TfK 2007.796 ØLD
 

  Ø.L.D. 31. august 2007 i anke 19. afd. S-1874-07
(John Mosegaard, Hans Chr. Thomsen, Stig Nørskov-Jensen (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Søren Henry Nielsen, Helsinge, besk.).

Hillerød Rets dom 22. juni 2007.

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 831.

Retsmødebegæring er modtaget den 14. juni 2007.

T er tiltalt for

1.

Forsøg på tyveri efter straffelovens § 276, jf. § 21, ved den 29. maj 2007 ca. kl. 12.00 sammen med en ukendt medgerningsmand at have rettet henvendelse på adressen - - -, Hillerød, for at stjæle, hvilket forehavende mislykkedes, da der var nogen hjemme.

2.

Tyveri efter straffelovens § 276 ved den 1. juni 2007 kl. 11.06 at være brudt ind i villaen - - -, Hillerød, og have stjålet et fladskærms-tv af mrk. LG til en værdi af 13.000 kr.

3.

Forsøg på tyveri efter straffelovens § 276, jf. § 21, ved den 1. juni 2007 umiddelbart efter det i forhold 2 passerede at være brudt ind i villaen - - -, Hillerød, for at stjæle, hvilket mislykkedes, da han ikke fandt noget af interesse.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget frihedsstraf.

T har erkendt sig skyldig.

T har forklaret, at den 29. maj var han sammen med en bekendt, der vidste, hvor der lå nogle sorte penge. Hans bekendt kendte adressen. De ringede på, men da der var nogen hjemme, opgav de at bryde ind.

Den 1. juni var han alene. Han udså sig en villa, der lå godt. Han knuste ruden med en sten. Han stjal et fladskærms-tv, men så ingen lighter. Efter at have stjålet tv'et fortsatte han til villaen i nr. - - -. Her knuste han igen en rude med en sten. Han gik rundt i huset i et minuts tid, men fandt intet af interesse.

T har et weekendmisbrug. Han bruger ca. 1.000 kr. hver anden uge til amfetamin. Han er indstillet på at gå i behandling for sit misbrug.

Tiltalte er tidligere straffet bl.a.

ved Retten i Hillerød den 11.07.02, fængsel i 2 år og 6 måneder for overtrædelse af straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, § 285 stk. 1, jf. § 276, og § 293A.

ved Retten i Hillerød den 27.02.03, fængsel i 5 år for overtrædelse af straffelovens § 266, § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, og § 293A, jf. til dels § 21, samt våbenloven. Løsladt den 21.12.06. Prøvetid indtil den 11.12.08. Reststraf 1.116 dage. Afsoningen omfattede tillige dom af 11.07.02.

Rettens bemærkninger:

T har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at T er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 år og 3 måneder, jf. straffelovens § 276, jf. § 285, jf. til dels § 21.

Straffen omfatter også reststraffen ved prøveløsladelsen den 21. december 2006, jf. straffelovens § 40, stk. 1, jf. § 61, stk. 2, nr. 1.

Retten har lagt vægt på det meget hurtige recidiv, at indbruddet og de to indbrudsforsøg har været planlagte, og at det første indbrudsforsøg blev begået i forening med en medgerningsmand. Retten finder derfor, at straffen også skal omfatte reststraffen ved prøveløsladelsen.

T har under denne sag været frihedsberøvet fra den 1. juni 2007 og fortsat efter domsafsigelsen.

- - -

Østre Landsrets dom.


Hillerød Rets dom af 22. juni 2007 - - - er anket af T med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

T har vedrørende forhold 1 oplyst, at forholdet blev begået i forening med C, som havde ringet til ham fra Humlebæk.

T har om sine personlige forhold forklaret, at han går meget op i sit arbejde som bagerlærling. Det er det bedste arbejde, han nogensinde har haft, og det første, som rigtigt har interesseret ham.

Kriminalforsorgen har i brev af 14. juni 2007 udtalt følgende:

»Vedrørende T.

Ved Retten i Hillerød den 11. juni 2002 idømt fængselsstraf i 2 år og 6 måneder bl.a. for overtrædelse af straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, samt ved Retten i Hillerød den 27. februar 2003 idømt fængselsstraf i 5 år for bl.a. overtrædelse af straffelovens § 293a og § 288, stk. 1, nr. 1. Løsladt i henhold til straffelovens § 40 a, stk. 1, nr. 1 på forskudt tid den 21. december 2006 med vilkår om 2 års prøvetid, 12 måneders tilsyn af Kriminalforsorgen, betinget vilkår om psykiatrisk behandling samt behandling mod misbrug af euforiserende stoffer, samt i tilsynstiden fortsætter et ved løsladelsen påbegyndt uddannelsesforløb som bager og ikke skifter uddannelse uden tilsynsmyndighedens godkendelse. Reststraf 1116 dage.

Under henvisning til anmodning af 6. juni 2007 om udtalelse om pågældendes forhold under tilsynsperioden kan følgende oplyses om tilsynsperiodens forløb samt de personlige og sociale forhold:

T har siden april 2007 boet til leje hos en ældre dame på adressen: - - -. T lejer her 2 værelser, og han er meget tilfreds med sin boligmæssige situation, da han har et godt forhold til sin udlejer, og idet huslejen er billig. T var forinden tilflytningen til sin nuværende bolig uden fast bopæl og boede skiftevis hos sin fader i - - - og sin daværende kæreste i - - -.

T har siden løsladelsen i december 2006 været under uddannelse som voksenlærling hos - - - Bageri i - - -. T har været glad for sit uddannelsesforløb, og det er Kriminalforsorgens opfattelse, at han er mødt villigt og stabilt på lærepladsen. Arbejdsgiveren er indstillet på at beholde T på arbejdspladsen, såfremt dommen bliver af kortere varighed.

T har en månedlig indtægt på ca. netto kr. 10.000, og han har månedlige udgifter for ca. kr. 7.000 til bl.a. husleje og afbetaling af billån. T har gæld til både offentlige myndigheder såvel som 2 banker, gælden beløber sig til ca. kr. 50.000 til SKAT samt i alt ca. kr. 200.000 til henholdsvis - - - og - - - Bank. T's økonomiske situation er knap, men han har fået det til at løbe rundt.

T har under tilsynsforløbet ikke modtaget psykiatrisk behandling på trods af det betingede vilkår om en sådan behandling. Der har i tilsynskontakten ikke været tydelige tegn på en sådan behandling var påkrævet.

T havde forinden sin afsoning et størr misbrug af amfetamin og kokain, hvilket ligeledes var baggrunden for den begåede kriminalitet. Der har i tilsynskontrakten ikke været symptomer på, at T har brugt euforiserende stoffer. T har efterfølgende oplyst, at baggrunden for den aktuelle kriminalitet er, at han igen har et begyndende misbrug af amfetamin.

T oplyser, at han efter løsladelsen har haft kontakt til sin gamle omgangskreds igen, hvilket har betydet, at han ikke har kunnet afholde sig fra brug af euforiserende stoffer, da disse stadig var misbrugende. T har udover ovennævnte omgangskreds ligeledes et par venner, som er i arbejde, og som ikke har været ude i kriminalitet.

Tilsynskontakten etableres den 2. januar 2007, og der har været jævnlig kontakt i form af fremmøde i Kriminalforsorgens afdeling i Hillerød samt telefonisk kontakt, og senest besøg i Hillerød Arrest.

Tilsynsperioden har haft fokus på T's boligmæssige situation i forhold til søgning af bolig, hans økonomiske situation og misbrugsproblematikken.

Det er Kriminalforsorgens opfattelse, at T under tilsynsforløbet har været høflig og venlig i kontakten. T er mødt stabilt til tilsynsmøderne, og han har været samarbejdsvillig og åben om sine personlige forhold.

Såfremt den verserende sag kan afgøres med en betinget dom med vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen og et betinget vilkår om behandling mod misbrug af euforiserende stoffer skal dette anbefales.«

T's arbejdsgiver, bagermester - - -, har den 14. juni 2007 afgivet sålydende erklæring:

»Underskrevne bagermester, - - -, skal på given foranledning meddele vedrørende cpr. nr. - - -, T, - - -.

T har siden sin prøveløsladelse den 11/12 2006 været ansat i min forretning som bagerlærling.

I den pågældende periode har T passet sit arbejde og læreplads til min fulde tilfredshed, idet T både er pligtopfyldende med sine arbejdsopgaver, tjenstvillig og passer arbejdstider m.v.

Jeg e nu bekendt med, at T er sigtet og varetægtsfængslet for tyveri og forsøg på tyveri. Uagtet denne situation er jeg indforstået med at beholde T i ansættelsesforholdet, og lade ham fortsætte sin uddannelse i min forretning.

Dette tilsagn forudsætter imidlertid, at den reststraf T blev løsladt med den 11/12 2006 ikke kommer til afsoning i forbindelse med pådømmelsen af den nu påsigtede kriminalitet.«

Landsrettens begrundelse og resultat:

Den nu begåede kriminalitet har fundet sted, cirka 5 måneder efter at T blev prøveløsladt.

Under hensyn til det oplyste om T's personlige forhold, samt til at den betydelige reststraf på 1.116 dage vedrører ikke ganske ligeartet kriminalitet begået tilbage i 2002, finder retten det undtagelsesvist forsvarligt at undlade at fastsætte den nu forskyldte straf som en fællesstraf omfattende de 1.116 dage og i stedet idømme T en ubetinget straf for de nye forhold, jf. straffelovens § 40, stk. 1, jf. § 61, stk. 2, nr. 1.

Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder.

Tiltalte har under anken været frihedsberøvet fra den 1. juni 2007.

Thi kendes for ret:
Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at han straffes med fængsel i 6 måneder.

Det har sit forblivende med udsættelsen af reststraffen på 1.116 dage på uændrede vilkår, dog således at prøvetiden på 2 år regnes fra landsrettens dom, og således at tilsynsperioden fastsættes til 18 måneder regnet fra prøveløsladelsen den 21. december 2006.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.