MED nr 11110 af 20/06/1975


 
 

Meddelelse om sager om prøveudskrivning af personer dømt til anbringelse i forvaring. (* 1)

 


 

Efter aftale med direktoratet for kriminalforsorgen bliver sager om udgang til forvarede forelagt for mig, forinden direktoratet tager stilling til en udgangsordning, der tilretelægges med henblik på senere rejsning af prøveudskrivningssag.

Det er sket, at sager om udgang har været forelagt for mig, uden at jeg har været bekendt med, at der samtidig verserede prøveudskrivningssager rejst af den forvarede selv eller hans tilsynsværge.

I den anledning skal jeg anmode om at blive underrettet, så snart spørgsmål om prøveudskrivning rejses af en forvaret eller hans tilsynsværge overfor politiet eller anklagemyndigheden, samt at sagen iøvrigt forelægges her med indstilling om anklagemyndighedens påstand under udskrivningssagen.

Per Lindegaard.

Redaktionel note
  • (* 1) Kundgjort i Meddelelser fra Rigsadvokaten. (Medd. nr. 4/75)