S0478001-LCH


UDSKRIFT
AF
ØSTRE LANDSRETS DOMBOG
----------------------
K E N D E L S E

 

  Afsagt den 29. april 2010 af Østre Landsrets 12. afdeling
(landsdommerne Taber Rasmussen, Tine Vuust og Lena Falk (kst.)).

12. afd. kære nr. S-478-10:
Anklagemyndigheden
mod
X
(cpr.nr. 000000-0000)
(advokat Manfred W. Petersen, besk.)


Ved Glostrup rets kendelse 26. januar 2010 (15-10155/2009) blev det bestemt, at den foranstaltning, som X blev idømt ved dom af 29. januar 2002, skulle opretholdes uændret.

Denne kendelse er kæret af X med endelig påstand om, at foranstaltningen ændres, således at han prøveudskrives.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Kæremålet har været forhandlet mundtligt.

Der er til brug for kæresagen indhentet en udtalelse fra Anstalten ved Herstedvester af 13. april 2010, hvoraf fremgår blandt andet:

"... Aktuelt kan Anstalten ved Herstedvester dog ikke anbefale nogen ændring eller ophævelse af den idømte foranstaltning, idet en sådan anbefaling må forudsætte, at forvarede har gennemført en vellykket, langvarigt trinvist udslusningsforløb også omfattende uledsaget udgang samt placering og ophold i en udslusningsinstitution. Et sådant forløb har forvarede ikke gennemgået på nuværende tidspunkt. ..."

Af Anstalten ved Herstedvesters oplæg til drøftelse af Rigsadvokatmøde den 27. maj 2010 fremgår blandt andet:

"Anstalten ved Herstedvester skal indstille, at spørgsmålet om overgang til uledsagede dagudgange for forvarede med henblik på besøg hos bestemte personer drøftes på Rigsadvokatmødet.
Anstalten skal foreslå, at de månedlige uledsagede dagudgange er af begrænset varighed (5-6 timer) og indledes med, at forvarede af anstalten transporteres til og fra udgangsadresserne, samt at forvarede under de uledsagede udgange skal opholde sig på udgangsadressen.
Vilkårene for de uledsagede dagudgange vil fortsat være, at forvarede er underkastet kønsdriftdæmpende medicinsk behandling samt vilkår om, at forvarede under udgang ikke har forbindelse til børn under 18 år, ej heller elektronisk, og heller ikke selv tager ophold hos personer, hvor der befinder sig børn under denne alder. ..."

Der er under sagen afgivet supplerende forklaring af X. Der er endvidere afgivet forklaring af ledende psykolog Steen Mollerup.

X har supplerende forklaret blandt andet, at han også under prøveudskrivning er indstillet på at fortsætte behandlingen med kønsdriftsdæmpende medicin. Hvis ikke han får uledsaget udgang på Rigsadvokatmødet den 27. maj 2010, risikerer han, at den kønsdriftsdæmpende behandling stopper, og i så fald vil det have været overflødigt, at han i de senere år under forvaring har taget medicinen med de bivirkninger, der er forbundet hermed.

Ledende psykolog Steen Mollerup har forklaret blandt andet, at han siden februar 1984 har været ansat som psykolog på Anstalten ved Herstedvester. Han har en god kontakt med X, der modtager behandling i form af såvel medicin som samtaler. Der er intet til hinder for, at X kan få den kønsdriftsdæmpende behandling under udslusning i for eksempel en af Kriminalforsorgens pensioner, og X har også erklæret sig villig til både at tage medicinen og deltage i den dertil knyttede kontrol. Det er i år tredje gang, at anstalten indstiller til, at X på Rigsadvokatmødet meddeles tilladelse til uledsaget udgang. Anbringelsen på en pension forudsætter, at den pågældende forinden har haft tilladelse til uledsaget udgang som et led i den trinvise udslusning fra anstalten. Der er ikke nogen behandlingsmæssig begrundelse for, at der endnu ikke er givet X tilladelse til uledsaget udgang. Dette skal også ses i lyset af, at X for flere år siden påbegyndte den kønsdriftsdæmpende behandling. X bliver i dag trist, men uaggressiv, over sin afsoningssituation og søger hjælp hos ham og det øvrige personale, mens han tidligere havde tendens til at reagere mere udadrettet. Han tackler således sine nederlag bedre end tidligere. Han har talt med X om de normalt forventelige udsigter til prøveudskrivning efter igangsættelse af den medicinske behandling, men ikke så konkret og hurtigt som X har givet udtryk for i sin forklaring for byretten. Det normale udslusningsforløb er, at der først bevilges tilladelse til ledsagede udgange, dernæst uledsagede udgange og til sidst udstationering i hjemmet eller på en af Kriminalforsorgens institutioner, inden der træffes bestemmelse om prøveudskrivning og til sidst endelig udskrivning. Alle disse udslusningsskridt bliver i praksis foretaget inden for rammerne af den oprindelige dom, uden at sagen på ny forelægges for retten.

Landsrettens begrundelse og resultat


Det fremgår af lægelige erklæringer fra overlæge, speciallæge i psykiatri ved Anstalten ved Herstedvester, Elisabeth Pleidrup, og ledende psykolog Steen Mollerup, senest i udtalelsen af 13. april 2010, at Anstalten ved Herstedvester ikke kan anbefale nogen ændring eller ophævelse af den idømte foranstaltning, idet en sådan anbefaling må forudsætte, at forvarede har gennemført en vellykket, langvarigt, trinvist udslusningsforløb også omfattende uledsaget udgang samt placering og ophold i en udslusningsinstitution.

Spørgsmålet om tilladelse til uledsaget udgang skal drøftes på ny på Rigsadvokatmødet i maj 2010. I sit oplæg til Rigsadvokatmødet har Anstalten ved Herstedvester anbefalet, at det hidtidige udslusningsforløb suppleres med månedlige uledsagede dagudgange af 5-6 timers varighed på nærmere angivne vilkår, hvilket hidtil har været afslået, navnlig under henvisning til hensynet til retshåndhævelsen.

Ved vurderingen af, om proportionalitetssynspunkter skal føre til prøveudskrivning, kan hensynet til retshåndhævelsen, henset til længden af den hidtidige forvaring, ikke indgå med samme styrke som tidligere, og der må således i højere grad tages udgangspunkt i farligheden af den begåede kriminalitet og risikoen for recidiv.

På nuværende tidspunkt finder landsretten, at en sådan proportionalitetsvurdering ikke fører til, at X skal prøveudskrives uden et forudgående udslusningsforløb, som også indebærer uledsaget udgang, hvorfor

bestemmes:

Byrettens kendelse stadfestes.

 

(Sign.)

- - -

Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den 29. april 2010

Mariane Abildtrup

overassistent