TfK 2008.273/2 ØLD
 

  Ø.L.D. 8. januar 2008 i anke 11. afd. nr. S-2684-07
(Norman E. Cleaver, Claus Levy, Mikael Sjöberg med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T1 (adv. Frank A. Wenzel, Kbh.) og >> 1022 >> T2 (adv. Frank A. Wenzel, Kbh.).

Hillerød Rets dom 12. september 2007.


Sagens baggrund og parternes påstande.

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 17. august 2007.

T1 og T2 er tiltalt for

1.

T1

legemsangreb af særlig farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, ved den 18. juni 2007 mellem kl. 08.00 og kl. 15.00 på adressen - - -, Hillerød, at have fastholdt og sprayet F med bremserens på bukserne, og herefter sat ild til hans bukser, samt i perioden at have tildelt F flere slag.

2.

T1 og T2

forsøg på legemsangreb af særlig farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 21, ved den 18. juni 2007 ca. kl. 15.30 på adressen - - -, Hillerød, i forening at have fastholdt og sprayet F med bremserens på bukserne og forsøgt at antænde dette, hvilket mislykkedes, da F kæmpede imod.

3.

T1 og T2

vold efter straffelovens § 244 og overtrædelse af straffelovens § 261, stk. 1, ved den 18. juni 2007 ca. kl. 15.30 på adressen - - -, Hillerød, i forening at have lagt F på jorden og presset et knæ mod hans hals, så han ikke kunne få luft, for herefter at have sat plastikstrips på hans hænder og lukket ham inde i et lukket varerum på varebil - - - og kørt rundt med ham i 15 min., herunder foretaget hårde opbremsninger under køreturen, således at rammer med dåser ramlede rundt varerummet og ramte F.

- - -

Rettens begrundelse og afgørelse:
Forhold 1

Ved de af tiltalte T1 og F afgivne forklaringer finder retten det bevist, at tiltalte T1 er skyldig i den rejste tiltale, dog således at slagene henføres under straffelovens § 244.

Forhold 2

Ved de af tiltalte T1 og F afgivne forklaringer og til dels ved den af tiltalte T2 afgivne forklaring finder retten det bevist, at de tiltalte T1 og T2 er skyldige i den rejste tiltale.

Forhold 3

Ved de af de tiltalte T1 og T2 og af F afgivne forklaringer finder retten det bevist, at de tiltalte har gjort sig skyldig i vold og ulovlig frihedsberøvelse som beskrevet i anklageskriftet, bortset fra at retten ikke finder det bevist, at T1 har presset sit knæ mod F's hals. Efter bevisførelsen finder retten det godtgjort, at A har presset et knæ mod F's brystkasse. De tiltalte, T1 og T2, findes herefter skyldige i overtrædelse af straffelovens § 244 og § 261, stk. 1.

- - -

Østre Landsrets dom.


Hillerød Rets dom af 12. september 2007 er anket af T1 og T2 med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

- - -

F har for landsretten nedlagt følgende erstatningspåstand over for de tiltalte:

- - -
Erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1, subsidiært stk. 3
Hændelsesforløbet har været voldsomt og har tillige været en retsstridig krænkelse af forurettedes frihed, fred og ære. Der nedlægges derfor påstand om, at de tiltalte in solidum skal betale tortgodtgørelse, jf. § 26, stk. 1, subsidiært godtgørelse efter § 26, stk. 3, grundet overfaldenes særlig grove og krænkende karakter 10.000,00 kr.
- - -


De tiltalte har heroverfor påstået frifindelse og har herunder også bestridt kravets opgørelse.

- - -

Landsrettens begrundelse og resultat:


Ad forhold 1 og 2

Også efter bevisførelsen for landsretten findes de tiltalte af grunde, som er anført af byretten, skyldige i det af byretten fastslåede omfang.

Ad forhold 3

Også efter bevisførelsen for landsretten findes det af de af byretten anførte grunde godtgjort, at de tiltalte er skyldige i overtrædelse af straffelovens § 244 i det af byretten fastslåede omfang.

Vedrørende tiltalen for overtrædelse af straffelovens § 261, stk. 1, findes det godtgjort, at kørslen i varebilen skete som beskrevet i anklageskriftet, dog at det alene findes godtgjort, at de tiltalte kørte rundt med F i ca. 7 minutter. Under hensyn til indespærringens varighed findes der - uanset de øvrige omstændigheder i forbindelse med kørslen - ikke at foreligge en frihedsberøvelse, jf. straffelovens § 261, og de tiltalte frifindes herefter for overtrædelse af straffelovens § 261, stk. 1. Derimod findes det godtgjort, at forholdet kan henføres under straffelovens § 260, nr. 1, og de tiltalte findes derfor skyldige i overtrædelse af straffelovens § 260, nr. 1, idet bemærkes, at de tiltalte har haft fyldestgørende adgang til forsvar.

- - -

Da der ikke er grundlag for tortgodtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1, eller § 26, stk. 3, frifindes de tiltalte for påstanden herom.

- - -