TfK 2008.697/1 ØLD
 

 

Ø.L.D. 17. juni 2008 i anke 24. afd. S-1062-08

(Gunst Andersen, Linde Jensen, Lisbeth Feldvoss (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T1 (adv. Torben Groth Madsen, Nakskov, besk.) T2 (adv. Jørn Toft Erichsen, Præstø, besk.).

Nykøbing Falster Rets dom 25. marts 2008.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 14. december 2007.

T1 og T2 er tiltalt for

1.

T1

overtrædelse af straffelovens § 293a, brugstyveri af motorkøretøj, ved tirsdag den 3. juli 2007 uberettiget at have brugt S' personbil af mrk. Peugeot 306, reg.nr. - - - til kørsel fra - - -vej - - - til - - -vej - - - i - - -.

2.

begge de tiltalte

overtrædelse af straffelovens § 252, stk. 1, og færdselslovens § 118, jf. § 3, stk. 1, jf. § 41, stk. 1 og stk. 2, nr. 1, 2 og 3, ved den 3. juli 2007 ca. kl. 21.30 efter forudgående aftale og planlægning som førere af henholdsvis personbil af mrk. VW Golf, reg.nr. - - - (T2), og ovennævnte personbil - - - (T1) på særlig hensynsløs måde at have foranstaltet kapkørsel, idet de i mørke og regnvejr i et villakvarter i tættere bebygget område kørte ad - - -vej i - - - i sydlig retning med hastigheder på omkring 100 km/t., hvilket alt medførte, at de ved vejkrydset med - - - mistede herredømmet over bilerne, der med betydelig fart kørte ind på og beskadigede ejendommen, og hvor B, som følge af at han var udsat for en nærliggende fare for sit liv og førlighed, kastede sig til siden for at undgå påkørsel, hvorefter bilerne påkørte huset.

3.

T1

spirituskørsel efter færdselslovens § 53, stk. 1, ved at have foretaget den under forhold 2 nævnte kørsel efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,50 promille.


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frifindelse af T1 i forhold 1 og i øvrigt om domfældelse efter anklageskriftet med en passende fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at de tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, og at frakendelsen skal ske ubetinget.

T1 har nægtet sig skyldig i forhold 1 og i overtrædelse af straffelovens § 252, stk. 1, i forhold 2. Tiltalte har i øvrigt erkendt sig skyldig.

T2 har nægtet sig skyldig.

Anklagemyndigheden har på vegne If Skadesforsikring nedlagt påstand om, at T2 skal betale 137.000 kr., hvilket beløb blev udbetalt til panthaver, i forbindelse med at den bil, T2 kørte i, blev totalskadet.

T2 har ikke bestridt beløbet størrelsesmæssigt, men har bestridt erstatningspligten.

Der er under sagen afgivet forklaring af de tiltalte og vidneforklaring af A og B.

- - -

Der blev den 3. juli 2007 kl. 22.09 taget en blodprøve fra T1. I blodprøven blev der fundet en mindsteværdi på 1,24 promille alkohol.

Der blev den 3. juli 2007 kl. 22.55 taget en blodprøve fra T2. I blodprøven blev der fundet en mindsteværdi på 0,00 promille alkohol.

Der har været fremlagt fotos, rids over gerningsstedet samt kort over - - -.

De tiltalte er ikke tidligere straffet.

T1 har om sine personlige forhold forklaret, at han bor sammen med sin kæreste. De har ingen børn. Han er - - -, men er ikke i arbejde for tiden.

T2 har om sine personlige forhold forklaret, at han kommer fra - - -. Han har boet 5 år i Danmark. Han bor sammen med sin kæreste. På ulykkestidspunktet arbejdede han på - - -, men i dag går han i skole. Han mistede synet på det ene øje i forbindelse med ulykken.

T1's førerret har været administrativt inddraget siden den 3. juli 2007.

Rettens bemærkninger:

Ad forhold 1.

Efter anklagemyndighedens påstand, og da der ikke er ført det fornødne bevis, frifindes T1 i dette forhold.

Ad forhold 2.

A har forklaret, at han på - - - hørte to førere aftale kapkørsel. Han kunne genkende de to biler, som de to biler fra - - -, da han passerede uheldsstedet kort tid efter.

B har forklaret, at han hørte høj motorstøj, hvorefter han vendte sig om og så to biler komme på en linje imod ham med stor fart. Da han så bilerne, var de ud for det sted, hvor - - - munder ud i - - -vej. Han måtte springe til siden for ikke at blive ramt. Ingen af bilerne kan være kommet kørende ad - - - og drejet til venstre ad - - -vej, idet dette ikke ville være muligt på grund af den store fart.

Vidnernes forklaringer stemmer i det væsentlige overens med tiltalte T1's forklaring.

Retten finder at måtte lægge til grund, at B var i nærliggende fare for at miste liv eller førlighed. Retten finder endvidere, at de tiltalte har eller må have indset dette ved at foretage kapkørsel med stor hastighed i et tættere bebygget område, på såvel vej som over en græsplæne på et hjørne ved to veje.

De tiltalte findes herefter skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Ad forhold 3.

Ved T1's erkendelse, der støttes af de i øvrigt foreliggende oplysninger, er det bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen.

Straffen fastsættes for så vidt angår T1 til fængsel i 3 måneder, jf. straffelovens § 252, stk. 1, færdselslovens § 118, jf. § 3, stk. 1, § 41, stk. 1 og stk. 2, nr. 1, 2 og 3, samt § 117, jf. § 53, stk. 1.

Retten har herved lagt vægt på, at T1 efter forudgående aftale har foretaget kapkørsel med stor hastighed i et tættere bebygget område i spirituspåvirket tilstand. Retten har endvidere lagt vægt på de opståede skader.

T1 frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 3 år fra den 3. juli 2007, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 1 og nr. 5, jf. § 128, stk. 2.

Straffen fastsættes for så vidt angår T2 til fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 252, stk. 1, færdselslovens § 118, jf. § 3, stk. 1, og § 41, stk. 1 og stk. 2, nr. 1, 2 og 3.

Retten har herved lagt vægt på, at T2 efter forudgående aftale har foretaget kapkørsel med stor hastighed i et tættere bebygget område. Retten har endvidere lagt vægt på de opståede skader.

T2 frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 1 år fra endelig dom, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 5. >> 2353 >>

Den nedlagte påstand om erstatning tages efter retsformandens bestemmelse til følge som nedenfor bestemt, idet kravet er behørigt dokumenteret, og da der er tale om skade opstået som følge af en forsætlig handling.

- - -

Østre Landsrets dom.
Nykøbing Falster Rets dom af 25. marts 2008 - - - er anket af T2 med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har tillige anket dommen over T2 og T1 med påstand om skærpelse, herunder af førerretsfrakendelsen for T1.

T1 har påstået stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har berigtiget tiltalen i forhold 2, således at tillige færdselslovens § 37, stk. 4, citeres. Den i anklageskriftet over for T1 nedlagte påstand om frakendelse er rettelig efter færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 2, § 126 stk. 1, nr. 1, 5 og 6, jf. § 128, stk. 1.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af de tiltalte og af vidnerne A og B, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Der er endvidere afgivet forklaring af vidnet C.

- - -

Landsrettens begrundelse og resultat:

Også efter bevisførelsen for landsretten, herunder forklaringen fra T1, der støttes af forklaringerne fra vidnerne A og B, og henset til det oplyste ved politiets undersøgelse af spor på uheldstedet samt i øvrigt af de grunde, som byretten har anført herom, findes det godtgjort, at tiltalte T2 er skyldig i den rejste tiltale, således som tiltalen er berigtiget.

Straffene, der for begge tiltalte fastsættes efter de af byretten anførte bestemmelser, jf. for begge tillige færdselslovens § 37, stk. 4, findes passende udmålt til fængsel i 3 måneder for T1 og fængsel i 60 dage for T2.

Det tiltrædes, at begge tiltalte frakendes førerretten ubetinget. Frakendelsen for T1 sker i medfør af de af anklagemyndigheden for landsretten anførte bestemmelser og for T2 som anført i byrettens dom.

Frakendelsestiden fastsættes for T1 til 4 år regnet fra den 3. juli 2007. Landsretten har herved henset til, at T1 ud over frakendelsen som følge af spirituskørslen, jf. færdselslovens § 128, stk. 2, tillige frakendes førerretten som følge af kapkørslen, jf. tillige § 128, stk. 1.

Det tiltrædes, at førerretten er frakendt T2 for 1 år, jf. færdselslovens § 128, stk. 1.

Dommens erstatningsafgørelse for T2 tiltrædes.

Thi kendes for ret:


Byrettens dom i sagen mod T2 og T1 stadfæstes med den ændring, at T1 frakendes førerretten i 4 år regnet fra den 3. juli 2007.

Inden 14 dage fra denne dom betaler T2 137.000 kr. med tillæg af renter, referencesatsen med tillæg af 7 % fra den 25. marts 2008, til If Skadesforsikring, Stamholmen 159, 2650 Hvidovre.

De tiltalte skal hver især betale de dem vedrørende sagsomkostninger for landsretten, dog betales 3.000 kr. + moms af forsvarersalæret for T1 af statskassen.