TfK 2007.13 ØLD

Ø.L.D. 4. oktober 2006 i anke 14. afd. S-1531-06
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Allan Lund Christensen, besk.).

(Karsten Bo Knudsen, B.O. Jespersen og Claus Elmquist-Clausen (kst.) med domsmænd).

Københavns Byrets dom af 23. marts 2006:

Sagens baggrund og parternes påstande.

Denne sag er behandlet med domsmænd.

- - -

T1 og T er tiltalt for overtrædelse af

1. begge

straffelovens § 260, nr. 1, tildels forsøg herpå, jf. § 21

ved den 2. oktober 2005 ca. kl. 11.30 -12.00 i lejligheden - - -, København Ø, i forening og i følge udtrykkelig eller stiltiende aftale med vold og trussel om vold at have tvunget M og D til at gøre, tåle eller undlade noget, idet de tiltalte, som havde indfundet sig i lejligheden for på vegne af Thomas - - - at få D til at betale en telefonregning og udlevere en mobiltelefon

a. tog fat i M, da hun var gået ud på reposen for at tilkalde politiet, og sagde til hende: »Du går ingen steder, du skal ikke ringe efter politiet«, eller lignende, hvorefter de tog fat i hende og førte hende ind i lejligheden igen,

b. sagde til M, at hun skulle holde kæft, idet hun ellers ville blive smidt ud over altanen, samt flere gange slog hende i hovedet og på kroppen med flad og knyttet hånd, sparkede hende på kroppen og forsøgte at sparke hende i hovedet samt slog D i hovedet med hånden,

c. under udnyttelse af den således fremkaldte frygt for yderligere trusler og vold tvang D til at udlevere sin mobiltelefon og sagde til hende, at hun skulle betale 6.000 kr.,

d. udtalte, at der også kunne komme nogle store drenge, og at de tiltalte kun var de små drenge, der klippede fingrene af folk, og sagde, at M skulle udlevere sin mobiltelefon, hvilket hun gjorde.

- - -

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

- - -

Tiltalte T har nedlagt påstand om frifindelse.

Forklaringer.

- - -

Oplysningerne i sagen.

Der er under sagen dokumenteret politiattest af 30. november 2005 fra M's henvendelse på skadestuen den 2. oktober 2005, hvoraf blandt andet fremgår:

»…

2. Hvornår og hvor har undersøgelsen af tilskadekomne fundet sted?

Den 2. oktober 2005 kl. 15.45 på skadestuen Bispebjerg Hospital

3a. Hvornår og hvor angives skaden at være sket?

Den 2. oktober 2005 kl. 12.00.

3b. Hvorledes angives skaden at være sket?

Overfaldet af datters tidligere vens bekendte. Slået med knyttet hånd på krop, sparket på arme og ben.

4. Er der ved undersøgelsen umiddelbart fundet tegn på i forvejen tilstedeværende sygdom?

Nej

Er der umiddelbare tegn på, at tilskadekomne er påvirket af alkohol?

Nej

Er der umiddelbare tegn på, at tilskadekomne er påvirket af lægemidler?

Nej

5. Det objektive fund:

Blå mærker på arme og ben samt omkring øjne.

6. Er der foretaget røntgenfotografering?

Nej

7a. Hvilken behandling blev foretaget?

Tilbudt krisehjælp på psykiatrisk afdeling Bispebjerg.

7b. Har indlæggelse fundet sted?

Vides ej

8. Henvist til speciallæge?

Psykiatrisk afdeling E3, Bispebjerg Hospital

9. Kan det forefundne antages at være fremkommet

a. på den angivne tid?

Ja

b. på den angivne måde?

Ja«

Der er under sagen dokumenteret politiattest af 30. november 2005 fra D's henvendelse på skadestuen den 2. oktober 2005, hvoraf blandt andet fremgår:

»…

2. Hvornår og hvor har undersøgelsen af tilskadekomne fundet sted?

Den 2. oktober kl. 15.45 på Skadestuen Bispebjerg

3a. Hvornår og hvor angives skaden at være sket?

Den 2. oktober kl. 12.00

3b. Hvorledes angives skaden at være sket?

Overfaldet af tidligere vens bekendte. Slået i hovedet og på kroppen.

4. Er der ved undersøgelsen umiddelbart fundet tegn på i forvejen tilstedeværende sygdom?

Nej

Er der umiddelbare tegn på, at tilskadekomne er påvirket af alkohol?

Nej

Er der umiddelbare tegn på, at tilskadekomne er påvirket af lægemidler?

Nej

5. Det objektive fund:

Pt. fremstår chokeret. Grædende. Ingen tegn på fysisk overlast.

6. Er der foretaget røntgenfotografering?

Nej

7a. Hvilken behandling blev foretaget?

Tilbudt krisehjælp på psykiatrisk afdeling Bispebjerg.

7b. Har indlæggelse fundet sted?

Vides ej

8. Henvist til speciallæge?

Psykiatrisk afdeling E3 Bispebjerg Hospital

9. Kan det forefundne antages at være fremkommet

a. på den angivne tid? Ja

b. på den angivne måde? Ja

10. Skønnes det efter det foreliggende, at tilskadekomne vil få

a. forbigående mén og arbejdsudygtighed? Nej / Ja

b. varige mén og arbejdsudygtighed? Nej / Nej

11. Eventuelle bemærkninger:

Der var tale om et psykisk belastende hændelsesforløb, som afhængig af psykiatisk bistand. Kan medføre forbigående psykologisk problemstilling.

…«

Personlige oplysninger.

- - -

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte T, hvoraf det blandt andet fremgår, at såfremt retten finder at den verserende sag kan afgøres med en hel eller delvis betinget dom, skønnes T egnet til at modtage en sådan afgørelse, hvortil det skal anbefales, at der knyttes vilkår om 1 års tilsyn af Kriminalforsorgen. Det skal endvidere anbefales, at T - efter tilsynsmyndighedens nærmere bestemmelse - skal undergive sig behandling mod misbrug af alkohol. Derimod skønnes T - på baggrund af oplysningerne om alkohol - ikke egnet til at modtage en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

- - -

Tiltalte T er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse.

M har forklaret blandt andet, at tiltalte T i lejligheden både truede og slog vidnet med knyttet hånd, at M blev slået i ansigtet, på armene og opefter, samt sparket på armene, i ryggen og ansigtet.

Det fremgår endvidere, at de tiltalte tilsammen 4 gange hev M tilbage, da vidnet forsøgte at forlade lejligheden. M fik at vide, at hun ikke skulle kontakte eller ringe til nogen, at de ville blive likvideret og få klippet fingere af, hvis de tilkaldte hjælp, samt at M skulle holde kæft, idet vidnet ellers kunne komme ud over altanen, hvilket blev sagt flere gange. Begge vidner blev til sidst tvunget til at aflevere deres mobiltelefoner.

M's vidneudsagn underbygges af forklaringen fra D, hvoraf det endvidere fremgår, at D blev slået en gang i hovedet, at tiltalte T1 ikke greb ind, da han af vidnet blev opfordret til at stoppe volden mod M men blot sagde »jeg sagde jo, at din mor skulle holde kæft«, samt at T1 - inden de tiltalte forlod lejligheden - sagde, at de tiltalte kun var opkrævere, der var ude at snakke med folk, og hvis de kontaktede politiet eller andre, så kendte han større personer, som ville komme

Retten finder, at de to vidneforklaringer, der tillige i et vist omfang er underbygget af de tiltaltes egne forklaringer, er meget troværdige. Det lægges derfor til grund, at hændelsesforløbet har været som beskrevet af vidnerne.

Efter de tiltaltes forklaringer lægges det til grund, at tiltalte T1 over for D nævnte beløbet 6.000 kr., samt at D, der var rystet og chokeret hertil sagde, at hun godt ville betale, men at hun ikke havde nogen penge.

Retten finder ikke, at ovenstående er gennemført efter udtrykkelig eller stiltiende aftale mellem de tiltalte, men de tiltalte har samvirket om hele forløbet på en sådan måde, at de i medfør af straffelovens § 23 tillige kan straffes for de handlinger, som den anden har begået.

Det er herefter bevist, at begge tiltalte er skyldige i overtrædelse af straffelovens § 260, nr. 1, jf. til dels § 21 og § 23 samt at tiltalte T1 tillige er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 123.

- - -

Straffen for tiltalte T fastsættes til fængsel i 3 måneder jf. straffelovens § 260, nr. 1 jf. til dels §§ 21 og 23.

Efter karakteren af volden og truslerne, og da truslerne er fremsat og volden udøvet i det ene vidnes hjem under overværelse af et mindreårigt barn, er der ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Østre Landsrets dom:

Københavns Byrets dom af 23. marts 2006 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse.

Ved Københavns Byrets dom af 15. maj 2006 er tiltalte idømt 30 dages betinget fængsel samt en bøde på 14.000 kr. efter færdselslovens § 117, stk. 1, jf. § 53, stk. 1, mv., samt frakendt førerretten i 5 år fra 8. juli 2005.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne M og D, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Efter bevisførelsen for landsretten, lægger landsretten som byretten til grund, at tiltalte har deltaget aktivt i hele hændelsesforløbet, og da det må have stået tiltalte klart, at situationen og de tiltaltes adfærd har virket bestemmende for de forurettede, findes tiltalte af de grunde, der i øvrigt er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftets forhold 1 a-d i det anførte omfang.

Straffen, der fastsættes som en tillægsstraf til dommen af 15. maj 2006, jf. straffelovens § 89, findes passende.

Der er efter forholdets karakter ikke fundet grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten stadfæster derfor dommen.