TfK 2010.1033 VLD

V.L.D. 6. september 2010 i anke 11. afd. S-1656-10
 

  Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (adv. Kjeld Jeppesen, Herning for begge).

(Vogter, Olav D. Larsen og Henrik Twilhøj med domsmænd).

Retten i Hernings dom af 16. juli 2010:

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 16. juli 2010.

T2 og T1 er tiltalt for:

tyveri efter straffelovens § 276 ved den 16. juli 2010 kl. 01.52 på - - -, 7430 Ikast i forening at have stjålet værktøj, kamera og mobiltelefon, værdi 60.000 kr. fra en varebil, som de opbrød.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at de tiltalte i medfør af udlændingelovens § 24, jf. § 22, nr. 6, jf. § 26, stk. 1, og § 32, stk. 1, udvises med indrejseforbud i et tidsrum, som retten fastsætter.

Sagens oplysninger

Tiltalte, T2, har forklaret, at han kom til Danmark for 2 dage siden sammen med T1. Han ville finde noget arbejde i Danmark. De kom hertil i bil, en gul Peugeot. Han ved ikke, hvem der ejer bilen. Han og T1 kørte i nat rundt på parkeringspladser og kiggede på biler. De ville stjæle nogle ting fra biler. De stillede bilen, da de kom til Ikast. Han husker ikke adressen. De gik hen til varebilen og slog sideruden ind ved førersædet. De tog tingene ud af varebilens varerum og bar dem over til deres egen bil. Det var blandt andet kasser med værktøj. Der var en mand, der stod og kiggede på det, de lavede. Da de fik øje på manden, begyndte de at løbe fra stedet. Senere så de, at politiet kom med hunde. De løb ret langt væk, inden de blev anholdt af politiet.

Vedrørende sine personlige forhold forklarede T2, at han er polsk statsborger og bor i Polen. Han har ikke familie i Danmark. Han har ikke været i Danmark før. Han er gift med en polsk kvinde og de har et barn.

T2 forklarede supplerende, at han ikke har søgt arbejde i Danmark. Han kan ikke dansk og ved derfor, at han ikke kan få arbejde.

Tiltalte, T1, har forklaret, at han kom til Danmark for 2 dage siden sammen med T2. Det var meningen, at en af deres venner, B, der bor i Esbjerg, skulle finde noget arbejde til dem. Han har ikke selv søgt arbejde i Danmark. B har heller ikke fundet noget arbejde til dem. Han kan bekræfte den forklaring, T2 har afgivet om, hvordan tyveriet fandt sted, og hvordan de blev opdaget og løb fra stedet.

Vedrørende sine personlige forhold forklarede T1, at han ikke har familie i Danmark og har heller ikke været i Danmark før. Han har en kæreste og et barn i Polen. Barnet er sygt og har allergi.

Rettens begrundelse og afgørelse

De tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldige. Tilståelserne støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at de tiltalte er skyldige.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. straffelovens § 285, jf. § 276.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på forholdets karakter, herunder især værdien af de stjålne genstande.

Retten tager udvisningspåstanden til følge i medfør af udlændingelovens § 24, jf. § 22, nr. 6, da udvisning ikke kan antages at virke særligt belastende, jf. udlændingelovens § 26, stk. 1. Retten har herved lagt vægt på, at ingen af de tiltalte har nogen tilknytning til det danske samfund eller til herboende personer. De tiltalte kom til landet for 2 dage siden og har ikke boet her, ligesom de ikke har været i Danmark tidligere. Tyveriet er så groft, så de tiltalte må som følge af deres adfærd betegnes som en trussel mod den offentlige orden og sikkerhed.

Påstanden om indrejseforbud efter udlændingelovens § 32, stk. 2, nr. 1, tages også til følge.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T2 og T1 skal straffes med fængsel i 40 dage.

De tiltalte udvises af Danmark. De tiltalte pålægges indrejseforbud i 4 år. Fristen for indrejseforbuddet regnes fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen.

- - -

Vestre Landsrets dom:

Retten i Herning har den 16. juli 2010 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Påstande

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

De tiltalte har påstået stadfæstelse.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ved fastsættelsen af straffene skal der tages hensyn til, at de tiltalte, som var kommet til Danmark få dage tidligere, begik tyveriet i forening, og at tyveriet skete ved opbrydning af en varebil. Der skal endvidere tages hensyn til værdien af de stjålne genstande.

Landsretten forhøjer herefter straffene til fængsel i 60 dage for hver af de tiltalte.

Det tiltrædes af de grunde, som byretten har anført, at der er truffet afgørelse om udvisning, idet afgørelsen herom dog træffes i medfør af udlændingelovens § 24, nr. 2, jf. § 26. Der fastsættes et indrejseforbud på 6 år, jf. udlændingelovens § 32, stk. 3.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

De tiltalte har fortsat været frihedsberøvet under anken.