TfK 2008.820 VLD

V.L.D. 1. september 2008 i anke 13. afd. S-1017-08
 

 

Anklagemyndigheden mod T (adv. Hans Chr. Sibbesen, Sønderborg).

(Karen Foldager, Lis Sejr og Lene Aagaard (kst.) med domsmænd).

Retten i Sønderborgs dom af 8. april 2008:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift fra Syd- og Sønderjyllands Politi er modtaget den 21. februar 2008.

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 266 - trusler -

ved mandag den 12. november 2007 ca. kl. 14.15 i - - - på adressen - - - at have rettet et luftgevær mod elektriker F, der var i gang med at udskifte elmåleren, og udtalt: »Du er færdig med at montere« eller lignende, hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for vedkommendes liv og helbred.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har yderligere nedlagt påstand om konfiskation af tre luftgeværer, h.h.v. af mærket - - -, i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1, og § 77 a.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Konfiskationspåstanden anerkendes i tilfælde af domfældelse.

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnet F.

Tiltalte har forklaret, at elektrikeren kom efter forudgående aftale kl. 13.30. Elmåleren sad lige inden for hoveddøren. På tiltaltes forespørgsel sagde elektrikeren, at han ikke havde brug for hjælp, han ville klare det selv. De havde allerede talt kort om at flytte måleren til et andet sted, men elektrikeren sagde, at det var for bøvlet. Så talte de ikke mere om det. Tiltalte gik ud i køkkenet og ryddede op, mens elektrikeren arbejdede. De tre geværer stod op ad et rullestillads inde i stuen. Elektrikeren kunne se dem gennem entreen. Geværerne stod der, fordi han havde taget dem op fra kælderen, for at de ikke skulle ruste. Da elektrikeren var ved at være færdig med sit arbejde, lagde han den gamle måler i døråbningen ind til stuen. Tiltalte tog den op og kiggede på den. Så lagde han den fra sig inde i stuen. Senere kom elektrikeren og spurgte meget brøs efter den. Tiltalte sagde, at han skulle have en kvittering for aflæsningen, men det ville elektrikeren ikke høre om. Han skulle bare have den måler nu. Han begyndte at råbe op. Tiltalte talte nok også noget højt og spurgte til sidst, om han var færdig med at montere. Det sagde han ja til. Så kunne han godt forlade huset. Det gjorde han så. Tiltalte har ikke på noget tidspunkt rettet et af luftgeværerne mod ham. Han var ikke beruset, kun i godt humør. Han gik bagefter i byen og tog måleren med. Han ville tage den med op til sin elektrikermester, som imidlertid ikke var hjemme. Derefter gik han på værtshus. Under elektrikerens besøg havde tiltalte nok fat i et af geværerne, men han var da inde i stuens vinkel, hvor elektrikeren ikke kunne se ham.

Om sine personlige forhold har tiltalte forklaret, at han er pensionist og bor alene.

F har forklaret, at han skulle udskifte elmålere for Sydenergi på hele Als. Han kørte rundt alene. Hos tiltalte kom han efter forudgående telefonisk aftale om tidspunktet. Tiltalte var alligevel ikke hjemme. Han ventede en halv times tid, før tiltalte kom. Han blev sat af en bil. Han lugtede af spiritus. Han sagde, at han kom lige fra værtshus. Måleren sad lige indenfor hoveddøren. Det viste tiltalte ham. Tiltalte sagde, at han gerne ville have flyttet måleren ud i garagen. Vidnet var med ude i garagen for at se på stedet. Han måtte imidlertid afvise at flytte måleren dertil. Så begyndte han at skifte måleren inde i entreen. Tiltalte gik imens ind i lejligheden. Da vidnet var færdig med sit arbejde, kunne han ikke finde den gamle måler, som han havde taget af og lagt fra sig. Han spurgte tiltalte efter den. Tiltalte gik, og vidnet troede, at han var på vej for at hente måleren. Han kom imidlertid tilbage, vistnok inde fra stuen, med et gevær, som han rettede mod vidnet. Han holdt geværet under armen med løbet pegende fremad og op mod vidnets hoved. »Nu er du færdig med at montere«, sagde han. »Ja, ja,« svarede vidnet bare og skyndte sig at pakke sammen og komme afsted. Der havde ikke været nogen form for diskussion mellem dem, men stemningen var dårlig fra starten, fordi tiltalte kom for sent. Tiltalte har ikke bedt ham om en kvittering af nogen art. Der fremsendes automatisk en kvittering til alle kunderne, så det havde ikke været noget problem. Vidnet havde allerede set, at der stod et gevær i entreen. Det var hans opfattelse, at det ikke var det gevær, tiltalte kom med under armen. Bagefter fik han af politiet forevist nogle geværer, vist 4 stk., men han kunne ikke genkende det gevær, som tiltalte brugte. Der var et af dem, som lignede, men han kunne ikke afgøre, om det var det.

Rettens bemærkninger:

Efter vidnets forklaring, der er detaljeret og troværdig, findes det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. straffelovens § 266.

Retten har ved straffens fastsættelse lagt vægt på, at der er truet med et skydevåben.

Af samme grund findes straffen ikke at kunne gøres betinget.

Anklagerens konfiskationspåstand, som tiltalte ikke bestrider, tages til følge som nedenfor bestemt.

- - -

Vestre Landsrets dom:

Retten i Sønderborg har den 8. april 2008 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Tiltalte T har påstået frifindelse, dog således at tiltalte kan anerkende, at der skal ske konfiskation i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand i tilfælde af domfældelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

I forbindelse med ankesagen har Kriminalforsorgen i Syd- og Sønderjylland foretaget en personundersøgelse.

Tiltalte og vidnet F har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han den pågældende dag havde været på værtshus og havde fået et par øl. Han var ikke beruset. Han ankom til bopælen til det tidspunkt, der var aftalt med elektrikeren. De havde en heftig meningsudveksling, da elektrikeren ville have måleren, men tiltalte har ikke på noget tidspunkt rettet et luftgevær mod ham. Han havde fat i et af geværerne på et tidspunkt, men kun for at se, om det var rustent. Efterfølgende var tiltalte på værtshus igen og fik nok 5-6 øl. Han var derfor ret beruset, da politiet kom. Det kan godt passe, at han hidsede sig noget op over for politiet.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han lider af ADHD og er i behandling herfor. Det betyder, at hans tolerancetærskel er lav. Han holder sig meget for sig selv.

F har supplerende forklaret, at han ikke beklagede sig over, at tiltalte ikke var kommet på det aftalte tidspunkt. Det er korrekt, at tiltalte på et tidspunkt havde spurgt, om han fik en kvittering for måleren, hvilket vidnet bekræftede. Tiltalte fik dog aldrig en kvittering, da vidnet jo ikke fik måleren. Der stod et gevær, der lignede et luftgevær, i entreen. Da tiltalte pegede på ham med geværet, stod denne helt tæt på vidnet. Vidnet kunne ikke se, hvilken form for gevær det var. Han er ikke våbenkyndig.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Det tiltrædes med samme begrundelse, som byretten har anført, at straffen er fastsat som sket. Det bemærkes herved, at det må lægges til grund, at forurettede i gerningsøjeblikket ikke kunne afgøre, hvilken form for skydevåben der blev rettet imod ham. Landsretten lægger endvidere vægt på, at truslen er udøvet med skydevåben over for en person under dennes udførelse af et lovligt ærinde i tiltaltes hjem.

Af de samme grunde tiltrædes det, at der ikke er grundlag for at gøre straffen betinget, ej heller med vilkår om samfundstjeneste.

Dommens bestemmelse om konfiskation tiltrædes.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

- - -