TfK 2010.32 VLD


V.L.D. 12. oktober 2009 i anke 14. afd. S-1355-09Anklagemyndigheden mod T (adv. Ronald Juel Pedersen, Hanstholm).


(Vogter, Peter Buhl og Lene H. Mortensen (kst.) med domsmænd).

Retten i Holstebros dom af 28. maj 2009:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.
Anklageskrift er modtaget den 13. februar 2009.
T er tiltalt for overtrædelse af

- - -
3. straffelovens § 266 - trusler,
ved den 17. december 2008 ca. kl. 16.00 i I.P. Jacobsens Centret, Storegade, Thisted, at have truet F, idet han udtalte: »Jeg skal fandme nok finde dig i din fritid«, eller lignende, hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for hendes liv og velfærd.
- - -
Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget fængselsstraf.
Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af 1 stk. luftpistol hos tiltalte T, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.
Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 1, dog alene med hensyn til 600 kr., erkendt i forhold 2 at have haft en defekt luftpistol, men har nægtet at have truet, og har nægtet sig skyldig i forhold 3 og 4.

Tiltalte har erklæret sig indforstået med konfiskationspåstanden.

Forsvareren har påstået frifindelse i det ikke erkendte omfang, subsidiært en betinget dom, mere subsidiært en kombinationsdom.
- - -
Sagens oplysninger
- - -
Tiltalte har forklaret vedrørende forhold 3, at han mødte F i I.P. Jacobsen Centret, hvor hun gik sammen med sin familie. Han rettede henvendelse til hende, da han tidligere på dagen havde været til møde hos hende, og hvor der var 2 punkter, han ikke forstod, om sin bistand. Han ville spørge, hvordan det hang sammen. Hun afviste at tale med ham i sin fritid og var negativ overfor ham. Han blev frustreret og ked af, at hun ikke ville tale med ham og gav udtryk for dette, men han truede hende ikke, heller ikke som beskrevet i tiltalen. Han har også fortrudt, at han ikke respekterede, at hun havde fri.
- - -
F har som vidne forklaret, at hun var i I.P. Jacobsen Centret den 17. december sidste år. Hun havde tidligere på dagen på arbejde i - - - kommune haft et møde med tiltalte, hvor hun havde truffet en afgørelse omkring administration af hans økonomi, som han var utilfreds med. Hun handlede i Sportsmaster og bemærkede, at tiltalte sværmede lidt omkring hende og snakkede til hende, men hun ignorerede det. Hun havde sin samboende med og sin datter på 11 år. Da hun kom udenfor, henvendte tiltalte sig til hende og sagde nogle ting. Han var vred og råbende, og hun hørte ikke alt, hvad han sagde. Hun sagde, at han skulle henvende sig til hende i arbejdstiden, men han blev ved med at snakke. Hun sagde så, at han skulle gå sin vej, og det gjorde han, og hun gik i den anden retning. Foreholdt sin forklaring til politiet, forhold 3, bilag, 3, side 2, lige under midten, forklarede vidnet, at det er rigtigt, at tiltalte sagde, at han fandeme nok skulle finde hende i hendes fritid, men der blev også sagt en hel del andet, som hun ikke husker. Hun var meget optaget af at passe på sin datter. Hun tror ikke, at hun opfattede det som en trussel mod hende, men hun følte det ubehageligt. Hendes datter har været noget rystet over det og har været lidt angst og har spurgt, om det var den slags mennesker, vidnet havde med at gøre på sit arbejde.

Rettens begrundelse og afgørelse


Ad forhold 3.
Retten finder det efter F's forklaring bevist, at tiltalte har udtalt sig som beskrevet i tiltalen. Retten finder, at en udtalelse af den pågældende karakter fremsat over for vidnet i vidnets fritid, hvor vidnet havde afvist at tale med tiltalte, og hvor vidnet var i selskab med sin mindreårige datter, er egnet til at fremkalde alvorlig frygt for vidnets velfærd. Tiltalte findes på denne baggrund skyldig i tiltalen i forhold 3.
- - -

Vestre Landsrets dom:

Retten i Holstebro har den 28. maj 2009 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Tiltalte har påstået frifindelse i forhold 3 og i øvrigt formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte og vidnet F har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han var sammen med sin kone og barn, da han tilfældigt mødte F. Hun blev meget fjendtlig over for ham, da han ønskede at få besvaret et spørgsmål, som han havde glemt ved mødet tidligere på dagen. Hun skubbede ham væk og sagde, hun ikke ville tale med ham. Han skulle ringe til hende senere. Han blev ked af det. Han forstår slet ikke, at F følte sig truet. Hun går også i sin fritid rundt og taler med dem, der har det svært i - - -. Han har ikke sagt til F, at han vil finde hende i hendes fritid.
Han er i juni 2009 flyttet til Aalborg Kommune, hvor han bor sammen med sin kone og barn. De har et godt samarbejde med kommunen og får en masse ros. De venter et barn mere. Han har fået bevilget førtidspension og administrerer nu selv sin økonomi. Han tager medicin for ADHD. I perioder har han ikke taget sin medicin, fordi han ikke uden tilskud fra kommunen havde råd til at købe den.
F har supplerende forklaret, at tiltalte var vred, da han forlod hendes kontor tidligere på dagen. Inde i Sportmaster stod tiltalte 1-1½ meter bag hende. Han lød vred, men han råbte ikke. Det gjorde han uden for butikken. Hun opfattede det som en trussel, da han sagde, han ville finde hende i hendes fritid. Det var i hvert fald ubehageligt. Hun koncentrerede sig i situationen mest om sin datter og tænkte nok ikke på, om det var en trussel. Hun har ikke kontakt med sine klienter i fritiden.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte i forhold 3 til F har udtalt, at han »fandme nok skal finde dig i din fritid« eller lignende. Det lægges til grund, at baggrunden for udtalelsen var, at tiltalte ønskede at tale om en afgørelse om sin økonomi, der var truffet tidligere, hvorefter F gav udtryk for, at hun ikke ville tale med ham i sin fritid, men at han kunne henvende sig i arbejdstiden. Herefter findes tiltaltes udtalelse ikke at være egnet til at fremkalde alvorligt frygt for F's eller andres liv, helbred eller velfærd efter straffelovens § 266. Tiltalte frifindes derfor i forhold 3.