UfR 1981.364 ØLK
 

 

Ø. L. K. 8. december 1980 i kære 4-451/1980.

F påkærer Svendborg byrets beslutning af 15. september 1980.

Ved beslutning af 15. september 1980 godkendte Svendborg byret (SS 428/80) i medfør af retsplejelovens § 783, jfr. § 782, en af Svendborg politi den 14. september 1980 kl. 13,45 foretagen beslaglæggelse af 2 film tilhørende kærende, pressefotograf F. Beslutningen var begrundet med, at kærende med føje fandtes sigtet for overtrædelse af straffelovens § 264 a og forsøg på overtrædelse af § 264 d, og at filmene var et bevismiddel.

Denne beslutning er af F påkæret her til landsretten med påstand om, at den ophæves, under henvisning til, at han ikke med føje er sigtet for overtrædelse af de to ovennævnte bestemmelser, og at filmene ikke kan være af betydning som bevismidler.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Det fremgår af sagen, at kriminalpolitiet i Svendborg den 13. september 1980 anholdt 4 personer, der samme dag i et lukket retsmøde blev fængslet som sigtet for overtrædelse af straffelovens § 191. 14 dage senere blev yderligere en person fængslet som sigtet for overtrædelse af den nævnte bestemmelse. I forbindelse med sagens efterforskning foretog politiet den 14. september 1980 ransagning i og omkring ejendommen - - -, der var beboet af en af de fængslede. Under ransagningen blev det konstateret, at kærende, der er pressefotograf og politifolkene bekendt, foretog fotooptagelser af ejendommen, medens to kriminalassistenter opholdt sig ved vinduerne. Da kærende på politiets forespørgsel ikke ønskede at oplyse, om og hvad han havde fotograferet ved ejendommen, blev han kl. 13,50 erklæret for anholdt som sigtet for overtrædelse af straffelovens § 264 a og § 264 d. Kærende blev herefter frataget sine to fotografiapparater, idet han forinden nåede at åbne det ene samt at trykke på filmen, der blev delvis ødelagt. Som følge af kærendes udtalelse om, at der på de optagne film fandtes fotos, som han skulle bruge samme aften, blev filmene umiddelbart efter fremkaldt. Den del, der ikke var ødelagt, indeholdt foruden 5 optagelser af andre emner alene én optagelse visende den omhandlede ejendom. Denne optagelse blev taget i bevaring af politiet. Den anden film indeholdt ikke optagelser af interesse for sagen. Begge de fremkaldte film med undtagelse af det ene billede samt de to fotografiapparater blev udleveret til kærende, der herefter blev løsladt kl. 16,50. Det i bevaring tagne negativ blev udleveret til kærende den 19. september 1980.

Det fremgår af nogle fremlagte rids, at det omhandlede hus ligger på en blind sidevej til - - - i et landdistrikt med spredt bebyggelse. Huset er beliggende på en 725 m² stor grund. Kærende opholdt sig, da politiet blev opmærksom på hans tilstedeværelse, på vejen ud for et af husets vinduer. Afstanden fra kærende til huset var 9,60 meter.

Kærende har til støtte for sin påstand anført, at han alene har fotograferet et hus, hvilket fremgår af det beslaglagte fotografi, der ikke gengiver nogen person. Dette var Svendborg byret bekendt med, inden den godkendte den foretagne beslaglæggelse. Der er intet holdepunkt for at antage, at kærende har fotograferet personer på ejendommen eller har haft forsæt hertil. I øvrigt er der endnu ikke rejst sag mod ham for overtrædelse af straffelovens § 264 a eller § 264 d. Hensynet til efterforskningen i den verserende sag kan ikke påberåbes som hjemmel for beslaglæggelse i medfør af retsplejelovens § 782. Politiet burde under alle omstændigheder have undladt at fremkalde de beslaglagte film, før beslaglæggelsen var godkendt af retten.

Anklagemyndigheden har til støtte for sin påstand henvist til, at også polititjenestemænd må anses for beskyttet efter straffelovens § 264 a, og at kærendes adfærd måtte opfattes som en overtrædelse af denne bestemmelse. Dette blev i øvrigt bestyrket af hans optræden ved politiets henvendelse, herunder hans ødelæggelse af den ene film. Da polititjenestemændene var bekendt med kærendes erhverv som pressefotograf, måtte de endvidere være berettiget til at formode, at de optagne fotos var beregnet til offentliggørelse, hvilket måtte befrygtes at få konsekvenser for såvel efterforskningen i den verserende sag som for polititjenestemændenes personlige sikkerhed.

Landsretten skal udtale:

Efter det foreliggende, herunder kærendes vægring ved at oplyse, hvad han havde fotograferet ved ejendommen, findes politiet den 14. september 1980 at have haft rimelig anledning til at sigte kærende for overtrædelse af straffelovens § 264 a og forsøg på overtrædelse af § 264 d.

Da de ved overtrædelsen optagne film måtte antages at være af betydning som bevismidler eller at burde konfiskeres, jfr. retsplejelovens § 782, stk. 1, tiltrædes det, at beslaglæggelsen er godkendt, og beslutningen vil derfor være at stadfæste. - - -