.

2. T2

- - -

3. T1

tyveri efter straffelovens § 276, jf, § 287, stk. 1, ved den 1. oktober 2008 kl. 14.20 i Intersport, Ryesgade 25, 8000 Århus C, at have stjålet 1 stk. Kappa softshell, værdi 299,95 kr.

4. T1

tyveri efter straffelovens § 276, jf. § 287, stk. 1, ved den 1. oktober 2008 kl. 14.40 i Dragons Lair, Skt. Knuds Torv 3, 8000 Århus C, at have stjålet 1 stk. helikopter (legetøj), værdi 500,00 kr.

5. T1

straffelovens § 244 ved den 1. januar 2009 kl. 05.00 til den 1. januar 2009 kl. 05.10 på - - - at have slået A i ansigtet med knyttet hånd, hvorved han flækkede to fortænder og pådrog sig en flænge i venstre øjenbryn.

- - -

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1

Efter forurettedes forklaring lægger retten til grund, at tiltalte T2 tildelte forurettede et knytnæveslag i ansigtet, og at tiltalte T1 forsøgte at tildele forurettede endnu et slag, hvilket mislykkedes, fordi tiltalte var så beruset, at forurettede kunne nå at dukke sig. Det findes ikke bevist, at volden mod forurettede blev begået i forening, idet der lægges vægt på, at situationen opstod helt spontant. Retten lægger endvidere til grund, at forurettede på ingen måde havde givet anledning til voldsudøvelsen. Med disse ændringer findes de tiltalte skyldige efter anklageskriftet.

Forhold 2

- - -

Forhold 3 og 4

Tiltalte har afgivet en uforholden tilståelse, der er underbygget af sagens øvrige oplysninger. Tiltalte findes derfor skyldig efter anklageskriftet.

Forhold 5

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at tiltalte uden anledning hertil gav forurettede et knytnæveslag i ansigtet, der ramte forurettede ved øjenbrynet og medførte blødning. Retten finder det ikke med den tilstrækkelige sikkerhed godtgjort, at tiltalte gav forurettede endnu et slag, der ramte tænderne. Med denne ændring findes tiltalte skyldig efter anklageskriftet.

- - -

Straffen vedrørende T1 fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. straffelovens § 244, jf. § 247, jf. til dels § 21, og straffelovens § 276, jf. § 287. Straffen omfatter også den betingede straf i dommen af 11. februar 2008, jf. straffelovens § 61, stk. 2. Ved straffens fastsættelse er der lagt vægt på, at der i to tilfælde har været tale om ikke ubetydelig vold i gentagelsestilfælde og mod sagesløse.

- - -

Vestre Landsrets dom:

Retten i Århus har den 2. april 2009 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Tiltalte har påstået formildelse.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om stadfæstelse, dog således at straffelovens § 247 ikke citeres.

I forbindelse med ankesagen har Kriminalforsorgen, Afdelingen i Østjylland, foretaget en personundersøgelse.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han ikke havde noget antabus nytårsaften. Han havde regnet med, at børnene skulle være kommet hjem i forbindelse med nytåret, men det gjorde de ikke, og det gjorde ham meget stresset. Det var årsagen til, at han ikke havde formået at sørge for at have tilstrækkeligt antabus i huset. Han og hans hustru besøger børnene, der blev tvangsfjernet blandt andet på grund af hans misbrug, på børnehjemmet i - - - 2 gange om ugen, og de har dem hjemme hver anden weekend. Der arbejdes med en plan for hjemgivelse. Efter nytårsaften 2008 har han et par gange drukket et par øl, når han ikke havde taget antabus. Han har for 2 måneder siden røget sin sidste joint. Han er holdt op med at tage narkotika udelukkende ved at sparke sig selv bagi. Efter at han og hans kone for ca. 2½ måned siden er flyttet til - - -, har han undgået at blive opsøgt af sine tidligere venner fra stofmiljøet. Hans kone administrerer nu hans antabus, som han får 2 gange om ugen. Han blev tilkendt førtidspension i april 2009. Hvis han skal afsone en fængselsstraf, frygter han at få tilbudt narkotika, og at han ikke vil være i stand til at sige nej hertil.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tiltalte er ikke tidligere dømt for forsætligt legemsangreb eller for en forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold, hvorfor der ikke er grundlag for at citere straffelovens § 247.

Efter en samlet vurdering af den kriminalitet, der nu er til pådømmelse, og den omstændighed, at forholdene er begået i prøvetiden for en betinget dom for overtrædelse af blandt andet straffelovens § 119, stk. 1 og 3, udmåles fællesstraffen, der fastsættes efter straffelovens § 244, jf. til dels § 21, og § 287, stk. 1, jf. § 276, jf. § 61, stk. 2, til fængsel i 80 dage.

Der foreligger ikke oplysninger, der giver grundlag for rent undtagelsesvist at gøre fællesstraffen betinget.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

- - -