Kapitel 14 og 15 i Rigsadvokatens meddelelse nr. 5/2007, rettet juni 2010, om behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle og personer omfattet af straffelovens § 70

J.nr. RA-2009-350-0008

 

Kapitel 14 handler om domstolskontrol efter straffelovens § 72 på anklagemyndighedens begæring
Kapitel 15 handler om domstolskontrol efter straffelovens § 72 efter begæring fra den domfældte, bistandsværgen eller den domfældtes advokat.

 

 

  14. Kontrol med foranstaltninger, herunder forelæggelse for retten af ændringer eller forlængelse af foranstaltninger eller forlængelse af længstetid for ophold i institution


14.1. Generelt om statsadvokaternes kontrol med foranstaltninger

Statsadvokaterne fører kontrol med idømte særforanstaltninger, jf. §§ 68-69. Kontrollen omfatter også domme efter straffelovens § 73, hvor retten har bestemt, at der skal anvendes foranstaltninger efter §§ 68-69, indtil eventuel overførsel til afsoning kan ske. Kontrollen med forvaringsdømte varetages af Rigsadvokaten, jf. afsnit 8.


Anklagemyndighedens pligt til at påse, at en foranstaltning ikke opretholdes i længere tid og videre omfang end nødvendigt, er fastsat i straffelovens § 72, stk. 1.

Bestemmelsen gælder også for foranstaltninger, der er idømt før ikrafttrædelsen af lov nr. 438 af 31. maj 2000 om ændring af straffeloven. Om domme afsagt før den 1. juli 2000 se i øvrigt nedenfor afsnit 14.4.

Det er i bemærkningerne til § 68 a og § 69 a forudsat, at statsadvokatens kontrol normalt skal indebære, at der én gang årligt indhentes en erklæring fra afdelingen/tilsynsførende myndighed om beho-vet for at opretholde foranstaltningen. Dette gælder uanset, om der er fastsat en længstetid for foranstaltningen. I sager, hvor der er fastsat en længstetid for ophold i institutionen, jf. straffelovens § 69 a, fører statsadvokaten også kontrol med længstetiden for opholdet i institutionen, jf. også afsnit 9.1.2.2. og afsnit 14.2.

Denne kontrol skal føres for at sikre, at foranstaltningen bliver ophævet, hvis behandlingsmæssige hensyn eller proportionalitetshensyn ikke taler for at opretholde foranstaltningen, eller hvis risikoen for recidiv ikke længere er til stede. Der kan således efter omstændighederne være pligt til at indbringe spørgsmålet om at opretholde foranstaltningen for retten før udløbet af en længstetid.
I Straffelovrådets betænkning nr. 1372/1999 om tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens § 68 og § 69 fremgår bl.a. følgende om proportionalitetshensynet (side 67):

I anklagemyndighedens vurdering af spørgsmålet om foranstaltningsændring indgår således bl.a., hvilken tidsbestemt straf der ville være idømt for det pågældende forhold. Ved denne vurdering skal der imidlertid også tages hensyn til kriminalitetens art og grovhed sammenholdt med den lægelige vurdering af risikoen for recidiv.

Landsretten har i flere trykte afgørelser taget stilling til spørgsmålet om proportionalitet.

I TfK 2006.376V var den tiltalte i 1998 blevet dømt til anbringelse på en institution for personer med vidtgående psykisk handicap for overtrædelser af straffelovens § 181, stk. 1. I maj 2000 blev foranstaltningen ændret til anbringelse på en lukket (sikret) afdeling. Da domfældte i april 2005 begærede foranstaltningen ophævet eller lempet, anførte landsretten bl.a. : ”På baggrund af de seneste oplysnin-ger fra institutionen Kofoedsminde samt de lægelige oplysninger i sagen, må det lægges til grund, at der er en nærliggende risiko for, at kærende vil begå ny ligeartet eller anden personfarlig kriminalitet, såfremt foranstaltningen ophæves eller lempes. Da endvidere såvel institutionen Kofoedsminde samt en konsulent i psykologi og sexologi og en speciallæge i psykiatri og Retslægerådet anbefaler, at de idømte særforanstaltninger opretholdes, i hvert fald endnu i nogen tid, findes opretholdelse af de iværksatte foranstaltninger ikke indtil videre at være uproportionale; heller ikke selvom foranstaltningerne nu har varet længere end den straf, kærende måtte antages at være blevet idømt, såfremt han ikke var blevet frifundet i medfør af straffelovens § 16, stk. 1.” Den idømte foranstaltning blev herefter opretholdt.

Det forhold, at en idømt foranstaltning har varet længere end den straf, som den foranstaltningsdømte var blevet idømt, hvis den pågældende ikke havde været straffri efter straffelovens § 16 eller § 69, bevirker ikke nødvendigvis, at foranstaltningen er uproportional. Der bør i hver enkelt sag foretages en konkret vurdering, hvor samtlige sagens momenter herunder særlig risikoen for recidiv indgår.

Kontrollen med domme efter straffelovens § 73, hvor retten har idømt straf, har det formål, at statsadvokaten skal påse, at foranstaltningen kun anvendes, indtil det helbredsmæssigt er forsvarligt, at dom-fældte overføres til en afsoningsanstalt. Statsadvokaten skal endvidere påse, at spørgsmålet om eventuel forlængelse af længstetiden indbringes for retten. Når overførsel til afsoningsinstitution kan ske, underretter statsadvokaten Direktoratet for Kriminalforsorgen herom, jf. også afsnit 7.7.
Statsadvokatens kontrol efter straffelovens § 72 føres som nævnt ved, at der en gang årligt fra den institution/myndighed, der varetager fuldbyrdelsen af foranstaltningen, indhentes en erklæring om behovet for opretholdelse af foranstaltningen. Varetages fuldbyrdelsen af foranstaltningsdommen af flere institutioner/myndigheder, f.eks. en psykiatrisk afdeling og Kriminalforsorgen, indhentes udta-lelser fra begge.

Endvidere skal der indhentes en udskrift fra Kriminalregisteret, bl.a. for at kontrollere, om domfældte er meddelt tiltalefrafald i foranstaltningstiden.

En lægelig erklæring bør ifølge Retslægerådets Årsberetning 1994, side 107, indeholde følgende oplysninger:

a: En kortfattet social anamnese samt oplysninger om patientens aktuelle sociale situation, herunder hvilke sociale forhold patienten eventuelt udskrives til.
b: Oplysninger om patientens legemlige helbredstilstand.
c: En psykiatrisk anamnese med gennemgang af sygdomsforløb, behandling og behandlingseffekt. Ved indlæggelser beskrives årsagen til indlæggelsen, varighed, tilstand under indlæggelsen, behandling og udskrivningsdiagnose(r). Gentagne indlæggelser under stort set samme sygdomsbillede kan eventuelt slås sammen.
d: En grundig psykopatologisk beskrivelse og vurdering med diagnostiske overvejelser.
e: Patientens eget syn på den pådømte kriminalitet. Endvidere redegøres for eventuel kriminalitet under behandlings-forløbet.
f: Den aktuelle behandlingsplan bør nøje anføres. Ved psykofarmakologisk behandling nævnes præparat, dosis og administrationsmåde samt hvorvidt behandlingen er – eller på noget tidspunkt har været – givet ved tvang. Patientens holdning til og forståelse af behandlingsplanen bør anføres, herunder hvorvidt patienten kan antages at være motiveret for fortsat behandling, såfremt en sådan er påkrævet, ved ændring/ophævelse af den idømte foranstaltning.
g: Et motiveret forslag til ændring/ophævelse af den idømte foranstaltning, herunder en vurdering af risikoen for recidiv til ligeartet kriminalitet.”


Er statsadvokaten efter at have modtaget den/de nævnte udtalelser i tvivl om, hvorvidt foranstaltningen bør opretholdes, forlænges eller ændres, kan der eventuelt være grundlag for at forelægge spørgsmålet herom for Retslægerådet.
Der kan i øvrigt efter omstændighederne være grundlag for at indhente en udtalelse fra bistandsværgen.
Det bemærkes i øvrigt, at der hidtil ikke af de institutioner mv., der varetager fuldbyrdelsen af foranstaltningsdomme, er opkrævet betaling for udstedelsen af erklæringer til statsadvokaten.

14.2. Særligt om kontrol med indlæggelser

Ifølge § 3, stk. 4, i cirkulære nr. 52 af 27. juni 2006 om Kriminalforsorgens tilsyn med personer, der er idømt en foranstaltning efter straffelovens § 68 eller § 69, skal Kriminalforsorgen underrette statsadvokaten om indlæggelser i de tilfælde, hvor der i dommen er fastsat en længstetid for ophold i institution, jf. § 69 a, stk. 1.

Endvidere påhviler det overlægerne på psykiatriske sygehuse mv. at give meddelelse til statsadvokaten om enhver indlæggelse i henhold til domme, hvor der efter den tidligere gældende bestemmelse i straffelovens § 69, stk. 2 (nu § 69 a) er fastsat en længstetid for opholdet på institution, jf. Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. juni 1988 (medtaget som bilag 3).
Underretningen sker med henblik på statsadvokatens kontrol med foranstaltningsdommen.

Der er ikke i nærværende meddelelse fastsat en pligt for anklagemyndigheden til at indbringe spørgsmålet om godkendelse af indlæggelser i henhold til dommen for retten, sådan som det var tilfældet med hensyn til indlæggelser i henhold til domme til ambulant psykiatrisk behandling med mulighed for indlæggelse (pkt. C.b.1. og C.b.2.) i det tidligere gældende cirkulære nr. 234 af 10. december 1976 om foranstaltninger over for psykisk afvigende kriminelle.

Spørgsmålet om domstolsprøvelse af indlæggelser i henhold til foranstaltningsdomme kan dog stadig give anledning til nogen tvivl. Der henvises herom til det anførte i Retspsykiatri af Kramp, Lunn og Waaben, 1. udgave, 1996, side 107f, samt de der nævnte retsafgørelser. Yderligere henvises til afgørelserne i U1996.1421V og i U2000.2311V. Retningslinierne nedenfor er derfor behæftet med en vis usikkerhed.

Efter afgørelserne i U1995.121Ø og U2000.2311V er det min opfattelse, at indlæggelse i henhold til domme om ambulant behandling – uanset om indlæggelsen er frivillig eller ufrivillig – ikke skal indbringes for retten, medmindre der foreligger en klage over indlæggelsen eller en anmodning om domstolsprøvelse.

Hvis der af den domfældte, dennes bistandsværge eller advokat klages over indlæggelsen eller fremsættes anmodning om domstolsprøvelse, skal sagen derimod fremsendes til retten med en udtalelse fra anklagemyndigheden om, hvorvidt der efter anklagemyndighedens opfattelse af retten bør tages stilling til indlæggelsen. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at en klage over indlæggelse kan være udformet sådan, at der reelt er tale om en anmodning om ændring eller ophævelse af foranstaltningen, jf. straffelovens § 72.

I øvrigt henvises til bestemmelsen i retsplejelovens § 998, stk. 1, om forelæggelse for retten af tvist med hensyn til dommens fortolkning eller i andre henseender. Spørgsmål om, på hvilket hospital eller afdeling indlæggelse skal ske, vil formentlig ikke være undergivet rettens prøvelse, mens f.eks. spørgsmålet om, hvorvidt indlæggelsen er besluttet af rette myndighed, må antages at være undergivet rettens prøvelse, jf. herved U1996.1421V.

Rigsadvokaturen skal underrettes om domstolsafgørelser af generel betydning vedrørende den retlige prøvelse af indlæggelser i henhold til foranstaltningsdomme.

14.3. Kontrol med domme afsagt i medfør af straffelovens § 68, jf. § 68 a, eller § 69, jf. § 69 a

Straffelovens § 72 indebærer bl.a., at der efter omstændighederne kan være pligt til at indbringe spørgsmålet om opretholdelse af den idømte foranstaltning for retten før udløbet af den længstetid, der er fastsat efter § 68 a, stk. 1 og 3, eller efter § 69 a, stk. 1 og 3, og før der efter § 68 a, stk. 2, 2. pkt., indtræder pligt for anklagemyndigheden til at forelægge spørgsmålet om opretholdelse af en tidsube-stemt foranstaltning for retten.

14.3.1. Kontrol med foranstaltninger, hvor der er fastsat en længstetid

Statsadvokaten skal påse, at der i god tid inden udløbet af tidsbestemte foranstaltninger eller længstetid for opholdet bliver taget stilling til, om anklagemyndigheden skal anmode om forlængelse af foranstaltningen. Kontrollen med tidsbestemte foranstaltninger skal tilrettelægges således, at de fornødne oplysninger foreligger så tidligt, at sagen kan indbringes for retten i god tid, inden fristen
I sådanne sager bør anklagemyndigheden i forbindelse med, at sagen indbringes for retten, anføre, hvornår længstetiden udløber, og under henvisning hertil anmode om, at sagen berammes hurtigst muligt. Efter sagens indbringelse for retten bør anklagemyndigheden endvidere følge op på, at berammelse sker snarest.

Foranstaltninger med en længstetid på 5 år, jf. § 68 a, stk. 1, og § 69 a, stk. 1, kan under særlige omstændigheder forlænges med 2 år ad gangen, jf. § 68 a, stk. 1, 3. pkt., og § 69 a, stk. 1, 3. pkt., og afsnit 9.1.2. ovenfor.

Foranstaltninger med en længstetid på indtil 3 år, jf. § 68 a, stk. 3, og § 69 a, stk. 3, kan under særlige omstændigheder forlænges. Den samlede tid for foranstaltningen kan dog ikke overstige 5 år, jf. også afsnit 9.2.

Når den fastsatte længstetid for en idømt foranstaltning udløber, bortfalder foranstaltningen uden videre, medmindre anklagemyndigheden forinden har indbragt spørgsmålet om forlængelse af længstetiden for retten, jf. U2009.94Ø. I den nævnte sag blev den domfældte den 15. januar 2003 for overtrædelse af bl.a. straffelovens § 252, stk. 1, i medfør af straffelovens § 16, stk. 1, jf. § 68, 2. pkt., idømt en foranstaltning med en længstetid på 5 år. Den 27. november 2007 anmodede anklagemyndigheden om forlængelse af længstetiden. Den 14. marts 2008 afviste byretten anmodningen med den begrundelse, at rettens afgørelse om forlængelse skulle være truffet inden foranstaltningens udløb, hvilket ikke var sket. Landsretten ophævede byrettens afgørelse, idet straffelovens § 68 a, stk. 1, 3. pkt., måtte forstås således, at forlængelse kan ske, når anklagemyndigheden har indbragt spørgsmålet om forlængelse inden længstetidens udløb.

14.3.2. Kontrol med foranstaltninger, hvor der ikke er fastsat en længstetid


Er der ikke fastsat en længstetid for foranstaltningen, jf. § 68 a, stk. 2, og § 69 a, stk. 2, skal anklagemyndigheden på eget initiativ indbringe spørgsmålet om ændring eller ophævelse af foranstaltningen for retten 5 år efter afgørelsen, medmindre spørgsmålet har været forelagt for retten inden for de sidste 2 år. Derefter forelægges spørgsmålet for retten mindst hvert andet år. Formålet med disse bestemmelser er at sikre, at der jævnligt sker domstolsprøvelse af spørgsmålet om opretholdelse af foranstaltninger, der er fastsat på ubestemt tid.
Også her gælder det, at de fornødne oplysninger skal foreligge så tidligt, at sagen kan indbringes for retten i god tid inden fristen for domstolsprøvelse udløber.

14.3.3. Kontrol med længstetid for ophold i institution

Når længstetiden for ophold i institution efter § 69 a, stk. 1, er udløbet, kan indlæggelse i henhold til dommen ikke opretholdes eller iværksættes, medmindre længstetiden bliver forlænget, jf. også ovenfor under afsnit 9.1.2.2. Om fastsættelse af en ny længstetid for institutionsophold efter udløbet af en tidligere fastsat længstetid for ophold henvises til U2002.2425Ø.

Om den løbende kontrol med varigheden af opholdet på institution henvises også til afsnit 14.2.

Hvis længstetiden for opholdet efter anklagemyndighedens opfattelse bør forlænges, bør spørgsmålet herom derfor indbringes for retten i så god tid, at retten har mulighed for at træffe afgørelse i sagen inden udløbet af længstetiden.
14.3.4. Beregningen af længstetid for et ophold, jf. § 69 a, stk. 1, 1. pkt.

Hvilke ophold, der skal indgå i beregningen af længstetiden for et ophold fastsat i henhold til straffe-lovens § 69 a, stk. 1, 1. pkt., har i praksis givet anledning til tvivl. Problemet opstår i sager, hvor den pågældende, der er omfattet af personkredsen i straffelovens § 69, er dømt til behandling på psykiatrisk afdeling, således at overlægen – eventuelt sammen med Kriminalforsorgen – kan træffe bestem-melse om genindlæggelse.

Vestre Landsret har i U2008.1071V truffet afgørelse om, at et ophold på et særligt botilbud for voksne sindslidende ikke skulle medregnes ved beregningen af længstetiden for ophold i henhold til en behandlingsdom.

Den domfældte var ved dom af 19. maj 2005 anset for omfattet af straffelovens § 69 og dømt til at undergive sig behandling på psykiatrisk afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen i forbindelse med afdelingen under udskrivning, således at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kunne træffe bestemmelse om genindlæggelse. Længstetiden for foranstaltningen blev fastsat til 5 år og længstetiden for domfældtes ophold på hospital for sindslidende til 1 år. Den 5. juli 2006 afsagde byretten kendelse om, at den fastsatte længstetid for ophold på institution blev forlænget til den 19. maj 2007. Domfældte havde siden den 15. marts 2004 opholdt sig på en institution, der betegnede sig som et særligt botilbud for voksne sindslidende, og efter afsigelsen af dommen af 19. maj 2005 opholdt han sig fortsat der på frivillig basis. I perioden fra den 26. oktober til den 7. november 2006 var domfældte indlagt på psykiatrisk afdeling. Anklagemyndigheden anmodede i skrivelse af 10. juli 2007 retten om fastsættelse af en ny længstetid for ophold på hospital for sindslidende. Landsretten udtalte, at den institution, som domfældte opholdt sig på, ikke var en psykiatrisk afdeling, og domfældtes ophold på institutionen var derfor ikke en anbringelse i henhold til dommen af 19. maj 2005, der skulle medreg-nes i længstetiden for ophold. Da domfældte siden dommen kun havde været indlagt på psykiatrisk afdeling i knap to uger, og da der derfor fortsat var mulighed for anbringelse på psykiatrisk afdeling i godt 11½ måned inden for længstetiden på 5 år, var der ikke anledning til ”på nuværende tidspunkt” at fastsætte en ny længstetid for opholdet.

Vestre Landsret har efterfølgende den 20. maj 2008 afsagt yderligere en kendelse vedrørende samme problemstilling.

I den pågældende sag var domfældte ved dom af 11. december 2006 fundet omfattet af straffelovens § 69 og dømt til psykiatrisk behandling på psykiatrisk afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen i forbindelse med afdelingen under udskrivning, således at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kan træffe bestemmelse om indlæggelse. Der blev ikke fastsat længstetid for foranstaltningen. Længstetiden for opholdet blev fastsat til 1 år. Domfældte havde fra november 2005 til januar 2008, hvor han flyttede i egen bolig, haft ophold i en boenhed. Ifølge det oplyste var målgruppen for den omhandlede boenhed mennesker med alvorlige psykiske og sociale vanskeligheder. Der blev ydet pleje, omfattende specialiseret hjælp i almindelige daglige funktioner, støtte til genoptræning, hjælp til udvikling af færdigheder, støtte til nødvendig behandling hos læge, fysioterapeut, og til at tage ordineret medi-cin. Behandlingen var baseret på relationer mellem behandler og beboer. De ansatte var ikke uddannede terapeuter. Domfældte havde alene været indlagt i lidt over 2 måneder på psykiatrisk hospital, hvorfor der ifølge overlægens opfattelse ikke umiddelbart var behov for en forlængelse af længstetiden. Ifølge en udtalelse fra en overlæge fra Regionspsykiatrien adskilte et ophold i psykiatrisk afde-ling sig væsentligt fra opholdet på boenheden, som var et bosted, hvor der ikke foregik lægeligt ledet behandling. De muligheder for tvangsmæssig behandling, der er på en psykiatrisk afdeling, var ifølge udtalelsen slet ikke eksisterende i boenheden. Et ophold i en psykiatrisk afdeling var en aktiv behandling, hvorimod ophold i boenheden ifølge udtalelsen var en videreførelse af en allerede lægelig ordineret og institueret behandling. Landsretten fandt herefter, at der efter de oplysninger, der forelå om boenheden, måtte antages at være tale om et særligt botilbud for voksne sindslidende og ikke en psykiatrisk afdeling, hvorfor opholdet ikke kunne anses som en anbringelse i institution i henhold til dommen. Opholdet skulle derfor ikke medregnes ved beregningen af længstetiden. På baggrund heraf fandt landsretten ikke, at der på nuværende tidspunkt var anledning til at forlænge længstetiden for opholdet.
På baggrund af de to kendelser fra Vestre Landsret må det lægges til grund, at ikke alle institutionsophold uden videre skal medtages i beregningen af længstetiden af et ophold, jf. § 69 a, stk. 1, 1. pkt.

Landsretten foretog i de to sager en konkret vurdering af, hvorvidt de domfældte havde været anbragt på psykiatrisk afdeling eller i en institution, der kunne betragtes som en psykiatrisk afdeling, idet alene sådanne anbringelser skulle medtages i beregningen af længstetiden for opholdet.

Det er på den baggrund Rigsadvokatens opfattelse, at der i sager, hvor domfældte er dømt til behandling på psykiatrisk afdeling eller under tilsyn heraf, og således at overlægen kan træffe bestemmelse om genindlæggelse (eventuelt tillige med tilsyn af Kriminalforsorgen), og hvor der i medfør af straffelovens § 69 a er fastsat en længstetid for opholdet, som altovervejende udgangspunkt ved beregningen af længstetiden for dette ophold alene skal medtages ophold på psykiatrisk afdeling, herunder både tvangsmæssige og frivillige ophold.

Det kan dog ikke udelukkes, at der efter en konkret vurdering kan være andre ophold, der skal medtages ved beregningen af længstetiden for opholdet.

Dette kan efter rigsadvokaturens opfattelse i givet fald særlig blive aktuelt, hvis det pågældende sted/institution tilbyder en psykiatrisk behandling af tilsvarende karakter som den behandling, der tilbydes på en psykiatrisk afdeling, dvs. en lægelig behandling.

14.4. Kontrol med domme afsagt før den 1. juli 2000

Som anført ovenfor i afsnit 14.1. gælder bestemmelsen i straffelovens § 72 om statsadvokaternes pligt til at føre kontrol med idømte særforanstaltninger også for foranstaltninger, der er idømt før 1. juli 2000, hvor lov nr. 438 af 31. maj 2000 trådte i kraft. For disse foranstaltninger er der således ikke fastsat en længstetid.

Det gælder for disse foranstaltninger, at anklagemyndigheden på eget initiativ skal have indbragt spørgsmålet om ændring eller ophævelse for retten 3 år (ikke-frihedsberøvende foranstaltninger) eller 5 år (frihedsberøvende foranstaltninger) fra dommen blev sagt, medmindre spørgsmålet tidligere har været forelagt for retten.

Det vil herefter bero på en konkret vurdering, om anklagemyndigheden i medfør af straffelovens § 72, stk. 1, senere på ny skal indbringe disse sager for retten af egen drift, jf. bemærkningerne til ikrafttrædelsesbestemmelserne i § 2 i lov nr. 438 af 31. maj 2000. Der skal dog løbende føres kontrol med idømte foranstaltninger, således at det sikres, at foranstaltningen ikke opretholdes i længere tid og videre omfang end nødvendigt.

15. Sagsbehandling, når domfældte eller andre begærer en foranstaltning ophævet

En begæring om ophævelse af en foranstaltning kan fremsættes af domfældte, bistandsværgen, anklagemyndigheden, institutionens ledelse eller Kriminalforsorgen, jf. straffelovens § 72, stk. 2. Også andre kan på vegne af den domfældte fremsætte begæring om ophævelse af en foranstaltning, f.eks. et af domfældtes familiemedlemmer eller en advokat.

Sager, hvor der rejses spørgsmål om ophævelse af en foranstaltning, forelægges for statsadvokaten, der herefter indhenter følgende oplysninger, forinden sagen forelægges for retten:

1)
En udtalelse fra afdelingen/institutionen om domfældtes behandlingsforløb, herunder en udtalelse om, hvorvidt det kan anbefales, at foranstaltningen ophæves eller eventuelt ændres. Om indholdet af erklæringen henvises til afsnit 14.1.
2)
En udtalelse fra Kriminalforsorgen i de sager, hvor domfældte har været undergivet tilsyn af Kriminalforsorgen.
3)
En udskrift fra Kriminalregisteret.
4)
Eventuelt en udtalelse fra bistandsværgen.

Statsadvokaten tager herefter – eventuelt efter sagens forelæggelse for Retslægerådet – stilling til, hvilken påstand anklagemyndigheden skal nedlægge under sagens behandling i retten. Sagen sendes til politidirektøren med anmodning om, at sagen indbringes for retten. Statsadvokaten kan eventuelt i den forbindelse meddele, at byrettens afgørelse skal kæres med opsættende virkning, hvis kendelsen ikke følger anklagemyndighedens påstand.