TfK2011.792/2 ØLD

Ø.L.D. 25. maj 2011 i anke 10. afd. S-926-11
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Carsten Fentz, besk.).

(Michael Kistrup, Ole Græsbøll Olesen og Kirstine Troldborg (kst.)).

Helsingør Rets dom af 9. marts 2011:

Anklageskrift er modtaget den 3. januar 2011.

T er tiltalt for

1. overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 3, stk. 1, og § 26, stk. 6, ved den 14. oktober 2009, ca. kl. 17.05, at have ført varebil med reg.nr. - - - ad Rungsted Strandvej mod nord i Rungsted Kyst og foretaget svingning til venstre ad Engvej under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og uden at optræde hensynsfuldt og udvise fornøden agtpågivenhed samt uden at iagttage, at svingning kunne ske uden ulempe for modkørende færdsel, hvorved der skete sammenstød med en cyklist, der kørte på cykelstien ad Rungsted Strandvej mod syd.

2. overtrædelse af straffelovens § 249, ved samme tid og sted som i forhold 1, i forbindelse med den beskrevne kørsel, at have tilføjet cyklist, A, betydelig skade på legeme eller helbred, idet A pådrog sig følgende skader: hjernerystelse, brækket højre skulder, brækket højre kraveben, bukket ribben i højre side, brud på bækkenet, brækket venstre underben og brækket venstre ankel.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf på principalt 10 dagbøder á 300 kr., subsidiært en bøde på 1.000 kr.

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, og at frakendelsen skal ske betinget, jf. færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 1.

T har nægtet sig skyldig og nedlagt påstand om frifindelse for påstanden om førerretsfrakendelse.

A har taget forbehold om erstatning.

Sagens oplysninger

Der er afgivet dikteret og vedstået forklaring af tiltalte og af vidnerne A og B. Der er sket lydoptagelse af forklaringerne.

Der er dokumenteret fotos (bilag 1/6), skitse (bilag 1/5), politiattest (bilag 2/2b, speciallægeerklæring (bilag 2/2c) og anmeldelsesrapport (bilag 1/1).

Tiltalte er tidligere straffet

ved udenretligt den 31. juli 2008 at have vedtaget en bøde på 1.500 kr. for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 3 stk. 1, og § 18, stk. 2.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ad forhold 1-2:

Efter tiltaltes og forurettedes forklaringer lægges det til grund, at tiltalte holdt stille i midterrabatten for at sikre sig, at han kunne påbegynde venstresvingning uden ulempe for modkørende færdsel, der kom fra nord. Tiltalte påbegyndte svingning, da der var et passende hul i den modkørende trafik, idet tiltalte kørte frem med lav hastighed. Tiltalte blev da opmærksom på cyklisten, der kom kørende mod syd med 46,7 km/t og var delvist uopmærksom, idet cyklisten skiftevis kiggede op mod trafikken og ned i jorden.

Det lægges videre til grund, at der i uheldsøjeblikket ikke var noget fysisk sammenstød mellem tiltalte og cyklisten, hvorved det bemærkes, at der ikke er påvist skader på tiltaltes køretøj eller på cyklistens forhjul, men alene brud på stelrøret mellem sadel og styr og exet baghjul. Uheldet må således antages at være udløst af, at cyklisten er bremset hårdt op for at undvige og herved er faldet med stor fart på asfalten.

Under disse omstændigheder, herunder navnlig cyklistens delvise uopmærksomhed og efter forholdene meget høje hastighed, findes det alene godtgjort med fornøden sikkerhed, at tiltalte har overtrådt færdselslovens § 3, stk. 1, og § 26, stk. 6. Derimod findes der ikke grundlag for at antage, at tiltalte har udvist en sådan grad af uagtsomhed, at der tillige kan domfældes for overtrædelse af straffelovens § 249. Tiltalte frifindes derfor for denne del af tiltalen, ligesom tiltalte under de anførte omstændigheder frifindes for påstanden om førerretsfrakendelse.

Efter det anførte idømmes tiltalte herefter efter færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1, jf. til dels stk. 2, jf. § 3, stk. 1, og § 26, stk. 2, en bøde på 1.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 6 dage.

Østre Landsrets dom:

Helsingør Rets dom af 9. marts 2011 (- - -) er anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse i overensstemmelse med det for byretten udfærdigede anklageskrift samt skærpelse, herunder således at der sker betinget frakendelse af førerretten, jf. færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 1.

T har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne A og B, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han rettelig kørte i en lukket varevogn, hvor en træliste ragede ca. ½ m bagud. Han kunne, inden han påbegyndte svingningen, alene se den del af cykelstien, der ikke var dækket af de nordfra kommende biler. Han var på Engvej, da han hørte en lyd.

Vidnet A har supplerende forklaret blandt andet, at han var ca. 30-50 m fra Engvej, da han sikrede sig, at bilerne, der skulle til venstre, holdt stille. Han kørte, som det er naturligt på en racercykel, hvor man vil blive stiv i nakken, hvis man ser frem konstant. Det tyder på, at han har pådraget sig en hjerneskade ved uheldet, mens han fysisk er stationær.

Vidnet B har supplerende forklaret blandt andet, at hun fortsat husker det som en højresvingsulykke, men hun er i tvivl.

Landsrettens begrundelse og resultat


Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det af de grunde, der er anført i dommen, at tiltalte er blevet frifundet for overtrædelse af straffelovens § 249 og for påstanden om betinget frakendelse af førerretten.

Straffen, der rettelig fastsættes efter færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1, jf. til dels stk. 2, jf. § 3, stk. 1, og § 26, stk. 6, findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.