Drabschef Ove Dahl, Københavns Politi, blev i Jyllands-Posten 6. marts 2010 citeret således: 
  "De åbne grænser gør, at vi bliver overrendt af østeuropæere. Det er et kæmpe problem. De begår bankrøverier, hjemmerøverier, grove tyverier, tiggeri, butikstyverier - alt", siger drabschef i Københavns Politi, Ove Dahl, til Politiken.

og i samme artikel citeres drabschefen yderligere således:

  "Rumænerne er skrupelløse. De slår ihjel for et par hundrede kroner. Det er en helt anden kultur", siger Ove Dahl til Politiken.

Mere moderat er politisk kommentator Ralf Pittelkow i Jyllands-Posten (jp.dk) den 30. september  2010, hvor denne under overskriften "Islams magt og Muhammed-sagen" udtaler sig om muslimer og disses lande.
 
 
"Ortodoks islam er ikke bare en personlig tro, men gør krav på, at islam skal have magt i samfundet. Den ortodokse islamiske magtfilosofi har i de senere årtier fået et kraftigt comeback i den muslimske verden.

Denne udvikling har i høj grad været vendt mod Vesten. Radikale islamistiske kræfter har presset på for, at den muslimske verden skulle vise sin magt over for Vesten. Samtidig har de forklaret de muslimske landes elendighed med, at de er ofre for Vestens magt.

Muhammed-tegningerne blev brugt som en ret tilfældig anledning til at mobilisere muslimer, også i Europa, omkring disse to forestillinger: Vi er ofre for Vesten. Nu skal vi vise vores magt ved at få Vesten til at tilpasse sig vores regler for ytringsfrihed.

Kredse i Danmark og Vesten i øvrigt reagerede på denne magtdemonstration med frygt. De var bange for konsekvenserne, hvis vi ikke gav efter.

Samtidig reagerede de med politisk korrekthed. De accepterede, at de, der forsvarede vores ytringsfrihed, var de skyldige, mens de muslimer, der angreb denne ytringsfrihed også med vold, var ofre for vestlige krænkelser.

Kombinationen af gemen frygt og politisk korrekthed fik disse kredse til at tage hensyn til islam, som de ikke ville drømme om at vise over for andre religioner. Det har kun givet ytringsfrihedens fjender blod på tanden. Efter Muhammed-konflikten har det væltet med angreb mod ytringsfriheden. Fra pres i FN til trusler og terror."

 

Teksten nedenfor er en leder bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten den 15. november 1938. Lederen blev således bragt en uges tid efter den såkaldte "krystalnat", hvor et stort antal jøder i Tyskland blev udsat for vold, anholdt og sendt i koncentrationslejre, samt hvor et meget stort antal ejendomme tilhørende jøder blev udsat for hærværk
 
 

"Naar man har fulgt Jødespørgsmaalet i Europa i Aartier, kan man til en vis Grad forstaa Tyskernes Animositet overfor Jøderne, ogsaa hvis man ser bort fra de Raceteorier, der betyder saa meget i den nationalsocialistiske Verdensopfattelse.

Selv herhjemme, hvor Jøderne aldrig har naaet en saa dominerende Stilling som i de mellemeuropæiske Lande, har man i de senere Aar bemærket deres uheldige Egenskaber. Der er mange Jøder, der har vist sig at være gode danske Mænd, der er utallige Jøder, som stille og hæderligt passer deres Dont uden at gaa nogen for nær - men der er ogsaa paafaldende mange Jøder, som paa lidet tiltalende Maade er blevet Forgrundsfigurer i Svindelaffærer og maaske ikke mindst i de uappetitlige Pornografi- og Fosterdrabsaffærer, som er forekommet i de senere Aar. Ogsaa inden for dansk Forretningsliv optræder der Jøder, hvis Metoder ikke er nogen Pryd for Standen.

Men det, som vi herhjemme har set af Jødernes uheldige Sider, er kun en svag Afglans af deres Virke i de mellemeuropæiske og østeuropæiske Lande. Ogsaa der maa man naturligvis gøre Undtagelser for de utallige Jøder, der opfylder ethvert rimeligt etisk Krav og derfor staar i en skærende Modsætning til de Racefæller, som har ført an i det tvivlsomme Forretningsliv, i den tvivlsomme Forlystelsesindustri og maaske navnlig i de politiske Bevægelser yderst til venstre. Det var ikke Russere, men Jøder med russiske Navne, som druknede Rusland i Blod. Det var ikke en Ungarer, men en Jøde, som ledede den kortvarige, men blodige Raadsrepublik i Budapest. Det var ikke en Tysker, men en Jøde, som paa samme Maade gjorde München til et Slagtehus.

Vi ved, at Titusinder af Jøder fordømmer de jødiske Forretningshajer, de jødiske Pornografispekulanter og de jødiske Terrorister. Men alligevel kan det ikke benægtes, at de Erfaringer, som Tyskerne - som mange andre Fastlands-Folk - har gjort med Hensyn til Jøderne, danner en vis Basis for deres Følelser. (...) Man kan indrømme Tyskland, at det har Ret til at skille sig af med sine Jøder."