TfK 2003.434 VLD

V.L.D. 5. marts 2003 i anke 12. afd. S-2567-02
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Thomas Jakobsen, Silkeborg).

(Marie S. Mikkelsen, Vogter og Karsten T. Kristensen (kst.) med domsmænd).

Retten i Silkeborgs dom af 12. september 2002:

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 14. august 2002.

T er tiltalt for overtrædelse af

lov om euf. stoffer, § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, jf. bkg. om euf. stoffer, § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1,

ved primo 2002 at have købt ca. 1 kg hash og i tiden frem til den 19. marts 2002 kl. 09.30 fra bopælen - - -, 8600 Silkeborg, at have solgt ca. 300 gram hash for ca. 2650 kr., samt at have besiddet de resterende 634,5 gram hash med henblik på videresalg.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en ubetinget fællesstraf og om konfiskation af 2.650 kr., jf. straffelovens § 75, stk. 1, og af elektronvægt, 634,5 gram hash, bidetang og hashindpakningspapir, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Tiltalte har nægtet sig skyldig og har protesteret imod konfiskation af penge, men har anerkendt konfiskation af de anførte genstande.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af politiassistent P. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Tiltalte er tidligere straffet, af betydning senest ved byretsdom af 11. august 2000, der bortset fra frifindelse for et forhold af ulovlig tvang, blev stadfætet ved Vestre Landsrets dom af 18. oktober 2000, dog med den ændring, at straffen blev nedsat fra fængsel i 7 måneder til 6 måneder, væsentligst for vold og hærværk, men tillige for narkotikabesiddelse. Prøveløsladt den 27. marts 2001. Reststraf 61 dage. 2 års prøvetid.

Rettens bemærkninger:

Efter vidnet, politiassistent P's sikre forklaring herom anser retten det for bevist, at tiltalte har udtalt sig til politiassistenten som beskrevet i sagens bilag 5. Efter tiltaltes erkendelse af, at han havde købt så betydeligt et kvantum som 1 kg hash, samt efter fundet af en vægt med hashrester, og idet retten må anse det for usandsynligt, at tiltalte, der har oplyst at have beskedne indtægter, skulle ryge op til 20 gram hash om dagen, finder retten at måtte lægge til grund, at de oplysninger, som tiltalte ifølge politiassistenten har givet til politirapporten, er i overensstemmelse med sandheden. Med den modifikation, at det ikke kan udelukkes, at en mindre del af det omhandlede kvantum hash kan have været til eget forbrug, men idet det må lægges til grund, at hovedparten af det købte kilo hash er erhvervet med henblik på videresalg, anser retten tiltalte for skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. lov om euf. stoffer, § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, jf. bkg. om euf. stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, jf. bilag 1, liste A nr. 1. Straffen omfatter ikke reststraffen ved prøveløsladelsen den 27. marts 2001, jf. straffelovens § 40, stk. 1, jf. § 61, stk. 2, nr. 1.

Idet det efter bevisførelsen må anses for sandsynligt, at tiltaltes fortjeneste ved salg af ca. 300 gram hash mindst må have udgjort 2.650 kr., konfiskeres dette beløb hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk. 1. Endvidere konfiskeres de ovenfor nævnte genstande, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1,

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 60 dage.

Hos tiltalte konfiskeres 2.650 kr., en elektronvægt, 634,5 gram hash, en bidetang og hashindpakningspapir.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Vestre Landsret:

Retten i Silkeborg har den 12. september 2002 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse, idet han dog kan erkende besiddelse af 634,5 gram hash til eget forbrug.

Tiltalte kan tiltræde konfiskationspåstanden bortset fra konfiskationen af kontantbeløbet.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte og vidnet politiassistent P har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at de fundne penge også var penge fra pension. Han har underskrevet ransagningstilladelsen. Han har ikke underskrevet konfiskationserklæringen. Den hash, der blev fundet, stammer fra samme parti.

Politiassistent P har supplerende forklaret, at tiltalte under afhøringen den 19. marts 2002 forklarede om videresalgspriser. Tiltalte har underskrevet såvel ransagningstilladelse som konfiskationserklæring.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Efter tiltaltes erkendelse for byretten af køb af 1 kg hash sammenholdt med det fundne indpakningspapir og med det oplyste om størrelsen af den fundne mængde hash, omstændighederne omkring fundet og fundet af vægt og bidetang, tiltrædes det, at størstedelen af hashen må anses for erhvervet med henblik på videresalg, og at tiltalte derfor er fundet skyldig som sket.

Efter størrelsen af det kvantum hash, der er erhvervet med henblik på videresalg, tiltrædes det, at straffen er fastsat som sket. Under hensyn til, at Vestre Landsrets ankedom af 18. oktober 2000 omfattede en række andre strafbare forhold ud over besiddelse af hash, tiltrædes det, at reststraffen efter prøveløsladelsen ikke skal udløses.

Det tiltrædes, at der er sket konfiskation som sket.

Landsretten stadfæster derfor dommen.