TfK2013.343
 


Anklagemyndigheden mod T (adv. Jakob Thrane, besk.).

(Bloch Andersen, Gitte Rubæk Pedersen og Jacob Waage (kst.) med domsmænd).

Svendborg Rets dom af 5. november 2012:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 9. juli 2012.

T er tiltalt for

1. overtrædelse af straffelovens § 266,

ved den 6. maj 2012 mellem kl. 19.30 og kl. 19.53 på Tryggelev i Tryggelev pr. Humble at have sigtet på A med en hardball-pistol, der lignede en rigtig pistol, hvilket var egnet til at fremkalde - og fremkaldte - alvorlig frygt hos A for hendes liv, helbred og velfærd,

2. overtrædelse af bekendtgørelse om våben og ammunition, § 8, stk. 1,

ved den 6. maj 2012 før og efter det i forhold 1 beskrevne at have transporteret den nævnte hardball-pistol på ikke betryggende måde, idet han havde den siddende i bukselinningen,

3. overtrædelse af våbenbekendtgørelsens § 15, stk. 1, nr. 11,

ved den 6. maj 2012 ca. kl. 20.20 på sin bopæl, - - - i Tryggelev pr. Humble, at have besiddet 4 peberspray uden at have den fornødne tilladelse hertil.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf af fængsel.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af den i forhold 1 og 2 nævnte hardball-pistol og de i forhold 4 nævnte peberspray hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

A har påstået, at tiltalte skal betale 3.906,45 kr. i godtgørelse for behandlings- og medicinudgifter.

Tiltalte har erkendt erstatningspligten.

Tiltalte har anerkendt erstatningskravets størrelse.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af A.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen 1)

Tiltalte T forklarede, at han havde drukket meget på den pågældende dag. Han var godt fuld. Han var ude og skyde med paintballpistol ved Keldsnor Fyr. Han havde drukket 1 flaske whisky og 6-10 bajere. Han forsøgte at køre hjem på cykel. Han var også påvirket af hash, så han havde et blackout, fra han kørte på det sidste af grusvejen, til han blev flyttet over fra politibilen i Svendborg. Han betvivlede ikke episoden. Han kendte ikke forurettede i forvejen. Grunden til episoden var, at hans søn døde for 2 år siden i hans arme, 13 år gammel. Det var på 2 årsdagen, så han drak sig stjernefuld. Han kunne ikke huske, om han havde pistolen siddende i bukselinningen. Det er korrekt, at han havde 4 peberspray. Politiet har jo taget dem.

Vidnet A forklarede, at hun kom kørende i Tryggelev den pågældende aften og var på vej hjem. Hun havde spist hos sine forældre. Der kørte en bil foran hende. Den kørte udenom T. Hun kendte ikke tiltalte forud for hændelsen. Tiltalte kørte midt på vejen, hvor han væltede. Hun bremsede med det samme, da hun var bange for at køre ham ned. Hun ville vente med at køre, da han forsøgte at komme på cyklen igen. Da han sprang på cyklen, væltede han så den anden vej. Hun var bange for at køre ham ned. Han smed cyklen ind til siden og begyndte at råbe foran bilen. Hendes datter på 1½ år var med i bilen, og hun kunne ikke vende bilen. Han gik hen mod bilen. Han virkede sur. Hun blev siddende i bilen. Han vendte sig rundt. Hun troede, at han ville trække bukserne op, men han trak pistolen og pegede på hende. Hun troede, at hun skulle dø. Hun var sikker på, at hendes liv endte der. Han sagde ingenting. Han pegede i kort tid. Han satte pistolen tilbage i bukselinningen og trak trøjen op, så hun kunne se, at den sad der. Derefter hoppede han op på cyklen [igen], kørte tværs over vejen, ned til boligerne, der ligger dernede. Han blev stående ved postkassen og ligesom ventede på, hvad hun ville gøre. Hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre, fordi hun var sikker på, at hvis hun valgte at køre forbi ham, så ville han skyde hende igennem vinduet på bilen. Det var hun helt sikker på. Hun vendte bilen på vejen, ringede til sin mor. Hun kørte tilbage til sin mor. Det var moderen, der ringede til politiet. Hun havde aldrig set tiltalte før.

Hun kunne se, at tiltalte var påvirket, idet han ikke kunne styre cyklen.

Der har været dokumenteret fra anmeldelsesrapporten, samt forevist hardball-pistolen og fotos af våbnene.

Tiltalte er straffet ved

dom af den 1. september 2008 med fængsel i 1 år for røveri og ulovlig tvang samt overtrædelse af lov om euforiserende stoffer,

dom af den 27. januar 2005 med fængsel i 3 måneder for vold i gentagelsestilfælde. Betinget. Prøvetid 3 år.

dom af den 18. februar 2003 med fængsel i 20 dage for vold. Betinget. Prøvetid 1 år.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at handlingen blev forøvet på 2 års dagen for hans søns død. Han havde af den grund drukket meget kraftigt og var stærkt oprevet. Han får terapeutisk og medicinsk behandling af samme grund.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter forurettede A's vidneforklaring, der er forenelig med tiltaltes forklaring, sammenholdt med, at tiltalte samme aften i nærheden af gerningsstedet blev anholdt af politiet bærende en hardball-pistol i bukselinningen, finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig i forhold 1 og 2.

Efter tiltaltes erkendelse i forbindelse med de øvrige oplysninger finder retten tillige at tiltalte er skyldig i forhold 3.

Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 266, og våbenbekendtgørelsens § 8, stk. 1, og § 15, stk. 1, nr. 11.

Retten har i skærpende retning lagt vægt på omstændighederne ved forhold 1, herunder gerningstid og -sted, tiltaltes aggressive adfærd, våbenets lighed med en rigtig pistol og forurettedes situation. Endvidere er der i skærpende retning lagt vægt på tiltaltes forstraffe for ligeartet kriminalitet.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

Retten tager erstatningspåstanden til følge som nedenfor bestemt.

Østre Landsrets dom:

Svendborg Rets dom af 5. november 2012 (- - -) er anket af T med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte har i landsretten om sine personlige forhold forklaret, at hans søn døde af en sjælden muskelsygdom. Sønnen krævede pleje i 24 timer i døgnet, og både tiltalte og hans kone stod herfor. Han drikker i dag ikke alkohol, og han drak heller ikke i de mange år, hvor han passede sin syge dreng. Han er diagnosticeret med ADHD. Han får i dag medicin, og han går til psykiater. Han lever nu af førtidspension. En fængselsstraf på 60 dage vil indebære, at han mister sin førtidspension i den tid, og det vil medføre, at de bliver sat ud af deres lejlighed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten bemærker, at straffastsættelsen for så vidt angår overtrædelserne af våbenbekendtgørelsen sker i medfør af våbenbekendtgørelsens § 44, stk. 1.

Landsretten finder efter omstændighederne ved forhold 1, herunder at tiltalte over for en tilfældig forbipasserende på vejen truede med et våben, der fremtrådte som en pistol, sammenholdt med at tiltalte tidligere er straffet for personfarlig kriminalitet, at straffen bør udmåles til fængsel i 30 dage. Efter karakteren af forhold 1 er der ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

I øvrigt stadfæstes dommen.