TfK 2011.363/1 ØLD

 
  Ø.L.D. 3. januar 2011 i anke 13. afd. nr. S-2911-10

(M. Levy, Anne Louise Bormann, Lotte Wetterling med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (Carsten Fentz, Kbh., besk.).

Glostrup Rets dom 3. september 2010, 15-7011/2009.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift og tillægsanklageskrift er modtaget den 2. september 2009.

T [født 1984] er tiltalt for overtrædelse af

1.

straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, og straffelovens § 261, stk. 2,

ved i perioden fra den 17. november 2007 ca. kl. 22.00 til 18. november 2007 ca. kl. 00.45 efter at have foretaget indtrængen hos Dong Energy, Brydehusvej 32, Ballerup, i forening med 3 ikke-identificerede medgerningsmænd, iført maskering i form af sorte elefanthuer eller lign., at have væltet virksomhedens vagt V omkuld og bundet hans hænder, hvorefter de under trusler om vold bl.a. afkrævede ham oplysninger om stedets alarmer, nøgler mv. og placerede ham på en stol med fronten mod en væg, på hvilket sted V blev holdt indespærret og frihedsberøvet for vindings skyld fra ca. kl. 23.10 og i ikke under 1 time, under bevogtning af en gerningsmand, samtidig med at de øvrige gerningsmænd stjal værdier, herunder bærbare computere, en dvd-afspiller, mobiltelefoner og 6 ruller kobberkabler a 200 kg til en samlet værdi af ca. 68.000 kr., hvorefter gerningsmændene den 18. november 2007 ca. kl. 00.45 forlod gerningsstedet og efterlod V bundet og hjælpeløs i virksomhedens lokaler.

2.

straffelovens § 290, stk. 1,

ved onsdag den 13. februar 2008 kl. 12.40 på sin bopæl, - - -, at have været i besiddelse af to bærbare computere mrk. IBOOK, uagtet tiltalte vidste eller bestemt formodede, at computerne, der i efteråret 2007 var stjålet fra Center Kongelunden, Kalvebodvej 250 i Dragør, hidrørte fra en strafbar lovovertrædelse.

3.

bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2,

ved den 9. december 2007 forud for kl. 03.30 ud for diskotek JFK, Torvet, ved Helsingørgade i Hillerød, at have været i besiddelse af 9,81 gram hash til eget forbrug.

4.

restaurationslovens § 37, stk. 1, nr. 1, jf. § 32, stk. 1,

ved den 9. december forud for kl. 03.30 på restaurant Annabelle, Torvet i Hillerød, at have udvist voldelig adfærd, idet han råbte og provokerede, hvilket var egnet til at medføre ulempe over for de øvrige tilstedeværende på stedet.

5.

straffelovens § 121,

ved den 9. december 2007 ca. kl. 03.30 på Helsingørgade i Hillerød med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale at have overfaldet tjenestegørende politiassistent P, idet tiltalte kaldte P for »din skide perker«.

6.

retsplejelovens § 750

ved den 9. december ca. kl. 03.30 i Helsingørgade i Hillerød på forespørgsel fra politipersonale fra Nordsjællands Politi at have nægtet at oplyse navn, adresse og fødselsdato, til trods for at han blev gjort opmærksom på, at dette var hans pligt.

7.

bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2,

ved den 12. april 2008 ca. kl. 17.00 ud for Burmeistergade 1B i København at have været i besiddelse af 12 joints til eget brug.


Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af 9,81 gram hash hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1 og 5. Tiltalte har erkendt sig skyldig i de øvrige forhold.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte, T, og af vidnerne - - -

Forklaringerne blev lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Det fremgår af Erklæring vedrørende sammenfald i dna-profilregister af 1. februar 2008 (bilag 24), at der fandtes sammenfald af dna-profiler for tiltalte og elefanthuen (koster nr. 5a). Der var én person i sporets dna-profil. Den bevismæssige vægt er større end 1 million.

Det fremgår af Erklæring vedrørende retsgenetiske undersøgelser af 26. maj 2009 (bilag 24b), at der på en handske sikret fra buskads fandtes dna i sporet, der kunne stamme fra tiltalte. Det fremgår videre, at dna-profilen for materialet blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, hvis en del af det undersøgte dna stammer fra tiltalte, end hvis ikke en del af det undersøgte dna stammer fra tiltalte.

Det fremgår af Rapport - Teleoplysninger af 25. februar 2008 (bilag 32), at mobiltelefonen med telefonnr. - - - var slukket i tidsrummet fra den 17. november kl. 21.00 til den 18. november 2007 kl. 03.00. Der var i denne periode 7 forgæves opkald til mobiltelefonen.

Tiltalte er tidligere straffet, senest ved ankedom af 21. november 2007 fra Østre Landsret med fængsel i 30 dage for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1. Ved dom af 19. september 2002 blev tiltalte straffet med fængsel i 3 måneder for overtrædelse af straffelovens § 276 og § 290, stk. 1. Endelig blev tiltalte ved dom af 9. juli 2002 straffet med fængsel i 30 dage for overtrædelse af straffelovens § 244.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han bor alene i lejlighed og modtager kontanthjælp. Tiltalte vil gerne uddanne sig på - - -.

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 13. februar 2008 til den 18. marts 2008.

Rettens begrundelse og afgørelse:

Forhold 1

Det er efter forklaringerne fra V, - - - samt den foretagne dokumentation, herunder af overvågningsvideoen, bevist, at der omkring natten mellem den 17. og 18. november 2007 blev begået røveri mod Dong Energy i Ballerup på den i anklageskriftet angivne måde, og at der under røveriet for vindings skyld skete frihedsberøvelse af vagten V. Dette er heller ikke under hovedforhandlingen bestridt af tiltalte.

Spørgsmålet er, om tiltalte var en af gerningsmændene.

Tiltalte har forklaret, at han ikke kender noget til røveriet.

Politibetjent - - - har forklaret, at han er hundefører. Vidnet kom hurtigt til gerningsstedet efter meldingen om, at der var røveri hos Dong. - - - fortalte vidnet, at han havde set to gerningsmænd løbe væk fra stedet. I områdets nordvestlige hjørne var der hul i plankeværket. Her søgte vidnet spor med sin hund. Der var masser af fært, og hunden gik på sporet med det samme. Vidnet vurderer, at han maksimalt var 5 minutter efter gerningsmændene. På den anden side af et hegn fandt vidnet to dot-handsker og en elefanthue, der blev sikret til sagen.

V har forklaret, at gerningsmændene var klædt i sort fra top til tå. Vidnet kan ikke længere huske, om gerningsmændene havde handsker på.

Det fremgår af overvågningsvideoen, at gerningsmændene var maskerede, og at de bar hvide handsker.

Det er ubetænkeligt at lægge til grund, at de fundne dot-handsker og elefanthuen blev anvendt af en af gerningsmændene under røveriet.

Det fremgår af erklæringerne fra Retsgenetisk Afdeling, at der på elefanthuen blev fundet dna, der kan stamme fra tiltalte. Den bevismæssige vægt er større end 1 million.

Retsgenetiker Hans Jakob Larsen har forklaret, at det af erklæringerne fremgår, at der alene på huen er fundet dna fra én person, nemlig fra tiltalte. Vidnet har yderligere forklaret, at det rå regnetal for dna fundet på huen er langt større, bl.a. fordi der er tale om en såkaldt ren dna-profil.

Der er endvidere fundet dna fra tiltalte på en af dot-handskerne med en bevismæssig vægt større end 1 million.

Det rå regnetal for dna fundet på handsken er også langt større. Retsgenetisk Afdeling erklærer sig imidlertid højst med en bevismæssig vægt større end 1 million.

Tiltalte blev under afhøring den 13. februar 2008 foreholdt, at hans dna var fundet på en hue ved gerningsstedet. Tiltalte kunne ikke forklare, hvordan hans dna var havnet på huen. Tiltalte har ikke underskrevet rapporten.

Tiltalte har senere forklaret, at han på sin knallert bl.a. opbevarede en elefanthue og nogle dot-handsker. Knallerten blev stjålet en række gange. På et tidspunkt blev elefanhuen, dot-handskerne og nogle yderligere effekter tillige stjålet. Det har tiltaltes mor, - - -, bekræftet rigtigheden af.

Det er usandsynligt, at en person, eventuelt en af gerningsmændene til røveriet, på et tidspunkt skulle have stjålet tiltaltes knallert og i den forbindelse have taget og opbevaret elefanthuen og dot-handskerne sammen og senere anvendt både elefanthuen og i hvert fald en af dot-handskerne under røveriet. Dette underbygges yderligere af, at alle gerningsmændene var maskerede og bar hvide handsker.

Det er endvidere usandsynligt, at en af gerningsmændene kan have anvendt elefanthuen under røveriet uden at have afsat dna-spor herpå. Der er ved denne vurdering lagt vægt på, at de fire gerningsmænd gik ind ad hoveddøren i tidsrummet 23.12 - 23.13. Senere kom 3 af gerningsmændene ud ad hoveddøren, og de anvendte bl.a. trucken udenfor. En af gerningsmændene vogtede over vagten V. Kl. 00.44 ankom politiet. Det var kort før dette tidspunkt, gerningsmændene løb fra stedet. Røveriet pågik således over en længere periode, og flere af gerningsmændene løb og arbejdede på Dongs område. Gerningsmændene må derfor nødvendigvis have afsat dna-spor på de anvendte huer.

Tiltalte har bekræftet, at telefonnr. - - - tilhører ham. Det fremgår af de historiske teleoplysninger indhentet hos Telia, at tiltaltes mobiltelefon var slukket i tidsrummet fra den 17. november 2007 kl. 21.00 til den 18. november 2007 kl. 03.00. Det fremgår videre, at der i den periode, hvor mobiltelefonen var slukket, var syv forgæves opkald til mobiltelefonen.

Tiltalte har forklaret, at han nogle gange slukkede mobiltelefonen for ikke at blive forstyrret. Tiltalte kan ikke udelukke, at batteriet var løbet ud.

De mange opkald i perioden, hvor mobiltelefonen var slukket, tyder på, at tiltalte normalt havde sin mobiltelefon tændt i det omhandlede tidsrum. Det forekommer derfor atypisk, at mobiltelefonen var slukket i tidsrummet for røveriets foretagelse og herefter blev tændt igen kl. 03.00.

En en samlet vurdering af disse oplysninger er det med tilstrækkelig sikkerhed bevist, at tiltalte var en af gerningsmændene.

Tiltalte findes derfor skyldig i forhold 1.

Forhold 2, 3, 4, 6 og 7

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig i forhold 2, 3, 4, 6 og 7. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i disse forhold.

Forhold 5

Tiltalte har forklaret, at det var en forbipasserende, der råbte efter betjenten.

Der er ikke ført andre beviser under hovedforhandlingen.

Det er herefter ikke bevist, at tiltalte er skyldig i dette forhold.

Tiltalte frifindes derfor i forhold 5.

Straffen

Straffen fastsættes til fængsel i 2 år, jf. straffelovens § 261, stk. 2, § 288, stk. 1, nr. 1, og § 290, stk. 1, lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag liste A, nr. 1, restaurationslovens § 37, stk. 1, nr. 1, jf. § 32, stk. 1, og retsplejelovens § 750.

Retten har ved straffastsættelsen i skærpende retning lagt vægt på forhold 1's grove karakter, herunder at forholdet var planlagt, professionelt udført og begået af flere i forening. Under røveriet blev vagten endvidere frihedsberøvet og bundet. I formildende retning er der lagt vægt på, at forholdet blev begået i november 2007, og at sagsbehandlingstiden har været lang, hvilket ikke er begrundet i tiltaltes forhold.

Der er henset til forholdets grovhed ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T, skal straffes med fængsel i 2 år.

Hos tiltalte konfiskeres 9,81 gram hash.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Østre Landsrets dom.

Glostrup Rets dom af 3. september 2010 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse for tiltalen i forhold 1 og i øvrigt formildelse. Tiltalte har yderligere anført, at en eventuel straf i forhold 1 alene bør fastsættes efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1.

Anklagemyndigheden har anket til skærpelse.

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne - - -, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

De for byretten af vidnerne - - - afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han i november 2007 boede i - - - på samme adresse som i dag. Han har normalt sin telefon slukket, når han ikke selv skal ringe. Han er begyndt på en uddannelse som - - -.

Vidnet V har supplerende forklaret blandt andet, at det var den samme gerningsmand, der var hos ham under hele røveriet. Han kunne ikke se, hvad de andre gerningsmænd foretog sig.

Vidnet - - - har supplerende forklaret blandt andet, at vagtchefen udpegede den retning, gerningsmændene var løbet. Det var et helt frisk spor, formentlig mindre end 10 minutter gammelt. Det kunne han konstatere, fordi hunden ikke havde behov for at få næsen ned til jorden. Hans hund kunne ikke finde sporet videre efter fundet af huen og handskerne. Efterfølgende kontrollerede hans kollega med sin hund, at sporet kunne føres tilbage til gerningsstedet. Man kan ikke sige, om sporet var fra en person eller flere.

Vidnet Hans Jakob Larsen har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke har sagt, at det er 1.000.000 gange mere sandsynligt, at anklageren har ret, end at forsvareren har ret. Han har sagt, at det er 1.000.000 gange mere sandsynligt, at se det fundne resultat, hvis anklageren har ret, end hvis forsvareren har ret. Der skal som udgangspunkt bruges dna fra ca. 100 celler for at have tilstrækkeligt til en dna-analyse. De to undersøgte handsker er henholdsvis en højre- og en venstrehandske.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Tiltalte stemmer med hensyn til køn, alder, bygning og højde overens med det signalement, V har givet af gerningsmændene, og tiltalte har ikke kunnet forklare, hvor han var på gerningstidspunktet. Han er således allerede som følge heraf væsentligt mere sandsynlig som gerningsmand til røveriet end en tilfældig mand i den danske befolkning. Herefter og i øvrigt af de grunde, der er anført i byrettens dom, finder landsretten det bevist, at tiltalte er skyldig i forhold 1, idet der dog for så vidt angår de bærbare pc'er, dvd-afspilleren, nøglebundtet og kobberkablerne med kabeltromler, der ikke blev fjernet fra virksomhedens område, alene er tale om forsøg på røveri. Det bemærkes, at landsretten ikke har lagt til grund, at tiltaltes telefon blev tændt kl. 03.00 den 18. november 2007. I det foreliggende tilfælde findes straffen i forhold 1 alene at burde fastsættes i medfør af straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1.

Straffen, der tillige fastsættes efter straffelovens § 89 og til dels § 21, findes af de af byretten anførte grunde passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Thi kendes for ret:
Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.