TfK 2005.386 ØLD


Ø.L.D. 8. marts 2005 i anke 8. afd. S-1112-04Anklagemyndigheden mod T (adv. Klaus Døssing, besk.).


(Sanne Kolmos, Ina Steincke og Mads Østergaard (kst.) med domsmænd).

Nykøbing Falster Rets dom af 11. marts 2004:

I denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, tiltales T ifølge anklageskrift af 7. januar 2004 til straf for

1. ulovlig tvang efter straffelovens § 260, nr. 1,
ved den 20. Juli 2003 ca. kl. 06.55 i taxa - - - på P-pladsen i Højbrogade i Nykøbing F. at have tvunget chauffør A til at forlade taxaen, idet han truede med en peberspraydåse og sagde, at han skulle skrubbe af,
2. overtrædelse af straffelovens § 293a,
ved den 20. juli 2003 mellem kl. 06.55 og kl. 07.28 uberettiget at have brugt taxa - - - til kørsel fra Højbrogade ad forskellige veje til Gedser Landevej ved 15,3 km-mærket,
3. overtrædelse af straffelovens § 298, nr. 3,
ved den 20. juli 2003 ca. kl. 06.55 i forbindelse med det i forhold 1 beskrevne at have bortfjernet sig fra P-pladsen i Højbrogade i Nykøbing F. uden at betale chaufføren for modtaget befordring for 264 kr.,
4. spirituskørsel efter færdselsloven § 53, stk. 2, og overtrædelse af færdselslovens § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, og § 42, stk. 1, nr. 2, ved den 20. juli 2003 at have ført taxa - - - under den i forhold 2 beskrevne kørsel efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at han var ude af stand til at føre bilen på betryggende måde og herunder tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, idet han i krydset Gl. Landevej/Gedser Landevej i Gedesby undlod at standse trods politiets tegn hertil og kørte ad Gedser Landevej mod nord med en hastighed på op mod 200 km/t, selv om højst tilladte hastighed er 80 km/t, hvorefter han ved 15,3 km-mærket svingede til venstre ad en grusvej og mistede herredømmet over bilen, der påkørte et træ,
5. overtrædelse af våbenbekendtgørelsens § 43, stk. 4, jf. § 14, stk. 1, nr. 10,
ved den 20. Juli 2003 om morgenen i forbindelse med det i forhold 1-2 beskrevne at have besiddet en peberspraydåse, selv om han ikke havde våbentilladelse.
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at retten til at føre motor drevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, frakendes tiltalte ubetinget for et af retten fastsat tidsrum.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af A. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Af en analyse af en blodprøve af tiltalte udtaget den 20. juli 2003 kl. 08.12 fremgår, at alkoholkoncentrationen i blodet havde en mindsteværdi på 1,09.
Tiltaltes kørekort har været inddraget af politiet siden den 9. oktober 2003.
Der er til brug for sagen udarbejdet § 808-undersøgelse fra kriminalforsorgen. Det anføres heri, at tiltalte skønnes egnet til at modtage en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Rettens bemærkninger:

Efter tiltaltes forklaring sammenholdt med vidnet A's forklaring findes tiltalte skyldig som tiltalt. Det bemærkes særligt vedrørende forhold 1, at retten har lagt vægt på, tiltaltes tonefald som beskrevet af vidnet sammenholdt med, at han fremviste, hvad vidnet troede var en konservesdåse i sin højre hånd, der blev holdt lavt som klar til slag.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 260, nr. 1, § 298, nr. 3, og § 293a, færdselslovens § 117, stk. 1, jf. § 53, stk. 2, og § 118, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, og § 42, stk. 1, nr. 2, samt våbenlovens § 43, stk. 4, jf. § 14, stk. 1, nr. 10, til fængsel i 30 dage.
To af rettens dommere finder det upåkrævet, at straffen fuldbyrdes nu, og stemmer for at udsætte fuldbyrdelsen af straffen i medfør af straffelovens § 56, stk. 2, som nedenfor bestemt, herunder med vilkår om samfundstjeneste i 40 timer, jf. straffelovens § 62, idet anvendelse af helt betinget dom ikke findes tilstrækkeligt. Særligt henset til forarbejderne til straffelovens § 293a, finder en af rettens dommere ikke, at der foreligger sådanne særlige forhold at straffen kan gøres betinget. Der afsiges dom efter stemmeflertallet.
I medfør af straffelovens § 64, jf. § 58, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 2.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.
I medfør af færdselslovens, § 125, jf. § 127, frakendes tiltalte retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 1 år fra den 9. oktober 2003.

Østre Landsrets dom:

Nykøbing Falster Rets dom af 11. marts 2004 (- - -) er anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse af straffen.
Tiltalte har påstået stadfæstelse.
Tiltalte har i landsretten afgivet forklaring om sine personlige forhold. Han har adresse hos sin far, men bor sammen med sin mor og søskende. Han er omkring jul 2004 begyndt på en transport- og logistikuddannelse i Nykøbing Falster med henblik på at blive lastbilschauffør.
5 af rettens medlemmer finder, at straffen bør forhøjes til fængsel i 40 dage.
1 af rettens medlemmer finder den fastsatte straf på fængsel i 30 dage passende.
Der afsiges dom efter stemmeflertallet.
Henset til den tid, der er gået, siden forholdene blev begået, og til tiltaltes gode personlige forhold, finder landsretten det forsvarligt at gøre 20 dage af straffen betinget på vilkår som nedenfor bestemt, jf. straffelovens § 58, stk. 1.
Dommens bestemmelse om førerretsfrakendelse og sagsomkostninger stadfæstes.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med fængsel i 40 dage.
Fuldbyrdelsen af 20 dage af straffen udsættes og bortfalder efter forløbet af en prøvetid på 1 år fra denne doms dato på vilkår, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.
Dommens bestemmelse om førerretsfrakendelse og sagsomkostninger stadfæstes.