TfK 2010.832/2 VLD

V.L.D. 14. juni 2010 i anke 5. afd. S-0596-10
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Niels Christian Strauss, Odder).

(Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Michael Ellehauge med domsmænd).

Retten i Århus, 7. afdelings dom af 12. marts 2010:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 5. februar 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1, ved den 12. december 2009 kl. 05.00 ud for Restauration Ukontroller Bar, Telefonsmøgen 6, i Århus C som tidligere straffet for vold, i forening med flere ikke identificerede personer at have tildelt F et knytnæve slag i ansigtet og et skub, hvorved F faldt omkuld, hvorefter tiltalte i forening med flere identificerede personer sparkede F i ansigtet og på kroppen, hvorved F blandt andet pådrog sig en bule i panden og brud på venstre kindben.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

- - -

Sagens oplysninger

- - -

Tiltalte er straffet ved betinget dom af 8. september 2004 med fængsel i 60 dage, hvoraf 14 dage skulle fuldbyrdes, samt en bøde på 2.500 kr., for blandt andet overtrædelse af straffelovens § 244, § 285, stk. 1, jf. § 290, stk. 1, og § 293 A. Fuldbyrdelsen af den resterende del af straffen udsættes mod en prøvetid på 1 år fra dommens dato. Løsladt den 10. december 2004.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han indtil for nylig har været 2 år i militæret. Han arbejder nu ved et vikarbureau, og han har planer om at tage en HF og derefter gå musikvejen. Han har en fast bopæl, hvor hans bror også bor. Han har ingen kæreste eller børn.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter bevisførelsen, herunder A's forklaring, findes det tilstrækkeligt bevist, at tiltalte var til stede, og at tiltalte sammen med nogle uidentificerede personer skubbede forurettede omkuld. Uanset om vidnet, A så tiltalte sparke forurettede, da han lå på jorden, findes tiltalte at have været en del af den personkreds, som det findes bevist overfaldt forurettede, skubbede ham omkuld, tildelte ham et knytnæveslag i ansigtet og sparkede ham på kroppen, da han lå ned. På den baggrund findes tiltalte i forening at have medvirket til volden mod forurettede. Med den ændring findes tiltalte skyldig i anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1.

Retten har lagt vægt på, at der var tale om umotiveret vold begået i forening, karakteren af volden, skadernes omfang, og at tiltalte tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet.

- - -

Vestre Landsrets dom:

Retten i Århus, 7. afdeling, har den 12. marts 2010 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Påstande

Tiltalte, T, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse, herunder at straffen gøres helt eller delvis betinget.

Anklagemyndigheden har påstået dom i overensstemmelse med tiltalen i 1. instans og skærpelse.

- - -

Forklaringer

Tiltalte og vidnerne F og A har for landsretten vedstået deres forklaringer i byretten.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han ikke husker, om han var i byen den 12. december 2009. Fotoet i ekstrakten side 8 er hans foto, som han har indlagt på Facebook. Han har på et tidspunkt været med i en gruppe af tidligere elever fra efterskolen på Facebook. Han har aldrig været på Ukontroller Bar.

F har supplerende forklaret, at han blev slået første gang efter at have været henne hos den pige, som var henne hos A. Han skubbede pigen væk fra A for at beskytte A. Den gruppe, pigen var med i, bestod af 4-5 personer. Han husker, at han lå ned og fik slag og spark, men husker ingen detaljer om volden. Gruppen på 4-5 kunne ses på videooptagelsen fra restaurantens videoovervågning. Han kunne på videooptagelsen genkende tiltalte. Han genkendte ham dels fra det foto, A fandt på Facebook, og dels på hans kropspositur og kropssprog. I forbindelse med oplevelsen af genkendelse tog han det udgangspunkt, at en af personerne på videooptagelsen var tiltalte. Vidnet fik brud på venstre kindben og havde i en periode store gener heraf.

A har supplerende forklaret, at hun er sikker på, at det var tiltalte, hun så den pågældende aften. Hun husker nu kun hændelsesforløbet glimtvis. Mens hun stod sammen med pigen, så hun ikke F blive slået, men hun så, at han blev hevet væk. Hun så, at F blev sparket, mens han lå ned. Hun kan stadig for sit indre blik se i hvert fald to spark. Hun erindrer, at hun så, at tiltalte sparkede, men kan ikke længere se dette for sig. Hun kan huske, hvad hun forklarede herom i byretten, og hendes forklaring i byretten var sandfærdig. Hun fik selv et knytnæveslag og faldt. Hun var væk et kort øjeblik. Da hun så F blive sparket, var hun selv lige blevet slået. Hun er ikke ven med tiltalte på Facebook, men fandt hans foto ved at gå ind på den gruppe af elever fra efterskolen, hun er med i. Hvis hun havde set tiltalte inden episoden, ville hun have sagt hej til ham. Hun genkendte tiltalte, da hun kom ud fra restauranten. Fordi tiltalte skubbede og råbte, sagde hun »hold op T«. Hun sagde flere gange i forløbet »hold op T« eller »lad være T«, og tiltalte reagerede på, at hun sagde hans navn.

Om sine personlige forhold har tiltalte supplerende forklaret, at han er blevet optaget på HF. Efter HF vil han gerne på musikkonservatoriet. Under sin militærtjeneste har han været udsendt ½ år i Afghanistan.

Landsrettens begrundelse og resultat


Efter A's forklaring om sin genkendelse af tiltalte og hendes udtalelser til tiltalte under episoden sammenholdt med F's forklaring om videooptagelsen fra videoovervågningen er det bevist, at tiltalte var til stede uden for restauranten på gerningstidspunktet.

Fem voterende udtaler:

Efter vidneforklaringerne, herunder K's forklaring i byretten, sammenholdt med lægeerklæringen om tiltaltes skader lægger vi til grund, at tiltalte blev udsat for den vold, der er beskrevet i anklageskriftet.

En voterende udtaler:

Af de grunde, flertallet har anført, kan jeg tiltræde, at det er bevist, at tiltalte blev udsat for den beskrevne vold med den begrænsning, at jeg finder, at der alene er bevis for ét spark, og at det var rettet mod kroppen.

Efter stemmeflertallet lægges det til grund, at F blev udsat for den vold, der er rejst tiltale for.

A har forklaret, at hun flere gange i forløbet sagde til tiltalte, at han skulle holde op eller lade være, fordi tiltalte råbte og skubbede, og at tiltalte reagerede på, at hun sagde hans navn. A har videre i byretten forklaret, at hun så tiltalte sparke F, mens han lå ned. Vidnet har i landsretten forklaret, at hun husker at have gjort denne iagttagelse og sin forklaring herom i byretten. På denne baggrund er det bevist, at tiltalte råbte og skubbede F og stod sammen med de øvrige i gruppen under hele voldsudøvelsen mod F. Tiltalte er derfor skyldig i at have udøvet den samlede vold i forening med de øvrige personer i gruppen. Tiltalte er således skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Ved straffens fastsættelse lægger landsretten vægt på voldens karakter og grovhed, at volden er udøvet af flere i forening, og at volden medførte blandt andet brud på kindbenet.

Fem voterende finder herefter, at straffen er passende udmålt, og stemmer derfor for at stadfæste dommen.

En voterende finder navnlig under hensyn til, at tiltalte kun var 15 år, da han begik den vold, han tidligere er dømt for, at straffen bør nedsættes til fængsel i 60 dage.

Efter stemmeflertallet, og idet der er enighed om, at der efter voldens karakter og grovhed ikke er grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget, stadfæster landsretten straffen på fængsel i 3 måneder.

- - -

Med den anførte ændring, hvorefter tiltalte er skyldig efter tiltalen, stadfæster landsretten herefter dommen.

- - -