TfK 2003.24 ØLD

Ø.L.D. 1. oktober 2002 i anke 14. afd. S-0877-02
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Kristian Baagø, e.o.).

(B.O. Jespersen, Benedikte Tegldal og Claus Forum Petersen (kst.) med domsmænd).

Slagelse Rets dom af 22. januar 2002:

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 31. oktober 2001.

T er tiltalt for

1. - - -

2. spirituskørsel efter færdselslovens § 53, stk. 1, ved den 14. maj 2001 ca. kl. 17.30 at have ført personbil - - - fra Fanøvej og ad Lillevangsvej og Idagårdsvej til Korsørvej ved Honda-Forhandleren i Slagelse efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen under eller efter kørslen oversteg 1,20 promille,

3. overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 nr. 2, ved den 14. maj 2001 ca. kl. 17.38 på Korsørvej i Slagelse uden politiets tilladelse eller på anden lovlig måde at have været i besiddelse af 1 stk. skarpladt Magnum 357 patron, 1 stk. skarpladt 9 mm patron, 4 stk. løse 9 mm patroner.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt endelige påstande om følgende:

1. Ubetinget frakendelse af førerretten.

- - -

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1 og 2. Vedrørende forhold 3 har tiltalte erkendt sig skyldig med hensyn til patronerne, men gjort gældende, at slaghammeren ikke er omfattet af våbenloven.

Overfor konfiskationspåstanden har tiltalte påstået frifindelse i forhold 1 og erklæret sig indforstået med konfiskation af patronerne i forhold 3.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af politiassistent A, B, politiassistent C og politikommissær D.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Der blev den 14.5.2001 kl. 18.41 taget en blodprøve fra tiltalte. I blodprøven ble der fundet en mindsteværdi på 1,87 promille alkohol.

Tiltalte er tidligere straffet for vold og fire gange for overtrædelse af våbenloven senest ved Slagelse rets dom af 27.11.2000 med en straf af fængsel i 8 måneder for overtrædelse af straffelovens § 285, stk. 1 jf. § 284, jf. § 276, § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, § 174, jf. § 21, lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1 jf. § 2, stk. 2, jf. bilag liste A nr. 3 samt lov om våben og eksplosivstoffer § 10, stk. 1, stk. 3 og stk. 4, jf. § 4, stk. 1, § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 4, stk. 3, nr. 3, jf. bekendtgørelse nr. 66 af 26.01.2000 § 43, stk. 1 og stk. 4, jf. § 14, stk. 1, nr. 10, jf. til dels straffelovens § 89. I medfør af straffelovens § 61, stk. 2, fællesstraf med hensyn til dom af 24.01.2000. I medfør af straffelovens § 75, stk. 2, konfiskation af heroin, en foIdekniv, en skruetrækker, to fingerringe med ophøjede kanter, en 9 mm pistol af mrk. Radom model 35, diverse pistol- og riffelammunition, en springkniv, en butterflykniv og en oversavet salonriffel kal. 22. Løsladt den 17.04.2001 med prøvetid 2 år og reststraf 81 dage.

Rettens bemærkninger:
- - -

Ad forhold 2:

Efter politifolkenes vidneforklaringer findes det bevist, at det er tiltalte og ikke hans daværende samlever, der har kørt bilen på strækningen som anført i anklageskriftet. Herefter, og da tiltalte har erkendt promillens størrelse, findes han skyldig i dette forhold.

Ad forhold 3:

Efter det foreliggende findes slaghammeren, der er en såkaldt bushammer og lå i tiltaltes bil, ikke omfattet af våbenloven. Efter det anførte findes tiltalte herefter alene skyldig i dette forhold i overensstemmelse med sin erkendelse.

Straffen fastsættes til en fællesstraf af fængsel i 3 måneder for overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 2 og færdselslovens § 117, stk. 1, jf. § 53, stk. 1. I straffen indgår reststraffen på 81 dage i forbindelse med prøveløsladelsen 17.4.2001, jf. straffelovens § 40, stk. 1, jf. § 61, stk. 2.

Tiltalte skal som følge af spirituskørslen betale en bøde på 3.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 6 dage, jf. straffelovens § 88, stk. 2.

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort i 2 år fra den 15. juni 2001, hvor tiltaltes kørekort blev administrativt inddraget af politiet, jf. færdselslovens § 125, jf. § 127.

Da tiltalte er frifundet i forhold 1 tages den af anklagemyndigheden nedlagte påstand om konfiskation til følge i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, som nedenfor bestemt.

Østre Landsrets dom:

Slagelse Rets dom af 22. januar 2002 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse i forhold 2 og i øvrigt formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne politiassistenten A, politiassistent C og B. Herom henvises til retsbogen.

Den i byretten af vidnet politikommissær D afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de i dommen anførte grunde skyldig som fastslået i den indankede dom.

Uanset tiltaltes talrige domme for overtrædelse af våbenloven finder landsretten ikke, at besiddelsen af de i forhold 3 nævnte patroner bør udløse reststraffen på 81 dage, der hidrører fra prøveløsladelse efter afsoning af dommen af 27. november 2000, hvilken dom bl.a. vedrørte overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1.

Straffen findes herefter passende at kunne fastsættes til en bøde på 4.000 kr.

Landsretten tiltræder dommens bestemmelse om frakendelse af førerretten.

I øvrigt stadfæstes dommen.