TfK 2003.101/2

V.L.K. 5. november 2002 i kære 7. afd. S-2331-02
 

 

Anklagemyndigheden mod K (adv. Stig Ejler Jensen, Aalborg)
(Fritse Hove, Elisabeth Mejnertz og Erik P. Bentzen (kst.)).

Retten i Aalborg, 7. afdelings kendelse af 26. august 2002:


Ved Aalborg rets dom af 10. september 2001 blev K for overtrædelse af blandt andet færdselslovens § 53, stk. 1 og § 117, stk. 6, idømt fængsel i 50 dage, der blev gjort betinget mod 2 års prøvetid og på vilkår af, at domfældte efter Kriminalforsorgens bestemmelse inden for en længstetid på 6 måneder udførte samfundstjeneste i 50 timer, samt at han i længstetiden undergav sig tilsyn af Kriminalforsorgen. Domfældte blev endvidere frakendt førerretten i 5 år fra den 26. marts 2004 og idømt en tillægsbøde på 3.500 kr., ligesom domfældte for overtrædelse af straffelovens § 291, stk. 1, blev idømt 2 dagbøder på 150 kr.


Efter indberetning fra kriminalforsorgen i Aalborg blev dommen ændret ved rettens kendelse af 27. februar 2002, således at domfældte i stedet for udførelse af samfundstjeneste skulle underkaste sig en struktureret, kontrolleret alkoholistbehandling i 1 år og i dette tidsrum undergive sig tilsyn af kriminalforsorgen.


Anklagemyndigheden har ved skrivelse af 10. maj 2002 under henvisning til straffelovens § 59, stk. 3, jf. stk. 2, og § 60, på ny indbragt sagen for retten under henvisning til indberetning af 16. april 2002 fra Kriminalforsorgen, da det er Kriminalforsorgens opfattelse, at domfældte ikke ønsker at modtage behandlingstilbudet, og da det endvidere ikke er muligt at fastholde domfældte i et tilsynsforløb.


Under sagens behandling har domfældte afgivet forklaring, ligesom der er fremlagt oplysninger fra domfældtes læge og Dronninglund kommune.


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at den idømte straf udløses, og at de idømte bøder opretholdes.


Forsvareren har nedlagt påstand om, at den afsagte dom opretholdes.

Retten skal udtale:


Efter de fremkomne oplysninger lægger retten til grund, at domfældte har et behandlingskrævende alkoholmisbrug, men at han ikke er tilstrækkelig motiveret til at påbegynde en behandling, da han bl.a. ikke i længere tid ønsker at være væk fra sin kæreste. Da domfældte endvidere ikke er egnet til at udføre samfundstjeneste, finder retten, at den idømte betingede fængselsstraf bør udløses, idet der ikke er grundlag for at reducere den udmålte straf, som hævdet af forsvareren. Bøden på 3.500 kr. findes under henvisning til lovforslagets bemærkninger (lovforslag L 41 Folketingsåret 1999-2000, pkt. 3.2.10) at burde opretholdes tillige med de idømte dagbøder.

Thi bestemmes:


Rettens dom af 10. september 2001 vedrørende K, og som er ændret ved rettens kendelse af 27. februar 2002, ændres således, at den idømte straf af fængsel i 50 dage gøres ubetinget, og således at vilkårene om at domfældte skal underkaste sig en struktureret, kontrolleret alkoholistbehandling og undergive sig tilsyn af Kriminalforsorgen bortfalder. De idømte bøder opretholdes.


Domfældte skal delvist betale sagens omkostninger i forbindelse med retsmødet den 19. august 2002.

Vestre Landsrets kendelse:Retten i Aalborg, 7. afdeling, har den 26. august 2002 afsagt dom i 1. instans (- - -).


Kærende har påstået kendelsen ændret, principalt således at den idømte fængselsstraf gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste i overensstemmelse med dommen af 10. september 2001, subsidiært at der ikke sker ændring af rettens kendelse af 27. februar 2002, således at vilkåret om en struktureret, kontrolleret alkoholistbehandling opretholdes.


Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.


Aalborg rets dom, som på ny blev ændret ved den påkærede kendelse, er afsagt den 10. september 2001.


Det fremgår af skrivelse af 26. september 2002, at der mellem K og kommunen er indgået en aftale om arbejdsprøvning fra den 1. oktober 2002.


K har om sine personlige forhold forklaret, at han er påbegyndt arbejdsprøvningen, hvor han arbejder som pedelmedhjælper. Bortset fra to sygedage har han passet arbejdet. Han har endnu ikke påbegyndt antabusbehandlingen, men er indstillet herpå, såfremt forløbet kan kontrolleres af en hjemmehjælper. Han vil dog også nu for at undgå at afsone fængselsstraffen acceptere et indledende institutionsophold, hvis dette kræves.


Forsorgsfuldmægtig F, kriminalforsorgen, har forklaret, at K ikke skønnes egnet til at udføre samfundstjeneste, idet hans alkoholmisbrug har vist sig at være mere omfattende, end man gik ud fra, da man udarbejdede personundersøgelsen. Han var alkoholpåvirket, da han mødte frem til den indledende samtale om tilrettelæggelsen af samfundstjenesten. Det er ud fra de lægelige oplysninger om K, herunder om tidligere behandlingsforløb, kriminalforsorgens vurdering, at det er nødvendigt, at en eventuel behandling mod alkoholmisbrug skal indledes med et institutionsophold. Vilkårsovertrædelsen består i, at K ved førstegangssamtalen og senere samtaler gav udtryk for, at han ikke ville påbegynde alkoholistbehandlingen på den måde, han fik den tilbudt, nærmere døgnbehandling på Foldbjergcenteret, uanset at det samtidig blev indskærpet for ham, at hans vægring ville medføre indberetning om vilkårsovertrædelse.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Byrettens afgørelse burde være truffet ved dom, jf. straffelovens § 63, stk. 1, nr. 3.


K har i landsretten på ny erklæret sig indforstået med at underkaste sig behandling mod alkoholmisbrug, herunder - hvis Kriminalforsorgen finder det påkrævet - tage ophold på en døgnbehandlingsinstitution.


Under hensyn til, at vilkårsovertrædelsen bestod i, at behandlingen ikke blev indledt, og under hensyn til K's behandlingsbehov, bør der gives ham lejlighed til at opfylde behandlingsvilkåret.


Landsretten ændrer derfor kendelsen i overensstemmelse hermed.

Thi bestemmes:


Byrettens kendelse ændres, således at byrettens kendelse af 27. februar 2002 opretholdes. Prøvetiden regnes fra denne landsretskendelse.


Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.