TfK 2004.372/2 VLD
 

 

V.L.D. 24. marts 2004 i anke 4. afd. S-3041-03
(Sigrid Ballund, Bjerg Hansen, Dot Buchtrup (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Hanne Hartoft, Ikast, e.o.).

Herning Rets 3. afdelings dom 5. november 2003.

- - -

T er tiltalt for overtrædelse af vold efter straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 2, ved den 3. maj 2003, ca. kl. 21.15 i Messecenter Herning, Vardevej 1 i Herning, at have slået kontrollør K i ansigtet med knyttet hånd med blandt andet en flænge under højre øje til følge.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en ubetinget fængselsstraf.

Tiltalte har erkendt at have slået som i anklageskriftet anført, men har nedlagt påstand om frifindelse i medfør af straffelovens § 13, stk. 1, subsidiært § 13, stk. 2.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af K og O.

I en politiattest af 4. maj 2003 vedrørende en undersøgelse af forurettede, K, hedder det vedrørende det objektive fund:

»Der findes udtalt blodudtrædning og hævelse nedenunder nederste højre øjenlåg og i mindre sv. t. øverste højre øjenlåg.

Der er 2 cm. lang flænge lateralt under højre øje.

Der er ingen beskadigelser af selve øjet.

Synet intakt.«

Rettens bemærkninger:

Det må efter bevisførelsen, herunder tiltaltes egen forklaring, lægges til grund, at tiltalte stod i »tomrummet« mellem banen og tilskuerpladserne, at han af en kontrollør fik at vide, at han skulle sætte sig på sin plads, at tiltalte ikke gjorde dette, at kontrollørerne herefter tog et førergreblignende tag i tiltalte og førte ham ud, og at tiltalte på et tidspunkt rev sig løs og slog forurettede K i ansigtet med knyttet hånd.

Som kontrollører har forurettede K, og vidnet O ikke andre beføjelser til magtanvendelse end dem, der tilkommer enhver borger, hvilket hovedsalig vil sige de beføjelser, der udspringer af reglerne om privat (civil) anholdelse i retsplejelovens § 755, stk. 2. Efter denne bestemmelse har enhver, der træffer nogen under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale, beføjelse til at anholde den pågældende, hvis det er påkrævet for at hindre yderligere strafbart forhold eller for at sikre hans foreløbige tilstedeværelse. Det er ikke af anklagemyndigheden godtgjort, at tiltalte ved at placere sig i det nævnte »tomrum« og ved ikke på opfordring at sætte sig tilbage på sin plads, har udøvet et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale. Det bemærkes herved, at retten ikke finder fornøden grund til at tage stilling til anklagemyndighedens anbringende om, at tiltalte har overtrådt straffelovens § 264, da denne bestemmelse efter § 275, stk. 2, er undergivet betinget offentlig påtale og derfor ikke efter sin ordlyd giver adkomst til civil anholdelse. Det bemærkes yderligere, at retsplejelovens § 720, stk. 3, giver hjemmel til, at politiet, uanset at den private begæring mangler, kan foretage uopsættelige skridt, herunder foretage anholdelse (jf. betænkning om anholdelse og varetægt 1974 nr. 728 pag. 60). At politiet, jf. § 755, stk. 1, alene i undtagelsestilfælde kan foretage en uopsættelig anholdelse vedrørende overtrædelser, der er undergivet betinget offentlig påtale, må medføre, at § 755, stk. 2, skal fortolkes strengt efter sin ordlyd og ikke giver adgang til en udvidende fortolkning vedrørende civil anholdelse. Uanset at det ved sportskampe, som den i sagen omhandlede, er nødvendigt, at der er kontrollører til stede, og uanset at disse naturligvis skal forsøge at håndhæve ordensregler, har der således ikke i denne sag været hjemmel for kontrollørerne til at bruge magtanvendelse over for tiltalte.

Uanset at tiltalte har været berettiget til at foretage nødværgehandlinger for at komme fri fra det greb, han uhjemlet blev holdt i, findes hans slag mod K at være gået ud over det forsvarlige, jf. straffelovens § 13, stk. 1. Det kan endvidere ikke lægges til grund, at hans overskridelse af grænserne for lovligt nødværge har været rimeligt begrundet i skræk eller ophidselse, fremkaldt af kontrollørernes magtanvendelse. Tiltaltes påstand om frifindelse i medfør af straffelovens § 13, stk. 1 og 2 tages derfor ikke til følge.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 244 til fængsel i 30 dage. Henset til den uhjemlede magtanvendelse fra forurettede findes forholdet ikke at burde henføres under § 247, stk. 2.

Af samme grund og under henvisning til det, der er oplyst om tiltaltes personlige forhold, findes det forsvarligt at gøre straffen betinget. Straffen skal derfor ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder den betingelse, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 3.000 kr., jf. § 58, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.

En erstatningspåstand tages af retsformanden til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:


T skal straffes med fængsel i 30 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:

1) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 2 år fra i dag.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 3.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.

Tiltalte skal inden 14 dage til K betale 2.070 kr. med sædvanlig procesrente fra 27. maj 2003.

- - -

Vestre Landsrets dom.

- - -

Anklagemyndigheden har for landsretten påstået forholdet henført under straffelovens § 247, stk. 2, og skærpelse.

T har påstået byrettens dom stadfæstet.

Politimesteren i Herning har ved skrivelse af 23. december 2003 oplyst, at der ikke er udarbejdet et ordensreglement for Messecenter Herning.

Tiltalte og vidnerne K og O har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han rejste sig for at gå ned og få de andre tilskuere mere op på mærkerne. Han gik ned på området mellem tilskuerpladserne og banen og stod og flagrede med armene, samtidig med at han råbte og heppede. Han stod bag målet helt inde ved tilskuerpladserne med front mod tilskuerne. Arealet bag målet fra baglinien til tilskuerpladserne er nok 4-5 meter bredt. Han stod bag det net, der skal beskytte tilskuerne bag målet. Han stod nok sådan i omkring 10 minutter. K kom på et tidspunkt hen til og bad ham gå op på sin plads. Han bad om en forklaring på, hvorfor tilskuerne fra Ikast måtte stå på samme måde i den anden ende af banen. K sagde, at det skulle han ikke blande sig i. Der kom yderligere en kontrollør til. Den anden kontrollør bad ham sætte sig på sin plads, men K sagde, at han skulle ud af hallen. K tog førergreb på ham. Han blev hidsig, og der kom flere kontrollører til. De ville trække ham ud, og da han var ophidset og interesseret i at se håndbold, slog han ud efter kontrollørerne. Det var tilfældigt, at han ramte K, idet han ikke slog ud efter nogen bestemt.

K har supplerende forklaret, at tiltalte var blevet bedt om at gå op på sin plads 8-10 gange. Tiltalte stod bag ved målet på arealet lige neden for tilskuerpladserne. Tiltalte stod og råbte og skreg og snakkede med en anden mand. Tiltalte gik af og til frem og tilbage. Han vil ikke beskrive tiltalte som provokerende. Han og O blev enige om, at tiltalte skulle ud af hallen, idet han ikke måtte stå det pågældende sted. Der var nogle Slagelsetilskuere, der bad dem om at få tiltalte fjernet. Han bad tiltalte sætte sig op på sin plads, men det ville han ikke. Tiltalte ville heller ikke forlade hallen, og derfor tog de fat i tiltalte. Han tog selv fat i armen på tiltalte, mens O tog i den anden arm. På vej ud fik tiltalte revet sig løs og slog ham. Han har været på kontrollørkursus som fodboldkontrollør og fået at vide af politiet, at man som kontrollør godt må tage føre en person, der ikke vil følge tilrettevisninger.

O har supplerende forklaret, at han så tiltalte skubbe til reklamebanderne. Han har ikke set tiltalte råbe og skrige. Formanden for Slagelses fanklub gav udtryk for, at tilskuere fra Slagelse, der ikke fulgte kontrollørernes anvisninger skulle forlade hallen. K bad tiltalte og en anden tilskuer, der stod samme sted, sætte sig på deres plads, men det ville de ikke. De fik at vide, at de måtte forlade hallen, hvis de ikke satte sig op på deres plads. Det hjalp ikke, og derfor blev tiltalte og den anden Slagelsetilskuer ført ud af hallen. Han har været kontrollør flere gange, men har ikke fra håndboldklubbens ledelse fået noget at vide om, hvad han som kontrollør må foretage sig.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter det oplyste befandt tiltalte sig på arealet bag det ene mål mellem baglinien og tilskuerpladserne. Han stod bag det net, der skal beskytte tilskuerne bag målet. Tiltalte blev bedt om at sætte sig op på sin plads. Da han ikke gjorde det, blev han bedt om forlade hallen. Det ville tiltalte ikke, og han blev derfor ført ud af hallen under anvendelse af magt fra kontrollørerne.

Kontrollørerne kan i kraft af deres funktion og som led i at opretholde god ro og orden ved en større sportsbegivenhed med mange tilskuere til stede tilrettevise og irettesætte tilskuerne. Der er ikke fastsat nærmere bestemmelser om kontrollørernes arbejde. Kontrollørerne har imidlertid ikke nogen større kompetence til egentlig magtanvendelse end enhver anden borger. Såfremt sådan magtanvendelse er nødvendig, kan det derfor kun ske, hvis betingelserne for privat anholdelse i retsplejelovens § 755, stk. 2, er opfyldt. Hvis det ikke er tilfældet, må kontrollørerne tilkalde politiet.

Tiltaltes ophold på arealet bag målet bag nettet findes ikke at kunne karakteriseres som et ophold på fremmed grund i den forstand, som dette begreb anvendes i straffelovens § 264, stk. 1, nr. 2.

Betingelserne for privat anholdelse har derfor ikke været opfyldt, og det tiltrædes herefter, at der ikke har været hjemmel for kontrollørerne til at anvende magt som sket.

En kontrollør ved en håndboldkamp må efter karakteren af den funktion, som han udøver, anses for omfattet af straffelovens § 247, stk. 2. Det må imidlertid være en forudsætning for at opnå den beskyttelse, som er tilsigtet ved bestemmelsen, at kontrolløren ikke forud for volden mod ham har anvendt magt i et omfang, som ikke kan anses for berettiget. Det tiltrædes på denne baggrund, at forholdet ikke er henført under straffelovens § 247, stk. 2.

Den uberettigede magtanvendelse må indgå som et moment ved straffastsættelsen, idet det tiltrædes, at tiltalte ikke som følge heraf har været berettiget til som sket at slå K i hovedet med knyttet hånd.

Det tiltrædes, at straffen er fastsat til fængsel i 30 dage.

På baggrund af det anførte og efter oplysningerne om tiltaltes gode personlige forhold tiltrædes det, at det efter en samlet vurdering er fundet forsvarligt at gøre straffen betinget som sket.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

- - -