TfK 2010.769 ØLD

Ø.L.D. 18. maj 2010 i anke 8. afd. S-316-10
 

 

Anklagemyndigheden mod T (adv. Nis Stemann Knudsen, besk.).

(M. Lerche, Lene Jensen og Lene Damkjær Christensen (kst.) med domsmænd).

Odense Rets dom af 21. januar 2010:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift modtaget den 11. december 2009.

T er tiltalt for overtrædelse af

1. straffelovens § 276, jf. § 287, stk. 1, ved den 10. november 2009 ca. kl. 15.35 som kunde i Fakta, Benediktsgade 46 i Odense, at have stjålet et glas Nescafé til en udsalgspris på 35,95 kr.

2. straffelovens § 266, ved den 10. november 2009 ca. kl. 15.40 ud for bagdøren til Fakta, Benediktsgade 46 i Odense, og på Kragsbjergvej i Odense at have fremsat trusler om vold mod butiksdetektiv A, der i forbindelse med det i forhold 1 passerede var fulgt efter tiltalte, idet tiltalte stillede sig i kampposition med hænderne oppe og spurgte, om A »skulle have nogen på hovedet« eller lignende, ligesom tiltalte samlede en ca. 5 x 5 cm stor brosten og udtalte, at han ville kaste stenen mod afhørte, hvis denne kom nærmere, hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for A's liv, helbred eller velfærd.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

- - -

Tiltalte er tidligere straffet af betydning for sagen

ved Odense rets dom af 2. marts 2000 med hæfte i 7 dage for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1,

ved udenretlig vedtagelse den 16. marts 2005 af bøde for overtrædelse af straffelovens § 266,

ved Odense rets dom af 18. september 2007 med fængsel i 20 dage for overtrædelse af straffelovens § 266. Straffen gjort betinget mod en prøvetid på 2 år.

Rettens begrundelse og afgørelse


Vedrørende forhold 1:

Efter vidnet A's forklaring, om at han på overvågningsskærmen observerede, at tiltalte placerede et glas Nescafé i armhulen under jakken, og at han senere på kontoret så tiltalte tage glasset med Nescafé frem fra placeringen i armhulen under jakken, findes det ubetænkeligt at anse tiltalte for skyldig i forhold 1.

Vedrørende forhold 2:

Efter vidnerne A og B's sikre og troværdige forklaring er det bevist, at tiltalte har fremkommet med udtalelser og i øvrigt har ageret som anført i anklageskriftet. Tiltaltes udtalelser og handlinger findes egnede til at fremkalde alvorlig frygt for A's liv, helbred og velfærd. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i forhold 2.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. straffelovens § 266 og straffelovens § 287, stk. 1, jf. § 276.

Retten har ved strafudmålingen, som en skærpende omstændighed, lagt vægt på, at der er tale om trusler i gentagelsestilfælde, og at der ikke var noget at bebrejde A.

Efter forholdets karakter, og under hensyn til at tiltalte flere gange tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, er det ikke forsvarligt at gøre straffen betinget.

Østre Landsrets dom:

Odense Rets dom af 21. januar 2010 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne A og B.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han har boet i Danmark i 26 år. Han har ikke truet nogen eller stjålet noget. Han sagde til butiksdetektiven, at han ikke skulle komme efter ham, hvorefter han lod som om, han tog noget op fra vejen. Butiksdetektiven troede, han havde noget i hånden, men det havde han ikke. Dommene, som står på hans straffeattest, er i øvrigt af ældre dato.

A har supplerende forklaret, at kaffen var inden for tiltaltes jakke under armhulen. Han gik fra sin post, da han så tiltalte stå ved kasselinjen. Han så, at tiltalte samlede en sten op.

B har supplerende forklaret, at så vidt hun husker, så hun den sten, som tiltalte samlede op, men hun så i hvert fald, da tiltalte holdt stenen i hånden. På gerningstidspunktet havde hun skrigende rødt hår og muligvis en anden frisure end den, hun havde i byretten.

Tiltalte har afgivet forklaring om sine personlige forhold.

Landsrettens begrundelse og resultat


Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Straffen findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.